D' A L K M A A R. ALKMAAR. A F F; I C H E S, ADVERTENTIE N, ANN ONCES et Avis divers N°. 46. MER.CREDI, le 4 Novembre i8r2. AANKONDIGINGEN en verfchillende Berigten van N°. 46. WOENSDAG, den 4 November igiz. Le SOUS-PRÈFÊT, de 1'Arrondissement d'Alk- maar, rtiembre de la légion-d'honneurprevient les fonctionnaires Civils J.udiciaires et en général tons les Habitans de In "ville d'Alkmaar, qu'ayant fixé au Vendredi et Samedi de chaque semaine, les audiences ft donncr aux Maires et a ses Administrés de toutes les commune rmales et villes autres que le chef lieu, il ne recevra ces jours la, des cas d'urgence seuls exceptés, aucun fonctionnaire ni habitant de la ville, nuxquels tous les autres jours de la semaine sont destinés, depuis dix heures du matin jusqu'ft deux de Faprès-midi. Alkmaar 2 Novembre 1812. G. F. V E R S C II U I R. Vendredi et Samedi, le 13 et 14 Novembre 1812, ft cinq heures, le soir chez George Philip Blom, Aubergisre a l'Hótel de Ville dans le Langestraat, No. 528 section A., on mettra en vente ce qu'il suit: Une Maison et Fonds, la quelle ft avec des differentes aisances, line Coupole elevée, ayant une vuc au rempart et environs de la ville, située au midi du Oude Gragtsection D. no. 10. Une Maison et Fonds, ft coté de la precédente, sec tion D. 110. 11. Une Maison et Fonds, au levant du St. Anna Straat, ci devant connuë sous le nom de la confrêrerie de bouchers, section C. no. 310. Une Maison et Terrain, ou on tient cabaret avec le meillieur succês, nommé het Bonte Paard, au sud du Fnidse, section C. no. 196. Une Maison et Terrain, ft midi du Laat au coin du kleine Vyverstraat, section A. n», 216. Une Maison et Fonds, au Ramen, section B. no. 326. Une telle, ft coté de la precédente, no. 327. Une telle, ft coté de Ia precédente, 110. 328. Deux demeures sous le même toit, au nord du Fnidse, section C. 110. 348 et no. 349. Une Maison et Fonds, au couchant du Zakkestraat section D. no. 339. Une telle, ft coté de la precédente, section D. no. 338. Une Maison et Fonds, au nord du Oude Gragt, sec tion A. no. 122, au coin du Ruitersteeg. Une telle, ft coté de la precédentesection A. no. 123. V DYKGRAAF et HOOG - HEEMRADEN du Hondsbossche et des Dunes ft Pettenferont proce der ft la location publique; Lundi le 23 novembre prochain. De ONDER-PREFEKT van het Arrondisfemenc Alkmaar, Lid van het Legioen van Eer, brengt ter kennisfe van alle Civile en Judiciaire Ambtenaren der Stad Alkmaarmitsgaders van alle Ingezetenen zonder onderfcheiddat door denzeiven de Vrijdag en Zaturdag' van elke week, bepaald zijnde tothethooren en ontvan gen van de lieere Maires en Geadminiftreerden van het Katte Land, door denzeiven op deze dagen, gevallen van hoge noodzakelijkheit alleen uitgezonderd, geene Amb tenaren of Ingezetenen der Stad zullen toegelaten wor den, daar alle andere dagen der week, van tien tot; twee uren daartoe zal worden gelegenheid gegeven. Alkmaar 2 November 1812. G. F. VERSCHUIR. Op Vrijdag en Zaturdag", den 13 en 14 November 1812» des avonds ten vijf uren, zal ten huize van Gêorge Philip Blom Kastelein in 't Stads Logement in de LangellraatNo. 528 in Wijk A.het navolgende wor den geveild en verkogt Een Huis en Erve, waar agter, behalve deszelfs goede hoedanigheden, een verheven Koepel, uitzigt h eb be jde, over de Sends Vest en Cingelgelegen aan de zuidzijde van de Oude Gragt, Wijk D. No. 10. Een Huis en Erve, naast het vorige, Wijk D. No. n. Een Huis en Erve, aan de oostzijde van de St. Ann* Strnatweleer bekend als het Vleeschhouwers Gilde- huis Wijk C. No. 310. Een Huisden Erve, waarin de Tappers Affaire met goed iucces in werd geëxerceerd, genaamd hetBontepaard aan de zuidzijde van het Fnidfe, Wijk C. No. 196. Een Huis en Erve aan de zuidzijde van de Laat op da hoek van de kleine VijverflraatWijk A. No. 216. Een dito in de Ramen, Wijk B. No. 326. Een dito, naast het vorige, Wijk B. No. 327. Een dito, naast het vorige, Wijk B. No. 328. Twee Woningen onder een dak, aan de noordzijde van het FnidfenWijk C. No. 348 en 349. Een Huis en Erve, aan de westzijde van de Zakkeftraat, Wijk D. No. 339. Een ditonaast het voorgaande, Wijk D. No. 338. Een Huis en Erve, aan de noordzijde van de Oude Gragtop de hoek van de Ruiterlleeg Wijk A, No. 122. Een dito, naast het voorgaande, Wijk A. No. 123, V DIJKGRAAF en HOOG-HEEMRADEN Hondsbosfche en Duinen tot Petten, zullen op dag den 23 November aapftaande openlijk aan de biedende Verpagten: van den Maan- meest-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 1