D1 A L K M A A R, A L K M A A R. A F F I C H E S A N N O N C E S ADV ERTENTIEN, et A v i divers NA 52. MERCRÜO I, le 16 D^cembïih 1812, AANKONDIGINGEN Xe en verfchillendé Berigtcn van N°. 52. ^*v ONSDAG, den 16 Df.cember i8 r2 Le SOUS - PRjÏFËT de l'Arrondissement- d'Ai.K- maar, Chevalier dï la L'mion-d'Honneur. Pörte li 'o;: aissv ice de ses admifiistrés avec la s-acisfactfon Ia plus vivo Que l'entr.-prise vo'outaire de quélques citoyens de la ville d'Alkmar, pour dïstribu-er des secours ex tra ordinair es a la class-e ftid/gMte des habicans- est fëussi an poi, t de perm tire Pexécutioh d'une tres grande pnrtie du plan que nussieufs les Directeurs ie sont propose1. Que Tes fonds rassrmb'-s jusquA eb jouf nssurent dëjn la distribute'ön des 1500 portions d'nlimens par se. viae, et c'ine quaeriré considetabledechaüffage. Que ces aiiinemsaussi rr .outaiis que nntritifsont ét^ repils avec r.vic >zé et sntisft.no entiorement au O-e I? sous cript' >n s'awgn >ate encore jonrneUe- rtièut. et' Hoe sutiiemenr los autorités supérieures out *ii" v-osi'u npprr vel- tas efforts honorabies et gitfrie-cK de Fnmtv-'du 'jinif d.| rr.eis, que Mriisiva ir cv>.;fr rr Cfcr.: r?, vrahrr=rdes --rcnjrrénr, chevalier de hi lig- '"-iF -ir-ur,t dr-e tmpériit de la rèu- ni'onpnéi'.-f dn cl. w>; du Zurdcrzê'eVoUlnnt donncr u e preirve r >J i de son att -chement it ses arfailïiistfcv, c'u desir -de part- ter lews peines ct co-i- tribuer au soulagcment de l nr mnux, ec stir tout de sbn approbation, de route e .[reprise* qui fait hou.tetir k f buniMiFté' it d'igné se faire porter panni les soussérlptetirs -du fonds pour 1111e som ,.e tres consi derable l.e Sous - Préfèt se croit fondé dans son opinion que cette 'm-'rqtie eclatintê de Paveu dn Gouverne ment, e't des homines distinguéspar leur rang, et Ia libéralitë' de leur principes, r-doubtern Fardeiir'thi de sir de cheque citoyen de prendre part it une action aussi belle. Et que nort settlement ceux d'entre les habicarts dTA!ktnanr qoi n'ónr pas encore conco-urtton pour! une som 111e au dessous de leurs moyens, k la souscrip- tion, SC press erom k l'euvi, de suivre I'exemple, dbin-tres grand nombre de teitrs coiicinyens'. o-t Que rèxemple dotiné dans Ia villè d'Alkmanr, con- rémnë par le sneeës -t rexperieuccct des marques bririanfes, de l'approbatisn des autorités et des hom mes distingués par leur rangs et leur meritesanintera lés h'ftbithns dés autre» communes k faire che-i eux I Ids mêmés efforts pour obtenir les memes doges 1 D,. ONDER - PR.EFEKT van iiet Arrondissem-et Alki\iaar, Ridder van iiet Legioen van Eer. IlréïigÉ', Hi ec de levendigfte voldoeningter kennisfe van z-jno geadminiftreerden ^vrijwillige onderneming van eenige Burgers ct: .•t.tcl Al .ernaarten einde eenen buitengewone onder- tand te verltrekken aan het behoeftige gedeelte hunner mede ingezetenen, reeds in zoo verre is geflaagd, dat een zeer 'groot gedeelte van het plan, hetwelk de Hee- re.i belt ere eren zich-hadden voorgetteldkan worden ui working gebragt. tb-C fli?rtoe verzameld fonds, reeds eene Wee- Keijjk.che uitdehng toelaat van 1500 portien voedzel en een aanzienlijk gedeelte turf. Dat de uitgedeelde fpijzen even fmnkelijk als voed- zitauimet grerighcit zijn ontvangen en ten vollen aan het voorgeftelde einde hebben voldaan. Dat. de i'nfchriivingen noch dagelijks toenemen, en dat niet alleen tie Hogere Authoritéiten deze roemrijke pogingen van menfehenliefdrhebben goedgekeurd maar l£L/'C,fs Celles, Request,.neester R-r *r -an hvt Legiven «an Eer en *>a# de Kttzerhke On e eer Reünie Vrcfkkt.ran het Departement van de veile dadèijke blijk willende geeven van zijne gehechthcit aan zhie -adminiftreerdenvan zijn ver langen. om 11, höfiGot te deelen en het zijne toetebren- geu om "uii 11e te verzagten^ maar voornamelijk van zijne I fVV'k '"r"''Waiyiedm» onder.ie ning dewelke de mensch-' hé.t voroeh, zich wel op de lijsten van infchrüviug fonV'ue^ doen plaatzeu voor een zeer aanzienlijke D- Onder-Prefekt gelooft zich met récht te kunnen voordellendat deze luist erijke blijk van goedkeuriu" van het goévernementervan mannen, uitmuntende doem htinnen rang «1 hum» baginzel 11, den ijver en het ver-* lasigen van ieder ingezceten zal verdubbelen om deel te néemen aan cene zoo fchi.o' e ondcwicmin-! ah C j-;t a!!£en ,c1e zodanige der ingezetenen van A-fktnaar die noch niet, of -enoegzaarnaan de al4-t meene mfclvruv, hebben deel g ■„pint»- zich znlDn hsaste om het voorbee'd van een zeeroof aauil hunner med» Burgeren, te volgen. Dit het voorbeeld door de (tad Alkmaar gegeven doof een zeer goed.gevolg bekroond en door luistérr'i- kè bewijzen van goedkeuring der hogere authorkeiteu eii van Minnen, aanzi-lniük doot hunner rang en vcr- dienftcnverzierd, de ingezetenen van andere gemeen ten zal aanzetten dezelvde póglngén te doen, om'ook het zei vee gevolg daar van te zien, en den zelvdea lot te verdienen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 1