Wnrnienhïi!zetigrande deux hectares, trente qua- i tres ares ct ctaqusntc six centiaresou huit geer- sen et dix sneesenaboutissante Immet<e Kruif veuve Pieter Glas, au levant et le Hecrevaart midi et au nord. Appartenant a Arte, PieterSimon es. Jan TVinder démeurants ii Bergen, des eiifans mineurs niss<5s feu Pieter IP'incleragriculteur et Maartje Op dam, mari et femme dont les tuteurs sant Ja» TVinder, journalier démeurant a Bergen, Jan Op dam, agriculteur démeurant a Wimmennm, et le tuteur subrogé Cornells Schoutenngriculter dé meurant Ji Bergen susdit. ^'adjudication définitive aura lieu par ministère^ du notaire susdit, chez la veuve Kroon, hótesse en 1 au- berge dite le Moriaanshoofd Warmenhui/.eu mercredi le 16 ddcembre 1812, k deux heures de rélévée. He cahier de charge et conditions de vente sont deposés en l'étude du notaire susmentionédans le La'ngestraatsection A. n°. 543 Alkmaar, qui iour- uellemeut pourra donner des informations ulterieures ainzi que les tuteurs et le tuteur subrogé en leurs demeures susmentiónnées. VENTE par AUTORITÉ de JUSTICE. Par GERRIT de IIEER, Notaire - Impénal h Alk maar, ce nommé par jugement du Tribunal de pre mière instance, séant h Alkmaar, le 11 tevrier 1812, «nregistré le 20 de cette mois, de parcelles suivantes s avoir:: N». 1. Une Maison-rustique et Terrain, grande 6 ai es 56 centiares, oü 56 toises, sise et située au le vant du Heilo; aboutissant le Brei/aan au nord, et G. van Vredenhof de Vicq au sud. No. 2. Une Prairie, située dans le Oosterzyds Polder dite de helft in de Heiligeest-vtetd var. haarlem grande 1 hectare 84 arcs 72 centiares, ou 1 arpens 775 toises; aboutissant Mr. Zachcus Foreest au sud, et Jacob Pepping au nord. No. a. Une Prairie, située comme la précedente drte le Commandery-weidgénéralement gr.i.it e 4 hectares 31 arcs 71 centiares, ou 4 au toises; aboutissant C. van Bredenhof de Vnqzn nord, et madame van Cats au sud. Cette parcelle est imposée avec une em- phytéoso annnelle de 5 fr et 25 centimes, oü 2 florins 10 sols. 4. Une Prairie, située com e la précedentedite le Hurt van Nieburg, grand 1 hectare 80 a es fi. centiares, ou 1 ar pent 73« toisesabout.s- mnt la digue commune au nord, et madame 5. Trois^champeaux unis, situés comme la préce- dente dans l'Overdie, une tiers dans le Camp Overdie avec une bande de pauvresdeux tiers dans le Camp Overdie avec la bande de Dirk Brouwer et Arie Cornelis Kampgrand ensem ble 2 hectares 62 arts 37 c,e"tJfresP f® 2 pens 637 toises; aboutissant le Mcorsloot is midi, rt le Die au couchant. ïic 6 Une Prairie, située comme la précedente en Baafjes Polder, dite Tryn Dirks weid, tivec un tiers du agterweid de Pieter Mtesse et Dtik ff,nines Kampje, ensemble grande 4 hecCa'IS* are 71 sentiares, oü 4 arpens 255 fonts, abou- van Warmenlmizen, groot 2 hectares34 arts en centiaresof 8 geerfen en 10 [mezenbelend met Immetje Kruif, weduwe Pater Glas, ten oosten en de Heerevaart ten zuiden cu noorden. Behoorcnde aan AriePieier, Simon en Jan IVin act wonende te Bergen, nagelatene minderjarige Kinde ren van wijlen Pieter WinderBouwmae en Maar tje Opdam, echtelieden, waarvan Voogden zijn Jan TVinder, daggelder, wonende te Bergen Jan Op dam, bouwman, wo.iende tc Wimmennm, en toe ziende Voogd Corneiis Schouten, bouwmanwonen de te Bergen voornoemd. De finale Toewijzing zal plaats hebben ten overt.aan van den bovengemeldeu Notaris, ten huize van. e wed: Kroon, Kasteleinesfe in de Herberg het Monaar. oof-te Warmenhuizen, op Woensdag den 16 December 1812, des namiddags ten twee uren. De memorie van lasten en veil conditiën zijn gedepo neerd ten Kantore van bovengemeldeu Notaris Gerist de Heerftaande in de Lengeftraatwijk A. N». 542 b,.n" ncn de Stad Alkmaaraiw nar dagelijks nadere onderrig- ting is te bekomen, als ook bij de Voognenen toezien de Voogd, ter hunner bovengemelde woonplaatzen. VERKOPING op REGTERLIJK GEZAG. Door GERRIT df. HEER, Kei zc 7y k Nora rit te Alk maar als te dien einde bij Jugement van de ^'gtèank ter eerfter inftantiezitting nebuenae te A!hmaat ,üe 11 Feb u ar ij 1812, geregiftreerd den 2: daaraanvolgende benoemd, van de volgende Perccelen; als: No. I. Een Huismans - Woning en Erve, groot 6 ar es J centiares, of 56 roedenftaande en gelegen aan de oostzijde van Heilo; beiend m^Bree- laan ten noorden en G. van Bredenhof de Vicq No. 2. EeVfluk'Weiland, gelegen in het Oosterzijds Polder, genaamd de helft in dc Heil,ge Geestwetd van Haarlem, groot I hectare 84 arcs 72 centia- t-r- of i morgen 775 roeden; belend Mr .Zachcus van Foreest ten, zuiden en Jacob Pepping ten Mn a Een^uit Weidlandgelegen als voren, genaamo N 3' de Commandery-weid-, in iet geheel groot 4 hec tares 31 ares 74 centiaresof 4 moigcu 481 toi- denbelend G. van Bredenhof Ie Vicq ten noor den, en Mevrouw van Cats ten zun.cn. 7iinde dit perceel belast met een jaarlijkfche erfpagt van 5 francs en 25 centimesol 2 guldens 10 Huivers s'Jaars. No. 4. Een ftuk Weidland gelegen ais voren genaamd de Hugt van Nieburg, groot 1 hectaie 80 ai e, 21 centiaresof 1 morgen 736?- roeden; belend ft gemeene Dyk tennootden, en Mevrouw van Cats Mo Drie aan een verheelde Hukken Weidland, gele- 5 gen als voren, in het Overdie; een derde de Kamp Overdie met de ftrook varide Armen twee derde in de Kamp Overdie met de ftrook van Dirk Brouwer en Arie Corn,lis Kamp; te zamen groot f hectares 62 arcs 3 7 centiares, ot 2 morgen 657 roeden; belend de Moor/loot ten zuiden, en het Dit ten westen. Mo 6 Een ftuk Weidlandgelegen als vorenin Baaf jes Polder, genaamd Tryn Dirks IVcid, met een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 2