.iM' .1 si 11 ifU V 1 'la .dice masse en vertu d'une decision, du 'tribunal susdit, en date le 31 mars 18.12, enregistrée comrae dessus le 4 avrii suivantet aura lieu le jeudi 15 octobre 1812. it deux heures après-mididans la dice aubexge la Mai son de Kille dd Anifterdamit Ryp sus dit. le cahier des charges, titres de propneté et le cahier d'enchêresdeposés en l'étude du dit notaire Corneille Blaauwy pourront être lues par les inté ressés tons les jours (excepcé les dimanches) et o.n peut avoir des informations ultërieures chez Thierry Bek susdit 4 Ryp. VENTE par AUTORITE de JUSTICE, ii SINT PANCRAS, Par ADRIEN PIERRE de LANGENotaire -Im perial Alkmaar, a ce nommé par jugement du Tribunal de premiere instanceséant d Alkmaarle .28 janvier 1812, des parcelles suivantessavoir No. 1. La mi-part dans une JONCHAIE, si- til ée au Zuider Kleimeer, commune de Koe- dyk, contenante en entier 1 hectare17 ares et «9 centiares, ou 4 ge er senaboutissante 4 Pierre Hartland du coté de levant et Ja- sues Kroon du coté du couchant. Dont l'autre part appartient ii Corneille Schoutencultlvateur it Bergen. No, 2. Deux tiers dans une champtier de TERRE LABOURABLE, contenant 27 ares et 88 centiares, ou 11 snezen et 8 toisessitué au Kalshoek, dans la commune de Sint Pancras, aboutissant 4 E. de Jong du coté du uörd et a la Diaconie de Sint Pancras du coté du midi. No. 3. Deux tiers dans un champtier de TERRE LABOURABLE contenant 21 ares "et 99 centiares, ou 9 snezen, situé dans la com mune de Sint Pancras, aboutissant 4 Corneille Booy du coté de levant. No. 4. Deux tiers dans un champtier de T ERR E LABOURABLE, contenant 17 ares et 10 centiares, ou 7 snezen, situé dans la com mune de Sint Pancras, aboutissant a Thierry Nol du coté de levant et 4 Pierre Booy du coté du couchant. No. 5. Deux tiers dans un champtier de TERRE LABOURABLE contenant ia_ ares et 22 centiares, ou 5 snezen, situé dans la com mune de Sint Pancrasaboutissant a Pierre Booy du coté de nord et a Corneille Groen du coté du midi. No. 6. Deux tiers dans un champtier de TERRE LABOURABLE, contenant 21 ares et 99 centiares, ou 9 snezen, situé dans la cora- mune de Sint Pancras, aboutissant aux Pau- vres de Sint Pancras du coté du nord et du midi. Des quelles parcelles désignées sous les nos. 2, 3, 4, 5 et 6, les autres tiers eppartien- nent 4 Corneille 11 tinemancultivateur, de- meurant 4 Bergen. Les deux tiers prescrits dépendent de la masse Curator in voorzeiden boedelkragtens dispofitie van meergemelde regtbank, in dato 31 Maart 1812, den 4 april daaraanvolgende als vooren geregiftreerd, en zal plaats hebben op Dondefdag 15 October 1812, des na middags 2 uuren, in voorzeide Herberg het Stadshuis van Amflerdamte Ryp voornoemd. De memorie van lasten bewijzen van eigendom en koopsvoorwaardengedeponeert ten Kantooie van ge melde Notaris Cornells Blaauw kunne aldaar daaglijks (Zondag eitgezonderddoor de gegadigdens gelezen worden, en inmiddels ook nadere informatie wordea bekoomen bij voornoemde Dirk Bek, te Ryp. VERKOOPING op R EGTERLIJK-GEZAG Te St. PANCRAS, Door ADRIANUS PETRUS d LANGE, Keizerlijk Nota-ris te Alkmaar, als te dien einde bij jugement van de Regtbank t r eerjler Injlanticzitting houdende te Alkmaarden 2 4" Januarij 1812 benoemd, van de volgende Perceelen ais: No. 1. De helft in e n fluk RIETLAND, gelegen in de Zuider Kleimeer, onder Koed'ik, groot in zijn geheel 1 hectare, 17 ares en 29 cen tiaresof 4 geerfenbelend Pieter Hartland. ten oosten en Jacob Krton ten westen. Waarvan de wederhelft behooit aan Corne lls Schouten, Landbouwer te Bergen. No. 2. Twee derden in een Akker ZAAD-LAND, «root 27 ares88 centiaresol 11 fnezen en 8 roeden gelegen in de Kaïshoek onder de Gemeente van Sint Pancras, belend met E. de Jong ten noord ui en de Diakonie van Sint Pancras ten zuiden. No. 3. Twee derden in een Akker ZAAD LAND, groot 21 ares en 99 'centiaresof 9 fnezen, o-elegen ouder de Gemeente van Sint Pancras, belend Cornclis Booy ten oosten. No. 4. Twee derden in eer Akker ZAADLAND, groot 17 ares en 10 centiares, of 7 fnezen, o-elegen'onder de Gemeente van .Sint Pancras, belend Dirk Nol ten oosten en Pieter Booyten westen. v No. 5. Twee derden in e<cn Akker ZAADLAND, groot 12 ares en 22 centiaresOf 5 fnezen 'gelegen ouder de Gemeente van Sint Pancras, belend Pieter Booy ten noorcien en Cornells ■Groen ten züïden. No. 6. Twee derden in een Akker ZAADLAND, groot 21 ares en 99 centiaresof 9 fnezen, gelegen onder de Gemeente vail Sint Pancras, Telend de Armen van Sint Pancras ten noor cien en zuiden. .1 Jt 1 Van welke Perceelen, onder No. 2,3,4,5 en 6 omfchreven, de overige één derde gedeel- tens behooren aan Cornclis HenhemanLand bouwer, wonende te Bergen. De voorfchreven twee derde gcdeeltens behooren VL,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 6