Nés ft Alkmaar, depuis le 4 jusqu'ft le 11 octobre 1812. Maria Hendrinafille de Hendrik Toepoel et Ma ria Wiiheiraina Bergman. Agatha, fille de Pieter Veen et Neeltje van Sluis. Elisabeth, fille de Cor nells Croll et Geselina de Ruyter. Johan Bern- hardfils de Johan Fredeman Kleberch et Maarcje Ruys. Maria, fils de Maarten Pedra et Antje Mo lenaar. Johannes, fiis de Jacob Dikker er Aaltje Berkhout. Dé cé nis ft Alkmaar, depuis le 4 jusqu'ft le 11 octobre 1812. Hermanns IVezeman48 ans. Hermanns Qeerdes, 76 ans. Tryntje Binneman, épouse de Willem de Groot, 49 ans. Jan Volkers, 68 ans. Jan, fils de Pieter Scbapefteyn4 ans. Jean Etienne Die- v ere, Lieutenant des Douanes - impérial46 ans. Jan O'odam39 ans. Cornell's, fils de Anthony Vis ser, 12 jours. Johanna, fils de jan Zyp14 jours. Cornells de Goyeretranger. Cornelia van Droef veuve de Barend Geels, 37 ans. Johannes Jacobus Heetveld35 ans. II. J. VONK, greffier de la justice de paix Canton Alkmaar, no. 2, se propose ft vendre lundi le 19 '-octobre 1812, le matin ft dix heures et le lende- main rievant la maison section C.* 11°. 436, au nord du Lutticq-Oudorp <fun inventaire propre consistant en differents MEUBLES df. BOIS POLI Cabinets de noyer Lits de camps et Tables, Miroirs, Tableaux Porcelaines VerreriesUstensiles de fer blancVernis- sé et pas Vernisséde Cuh're et cTÉtainet ce qu'on prés entera d'avantageCes meubles seront exposés chaque jeudi avant ia vente de dix heures ft midi les matins, et les après-midi depuis deux jusqu'ft cinq heures. f On tiendra vente Ie 21 octobre 1812, dcvnnt ia maison de DIRK REGTE R huissier provisoire de quelques M'nbles et Ustensilescomme une pen dule ftrjeu de ïarpesonnante des differentes ariet- teset une. grande quanfité de estames, laines et cotons, bas d'hommesde femmes e: d'enfnnts, bon nets de nurtchemisettes et ga ars» Herbertüs Johannes V o n k greffier de la justice de paix, canton Alkmaar n». 2, tiendra vente lundi le 26 octobre 1812, ft la maisón de la veuve Klaas Makkes, dans la Houtilstraatsection B. no. 204,"" ft Alkmaar, de quelques MEUBLES, cou- sistant en 1111 pendule, tableaux magnifique, et nutres effets&c. Ceux qui vondront y adjouter quel ques effetssent invités de les faire porter chez la veuve susdite. AVIS. On avertit que par jugement du Tribunal de première instance de l'arrondissement d'Alkmaarpro- noncé le onze aofit 1812, ia personne de LEONARD HUIBERTSz: KUIJPER, demeurant a l'isle de Tex el, a cause d'une situation continuelle d'itnbécillité v. été interdit de géres et administrer sa personne et Aangiften van Geboorten te Alkmaar., van den 4 tot den 11 October 1812. Maria Hendrina, dochtertje van Hendrik Toepoel en Maria Wilhelmina Bergman. Agatha, dochtertje van Pieter Veen en Neeltje van Sluis. Elizabeth, doch tertje van Cornells Croll en Gefe.ina de Ruijter. Johan Bomhardzoontje van Johan Fredeman Kleberch en Maartje Ruijs. Maria, doch&ertje van Maarten Pedra en Antje Molenaar. Johanneszaontje van Jacob Dikker en Aaltje Berkhout. Aangiften van Overledenen te Alkmaar, van den 4 tot den 11 October 1812. Hertn: IVezeman, 48 jaar, - Hermanns Geer des', 76 jaar. Tryntje Binnemanhuisvrouw van Willem de Groot, 49 jaar. Jan Volkers68 jaar. Jan, zoontje van Piêter Schapefteijn ,'*4 jaar..Jean Etienne Diever-e Lieutenant des Douanes - Impérial46 jaar. Jan Ob- dam39'jaar..Cornells, zoontje van Anthonij Vis-* fer12 dagen, r— Johanna, dochtertje van Jan Zijp, 14 dagen. Cornell's de Goyer, onbekend. Cornelia van Droef, weduwe van Barend Geels, 37 jaar. Jo hannes Jacobus Heetveld35 jaar. II. J. VONK, griffier van het Vredegeregt, kan ton Alkmaar, No. 2, is van meening op Maandag den 19 October 1812, des voormiddags ten 10 uren, en vol gende dag voor 't Huis aan de Noordzijde van 't Lut ticq-Oudorp, getekend C. No. 436, Verkoping te hou- cien van een Eindelijken INBOEDEL, beftaande in divérfe Gladhoute Meubilen, als Noteboome Kabinetten Ledikanten en Tafels, mitsgaders Spiegels, Schilderyen Porcelein, GlaswerkVerlakt- en wderBlibtferk Koper, Tin, en het geen verder ter Verkoop zal worden gepre- 1 fenteerd. Deeze goederen zullen door een ieder Don derdag te voerenzijnde den 15 October, van 10 tot 12 uren voordenmiddag, en van 2 tot 5 uren nadenmid dag. kunnen bezigtigd worden. 'V' Den 21 October 1812, zal DIRK REGTE R, provifiionecle Deurwaarder, ten zijnen huize Boelhuis 1. uc van alderhande Huisraad en Inboedelals medé c:n groote kwantiteit Zaiette, IVolle en Katoenen, zoo li fis-. Vrouwe- als Kinderen Kousfen, Slaapmutfen Bvrstr-'kkrn en Handfchoene»als ook een Staande Klok, fpciende diverfche Arias, zijnde een Hnrpfhik. Dp Maandag den 16 October 1812. zal HerbeR- tus. Johannes Vonk, Griffier van het Vredegeregt, kanton Alkmaar, N<>. 2, ten Huize van de Weduwe b 'aas Makkes, in de Houtilftraat binnen deeze Stad, Wijk 3. N°. 204, Verkoping houden van allerlei HUIS RAAD en INBOEDELbeftaande iq een Fran ij ftaand Horologie, mooije Schilderyen en andere Goederen, &c. Iemand inclinerende hier eenige goederen bij te doen, gelieven dezelven te 'bezorgen ten Huize van welgemelde Weduwe Klaas Makkes. ADVERTENTIE. V Wordt geadverteerd dat lui Jugement vande Regr- bank ter eerfter Inftantie in liet arrondisftment Alk maar; den elfden Augustus 1812 gefiagende Perfoon van LEENDERT HUIBERTSz: KUIJPER, Wonende op liet Eiland Texelter zake van eene aanhoudende ftaat van onnozelheid, is ontzegd de behering en adtui-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 9