BINNEN LAWDSCHE BËRïGTËN. NEDERLANDEN. C. 529- Luik, den 24. December. Sedert eenlge dagen zijn de wateren van de Maas, der Olirthe en vandeVesdre, zoodanig gewassen, dat men dezelve in jaren niet op de hoogte gezien heeftwelke zij thans bereikt hebben. Ean groot gedeelte der ommestreken van Luik en zelfs vesscheiden straten dier stad staan onder water,^zoo dst de gemeeasfi'nap op verscheiden plaatsen afgebroken is, its ze groote was van het water, door het spoedig smelten der sneeuw, en de bijna gedurige regens veroorzaakt,js voor een groet gedeelte aan de oevers dier rivieren gelegen dorpen noodlottig, ea vooral voor de inwoners van la Bovsrie, welker huizen grootendee s van water omringd zijn. Slechts met schuitenen piet dan met hst grootste gevaar, kan men die ongelukkige!) bijspringen. Verschei den bewoners van de kaai d'Avroy, welker huizen vol water staan ondervinden een niet minder treurig lot. Her. schijnt echter, dat er, tot dus verre, geen ongeluk heeft plaats gehad. Gisteren is het water at: merkelijk gevalisn, en m«n haaaJle re den. om te geloove::, dat deze vai zou voortduren maar descroo- men regen, welke, gisteren avond en hedennacht, op nieuw ge vallen zijn, hebben de rivieren op nieuw opgezet, zoo dst zij he den weder stonden als te vor»n. Echter Zjjn ejj dezen achtermiddag nogmaals gevallen en wij hopen, dat deze val zal aanhouden, en dat dezelve welhaast binnen hare oevers zullen terug keere». 's G r a v e n ri A o e dtn 29 December. Z. M. de Koning hee.t twee besluiten genomen aangaande de invoering der nieuwe maten en ge wigten. Bij het een Wordt bepaald Je gedaante'"en inhoud der maten, geschikt'tot bfct meten van graden, zaden boonenzotit meel enz. Dezelve zullen zijn de nfederlandscbe kop litre het maatje decilitrehet du'bbeid maatje, het halve maatje; de dubbelde kop; het vijfvoud van de kop; de nederlandsche schepei (decalitre de dubbelde schepel: de nederlandsche nudde hec tolitre de kwart muddë en de halve niuilde. De tegenwoordi ge koren-schalen worden verboden, en door andere vervangen. Bij liet tweede dekreet wordt bepaald, dat de gedeputeerde Sta ten, In alke provincie, het tijdstip zullen bepalen, waarin de ar- rondissertients-ljkers hunne werkzasmliedc:- aanvaarden; alsdan be gint bèr tijdvak, waarin de belnngheblie -de zich van de nieuwe ma ten eri gewlgtert moeten voordien, het welk za! eindigen zoo ras de omstamfFghedeh dit toelatenhetwelk nader zal worden bepaald. Dén 28 DecemberheeftZ. M. de Koning dë wet uitgevaardigd,- waarbij de thans bestaande fi i'anciele verordeningen nog voor 8 maanden verbindende worden verklaard. Op Vrijdag den 7 en Zaturdag den 8 Januari] 1820. Zullen de Makelaars WILLEM HOFDIJK en JAN STROO ten Huize van den Kastelein Geerge Philip Blom in bet Stads-Logement in de Lan- gescraat Wijk A. No. 535. te Alkmaar, presenteeren teVerkoopen: •Een dubbeld Huis en Erve, van ouds genaamd Adam en Eva, waarin sedert lange Jaren de Geweermakers-affaire en Tapperij is gedaan en ais nog word gecontinueerd, staande en gelegen binnen Alkmaar aan de Noordzijde van de Langestraaf7° in Wljkü. i\gfer het flais een Plaats, hieaictreid Tuin, een Pakhuis» en een cemeeifë steeg uitkomende op de Nieuwesloat. Nader onderrigtine bij gemelde Makelaars en NotarisMIC- HIEL JOH AN DE LANGE, bij wien drie dagen voer en »p den Verkoopdag de Ge Conditiën zullen ter lezing liggen. Twee Stukken alderbest Weï'dlard aan eikanderengelegen in d# Eendragts Polderonder de Jurisdictie der.Stad Alkmaar >gr°°t te «amen vijf Morgenbdend Mejufvrouw Elisabeth Schreudcritn Oosten, de Hotvervaart t-n Westen, Mevrouw van de Pel gebo ren Chatelain ten Zuiden e" de Bergerweg ten Noorden. De Conditiën var Verkoop zullen drie dagen voor en op den Verko )f>da°- ter lezing liggen ten Kantore van den Notaris G ERR IT DE HEER., bij wien nader informatie te beko men is, als mede bij bovengenoemde Makelaars. Aangiften van Geboorte te Alkmaar van d«u 24 tot den 31 December, 1819. Hendrik, zoontje van C-ijsbert Bossert en Elisabeth Wortel. Keeltje, dochtertje van Gerrit C«ster en Aaltje van Maaren. Jan. zoontje van Jan van den Broek en Marijtje Kikkert. Frans zoontje van Johannes von der Linde en Catharina. Theodoor* - - Doodgeboren dochtertje van Isaac Arnoid van Harenearspel en Etta Ciasinn IMmnsn. Hctidricus Hsi*tttanus<, zoontje van llencirilc «Doorman e i Johanna Roemer. Doodgebort dochtertje van Isaac G'oen en Cslobina Schoenmakers. mihelrninetdochtertje vac Tan Grotewillink en Johanna Nienwkamp. Doodgebore doch tertje van Andries Bruin en Anna Aletta Aften. Doodgebore zoontje van Jan Stoffels en Anna Elisabeth Taffijn. Wtlhel- mina Christina Aangiften van Ovirleornen te Alkmaar van den 24 tot den 31 December. 1819. Jacob, zoontje van Jacob FranCiscus en Hetidrica Habich, oud ruim twee maanden. Agatha Dekker, huisvrouw van Aduanus Ooilkaasoud 33 jaar. Jahèbadochterrjs van Arte Bijvoeten Corre'ia Bijvoet, oud 6 jaar en 7 maanden. Trijntje Verburg, weduwe van Arnoldns Koedijk, oud 77 jaar. Trijntje de Leeuw oud 76'aar. Janzoontje van Arie Janse Baart en Guurtje Fors, oud 19 dagen. Jan \Jansen Hermanns op Vrlldag den 7 en Zaturdag den 8 Januarij i8to des avonds ten vijf ure zal men ten. huize van George Philip Blom, Kastelein in het Stads Logement te Alkmaar presenteren te verkoopen de na volgende percelen 1. Een Huis, staande te Alkmaar aan de zuidzijde van deLan. gestraat, wijk A. no. 530, helend den heer Mr. J. C, du Tour ten westen en het volgenden perceel ten oosten, t. Een Huis, staande als voren naast het eerstgemelden perceel op den hoek van de Schoutenstraat, wijk A. no. 530. 3. Een Huis, staande als voreu aan de noordzijde van de Lan gestraatwijk B. no. 100. $r p>r Huig, staande als voren in de Hoog!fMlt,iëJJkB.n«.ie4f, 5. Een Huis, staande als voren, wijk B. no- 105. 6. Een Huis, jtaande als voren op de Langemeuwesioot, wijt B. no. 129. 7. Een Pakhuis of Stel, staande als voren, wijk B. no. 13e 8. Een Huis, staande als veren, wijk B. no. 133. o. Een Huis, staande als voren, wijk B. no. 134. 10. Een Huis, staande als voren in de St. Annastraat wijk C. no. 286- - j\ Een Huis, staande als voren op de Bierkadewijk C. n®. tg. tV'gen' Huis, staande als voren in het Achterfnidsen, wjjk C. no, 326. 13. Een Huisstaande als voren, wijk C. no. 328. 14. Een Huis, staande als voren naast het voorgaanden, wijie 15. Een Huit, staande als voren in het Klein-Nieuwlandwijk D. no. 39. ló. Een Huis, staande als voren in de Iitugbrouwersteegwijk D. u°. 4'7- iv. Een Stuk Weilandgroot 3J morgensgelegen in de Egmon- dermeer onder de gemeente der Stad Alkmaarbelend Piettr Bont ten noorden en Relnier Colom ten zuiden 18. Een Stuk Weiland, groot 820 roeden, ge:egén m een VKes* terwtxer of Eendragtsptlder onder de gemeente der Stad Alk- waar, belend J. Heidt ten noorden en de Grave de Mei ode -an Westerlo ten zuiden, to ïene Huismanswoning en ErveStallingen, Hooiberg, ge- merkt met no 2. met ruim 18 morgens Wei - Hooi - Zaad en Boschlaodstaande en gelegen op Driehuizen onder Wimmenum aan de rijweg, thans inhuur bewoond en ge bruikt wordende door Jan de. Geus. De opstal van een Plaisiertuinstaande en gelegen buitea de Geesterpoort der Stad Alkmaar in de Druiveniaan, zijn de n°. 2.18 e» 249 in de Buitenwijk A. Deze tuin is belast met eene erfpacht van 17, welk# jaarlij s op den 24 Junij verschijnt, tl. Een Huis staande te Alkmaar op het Verdronkenoord wijk D. No. 455- 82. Een Huis, staande als voren op het LutticqoudorpwijkC. 13. f°e'n 3H.'lsstaande als voren in het Achterfnitsenwijk C. u®. 228. De conditiën van verkoop zullen acht dagen voor den verkoop dater lezing liggen ten kantore var. den notaris ADRIA- A'(JS PETRUS DE LANGE te Alkmaarbij wien als mede lijfde Makelaars WILLEM H0FD1K en JAN STR9Q na dere onderrigting te bikomen is. VERKOPING van HAKHOUT. Op Woensdag den 5 januarij 1820, de? voormiddags ten 10 uren precieszai men in de Hout der Stad Alkmaar ter zijde de Hoever laanin het openbaar en voor Contanfgeld Verkopen, Circa 70 Parken extrt zwtar EsschenTpen en Eisen Hak.iout ALMANAK voor REIZIGERS in 't Koningrijk der Ne- Herlanden, voor het jaar 18to. Tweede jaargangbeschrijvend. Ie Steden Alkmaar, Edam, Enkhutzen, Hotm, MedenbhkMan likken dam en Purmerendmet de omliggende Dorpen en derzel- v*r afstanden, voorts de Helder, Texel enz. enz. Verzierd met reisksartje, platte gronden en twee gezichten van Havens da rils Dezelve word uitgegeeven te Amsterdam bij M*r~ 7r.ven's en Zoon en ten Brinken de Vries, en te Alkmaar bij Hermanns Coster. Van de eerste jaargang zijn ook noch exem- plaren voorhanden. Uit de Hand te Koop: een bijna nieuwe Blij art tav ellang to voeten breed 6 voeten en 2 duimmet 10 Keuen4 Schoppt en J bevragen bjj I. A. van HARENCARSPEL Boek verkoper te Alkmaar. M*n is van meening op Woensdag den it Januarij 1820 det voornrddovs ten elf ure in de Nieuwe Doelen te Alkmaar, Verkno ping te houden van eene verzameling wel geconditioneerde Holland- sche Hoo'duitsche. Fransche er, Latijnscht Boeken, voornamelijk bestaande "'in Geneeskundige Werken. Zullende dezelve Boeken Maandag en Dingsdag voor den Verkoopdag in gemelde Doelen te zien zijn, alwaar eene Lijst derzelve ter lezing zal liggen. Met den eerste Januarij deses Jtars, de ondergetekende des- zelfs Apotheek aan de Heer J. A. PEETERS overgedaan hebben de acht dezelve zich verplicht zijn vorige begunstigers 10 deze bartel Pk voor hun genegendbeid dank te betuigen, zich verder 111 andere betrekkingen aan het gunstig aandtnken zijner medeburgeren recommanderende. SCHOOR.! De Ondergetekende met 1 Januarij de Apothekars affaire van de Heer As van der SCHOOR overgenomen hebbende beveelt zich in de gunst van zijne medeburgeren, kunnende men verzekert zijn vaneen prompte en accurate behandehng. p E R T pR s_ 1 T DRFIFUS Gezichtkundige Brillenslilper en Optische In- strumentenmakerwonende te Amsterdam in de Zwanenburgerstraat No 22 verwittigt het geëerde Publiek, dat hij binnen deze Stad is gearriveerdhij beeft en slijpt, voor elle de benoodigde 00gen zenast e Brillen, en - is ook voorzien van vele soorten van Opti- fche Instrumenten en neemt dezelve bescbtidigde ook aan te re- PaNB "'Terwl'l bovengenoemde zich vleit gezichtkundig te zijn, *n Mi'het geëerde dezer Stad noch tot dus verre onbekend is, zoo propooaerd hij aan zijne begunstigers van Brillen .dezelve na d.<t Koop, zonder betaling een.ge dagen te kunnen behouden, tot zij zich overtuigd hebben van eene goede bediening Hu is te spret- ken of te ontbieden in het Waapen van Munster te Alkmaar. Alkmaaz bjj dtïRVXN va» A. STERCK i» de Agterdan, Wijk C. N*. 58?.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 2