biens et par un jugement autdrieur du dit Tribunal prononcé ie viugt trois juin 1800 douze, il a été riommé administrateur provisoire de la dite personne et biens son oncle maternel Jaques Wuyf, aussi de- meuraiu sur l'isle de Texel. T at c t? j. de L A N G t, A v o u Le soussigné étant devenu proprietaire par achat des* SAVONNERIES de Ancres et de Star, a Alk maar, depuis longtems renommées et se proposant d'entrer en jouissance le 1 novembre 1812A 1 hon- neur de la porter H la connaissance taut de ceux, qui ont honoré cette savounerie de leur pratiques qn'de tout ceux qui desireront de la favorisertan dis que l'on peut s'assurer d'une service prompte et Ijqnnêtte. Alkmaar, le 10 octobre 18^ KLUPPEL. T. de MANpelletier it Leiden, exposera ses peifeteries depuis le 16 jusqu'è le 22 octobre au Bourg, comrae, des pellerines, fischusgris, bruns blancs, des colliers, bonnets d'homme en velours et drap decoré avec or et veritable astrakan, tauetas bonets d'enfants en velours, de bourlets au dernier sout et de differentes couieurs, &c. &c. On se pourra procurer aussi les effets susmentionnés a la boutique de A. van den Boor, au Zaadmarkt. Les commissionaires W. HOFDYK et J. STROO tieudront ven«e veudredi le 13 novembre 1812, enHa maison de G. P. Blom, aubergiste A 1 hótel de ville1 dans le Laitgestraat A Alkmaar, de quelques MA1- SONS et leur FONl>S. A11 tête de boeuf an coin du CapeiSteeg, se *end du IIAREMG neuf salé 4 sols la pièce. niflratie over zijn Perfoon en goederen'en daar over bij een vorig jugement van gemelde Regtbaukop den drie - en - twiiitigden Ju 11 ij 1800 en twaalf gellagen tot provifionele Adtniniftrateur is benoemd deszelfs Oom van moeders zijde Jacob Wuys, wonende mede op het Eiland Texel. T. T. de LANGE, A v o u De ondergetekende door aankoop Eigenaar zijnde geworden, van de, van ouds gerenommeerde ZEEPZIE- DERIJEN de Ankers en de Star te Alkmaar, en voor nemens zijnde dezelve met den 1 November dezes Jaars te aanvaarden, heeft de eer zulks door deze te biengen zoo, ter kennisfe van de geëerde begunftigers dier Zeep- ziederij als van allen die dezelve zouden gelieven te favoriferen; terwijl irfen van eene prompte en civiele bediening kan verzekerd zijn. Alkmaarden 10 October 1812. J. A. K L U P P E L. de MAN, Mr. Bontwerker te Leidenzal van den* 16 tot den 22 October in den Burguitgepakt zijn; met velerhande Bontwerkers Waren 1 als Pellerines, GryzeBruineen Witte Fichus, en dito Kraagjes. Fluweele en Lakense Mans Mutfcnmet goud en egt astrakan gedecoreerd. Taffe en Fluweele Kindermutsjes. Valhoeden na de laaste Jfiaaaken in differente kleuren &c. &c. Bovengemelde goederen, zijn mede voor de zelfde prijzen, in den Winkel van A. van den Boor, op de Zaadmarkt te bekomen. De commissionaire" WILLEM HOFDIJK en JAN STROO, zullen op Vrijdag den 13 November 1812, ten huize van G. P. Blom, Kastelein in het Stads Lo gement, in de Langeftrnnt te Alkmaar, Verkoping hou den van ecnige HUIZEN met hunnen ERVEN. In het Osfenhoofd op de hoek van de Kapelfteeg is beste Nieuwe HARING te Koop, voor 2* Sc. t I-tuk» ekes J. MAND, lmpnmtur dans le Uouubtraat, Section d'A. STER.CK, dans le Kocl.uin. Sec.ion C. N°. 464 N9. 220 te» M h. 11 li T i c. li.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 10