f X if f> y ff Jf I IF C ti d'A. S.TERCK, dans le Kooltuin, Section C4N®.^4$4>j I I! i in "tin ent rendu par le Tribunal it premiere instance A Hoornle 6 décembre 1811 A raudicnce du mêiae tribunal par devant M. Mr. C. R. van BRONCK- HORST, juge a ce commitk la requisition de Jo hanna.Isaac, Come lis, Nico laas et JVillem Messchaert tons majeurs et les susdits Isaac et Cornells Mes- schaertdemeurants a Hoorn, en qualité de tuteurs des- mineurs NanneNeeltjeNicolaas et jMn M?s- -Thaerten précence du tuteur subrogé Klaas Mes schaert Jsz:demeurant a Iioorn, it 1'adjudication provisoire sur publications, June No. r. MATSON et FONDS, située a Hoorn prés la móle ou le Hoogenbrug au Nieuwendam marquée lettre F. no. 32; aboutissante Reinier Brouwer dans le Ileerestraat au nordet Ger- rit Kroon au s*d, nommé le &r u i n v i s c h. No. 2. Une PRAIRIE située i coté de ouest de la commune de Swaagcanton Hoorn, no. 1; aboutissante Jan Boots a l'.est, et le Keeren A ouest, actucilement en,bail de Dirk Zwtmmer, grande en contribution un arpent et trois cent quatre vingt quatorze toises. Le cahier de charge et les conditions de vente sont deposes et peuvent être examines au greffe du tribunal susdit. On se pourra adresser a Réttide de Mr. J. PAN, avocat-avouiau grande Oost k IToorn.pour avoir des informations ultérieures et examiner les titr.es de propriety J. PAN, AVOCAT-AVQUE. VENTE JUDICIAIRE, ^Adjudication provisoire dd line MAISOiN et JAKDfN, Mereredi It quatorziime octobre 1812. On donne avis a ceux- qui y peuvertt être intéres sés qti'on procedra, mercredi le 14 octobre prochain A heitres le matin, en vcrttt d'un jugement renin par le Tribunal de premiere instance d Hoorn, le 6 septembre mille huit cent et onze, A l'audience du méme tribunal devant M. Mr. C. R. van BRONCK HORST, juge a ce cammis, A la réqnisition de Eg bert Veen, conducteur des traneaux demeurant A Iioorn en qualité de tuteur de son Ms mineur Cornells Veen, et en présence de Gerrit IIolstein marchand mis- si demeurant A Iioorn, A ('adjudication prepahitoire d'une No. 1. MAISON et FONDS, située A Hoorn, au sud dü Gerritsland, section B. n*. 18; aboiitis- sant A l'est Jacob Stoffelsz:et au ouest le Fond de la ville. No. 2. U11 [ARDIN, grand cinquante toises, situé "au sud de l'allée dite le Tweebaomde Laan, un pcu hors la ville de Iioorn; ahoutissant A l'est Albert Verbeek, et au ouest Sn. Jonker. Le cahier de charge et conditions de vente sont deposés an greffe du tribunal susdit, on peut s'adres- ser pour avoir des informations et examiner les ti- trés de proprieté A l'étude de Mr, J. PAN, au Groote-Oost a. Hoorn. J. PAN, avocat-avoué. S U p p 1 ment. aguftaande, krachtens een Vonnis d«r Reg tl ml ter eer- jter inft untie te Hoorn, van den zesden D .etui. er agti en- honderd-elf, 'en ter audiëntie der ze ver Regtbank 's morgens ten twaalf uure, ten ocerftaau van den Heer Mr. C. 11. van BRONCKHORST, als Rcgter-Commis- faris, ter requifttie van Johanna, IfaacCor elis-, Ni colaas en Willem Mesfcha'ertalle meerderjarigen; en nog van gemclden Ifaac en Cornel': Mesfchaert-, wo nende te Ileorn, als Voogden der minderjarigen Nanne, Neeltje, Nicolaas en Jan Mesfchaert, in tegenwoordig heid van den toezienden Voogd Klaas Messchaert Jsz: wonende te Hoorn: zal overgegaan worden tot de voor- loopige of préparatoire Toewijzing op afkondigingen van t Nó. i. Een HUIS en ERVE, ftaande en gelegen biiv nen de ftad Hoornaan het Hoofd, of op den Nieuwen Dam bij den Iloogenbrug, gemerkt Lt. F. No. 32; belend Reinier Brouwer in den ITee- renflraat ten Noorden, en Gerrit'Kroon ten Zui den genaamd de B r u i n v i s c h. No. 2. Een Huk GRASLAND, gelegen onder het westeinde der Gemeente van Swaag, Kanton HoornNo. 1 belend Jau Boots ten Oosten, en het Keeren.ten Westen; thans verhuurd aan Dirk Zwemmer, groot in onkosten één Morgen drie "honderd vier en negentig Roeden. De memorie van lasten en veilconditien is gedepo neerd en ligt ter vifie ter griffie van gemelde regtbank. Men kan zich ter kekoming van nadere onderrigt en tot kennisneming der bewijzen van eigendom, vervoegen ten Kar.tóore van Mr. J. P A Navocaat- avouiop liet Groote-Oost te Hoorn. T. PAN, AVOCAT-AVOUE- VERKOPING op REGTERLIJK GEZAG, Voorloopt ge Toeuyzing van een HU' S en T U I N Op Woensdag den 14 October 1812. Men doet weten aan allen welke daarbij belang mo gen hebben, dat op Woensdag den veertienden October aanftaande, krachtens een Vonnis der Regtbank ter eer der injlantie te-Hoorn, vanden zesden Septemberagtlen- honderd-elf, ter audiëntie derzelver Regtbank, 's raor- u-ens ten uureten overftaaii van den lieer Mr. C. R van BRONCKHORST, als Regter-Commisfnrisen ter requifitie van Egbert Veen, Sleeper, wonende te Hoorn als Voogd over zijnen minderjarigen Zoon Corne lls Veen, en in tegenwoordigheid van Gerrit Holstein, Koopman, mede te Hoorn wonende, overgegaan wor den tot de voorloopige Toewijzing van: No. 1. Een ITUIS en ERVE, ftaande en gelegen te Hoorn, op het Gerritsland zuidzijde, Wijk B. N°. 18; belend ten Oosten Jacob Stoffelsz:, en ten Westen de Stads Grond. No. 2. Een TUIN, groot vijftig Roeden, gelegen aan de zuidzijde van de Twceboomde- Laan, even buiten Hoorn; belend ten Oosten Albert Ver beek, en ten Westen S ij men Jonker. De memorie van lasten en veilconditien ïs gedepo neerd en ligt ter vifie ter griffie van gemelde regtbank. Men kan zich ter bekoming van nader onderrigt en ter kennisneming der bewrzen van eigendom vervoegen ten Kantoore van Ml'. J. PAN, op het Groote-Oost te Hoorn. J. PAN, avocat-avoué. S.u p p 1 e m e 11 r. V V a Alkmaar, ch.-z J. ilAN l»imprimeur dans Ie HoutiJstraat, Section B NT 220, pour ie» H ERR 1 IE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4