szz s°"* -dc «fiss. MnrrjtJSf ssxsr h»™ alkmaarscke m "cb zo"d" S- G /tSk'i lïtlrCr' J pywed' 'e doen inschrijven, e. d -T na lat g blijvende, zullen z» vervallen in de boete daartoe ge steld en ingeval van volstrekte onvermogen, mer ge-ange worden gestraft; ooverminderd, d»t zoodanige Kindere o l'u- pi.'ten even als alle odere Jonge'i -,?en wti'e zie aa 'de 1. schniving hohhen o ttr-kbe indien zit geen re en vrij- ste lmg bun-en aartoonen dadelllk zullen worden iiveUTi e» ingeval z 11 gegronde redenen -an vrlJste'ling ku ,en«.-i.-'e -en A®. 1830.' PAN MA AND A-J Bete COC ZANT verdt veer tint Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. £UN EDEL GROOT ACHTB. DE GEDEPUTEERDE STATEN KAN NCXjil D - HOLLAND. CSezien de Missive van dec Heer Opper jagermeester vai Z, M. Opperhoutvester voor de noordelijke Prbvinrten van de» 17' December 1819. N« -%* «rblj te kennen gevende, dat de tijd «adert, .om in de sluiting, 200 der iToote Jagt, als van dfèop jranzen, Eendvogel» en Watersnippen te voorzien, en verzoekeids cm 11. E> O. A. desv'egetii de neodigc bepalingen gelieven te na- Brengen bij deze ter kenn;sse van all in die I:et zoude mogen aai* gaan. 6 1 Dat ci» gewone Jagt in deze Prcr .itïs met den zt dezer word* gesloten. j 10' Pr i.u<? ^'Jr~ GaD*,c ea Eendvogel» zal worden geslotea den 28 Februari; 1820. 1 30, D -e jagt op ds V ste-rsnïppe-B g-i mogen worden uitgeoe fend gedurende de^ maanden _M,.:rt er, April op zoodanige plaatse. a|s naartoe dooi c.e r..p*ctive f,teren Houtvesters bij speciail Consent-Billetten zullen -.vorcien aangewezen, en waarvan de Jart- ge-egt.gden verpirgt zullen zijn a»a de Op 'e ers der Jagt door de Eshiblne der voors Cossm-BIlletten t8 doen Consteerentul cezc,,ïfSt Ultimo April tfarsiaju ctedefinitivelijk worden gesloten buWende wijders de bepalingen omtrent dezelve, vermeld in de Publicatie van 5 December 1816 in volle kracht. Gedaan te Haarlem, den 23 December 1819. De Gedeputeerde Staten veormemd tan TETS van GOUDR1AAN. Ter Ordonnantie van dezelve De Griffier der Staten van Holland J. A. tan ZUYLEN van N Y E V E L T. ter tot dap- rï<*n BURGEMEESTEREN der stad ALKMAAR, brengen ter kennuse van de goede Burgerij en Ingezetenen hunner Stad- ïe?,"n1Cf >Jpe K,oninklt&e Majesteit hec.'z .oheagd bil Hoogstde. «fs Besluit van een 31 November 1819. no. jg. weder 0P °leu' s Burgemeester deze-- Stad te bsnocmen en aancestellen. Jonkheer N. var. Foreest van Pesten., welke op den 2 Januari) 1820. in die zelfde quaüteit Loet treden. Dat tengevo ge van Art 44. van het Reglement voorde Rt-eemns dezer Stad tussen Heeren Burger testeren plaats gehad het, eude Loting, het Presidium door den Heer Pi-.rrtme-sder CernelDva, Oostveen met den e Januari) .820. zal worde- aanvaard En op dat niemand hier van onkundig zij, zai deze'worden publiceeid en gesffigeerdwaar dit te geschieden gebruikelijk is. Aldus gedaan ter Kamer van Heeren Burgemeesteren voor noemd, den 30 December 1119. G. F. V E R S C H U I R, Vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, bremzen Ml deze ter kenmsse van de Houders der Oblies ien ten ïoJ ze Stad, dat tie Intresser.versehe-i-niffm i" n de' 1810. dagelijks ter Thesau-ie worden betaald' wortW?'?ceraber houders verzocht door eene 3poedigé afhalina''van rJj» v°orsz. den geexamineerd en daarna betaald té%b5 voor zoo vïr^0' verwachting, nog eemge rekeningen voor het ^erste half las °Sel1 1819 mogten zijn onbetaald gebleven de voorsz rllll PUBLICATIE NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTEREN de a STAD ALKMAAR, g-zie" he« Besluie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland-, ue dato 29 N 'vember 1819. waarin bij Art. 1. is bepaald, dat ds Wurfczaarnhtden Nationale Militie voorde:' Jare 1820, binnen es'eden en Gemeenten dezer Provincie, eenen aanva g zullen na men met den i Januari) aanstaanden. U 60 tCr vo,doen'!,S Art. 49. der WET van den 8 JamiarU 1817 No. i. omrrent de inrigtipg der N-tionale Miiif'e, bij deze op, alle Manspersonen hunne wettige Woonplaats of Domicilie "•innen deze Stad en Jurisdictie hebbende, welke on den eersten Januari; 1820. hun negentien e Jaar zitn ingetreden; en tniisdien al- 'e Jongelingen; geboren in het Jaar 1801, ten ei-Te zich, ingevol ge Art. 5Q dei- voorsz WET in het daartoe gereed gemaakte "egis- ter tot d* Lotmg voer de Nationale Milipe -e di e- i- schrijve Inschrijving 7 n i beginnen met Maandag te 3 Januari' eerst- de, en zal geheel en al moeren zijn afgeioo-ten op Don er- dag den 6 daaraanvolgende 1. Tot dezelve za) worden gevaceerd in eén der Verrrekken cp uet Raadhuis a hier, alle dagen van Maandag tot Dorderd g voornoemd ues namiddags van 4 tot des avonds 7 ure. tfT1 e' 1 e roortrtomen dar niemand, in de termen dezer in- ji,r '1 vale de zie1' door onwete dheid aan pig-ver7if:m schul- 'b ma '.e, nebhen Burgemeesteren n -od'g tteoordeeld de Jugeze- tenen te moeren beniune en aan de navolgende bij voormelde WET gemaakte b p-lmgen. Dat welke aanspraak o, Vr'steTimr iemand zoude vermeend J», ti'1 weSens sebrekep ofanderz ns, dez.e ve, des n'erre- g 1,. ant e ge'Ouden is zieh Oopn ii,sebci.v^nk wede r'11 begrepen zrln de gehuwden en «fweze- Den m, ete de de gehuwden dadelijk, immers binnen acht dagen. de rachril- v.-'g aan her Plaarseli'k Bestuur vertoonen de bewijzen van hun Hu wel dk e-, van het a- weze-, der Echtgenote" Dar Ouders. Voogden en Regenten verpligt zijn hunne KA- hun6" T, 'f "ml r.erTon of"do"'- 'emand daartoe, door wezen? b" 0nvern,o§en gevangenis worden ver- '«t de Wettige Woo-nlna-s voor de inschrijvfne wo-dr houder, voor hun die ongehuwd zijn, de woonplaat» der n„ ders,en MJ Overll'den va- heiden, die «n den eers--. 0»,i- den voogdvoor de gehuwden, de D'ntj. alwa r zb hnr-he staan heb-en terw-1 die geenen, weRre gee-e nII(f<?r, v de-1 °f eigen bestaan hebben, moeten worden ingeschre-e 1 ter pGarse alwaar zij zT1' bevinde-. 8 ei.ter Burgemeesteren voor oemdvemr,-en al'e de Ingezere-e" va» deze Sm en Jurisdictie van dien welke dit aa-ar n.n 7 o e?ï maar eemgnns mogelUk isin ei,en Persoon, vo„-rei, van ée, Doop-F.xtract en een Nor, van de Wk en Nummer der Woon doch b" volstrekte nood'ge «fwezendheid door een hunner Nabestaanden or Voogden, aan deze hum e verpigting ge "o" welijk en naauwkeur.g te votdoen; e- da-r door voorrekomen d"e Z!, met als pnwilbgen worden aangezien en a's 1 zooda i? «e stra.thet geen zeker van hunne eigene nalatigheid het gevolg zou- w 0 Z IJ 0 Aldus ge-rres'eerd hit Heeren Burtemeeafren der Stni Alkmaar de it Decemher j°io. en den in daar- sanvolge d gepubliceerd en ge ffigeerd. NA v a n FOREEST van P ET T E N vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris BUITENLANDSCHE BERIGT eIl RUSLAND. R r o a den u December- Zedert een-ge dagen heerscht alhi.e eónd 1! ui, zood,aniS 3,5 wil in getue vijf en twintig jarf„ onder? vonden hebben die welke het naast er bij komtheer chte op den I4den maart 1808. u lt °P Alkmaar, d«n 30 December 1819. Burgemeestereu voornoemd G- F. YÏRJCHUIR, vi Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J- VONK, Secretaris. GROOT-IRITANNIE. r/J;0/N,riN; d,en 21 De""*er- I" Devonshire is, dezer dagen Elisabeth Ralph overleden. jn den ouderdom van 21 jaren 7if zag en'^oori?' w-|" '^7 ,V°f r-e" duim was Zter wel gemaakt! zag en noorde wel, doch bad nimmer eenig geluid bunnen o-.v.n dan io0pond?l?SChCn °f ^tWeend' was «ooit zwaarder geveeüê

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1