rr,?sra,;,s^ itï.w.ïïVïï' Jr^^teV;^0 sraF, r bTT:Sn r ,8„N. -r dïrbu Or tJi gr» i,*»- »r ALKMAARSCUE fWm VAN noord-holland. Jmituc7; ta, ÏS^r VaB nadere in'f°rm"ie" e" a3nzi"gen ztinei^kunnen Haarlem, den 30 December 18(9. ministerie van binnenlandsche zaken. 's Graven 11 age, den 31 December 1819. kennisgeving. Sc.de tnm ifn!tuT»° Ao. I 2 O, RANT wordt voor eens Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. HUN EDEL GROOT ACUTE. DF, GEDEPUTEERDE STATEN PAN NOORD-HOLLAND. VT «ien de Missive van den Heer Opper-leermeester van Z Ivï. Opperhoutvester voor de Nn< i> cr van dat H. G. A. deswegens de noodige bepaHnJeu' geiieven°tï oï ^Jirergen bij deze ter kennisje van allen die bet zoude mogen aan- ges'lotan.^ S<!WOne T'gt in deze Provititie met den 31 dezer wordt derea^Febaudf,;0^0'"26" EendvoSe,s za! w°rden gesloten fe 1'!°e t d u r end de mP,ï W'\'?sn!pre» zal «ogen worden uitgeoe- S dfSï door V peecii^R en ApS1 °P zood-»^ plaatsen Co-sent-Biiierrei 1 Heeren Houtvesters bi) speciaal rc r en i r WoLdei1 «"gewezen, en waarvan de Jagt- fxhfblffê der voo». r„" Z'JnnaV de °pde C" der 1*« door d« lende o'e-e Tact met I' ',e ^"G!1'lette le doen Consteeren zul- ies'o-e hlii Ho J F sa| staai de definitivelyk worden fn dePnhi J 6 W! der' de bepnlfnge., omtrent dezelve, vermeld in de Publicatie van 5 December 1816 in volle kracht. Gedaan te Haarlem, den 53 Detember 1819. De Gedeputeerde Staten voornoemd, van TETS van GOUDRIAAN. Ter Ordonnantie van dezelve De Grifiei der Staten van Holland, J. A. van ZUYLEN van N Y E V E L T. IfÜN EDEL GROOT ACUTE. DE GEDEPUTEERDE STATEN tebesteden uni,enia, dsche Zaken puJ(iek aau Dee2e aanbested'Vg zal geschieden hu inch.» Het bestek en de ordHen tin 1 f 7, ophod- plaatshebben zul'en ter ieczire \vge- aa 1 werk zal De Gedeputeerde Stalen voornoemd Van TETS van GOUDRIAAN. Ter Ordonnantie van dezelve, De Griffier der Staten van Holland J. A. van ZL'YLEJ1 van NYE VELT, M A T E N EN G E IV I G T E N. De Minister van Binren'andc-L,. 7„i - perso en welke zich met de vervaarde»deeze ,M® Gew'gteti bezig houden tiit om nieuwe Maten en zn er naam en woónp a;t s' het Mir-?n '4 Ja""ari? '*20- d<=" 7.0ken -e doen kennen e? tevens V!"' Binnenlandsche bed tan lengte Maten en van r 0p te Seven de hoeveel- binden is. Gew'S^a welke bij dezelve vote DE CONINCK. PDRGEMEESTeRRn per STad aIEMAAR l Jonkheer N van Foreest van Petten, welke op den e January 1820, in die zelfde quaüteit moest aftreten. Dat tengevolge van Art. 44 van het Reglement voor de RegeeHne dezer Stad tusschen Heeren Purge,neesteren plaats gehad heb'Vdf Loting, het Presidium door den Heer RurgemeesteCornells ral Oostveen met den s Januarlj 1820. zal worden aanvaard. ur °P j n'e'"',I,d hl#r v«n onkundig zif zal de/e worden sa. pubheeerd en geaffigeerd waar dit te geschieden gebruikelijk isf Aldus gedaan ter Kamer van Heeren Burgemeesteren voor» noemd, den 30 December 1819. G. F. V E R S C H U I R vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren, H. J. VONK, Secretaris, dpfjïMEESTERF.N der STAD ALKMAAR, brengen bh m Sri? ^'ini^e I"' de HoUt'ers der Obligarien, ten laste van de- dJl L nTheSSen' ve schenen i, juiij en 3, D center 8 ter Thesaurie women bet»a woroe-de oors/ houders verzocht door eene spoedige afhaih.g van ,:e „o s, vorderem dC Ad™"""e te i e c b" Dst de Leveranciers voor het laatst verloepen half iaar hunts rekeningen van heden af zullen kuio e i inzenden ten eirde tew.r !lJ lX,ÏTeera' '"d"r" terwl" ™°r ^.o va rl t^t 18 I mnlf» n0.f eenlge ffke/oi gen voor het Ketste half 1819. mogren zlin onbetaald gebie-en de vo r«z. Lev cra„c,Vf t« idresseer'en. 2'Ch 2ü,,t'er Uit"el t0C LeUli' van dez^ Alkmaar, den 30 December 1819. i Burgemeestereu voornoemdp G- F. V E R S C H U I R v.. Ter Ordonnantie van Hun Ed le Achtbaren, Hè J. VONK, Secretaris. de?eUterGEnMEE-STERENA DER STAD ALKMAAR, maken hif !.V 1nd"e,'","{ va" A'r W"" het Kles-Reglement. gearres- I Hun Edele Achtbaren de Heeren van de,. Raaddext, \tad den 26 September 1816, aan de goe e Burgeril dezer Stad e luris- va" d'en bekend d-, t inge-o g Artikel 74 van het Reg emenc voor de Regeer,ng van deze Stad gearresteerd door Zi-ne Majesteit h„ r/I TT!5 besluit van den 5 November 18.5 No. 57. ..„or Hun Edele Achtoarer, de Heeren van den Raad voornoemdzdngeo- pend geworden ,e RiHerren tot he, oenrng van vier leden in hec K es-Collegte alhier, 'er vervulii g d-r op heden aftredende Le den van het zelve Ktes-Collegiezl)n, e de Heeren VerbrandKleij R/nJ tr Zni't'u,, Adrta*m Eetrus de La"ge en Timon H'n-icuv ülom sz, en dat bi) het op'etnen der Stemmen is gebleken dat de meeste .temmen gehad heoken. en alzoo volgens Artikel 76 vaQ word.n°rmn g?r'n§s~Reg'eiPem voor verkooren Kiezers worden gehouden, de navolgende Heeren N a m e n 1 ij k Verbrand Klei/ A dei anus Petrus de Lange, Timon Htnricus Blom, Sz. en Jan Casper PVitte A"™ te,r Kam" v"n Heeren Burgemeesteren vo^r- Jtoeindden 2 januari) 1820. C». van OOSTVEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Édele Achtbaren, H. J. VONK, Secretaris» VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1