1 i i !f J 11 p If u p 1/1 :a n >f| J J I H 4 r, Gryp, tous démeurans A Alkmaar, donne avis par ces présentes aux intéressés que le compte de la dite masse cedée sera rendu, a la demande des dits sieurs- curateursmercredi le vingtcinq novembre 1812 le matin onze heures, devant Monsieur le juge k ce gommis Mr. Jean Schoutendans la stille d'audience du tribunal k la maison de la mairie de la ville d'Alk- maar. J. J. DE LANGE, Avoue. P. N I EROP, receveur du Binnen-omflagen over de Oude Landen a Bergen, avertit qu il vaque- ra en sa maison n°. 23 A Bergen, mardi <e 24 novem bre 1812, pour la reception de contributions susmen- t.ionnées connues sous le notn de Honds^bosch et Lit- waterende Sluize gelden &c., pour l'an 1811. E11 outre il rappelle au contrfbuablesque les billets de contributions pour l'année susdite 1811, qui leur Sont parvenu sont requis auprès le paiement. VENTE de quelques FRÈNES et ORMES. On vendra publiquement jeudi le 19 novembre le matin <1 dix heures, a la maison de champagne Vredestein prés EginonJ- Binnenpour argent comp- teintenviron 400 Qrmes et quelques Irenes;. ïuime- rotés et placés A la dite campagne. E11 attendant 011 les oUre A vendre 4 l'amiable s'adresser it M. C. van 'Egmond, Maire it Egmond aan Zée. V Vente d'Un ameublement propre et bi én. conservé devant Ia maison a Madame la veuve J. MA-NNOU- RYsection D. n°. 15, au Oude Gragtdont excellent nil beau Ut de camp et sou appareil 9 pcnduvscai,metre, linges, et linges de table, tables, et tables da böis poli, chaises et chiiFoniere de bois de maghonie, miroirs, lanterne et autres verreriès; ust-ensiles ver- njssés en cuivre et étain etc.; u.n exellent teiescope ouelques livres, biën conditionéset enhn routes son* tes de meublescomme litscouvertures, tr.pis de pied rideaux tableaux estampesferblantene meubles de bois etc.; la quelle vente commenccra lundi le 23 de cette mois, a dix heures le matinle tout sora exposé ieudi et vencfredi avant la vente depuis dix heures jusqu'A midi et de deux it 4 heures de rcle- vée. Chez Ie soussïgné se vend des CHARBO N S Ti e*B OI S pour deux florins cinq sols, la menie quantité, qu'il vendit au paravant, pour deux florins quinze sols. p R E c K au Lutticq Oudorp 7V°. 382. V On blanchit au neuf routes sortes de P^llete- ïies blenches et panaches, cliez E. van. DOEDEN, •au AgterdamC. no. 500. Chez C. ROMYN, dans le B'eurssteeg au Trek lust, A Amsterdam, vend et lone des lots entiers et des parties, de lots pour toutes les classes de !_a n2me Lotérie Impériale de. Hollande, dont le^ ti- rAge commencera au 14 décembre: les lettres et 1 ar gent affranchtes deerden boedel van Gerrit Grypalle wonende te Alk maar, brengt bij deze ter kennis van de belang hebben de, dat de Rekening van dengeraeldengecideerdenboe delop aanbod van de gemelde Heeren Curators zal worden gedaan-, op Woensdag den vijf-en-twintigften November 1812, des voormiddags ten elf uren, voer mijn Heer den Regter-Commisfaris Mr. Jan Schouten 111 de A-udientie-zaal van. gemelde Regtjbank op het Huis der Mairie te'Alkmaar J. J. de LANGE, Avoué. P. NI EROP, ontvanger der Binnen-omflagen over de Oude Landen onder Bergen, Adverteert dat hij op Dingsdag den 24 November 1812, ten zijnen Huize No. 23 te Bergen, zal Zitdag houden tot het ontvangen der gemelde omflagen, bekend_ onder den Naam van IlondsboscliUitwaterende Sluize gelden &c., over den jare 1811. Herinnert voorts de Gontribuabeien dat de Billetten van aanflag over het gemelde Jaar 1811, aan hun bezorgd, bij de betaling vereiseht worden. VERKOPING van 1PE ex ESSE BOOMEN. Donderdag den negentienden November 1S12, zal men op de Buitenplaats- edejlein by tgmond-Binnen in liet Openbaar, om kontant geld, Verkopen circa 400 gave Ipe Boomen en eenige Esje Boon/en; allen op ge mélde Buitenplaats ftaande en behoorlijk afgenommerd. De Ver oping zal beginnen des morgens ten tién uren. Inmiddels uit de hand te Koop; te bevragen bij den Meer C. van EgmondMaire te Egmond aan Zee. Verkoping op de Outie Gragt, in D. N°. 15, ten huize van Mej: Wed: den Heer J. MANNOURIJ van eene propre en wel geconferveerde partij lMOBlLAlK.it GOEDEREN, waaronder uit- unteii;: een fraaij Ledi kant met zijn toebehoren 4 Staand Horologie-, Pendule Gladmangelextra keurig Tafel- en Bedlinnen, glad- houte en andere Tafels, MahognieJioute Stoelen en uto Ladetafel; voorts mooij Glaswerk van Spiegels, Gang lantaarn, etc.; een goede partij Koper, 'tin. IJzeren Verlakt, een excelleerende Tileskoop een nette ver zameling van welgeco.nditioneerde BOEKEN, wnaron- der extra exemplaren; en verder allefliande Huisraad van Bedden, Dekens, Vloerkledent Glas- en Bedgor dijnen, Schilderijen en Prenten, Blik- en Houtwerk; welke Verkoping zei beginnen op Maandag 23 dezer-, des voormiddags- ten 10 uren zullende de bezigtiging toegelaten worden op Donderdag en Vrijdag te voren, van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uren. - Bij den ondergetekenden zijn te bekomen beste HOUTSKOLEN tot de verminderde prijs van 2 - 5, dezelfde quantiteitwelke hij te voren verkogt heeft, VOOr/"2-I5_: P. BECK, op het Luttik Oudorp No. 382. Bij E. van DOEDEN, in de AgterdamC. N°. 390*, Wascht men o-p Nieuw alle foorten van Witte 'Beltenen en Pavvasfen. 'Bij C. IIO MIJN, in de Beursfleeg in Treklust te Amftërdam, zijn in de Eerfle Klas der 112de Keizer- 1 nxE IIoli.andsche Loterij, die op 14 December zal beginnen te trekken, Hele en Gedeeltens van Loten m Koop, in Huur en voor alle Klassen gefourneert 1 1 C r>l J rtn Rr! OirUB 7+4/I tl TÜ - 220, pour le» HERETIERS chez J. HAM Ulmpnmiur d uns ie HouiistraatSection B dlA. S T E RC.K dans le Kojltuin, Section C. K°. 4^4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4