isif% ul"LTAeteest ten zuiden'en 7aeob feu t' en >*t Huis ral Cafrftnt 5f Mseti >bo^s»nte I7n MöuIïh J Vent pour Fouler avec la Malson du Meuuier les Usines et Chantier, situi h™ h p'orS e Vrieschedenier d'enchêre 1300 fl. P de Son naville, j>as vendn. on G?dc Heee;1v?cC :'C P" VENTE JUDICI A IRE Par GEPvRIT de HEER, NoUire-Tmpirial A Alk- ™a«> ce nomine par jupment du Tribunal depr'- mtite mstantescant a Alsmaar, le 11 fe'vrier .L enregiscré le ao de cette moisd3 parcelles snivant»'; savoir: ISO. I. Une Maison -rustlque et Terra'iigrande 6 am 56 ccnti ares, ou 56 toiscssi se et situé au le vant du 11ei 1 o »bojjtissant le Breêlaan au nord, et O. 1 ar, Bretlenhof de Ktcq au sud 2. Une -J^rairiesitu Je dans ie Oosterzvdspolder di t e de helft ,n de Hei li geest-weid van Haarlem giande 1 nectare 84 ares 72 cent tare's, on 1 ar 775 aboutissant Mr. Zaehevs ran Foreesttm sud et Jacob Pepping an nord. 2. Une Prairiesituée coranie Ia precedence tiite le Ctn:mandeiy- weidgéüéralement grande j. hectares 31 71 centiares, ou 4 ,So /#««,- about its ant G. .7/» Bredenhof de Kice an nord et macfaine CWs au sud. Cette parcelle eit imposée avec une em- pbyteose annuclle-de 5 frans et 2<r centi- ipes, on 2 fiorins 10 sols. 4. Une Prairie, située contnie la précedente dire B"i*. Ucburg, grande 1 wf/go T nrC/ r5' 011 1 736! aboutis- Catt au suT 1>0rd' et madai,le 5- Trois champeaux unis, skud.es conme Ia préce dente dans Overdiewne tiers dans le Camp Overdie avec une bande de pauvresdeux tien daas le Camp Overdie «vee la bande de Dirk Brouwer et Arte CorKampgrande ensem ble 2 hectares de ,7 centiares, oVJ"™ et'le Die 00 r; ahb0!Ul5Sa,lt Moorsloot A ipidi et ie Die au coupnaut. <5' n'ierPra'r,j' «kuée comme la précedeme en Baafjespolder, dipe Tryn Dirkswtid, avec tin tiers du Agte-wefd de Pieter Mi esse et Dirk Nanne Kamp ensemble grande 4 hectare 1 f. 7i centiares, cu 4 terpens 255 abou- tissante la veuve Pieter Schipper au nórd, et Barnardus Dissel au sud. 7- Deux champeaux unis, dice om het Huis van Korskt, grauds ensemble 1 hectare 57 ares 8d madame G»/s au nord, et le Breêlaan au 1 VAHc?\ftCV7er? Lab°urabIe> diïe Hofnans 1 hector, Sck'onhoVens Frogtgrande ensemble I Aectase 23 97 centiares, ou 1 arncnt sud et'au'noardm't,S5ante a" 9" A madamee1ï«rr^Aab0Ura!;,e' dfte madame AW, .grande j ,5 #rfS Een Wind Volnuieti met derzelver WoonhuisSchuren. Droogerijen, Verf, &c.buiten de Vriefche Poort; flrykgeld 1300 »i, p. de Sonnaville, niet afgellagen. Een Infchrijving oj het Grootboek der Publieke Schuld van Holland groet 1500 - A 2| FCt.; ftrijkgeld 10E m-t s Ct na'ille' verlloogd door G. de Heer VERKOPING op REGTERLITK GEZAG Te Huil 0. Door GEPvP.Il 3E IIEER Keizerlyk Notaris te Alk maar, als te dien einde bij jugeraent van de Regtbank- ter eerfter Inflantie van het Arrondisfement Alkmaar rende11 S I 'Sereë^erd den 20 daaraanvol gende benoemdvan de volgende perceelen als- No. 1. Een Hvismans - Woning en Erve, groot 6 a res 56 centiaresof 56 roeden, ftatnde en gele<i-en as* dc oostzijde van Heilo helend met d- Breê laan ten noorden, en C. van Brtdenhof 'de Kir» ten zuiuen. 2. Eerfftuk Weidland, gelegen in de Oosterzijds Poider, genaamd de helft in de Heilige Geest,weid van Haarlemgroot 1 hectare 84 ares 72 cen tiares, of 1 morgen 775 roedenbelend Mr. Za- 3, Een link Weidland, gelegen als voren, genaamd de Commandery-wetdi„ het geheel groot 4 hec- "","74 centiares, of g morgen 481 roe den, belend van Bredenhof de Ficq ten noor- den, en Mevrouw van Cats ten zuid/..- Zijnde du peiccci 6eiasi met een jaarliikfcha erfpagt van 5 francs en 25 centimes, of guldens 10 Huivers 's Jaars. 4. Een Huk Weidland, gelegen als vorengenaamd de Hugt van Nieburggroot 1 hectare 80 ares 81 centiaresof 1 morgen 7361 roeden; bele.d de gemeene Dyk ten noorden, en Mevrouw val Cats ten zuiden. 5- Brie aan een verheelde Hukken Weidland, gele legen als voren, in het Overdie; een derde ir da Kamp Overdie met de flrook van de Armen twee Dh-k mv °v£,rdle met be flrook van D:,k Brouwer en Ane Cornells Kamp te zameiz groot 2 hectares 62 ares 37 centiares, of mor gen 637 roeden; belend de Meotfoot ten zuide» en het Dte ten westen. T:,e0nWe,dlan<:,5 gelegen als voren, in Baaf- jes Polder, genaamd Tryn Dirks Weid, meteen derde van de Agtcrwe.d van Pieter Miesfe en.Dirk Nat,nes Kampje, te zamea groot 4 hectares I ark 71 centmies of 4 morgen 225 roedenbelend de ec «we Toeter Schipper ten noordenen Ber- nardus Disfel.ten zuiden. 7. Twee -aan een geheelde Hukken Weidland re- legen om het Huls van Nanneen he, llohee. en om het Huts van Morskite zameu groot r ï'n7fe U71 ar}SJ6 ce"tiares of I morgen 54G roeden; belend Mevrouw van Cats ten noorden, en de Bree/aan ten zuiden. Een Huk JZaadland, genaumd Hopmans Akker en Schoonhovens Krogtte zamen groot 1 hectare 12 fres, W centiares, of 1 morgen 257 roedenbe- o p,"n ^r;°UVT, VT CatS ten,zuida« en noorden. 9. Een Uuk Zaadlandgenaamd het Geestland van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 3