D' A L K M A A ALK M AAR. A F F I C H E S ADVERTENTIEN, ANNONCES ec Avis divers N°. 43- MERC R E D I LE 21 Octobre X8l2. A VERTISSE MENT. Le -MAIRE de la Ville d'ALKMAARvu la circu laire de Air. le Sous-Préfét de l'arrondissement d'Alk maarmembre de la légion—d'honneurdu n du présent moisportant entr'a-utres quelques informations au su;et de la sccieté mnternelle, dont Ie conseil d'ad- ministracion en pen dc teins s assemb 1 era a Amster dam. Prévient: Toutes les Veuvesqui oat perdu lears époux pendant leur grossesseet qui ont dumoins un en fant en vie',- Toutes les Femmesdont les maris- sont ^estro- piés ou se trouvent daus un tel étatqu'ils ne peuvent pourvoir a ia subsistence de leurs ménages Toutes les Femmes, qui elles mémes se trouvent hors l'état de pourvoir a la uibsistance de.leurs ménages, 2i consister au moins eu deux enfans viva'nS Tons les "ménagesdu moins chargés rvec deux enfans, dont l'ainé se trouve encore dans I'enfance;- Demeurantes ou domicilies en cette viile, qui veu- lent prétendre it que: que secours de la nart de la soc:eté maternelle susü:te, qu'elles ou qu'ils se peu vent faire inscrire Ie ei 22, 23 ou 24 du présent ffl0isaux bureaux de la mairiequi seront ouverts h eet effet de dix heures du matin jusqu'a deux heit res de rélévée; Les personnes ci-dessus designees, qui se présen- teront pour se faire iuscrire, seront obligées a deli- vrer en roême tems un certiftcat de trois habitans con- nus de cette ville, afin de faire constater provisoire- ïnent la verité de leurs pretentions. Alkmaar, le 20 octobre 18L2. Le Maire susdit, N. de FOREEST de PETTEN Nés li Alkmaar, depuis le xx jusqu'a le 18 octobre 1812. Maria, fille de Wynand Hofdyk et Johanna van Vasen. Pieter Johannesfils de Willem Hamer et Antje Schaamhard. Hendrikjefille de Susanna van der Horst. Jacob, fils de Cornells Ilart Antje Vink. Clasina Jacobafille de Hendrik Willemse et Marretje van Heilsbergen. Dé c n s a Alkmaar, depuis Ie ijt jusqu'a le 18 octobre 1812. Ar iefils de Jan Buy, 12 ans. Grietje C'tapon 21 ans. Gerardina Bonkinkcpouse de Jan Groes 60 ans. Maria IVinkelmansépouse de Johannes Schellings55 ans. Joseph Ease, 46 ans. Jansje, fille de feu Jan Obdam. Arie Cornelisz:fils de feu Cornells Kwantes, 4 semaiues. VENTE par AUTORITÉ df. JUSTICE a SCU E R ME RH OR N. Par JAN B.U Y S M ANN o t a 1 r e -1 m p r 1 a l a Schemcrhorn, a ce noanué p"ar jugeutnt du- Tribu- AANKONDIGINGEN en verfchillende Berigten van N°. 43. WOENSDAG, den 2i October i8r2. KENNISGEVING. De MAIRE der Stad ALKMAAR, gezien de circulairi» van den heere Onder-Prefekt van het arrondisfement Alk maar, lid van het legioen van eer," van den 11 dezer maande, houdende onder anderen eenige informatienten opzigte van de Sociëteit van Moederlijke Voorzorg, waarvan de Raad van Admiijiftratie eersdaags in Auiïïerdam zal ver gaderen Berigt Ujj deze aan alle Vrouwen, die hare Mannengedurende hare zwan gerheid verloren en ten miufte één kind in leven hebben. Vrouwen, welker Mannen verminkt zijn of zig in ■een ftaat bevinden, welke hun niet toelaat zodanig werk te verrigten, om het levens onderhoud aanhua- 11e huishoudens te verzorgen; Vrouwen, welke zig zeiven daartoe buiten ftaat be vinden en ten minfte twee kinderen in leven hebben; Huisgezinnen-, ten minfte met tweekinderenbelast» waarvan de oudfte nog in de kinderjaren is; Wonende binnen deze Stad, welke op eenig- onder- ftand van gemelde Sociëteit aanfpraak willen maken dat zij zfig op den 21, 22, 23 of 24 dezer maand kun nen doen infehrijven ter fecretarie dezer Stad wejke ten dien einde-van des voormiddags tien tot des namid dags twee uuren geopend zal zijn. De perfonen, hierboven bedoeld, w-elke zig ter in- fch rij ving zullen aanbieden, zuilen verpligt zijutevens- een certificaat van drie bekende ingezetenen dezer Stad inteleveren, ten einde voorlopig de gegrondheid vatt hunne aanfpraak aantetonen. Alkmaar, den 20 october 1812. De Maire voornoemd N. van FOREEST van PETTEN* X 1 Aangiften van Geboorten te Alkmaar, van den 11 tot den 18 October 1812. Maria, dochtertje van Wijnand Hofdijk en Johanna? van Vafen. Pieter Johanneszooqtje Van Win. Ha mer en Antje Schaamhard» Ilendrïkiedochtertje van Sufanna van der Horst. Jacobzoontje van Cornell's Hart en Antje Vink. - Clnfina Jacoba, dochtertje vau< Hendrik Willemfc en Marretje van Hens berg en. Aangiften van Overledenen te Alkmaar, van den 11 tot den 18 October 1812. Arie, zoon van Jan Buij 13 jaar. Grietje C'tapon 2I jaar. Gerardina Bon 'Ankhuisvrouw van Jan Groes 60 jaar. Maria IVinhelmanshuisvrouw van Johannes VERKOOPING op R EGTERLTJK-GEZAG Te S C H E R ME R II0 R N. Door JAN BUIJSM'AN, Kr izi-r t.tjrc No ra ris tV Scacrmerhornals toy dieu einde I4j jPi :.'nt van dé'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 1