we jonr, depuis Ia 16 décembre 1812, pour l'aveniï sont fixés chaque mercredi aux heures susméntlonnés tandls que les sceances du vendredi continueront pro- visoirement a 1'ordinaire. Fait a Alkmaar, le 7 décembre 1812. Par ordre du juge de paix stud it H. J. V O N,K. Le créanciers de Hermanns Beekman et Jan Snel- tingmarchands, démeurans a Alkmaar, faillis, sont avertisde ce présenter, darts le deint de qunrante jours, et ainsi avant ou au nenf janvier rail huic cent treize, par eux ou par leurs fondés de pouvoir au soussigné, syndic provisoire des dites faiilites; de lui declarer a quel titre et pour quelle somme ils sont cré anciers,- et de lui remettre leurs titres de créance, ou de les deposer au greffe du tribunal de eet arrondisse mentdont il leur sera donne récépissé et sont en outre averti.s, que monsieur le juge -commissaire sde dites faiilites Mr. Jean Schoutenvnquera les mardi's, jeudi's et vendredi's des deiix semaines suiVanoes le in.atin A dix heitres, dans h salie d'audience du tribu nalit la verification descréances. Alkmaarle 1 décembre 18 lts J. G. DE L O C II E S. On vendra mercredi Ie 16 décembre 181;, devant le Lombard a Alkmaar tous les gAges siisceptibles a 1 vendre. On teindra vente aux environs du chateau a Ber gen," jeudi le 17 décembre 1812, it dix heures le matin d'une grande quanticé des Hètres extreniement gractis., Mardi le 22 décembre 1812, tiemdr vente en in: juaison le huissier provisoir Dirk Regterd&.quejqi: .3 f iMeublet et Ustensiles. Les.créanciers débiteurs on ceux qui out quel-; ques livres, ou a litres effets concern ant lasiiccej1 ou I de feu J. de VISSCHER medici»; dé-c&dé A Alk- maar, sont invités de faire leur déclaration ou paie-l. ment A sa veuve laissée démeurante A Alkmaar au .Langestraat avantou ulterieurement le 3.1 décembre*' de cette. année» On manque depuis le 14 novembre du Polder; prés le Helder, deux CHRVAÜXune ju ment bru- ne ayante dans sa queue longue quelqnes crins blanes appartennaute A Dirk Steeman; Idautre mi alezan ay ant les erins blanches et un petit mnnquement au quartier droit de devant, appartient A Cornells de Jong Celui qui pourra donner qneLque rensiegnement la dessus aux personnel mentionuées sera généreuseraent recompensé. Chez C. ROMYN, dans ie Beurssteeg au Trek lustA Amsterdam, vend et ioue des lots entiers er des parties, de lots pour routes les classes de Ia lie1" Lotérie Impériale de Hollande, dont .Ie ti- rage qommencera au 14 décembreles lettres et l'sr- gent affranchies, i Alk. ka ar chez J. HAND, imprimeur. dan» le do d'A. E R. C Kdani le 1 bureau ten elf uren daar na, was bepaald; bij vervolg, te rekenen van den 16 December 1812, op ieder Woens dag op evengenielde refpective ure zal houden; terwijl voorts die op Vrijdag van iedere week voor als nog op denzelven voet blijven voorduuren. Gedaan te Alkmaar, den 7 December 1812. Van wegen gezegde Vrederegter H. J. V O N K. De crediteuren van Hermanns Beekman en Jan Snelt ing, Kooplieden, wonende te Alkmaar, gefailleer- derr, worden geadverteerd, om zreli binnen den termijn van veertig dagen, en dus vóór of op den negengeji Ja nuary achttienhonderd dertienin perfoon of bij gemag- tigden, te vervoegen bij den ondergetekende, provifio- neien Sijndic in gemelde faiilisfementen, om aan hem te verklaren, uit welke oorzaalc en vóór wglke fomme zij crediteuren zijn, en 0111 aan hem hunne hrewijsftukkenvan fchuldvorderingen over te geven, of dezelve ter griffie van de Regtbank ter eerfi'e infiantie van dit Arrondisfe- nrent overteleggen, waarvan hun recepis zal worden ge geven en worden wijders geadverteerd, dat Mijnheer de Regter-Coromisfnris in gemelde faiilisfementen Mr. Jan Schoutendes Dingsdag, Donderdags en Vrijdags in tie twee daarop volgende weken, des morgens ten tien uren, in de Audientïe-zial van de Regtbankzal vace- j r^n ter verefientie der fchulvorderingen. Alkmaarden i December 1812, J. G. de LOCHES. Op Woensdag den 16'December 1812, zal men binnen Alkmaar yoor de Bank van Leefiing boelhuis houden van alle Panden-die alsdan verdaan zijn. Op DöndóMat; den 17 December 1812, te ro ure voordenmiddag precies, zal men nabij den Huize Ber gen, te Be-'gen, Verkooping houden van een groote partij extra hoogopgaande zwanre Beuken B'oomen. ft Op Dingsdag den 22 December 1812 zaldenpro- vi(ï«u:-cle Deurwaard r Dirk ll-gter', Boelhuis houden van IlUi -uad en Inhoedeh ten zijn-en Huize. *4* Allo de genen, welke iets-te vorderen offchuldig n/og'ten zijn, boeken, papieren of iets arid ets-, onder zig - tndgten hebben, behaoreinde rot de tValatenfchAp van W'r'len Dr. J. J. de VISSCHER, binnen Arkmaar over- Med .-n; worden verzoekt, uitterljik voor den laatden De cember dezes Jaersdaarvan opgaVe en betaling te doen vin deszelfs nagelaten -Weduwewenende in.de Lange- firrat re Alkmaar voormSeifod. Op den 14»NovemberzI'mi vermi'st uit de Polder- bii de Fielder, tivöe PA ARDR-Nde eene behoort aan Dirk Steeman, ziinde eenBruine Lan fiaarte Merri, hebbende in ziin Staart eenige witte haare-n; de andeye behoort aan Come/is de Jong, zijnde een Bruine Vos, met witte Mnnen en lange witte Staart, hebbendq een gebrekje aan ziin Regter Voorhout. Die eenig bérigt if er van weet te geven wórdt verzogt zig re addresfe- ren bil bovengemelde Perfoon'en aan den Helderzal een eoriiik-1 beloning gêTfietéb. r *ft B'i C. RO-M TfN, ïrt de Bpursftèeg in Treklust, te AmPerdam, zijn in d-e Verft e- Klas der nsilr Kf.izaR- I.ÏJKE TI'ou.ANDsruE Loterij die' op. 14 D cembet zal beginnen te trekken, Hele en Gedeelt'ens van Lotensin Koop, in Huur en voor ai.lE Klassen cefourneert, te bekomen. Geld en Brieven Franco. u-traat, Section NQ, 220, poiu les ii E Ikii TiE 5.'^ ooltuiu, Section C, NL 4Ó4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4