f W is%-£ %r w avR ,e° S fïSJ'S" Sï'5.Ï7?S KÏSS; SWtS fcS&g. dVnSrivtSe;'o«« sons substitution de Kz. 5S«V^t" to'FAm-D "'3. ten Sterfhuize ahw J- UsxfiRCK, cam le Koelt*», S<cu*n C. 4«4 88 cintiarês, I arpent 18' b elTrvs sant G. van Bredenhof de Vtl ali nort J CjTêQt 3U Slid# J*»r» 1* No.io. Une pièce Terre Labourabed'te ltall„„est Braskamp avec le champ ^outissant au^ou grande ensemble i hectare8 ai es 25 ou I arpent 123 toisesa'outissant G. denhof de Vicq au norde JanjBesteman ausud. jl. Un champ du GraalF avec le boiquet y au ouestgrande ensemble 78 arejJ f f ou 665I toisesaboutusant Klaas Laurens Gtoot au nord, et Dirk Rodenvyn au sud. J2. Une pièce Terre Libourable, dite le Shmpads Krogt, grande 1 hectare 4 73 ou 1 arpent 93 toises aboutissante niada van Cats au nord, et Jan Snul au sud. j-i Une pièce Terre Labourabledite U Kro^ J 3' de Kerkelaan, située au ouest de Kerkebuur grande 99 34 centiares, ou i ttpent f toises; aboutissant Pendroit ou Jon fiend'les pinions d Mr. Verschuif au nord, et fan Smit Contenantes ces parcelles ensemble 18 fff' tares 30 ares 16 centiaresof ou 24 p T es parceHes susmentionnées appartienent it 1 inven drie 'Ysbr. Schipper. ministère du L'adjudication définitive aura P^ maisoi de «nraire crs n n rT dp wF E R susdit, en la njaisin. tl waum Hoogland, aubergiste dans rauberge cure le Rustende Jager a Hellometered. le 13 janvier i8iS, rement le susdite.. I«r février PIÉTER ROOZE KZ. qq. LOURENS BERGEN qq. A ie procurer route espSce des gtlrh,chez le »«*t* ck*"e^"H4 A M R. Pendant trois jours pos* ra P. KALDEN, ses la fête de nouvel an, en Blom, dans le Ridderstraat et depuis ce moment ex- exellentes Pelteries pour la maison it Mademoiselle 13- Mevrouw van Nekgroot 1 hectare ïS artsW centiares, of 1 morgen 188 roeden; belend IC. van Bredenhof de Vicq ten noorden, en Thys No 10 Eem'Ruk'1 Zaadland genaamd de Noorder Bras kamp, met de Akker bewesten-aan te zame.i arnnt i hectare 8 ares 25 centiaresof I morgen foo roedenbelend G.'van Bredenhof de Vicq ten noorden en Jan Besteman ten zuiden. 11 De Krogt van de GiaatT met het Boschje bewes- te. daamn verheeld, te zamen groot 78\aret 5 centiares of óö5| roeden belend klaas Lout ens Groot, ten noordenen Dirk Roderen ten zuiden. ,2 Een ttuk Zaadland genaamd Shmpads Krogt I2, ot hectare 4 ares 73 centiares, ot I morgen fis roedenbelend Mevrouw van Cats ten noo.- den en Jan Smit ten zuiden. Frn'ftuk Zaadland, genaamd oe Krogt by de Ker khaan gelegeh bewesten de Kerkbuurt, grc.ot 00 ares 34- centiares, of I morgen 47 roeden i be lend de Vinkebaan van den Heer Verjciuir teit noorden en Jan Smit ten zuiden. Bedragende dezelve Perceeten te zamen 18 hectares 30 ares 16 centiares, of 24 mot ten 30 roeden. rto voorfchreveu Perceelen behoorcn aan den geraee- 1 nen Boedel van Tenuis Cornellst: van Baar Bouwnui Doedel va deszeiD Huisvrouw Jan- Z'iï JJn,eerder 6mou„d wijlen vine zal plaats Ueblrcu ten overlHnn »«n'dc7l,«»cuSer.le uurrti ,8.3 zijn pedepo-" De mentor, „eldc Notaris Crrr/r it T, ln"de Langeftl.iat, wijk A. 110, 54a. Alkmaar, Jfc nifce 3«riï.tDg ên rifie van de papieren en bewijzen van ''onder verband van het De Koper zal de:s be^de Somma van aioo rrk0f r,ooro Z wgc\ Interest van 5 pCt. s']aars. fr., of/1000 holU,Jccfc yordereu hebben van, V Alle de genen, Boedel van of verfchuldird ztjii DntftjjroÖN inleven Schilder willen JACOBUS VAN bl AüLOOM ii h£C en Glaxemaker binnen de SXnA'KT"»'l8l2 overleden, Palislop wilk A. Ie dóenuiterlijk voornoemd.. FIETER ROOZE Kz: qq. en LOURENS BERGEN qq. Bij de ondergetekende Timmerbaas^ Alkmaar. is bekomen allerleie ftojt van AFRAAK, Vcngfters, andere Vloer(lernet. len van allerleie foort, marmere HAMER. £"*'t p KAT DEN van Haarlem'zal voor drie dage: zijn* uitgepakt met puntende c 1 voor Nieuwjaars prezentjes, bij Mejunro^ Ridderftraat. xT"h z I HAND, imprimeur d^ns le HouuUxraat, Secttcn 6. NQ- 220 Pülir l9J WERS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4