démeurant ft Alkmaar, Pierre Bergen, eultivateur, démeurant a Bergen, ainsi que le susdit Laurent Ber gencomme tuteur des mineurs Jaques Corntlisz: Leyen et Marguerite Cornelisdr. Leyenet enfin Marie Starkendémeurante ft Alkmaar, veuve et ayaut été mariée en communanté de biens a feu Antoine Ber genaitssi que comme tutrice légitime de ses quatre enfans mineurs, nommés Thierry, Antoine, Pierre et Jean Bergen, tous ft ce representé par Jaques Helling Laurent Bergen, et Laurent Hennemandémeurant le premier rue dite Langestraatsection A. no. 553, Ie second rue dite Payglop, section A. no. 272^ en la ville d'Alkmaar, et le tröisiême au Woud dans la commune de Bergen, en la maison no. 100, nommés par deux procurations, la premiere patsée le 12 oc- tobre 1 Bi 1 par devant !e notaire Adrien Pierre de Lange et temoins, et la seconde le 24 aotit 1812, par devant le dit notaire et son collégue, tous deux a_ Alkmaarautorisés a adjuster et liquider la succes sion du dit Jean Leyen; laquelle succession a été cptée, sous bénéfice d'inventaireparies hériti ers sr salts. L'adjudicrtion définitive aura lieu par les ministère cu c.it not-ire Adrien Pierre de Lange, en Ia dé- meure d'Antoine Weel aubergiste dims l'auberge nommée 's Lands Welvaren, ft St. Pancras jeiidi 1c 12 novembre 1812, ft dix heures le matin. Le cahier de charge et conditions de vente son deposés en l'étude du notaire Adrien Pierre de Lan ge, sise rue dite Breêdestraatsection A. no ,5- en la ville d'Alkmaar, oü on peut prendre des in formations ulterieures et examiner les papiers et ti tres de proprieté, tous les jours, avant midi, fex- cepté les dimanches.) Les intéressés peuvent se rendre le 12 novembre 1812, ft dix beur s le matin, en la demeure d'A-NTor- NE Weel, aubergiste dans l'auberge nommé ,s Lav's Welvarenft St. Pancras. Nota. Lors de Lr rente des parcel les ci-dessus on présentera égaleutent en vcv.te les autres tiers 'dans les parcelles »s. 2, 3, 4 et 6. w.BPtrc pro- -caain, en veitu u un jn^cment rendu par le Tribuun! pi 1 n ins:ree a Hoorn, Ie 18 février i8i"' ft Paudicr.ee du méme tribunal ft midi, par devant MM J. C. van Bronckuorstju ge ft ce commit, ft In ré- J - M jv .v J-. 1 V - 3 0l!tJ tllteur sll^r0S^5 a 1 adjudication tlciini- Une MAISON, ÉCURIE et FONDS, sise et située ft Hoorn, au srd du groote Oost, léttre O no 37, abontissante au levant Mr. Abraham van Broteket P/eter Houttuin Cs: au couchant. Cette parcelle a été adjugée par l'adjudication provisoire ,ft M. 1 Avoué D. Bak/erIe eg octobre passé, pour In som me de 2050 florins. Le cahier de charge et conditions de vente sont deposés et peuvent être examinés au greife du tribu- nal snsdit. Oil peut s'adressér pour avoir des informations ul terieures et visiter les titres de proprieté en l'étude gen, als Voogd over de minderjarige Jacob Corneliszs Leyen en Geertje Cornelisdr. Leyen, en eindelijk Maar- tje Starken, wonende te Alkmaar, weduwe van en in gemeenfehap van goederen getrouwd geweest met wij len Theunis Bergenalsmede als wettige Voogdesfe van hare vier minderjarige Kinderen, genaamd Dirk, Theu nis, Pi eter en Jan Bergenalle ten deze gereprefen» teerd wordende door Jacob Helling, Laurens Bergen en Lourens Henneman, de eerfte in de Langeftraatwijk A »°- 553- de tweede in het Paijglop, wijk A n°. 272, binnen de Stad Alkmaar en de derde op het Woud onder Bergenin het huis no. 100 woonachtig, als bij twee procuratien, de eerlieden 12 October 1811 voor den Notaris Adrianus Petrus de Lange en getuigen, en de tweede den 24 Augustus 18I2 voor denzelveifkotftris en ziinen Ambtgenoot, beide te Alkmaargepasfeerd» tot de beredding en vereffening der Nalatenfchap van den voornoemden Jan Leijen, gequalificeerdwelke nalatenfchap door de voornoemde Erfgenamen, onder benefdc rati Inventarisis aanvaard. De definitive Toewijzing zal piaats hebben ten over- ftaan van den bovengemelden Notaris Adrianus Petrus de Langeten huize van Teünis Weel, Kastelein in de Herberg genaamd 's Lands Wekt arente St. Pan crasop Donderdag den ij November 1812, des voor- middags ten 10 uren. De memorie van lasten en veilcondrtien zijn gedepo neerd ten Kantore van den bovengemelden Notaris Adri anus Petrus de Lange, ftaande op de Breêftraatwijk A. 110. 367 binnen de Stad Alkmaar, alwaar dagelijks (except zondags) des voormiddagsnadere onderrigting en vifie van de papieren en bewijzen van eigendom is te bekomen. Tom-nd gading hebbende, kome op den November iRie, des voormiod-gs ten tien uren, ten huize van eunis Weel Kastelein in de Herberg 's Lands Wel varen, te St. Pancras. NB. Ter gelegenheid van de Verkoop van vorenflaande Perceelen, zal het overige één derde deel in de PerceeleK No. 13,4, 5 en 6te gelyk ter ver koop worden aangeboden. r VERKOPING op' REGTERLIJK GEZAG. Definitive Toewyzing van een HUIS en STAL tot Afbraak. Op Woensdag den 18 November 1812. Men doet aan allen, welke daarbij belang mogen heb benweten dat op Woensdag den 18 November aan- linniiile L.ii 'tens een Vonnis der Kegtbank ter eerfler hvir.atte te Hoorn, van den 18 Februari} 1812, en ter au :iei tie van derzelver Rcgtbank's morgens ten 12 uren, ten overftmn van den heer Mr. C. R. van Bronck- horst nis Ucgter-cominisfaris. Tc-r recvifitic vin den heere Mr. J. C. van de Broc- qle' ij, Ma ire der Stad Hoorn, als'Vader en Voogd van zinc m moer jarige Kinderen Jacoba Maria, Jan Chris- 1i. ne' 's 7'isf<'ifel, Eva Margaret haen Chris- t tan fan van de Blocqueryin tegenwoordigheid van den neore Joan van Akerlaken als toeziende Voogd, za' over 1^; an worden t'ot de definiteve Toewijzing van lt 1AL en LEVE, Ramde en gelegen te Hoorn, op het groete Oost, zuidzijde, lott: n°. 37, helend ten oosten Mr. -A Broei en ten westen Pieter Houttuin Gz: IPt Percéel fs op den 28 Octoberfcii de voorlopige Toewi'zi aan den Heer Avoué D. Bakker toegewezenvoor 2050 gtfidens. De memorie van lasten en veilconditienis n,|'nn neerd en ligt ter vifie ter griffie vr.n gemeld V, t >?nfc. Men kan zich ter bekoming v-n i11 r o.- rot •kennisneming der bewijzen van eigendom ve.-voe- V>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 3