De Landen en Visfcherijen aan het Gemenelandbeho* Erfg,,,r,n m N». i. Des terres et du Droit de Pêche apnrte- nant la proprieté de l'intendance pour le detai d'un an No. 2. Les droits de l'ecluse de Zaandam et de la Pêche dans la rivière du Zaan. Les intéressés sont invités de se trouver 1 au- berge dïte le lion rouge, dans la ville d'Alkmaarau- jour susmentionné dix heures precises du matin. Les conditions pourront être lues et examinées A la greflfe de l'intendance et l'hótel de leur resi dence dans le Hazepolder. VENTE par AUTORITÉ de JUSTICE, a St. P A N C R A S. Par ADRIEN PIERRE de LANGE, Notaire-Im- *Érial a Alkmaara ce nornrné par jugement du Tribu nal de première instance, séant d Alkmaarle 28 jan- fier 1812, des parcelles suivantessavotr N°. 1. La mi—part dans une JONCHAIE, située au Zuider Kleimeer, commune de Koedyk, conte- nante en entier 1 hectare17 arcs et 29 centia re!oil 4 geersen; aboutissant a Pierre Hardt- land du coté de levant et Jaques Kroon du coté du couchant. Dont l'autre part appaftient it Co mei lie Schouten, cultivateur ii Bergen. No. 2. Deux tiers dans un champ tier de TERRE LA- BOURABLE contenant 27 ares et 88 centiares, oü 11 snezen et 8 tosses, situe au Kalshoek dans la commune de St. Pancras; aboutissant E. de Jong du coté du nord et la Diaconie de St. Pancras du coté du midi. N°. 3. Deux tiers dans un champtier de TLRRE LA- BOURABLE, contenant 21 ares et 99 centia res oü 9 snezen situé dans la commune de St. Pancrasaboutissant Corneille Booy du coté de levant. No. 4. Deux tiers dans un champtier de TERRE GA- BOURABLE, contenant 17 ares et 10 centia res, oü 7 snezen, situé dans la commune de^ St. Pancrasaboutissant it Thierry Nol du coté de levant et Pierre Booy du coté du couchant. No R. Deux tiers dans un champtier de TERRE LA- BOURABLE, contenant 12 ares et 22 centia res, oü 5 snezen, situé dans la commune de St. Pancras; aboutissant ii Pierre Booy du coté de nord et ii Corneille Groen du coté du muii.^ No. 6. Deux tiers dans un champtier de TERRE LA- BOURABLE, contenant 21 ares et 99 centia res, oü 9 snezen, situé dans la commune de St. Pancrasaboutissant aux Pauvres de St. Pan cras du coté du nord et du midi. Des quelques parcelles désignées sous les nos 2, 2 4 et 6, les autres tiers appartiennent a Cor neille Hennemancultivateur, démeurant Bergen. Les deux tiers presents dépendent de la masse acccptèe sous bénéfice dAnventaire de feu J A M J.E YEN, de son vivant cultivateur^ ayant de- Dieuré d Bergen et y décédé le 16 mat 1811. Cette vente se fait en vertil du dit jugement, ren du oar le Tribunal de première instance, séant a Alk maar en date le 28 janvier 1812, sur la requete a ce oresentée par les londés de pouvoir de tous les hér.tiers de feu Jean Leven susditles dits liéritiers sont Pierre Cornelisz: Leyen, cultivateur, demcurant Berden, Corneille Cornelisz: Ley en aussi cultivateur, démeurant Schoorl, Laurent Bergen, négociant rende, voor den tijd van een jaar; Dezelven zullen op denzelfden dag insgelijks openlijk Verpagten, de Rechten der Schutfiuis te Zaandam, en de Visfcherije op den Zaan. Die gading maakt, kome op den voorfchr: 23 Novem ber, 's morgens ten 10 uren, in de Herberg de Rode Leeuw, te Alkmaar. c. De voorwaarden zijn inmiddels te leezeu aan cis oc- cretarije van het Collegie, en aan het Gemeenelands— Iluis in de Hazepolder. VERKOPING op REGTERLIJK GEZAG, Te St. P A N C R A S. Door ADRlANUS PETRUS de LANGE, Keizer lijk Notaris te Alkmaarals ten dien einde bij juge ment van de Regt bank ter e erft er Lift anti-, zitting heb bende te Alkmaar, den 28 January 1812 benoemd, rn de volgende Perecelen, r.ls No 1. De helft in een ftuk RIETLAND, gelegen m de Zuider Kleimeer, onder Koedijk, groot 111 zijn geheel i hectare17 eires en 29 esof 4 geerfenbelend .PU'" Hartlaud een oosten en Jacob Kroon ten westen. Waarvan de wen - .*.ft behoort aan Cornells Schouten, Lam ouwerte lie-gen. Twee derden in een Akker ZAADLAN D groot 07 ares, 88 centiaresof II fnezen en 8 roeden gelegen in de Kalshoek, onder de Gemeente van St. Pancras; belend met E. de Jong tea noor den en de Diaconie van St. Pancras ten zuiden. Twee derden in een Akker ZAADLAND groot ai ares en 99 centiares, of 9 fnezen, gelegen ónder de Gemeente van St. Pancras.belend Cornells Booy ten oosten. Twee derden in een Akker ZAADLAND groot 17 ares en io centiares, of 7 Inezen, ge.egeu onder de Gemeente van St. Pancras; belend Dirk Nol ten oosten en Pieter Bo.y ten westen. Twee derden in een Akker ZAADLAND, groot 12 ares en 22 centiares, of 5 Inezen.gelegen onder de Gemeente van St. Pancras; be.emw ,e- ter Booy ten noorden en Cornells Groen ten zniceu. No. 6. Twee derden in eer Akker ZA VDLAND groot nT ares en 99 centwre.f, of 9 öe"Seri ónder de Gemeente vair St. Pancrasbelend tie Armen van St. Pancras ten nooroen en zinnen. Van welke Perceelen, onder N°. 2, 3, 4' 5 s omfchreven de overige één derde gedeelcens ochoo- ren aan Cornelis Henneman, Landbouwer, wonende tC hU^voor[chrevcn twee derde gedteliens beknoren tut den onder iènefcie van Inventaris aan», 'reen boe del van wylen JAN LEI JEN In le-en lander gewoond hebbende en »p den 16 Mei 1811 te Bergen Deze'verkoop gefchiedt uit krachte van hctW.ng^ mSdejhgemeuf door de Rgtbank ter eer ft er Jnftautie mciuc Jr& 4ihr'/iar in dato 28 January 1812 tfjJ oft d J,clgTp-i "»,e=rde rW «oor n-ylen Jan Leijen voornoemdzijnde deze Erfgenamenj Pieter Cornelisz: Lyen, ^"dbouwet, wonende te Be~ .ren Cornelis Cornelisz: Leyenmede Landbouwer te Schoorl woonachtig, Lourens Bergen, wo- nende te AlkmaarPieter Bergen, Landbouwer,ta Bergen wooiKidiUgals mede voornoemds Losten,E.- No. 2. No. 3. No. 4. No. 5.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 2