prtatibre instancesèant b Alkmaar, le o jan vier 1812, des sept parcelles suivantessnvoir N°. j. IJne MAISON - RUSTIQUE et environs 16 hectares, on 19 arpents, 412 vergè.s ct 4 pieds de PllAIRIEsituées dans la commune .11 Beemster, aboutissant d-u coté du'midi et du no cd le chemin de Ilobrét, dé'signëes sur la carte no. 75 D. K. N°. 2. Une PRAIRIEsituéc dans la commune du Beemster, du eoté do levant le chemin de Jlsp, contenante plus de 7 hectares011 8 arpens .-désignée sur la carte n°. 32 K. K. N°. 3, La moitié dans une PRAIRIE, située dhns la y commune- du Schermer, contenante plus de 3 hectaresou 4 arpens 404 vergés .dans le pol- der G. II.aboutissante a Pi ter TFittebcl du coté du midiet liuibert Dirkt de jaag du coté du nord. N<\ 4. La moité dans' une PRAIRIE, située comme no. 3, contenante plus d'un et demi hectare ou 2 arpens aboutissante a Huibert Dirks de Jong des cotés du midi et du couchant, et au chemin nommé Blekenvegdu coté du nord. N°. 5. Trois seizième dans une MAISON-RUSTIQUE et 24 hectaresou 30 arpens de PRAIRIE, située daus la commune dn Schermer, dans le polder F., aboutissante it IHillein Kloek du coté de levant, et h Pieter Hart du coté du cou chant. N°. 6. U11 CERTIFICAT de la dette publique de l'Empire incrit au grand livre au noms de D. J. Hoornberg et JV. Borskilett: F. 110. 294, it interet 2§ pour centgrand en capital 1680 fanes 011 f 800 Ko. 7. Un DEMÊMËau noms strsdits, lett: H. n". 508 it Pinteret de 2§ pour centgrand en ca pital 1260 francs ou 600. Les préscrites parcc/les dependent de la masse et suc cession de feu Bregje Kamer file de Kryn, veuve de feu Ariaan Calis fis de Maarten, ayant démurée et décèdèe dans la commune du Schermerle \%juin 1812. Cette vente se fait en. vertu du dit jugementrendu par le Tribunal de première instanceséant a Alkmaar en date le 9 janvier 1812, sur la requête ii ce prë- sentée par Arts Blauw et Maarten Calisfils ó.ejan, démeurants dans le Schermeer, et par Jacob Paarde- hosdemeurant dans le Heer - Hugo-Waarden qualité de tutenrs du mineurs Gerrit Duitsfils de Kryn Duits et Maart je Oly, décédés et du mineurs Cornells Oly fils de Pieter Oly et de feu Tryntje Duitscoheretiers de la dite Bregje Kamer, fille de Kryn, iimitués par acte codicillaire en date le 16 avril 1800, en vertu du clausule reservatoir insérée dans disposition testa mentaire, passée le 10 novenibre 179a a Alkmaar par i devant le notaire Emanuel Johannis Daey et temoinsj et en presence de Symon Duits, démeurant dans le Schermeer, en qualité de subrogé tuteur des dits en- j fans mineurs, a ce nominé et iustitué par le eonsei! i de familie, tenu devant le juge de paix du canton Ryp le 3 décembre 1811. I. adjudication préparatoire aura lieu par ministère du dit notaire Jan BuijsmaN, én la démeüre de Jan Honing, aubef.gis'te a SchermerhornluncTP le 26 oc- bro 1812, ft six heures le soir. Le cahier de charges ct conditions de vente sont deposés en E tude du nommé notaire Jan Buysman y poen'ont étre lu s par les intéresséstous les jours Kvaut r. idi, (excepté les dimanches) et on peut avoir des informations uTt'érióures et examiner les papiers et litres de-de propriété, en l'étude du notaire-impérial Mr. T-Icob Nuhout van der Veen, daus la ruë longue Alkmaar, section B. no. 85. Rcgtbdnk ter eerfier Infiav.tiezitting hellende te Alk- maar, den 9<len January 1812 benoemd, van de volgende Zeven Perceelen, als: No. 1. Een IIULSMANS - WONING met circa 16 hec tares, of 19 morgens, 412 roeden en 4 voeten LANDSftaande en gelegen in de Beemfler, bclciid ten zuiden en noorden de Hobreeder LH eg op de Kaart getelceriei No. 75 D. K. No. 2. Een Huk WEIDLANDS mede gelegen in de Beemfler, aan de oostzijde van de jisper Weg, groot ruim 7 hectares,' of 8 morgens, op de Kaart getekend N». 32 IC K. No. 3. De helft in een Huk WEIDLANDS, gele en 1 de Schermeer, groot ruim 3 hectares, of4mor gens 404 roeden, aan den Wcstdijk in de PoJtl^r G. II.belend met Pieter JHittcbol ten zuiden en Huibert Dirkss: de Jong ten noorden. No. 4. De helft in een Huk WEIDLANDS, gelegen als No. 3, groot ruim ij hectare, of 2 morgeus-, belend met Huibert Dirkst:: dc Jong ten zuiden en westen en de Blekenveg ten noorden, No. 5. Drie zestiende 111 een HUISMANS-WONING met 24 hectares, of 30 morgens WEIDLANDS, mede gelegen in de Schermeer, in de Polder F., belend met IHillein Kloek ten oosten, en Pieter Hart ten westen. No. 6. Een CERTIFICAAT der doorlopende Schuld van het Rijk, ingefchfeven op het Grootboek der Publieke Schuld, op den naam van D. J. Hoornberg en LH. Borski, 'lett: 'F. no. 204, inte- resfen 2§ pCt., groot in hóofdfom 800 - - of idSo francs. No. 7. Een DITO, ten name als boven, lett: H. no. 508, interesfen 2§ pCt., groot in hoofdfom f 600 - of 1260 francs. De voorfchreven Perceelen behooreh tot den boedel en nalatenfchap van wylen Bregje Krijnsdochter Kamer weduwe van wylen Ariaan Maartenszoon Calis, in de Schermeergewoond hebbende en aldaar den 18 Juny 3812 overledene Deeze verkoping gefchiedt uit kragte van het boven genoemde jugement door de Regtbnnk ter eerfier injian- ticzitting hebbende te Alkmaarde dato 9 January 1812 verleend op de daartoe geprcfenteerde rekwèste van Aris Blauw en Maarten Jans zoon Calis, in de Scher meer wonende, en van Jacob Paardelosin de Hëer- Hugo-Wanrd woonachtig, in kwaliteit als Voogden van den minderjarigen ■Gerrit -Duitszoon van -Kryn Duinr-en Maart je Oly beide overleden, en van Cornelk'Otyzoon van Pieter Oly en wijlejijTryntje Duits, mede erfgena men van WijIen gezegdeBregjeKrynsdoc'tterKamerdoor dezelve rla-Ttöe nangefteld bij cndrcillnii-cucteop rW 16 April 3800, uit kragte der ciauftile refer-vatoir vervat in hare testamentaire -dispofitie, op den 10 November 17-92, tc Alkmaar gepasfeerd voor den Notaris E-imïud Johpnhcs Daey en getuigen: en in de tegenwoordigheid van Symon Duits, wonende in de -Schertseerin kwali teit van toezienden voogd van gezegde minderjarige Kin deren., daartoe, door den familie-raad op den 3 decem ber 1811, voor den Vrederegter van het kanton de Rijp benoenfd en aangefleld. De voorlopige toewijzing zal plaats hebben ten over- ftaan van den bovengemelden Notaris Jan Buijsman, ten huize van Jan Honing, Kastel -in te Schèrmerhorn voornoemdop Maandag den 26 October 1812des avönds om 6 uureti. De memorie van lasten en veilconditien ziin gedepo neerd ten Kantore van bovengenoéradèn Notaris Jan Buysman, kunnende aldaar daaglüks (except zondags) des vaormlddflgs door de gegadigden gelezen worden en inmiddels ook nadere onderrigting en vifie van cigen- doms-bewiizen bekomen, ten*Kantore van den Keizer lijken Notaris Mr. Jacob Nuhout van dep; Vef.n, in.de Langeftraéc te Alkmaar, noordzijde, wijk B. 110,85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 2