SUPPLE M ENT D A L K M A A R Sl/P'PLEMEN T van A L K M A A R. aux ANNONCES, &c. van de ADVEKTENTIEN, &c. De Mercredi le 30 Septembre 1812. No. 40. VENTE par AUTORITÉ de JUSTICE. On se propose vendre aux ènchères pour ffrsrent eompcant', mercredi ie septième octobre 1815, it neuf heures le matin, en Ia maison de feu BALTUS Corneltsz: BALTUS, er ANT.JE. P 1 e t e r s nr. MEYNE, dans le Schermeer, de quelques vacbes, chevaux, brebis-et des outils pour labourer etc.; et jeudi le 8 octobre 1812, de quelques Mcubks et Ustensiles, consistent en lits avec leur appartenants cbaises, tables, artnoires, ustensiles en cuivre étain, porcelain, ct fayence habits de femme et ce qu'gn présentera d'avantage. VENTE JUDICIA IR E, aux A N C 11 R E S. On donne avis, au public, que le Nota 1 re - Imperial CORNEILLE BLAAUW, a la re sidence de Graft, canton Ryp arrondissement d'Alk maar, département dti Zuyderzéenommé par fugé- ment, rendu par le Tribunal de premiere instance de Varrondissement cTAlkmaarle 16 juin 1812, düment enregistré le 26 du dit moisprocèdera it l'adjtidica- tion définitive des immeubles suivantssavoir: No. 1. Une MAISON et son TERRAIN, sise et située du coté septentrional de lit me dite Regtestraat ii Ryp au Dam, mnrquée n». 53 ctant l'A OBERGE ct LOGE MENT tres propre pour i'exercice de tou- tes sortes de metier, nommée la Maison de Ville dl Amsterdamavec son vaste local it jeu de Crosse et tin Pavilion au canal. No. 2. Une grande EC UK IE on emplacemen des chevaux, sise comme dessus, marquée no. 57, avec son FOND et TERRAIN- i N T E R I E LTR tous deux désïgnées plus amplement par des billets apposéset csti- rnées ensemble une somme de deux-mille- cinq-cent-vingt francs, Qf 1200-:-: d'hol- lande,) suivant le rapport d'expert, en ver til de l'autorisationrendue par ordonnance du Tribunal susditen date le 16 avril, le 20 du dit mois de l'an 1S12, enregistré com me dessus, et sur lesquelles au jour de ['ad judication préparatoire, tenu le jeudi 24 sep tembre 1Ï12, après midi dans la dite auber- ge la Maison de Ville tTAmsterdamaucunes enchères out eu lieu. Les dits objets dependant de la inasse délajssée et repudiée de feu JEAN van LEIDEN, 4 Ryp- cette adjudication définitive se fera it la requête de THIERRT BEK, greffier de la justice de paix du canton Ryp, et y demeurant au sud, dans la mai son, marmiée n®. 385? comme curafeur nommé dans Van Woensdag den 30 September 1812. No. 43. VERKOPING op REGTERLIJK GEZAG. Men is van mening op Woensdag den zevenden Oc tober 1812, des voordemiddags ten negen uren in de Schermeeraan het Sterfhuis van wijlen BALTUS CoRNEtisz: BALTUS, en ANTJE Pietersdg Al E 1 j N E bij het opbod om kontaut geld Verko ping te houden, van KoeienPaardenSchapen, Boe- re- en Bóuwgereedfchappen en op Donderdag den acht- flen October 1812, van Huisraad en Inboedel, beltaande. in Bedden met hun toebehoren, Stoelen, Tafels, Kas- fen, Koper, Tin, Porcelein, Aardewerk, Vrouvve- Kleederenen liet geen verder geprsfenteerd zal wor den. VERKOOPING bij OPBOD, o P R E G T E R L IJ K GEZAG, Men laat een iegelijk weeten, dat de Keizerlijke- Notaris C O R N E L I S BLAAUW, refideerendc te Graft, kanton Rijp, arrondisfemeut Alkmaar, departe ment van de Zuiderzee, benoemd bij Vonnis, gegeven bij de Regtbank ter eerfler inflantie van het arrondisfe meut Alkmaar, den 16 Junij 1812, den 26 dito aldaar behoorlijk geregiflreerdzal overgaan tot de finaale Toewijzing van de volgende onroerende Goederen als: No, 1. Een IIUIS en ERVE, ftnande en gelegen aan de noordzijde van de Regteffrnatte Rijp op den Damgetekemi Ne. 53zijnde de wel ter neering ftaande HERBERG en LO GEMENT, genaamd het Stadshuis van Am- fterd'am, met desrelfs royaale overdekte Kolf baan en Lug thuis op de Wal. No. 2Een ruime STALLING voor Paarden, ftaande als voorengetekend N°. 47, met deszelfs GROND en BINNEN-ERF, beide bij genfigeerde Billetten breeder omfchreven en te zaamen gefchat op eene Somma van vyf-en-twintig- honderd - en - twintig fFanksV Qf 1200-:-: holiandsch ingevolge rapport van eene deskundige, uit kragte van authori— fatie, verleend hij ordonnantie van evenge- melde Regtbankvan dato 16 April, den 20 dito des Jaars 1812, als vooren geregiltreerd en op wélke, ten dage der provifioneele Op- veiling, gehouden op Donderdag 24 Septem ber 1812, des namiddags, in voorzeide Her berg het Stadshuis van Amfierdamgeene op bieding is gedaan. Behoorende deeze Goederen tot de nagelaaten en ge- repudieerde Boedel van Wijlen JAN van LEIDEN, te Rypdeeze finaale Toewijzing zal gefchieden" ten verzoeke van DIRK BEK, griffier van 'het Vrede— geregt v.an het kanton Rijp, en aldaar woonende op het- Zu'id, in het Huis getekend N». 385, als aangefteldè- I V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 5