ALKMAARSCI1E c groot-britannie. VAN MAANDAG 1 11 i ii i I ii i Deze C O UR. A NT w$rdt veer eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven» HUN EDEL GROOT ACHTB. DE GEDEPUTEERDE STATED] FAN NOORD-HOLLAND. Cj ezien de Missive van den Heer Cpper - Jagermetster van Z- I!. Opperhoutvester voor de Noorde'ijke Provinciën van den 17 December ig 9 Po «zs daarbij te kennen gerende, dat de tijd nadert, om 111 de s'uiiiKg, zoo der groote jagc, als van me op Ganzen, Eer.dvoge en Watersnippe te voorzien en verzoekende dht II. E. G. A. deswegens de noodige bepalingen gelieven te ma ken Brengen bii deze ter bennisse van allen die het zoude mogen aan- gaan. n. Dat de gewone J»gt in deze Provi sie me' deugt dezer wordt gesloten. 2«. Dat de Jngt op Ganzen en Eendvogels zal worden gesloten den 28 Febiuarii 1820. 30, Dit de jsgt op de Watersn'ppén zal mogen worden uitgeoe fend geduitvd-è de mam-en Maart en April op zoodrige plaatsen sis dasrtoe door de respective Meeree Houtvesters b.!f speciaal Consent-Billetter) zullen" worde aangewezen, en waarvan de Jagt- geregr'gden verpl gt zul'en zijn aan de Opzieners der Jagt door de Exhibitie der voorsz. C01 sent-Billetten te d< en Consteerenzul- lende deze Jeg: met Ultimo April aanstaat de defi itivelijk worsen gts'oren blijvende wliders de bepalingen omtrent dêzëivè, vertHeltf in de Publicatie van 5 December 1816 in volle bracht. Gedaan te Haarlem, den 23 December 1819. De Gedeputeerde Staten voornoemd van TETS van GOUDRIAAN. De Griffet der Staten van Holland, J. A. van Z U Y L E N van NYEVELT. HUN EDEL GROOT ir/prp. DE GEDEPUTEERDE STATEN TAN NOORD-HOLLAND. Zijrt vSorreme s op Woensdag den 19 ja narli pszr-craande, des nstmid digs ten tw-.euure' it het Locaal vs.. et G uver emrti ceSr Ja s straat re Haarlem, rn der de andere approbatie van 7. ne xce'Ien t;e de Deere Minister van Binnenlardsche Zaken, publiek aan lebesteden. Lier doen var eenige reparst'en en vertitnmerirgen aan Let voor noemde I r eaal. Deeze aailested'-g zs' geschieden bi' inschri'ving en opbod. I'et 1 esreb en de Cond'tien waarop her bovengemelde werk'zsl p'sst.s hebben zulten ter leezirg ligger aan het Locaal y,n bet o> ven en-, nt e" bil den Controleur der E IJksgebotiw en A. v*n br-R P'AL'W te Haarlem, aan wien alle helarghebbende zich rot Let bekomen van nadere informatien en aanwijzingen zuileu kunnen idresseeien. Haarlem, den 3® December 1819. De Gedeputeerde Staten voornoemd Van TETS van GOUDRIAAN.- Ter Ordonnantie van dezelve De Griffier der Staten van Holland J. A. van ZUYLEN van N Y E V g L T. ÏIÜITINLANDSCHE berigten. Londen, den 4 Januari}. Liet maandeljjkscbe bulleti»om- ret de gezondheid var 7. M. den Koning, behelst, dat men in f'oogsti es?elfs verstpp» elMte vermogens gee'e verprdenrg be- speiird bee'r. De ligcbamelijfee g zondheid 7r. M. heeft eenige «"gesteldheden van zijne hooge iaren onafschetdelübondervon den. doch dezelve is, over het algemeen, gedurende d« afge,eo, ptie maand, tamelijk goec geweest. In de afgeloopene week, is er, op het stadhuis van Notii 1j. ham eene vergadering gehouden, welke do >r den hertog van Newcastle, lord-luitenant van het graafschap, g presideerd werd en zarne gesteld was uit de afgevaardigde luitena ts, den opper - sherif en de magistraats-personenalsmede uit den ma-teen de al- dermans der stad. In deze vergadering is besloten, 0111, spoedig en krachtdadig, de onlangs door het parlement uitgevaardigde ak ten te.i einde de oproerige bijeenkomstene i andere voor de a'ga- meere rust geaariijke manoeuvres, te beteugelenin werking te brengen Overigens werd er besloten, dat de magistra ei bbcert zul en bomen, ten einde zoodanig getal speciMe constsbels, zoo tc voet als te paard, aan te nemen, als zijter ondersteuning der burgerlijke reg-erings magten, dienstig zullen oordeele 1. I11 het dagblad de Chester - Chronicle leesme het volge des Dtar men vijandeü'ke bewegingen van de radicalen van Lmic'ï hire wachtende is, zoo vernemen wij, dat de kavaerie der men van dat graafschap op nieuw be "el ontvangen heelt, om z. ctt naar de ommestreben van Manchester te begeven, ten einde, in geval van nood bij de hand te ziln." De redenaar Hunt heeft gisteren aai de inschri'vers vanher fonds van Manchester een' brief geschre e bij we'ken bij zich o -er zoodanige personen beklaagt die hooge sommen hebben i' geschre ven, doch in geene dee e aan hun. e lofwaardige voorneme s vol daan henben. Hij eindigt met aan de inschrij-ers te vragen, of hun voor-emen geweest is, dat een gedeelte Hum er bidrage" gewuikc zou worden ter verde.bg g der tien personen welke, vvelh'-ast, wegens consp'ratie, te regt zu len staan, daar het com té tor hier toe geene demarche hoegenaamd te d:en e'nde gedaan heetr, maar geia v erschaft heeft ia perso en, wei be tot de laakbaarste o d ;r- werpén gebe/ gd zijn geworden. De uit Gibralter ontvai-ge-e ber'gte- feibelze1, dat he' eska der, herwelk, van Radix, onder kommndo van de generaal Por- liero. der ze i is gegaan, lord Cochrane geshge heeft, en heC fregat Maria - Isabella hetwelk eerstgemeide o Bangs ge ome 1 had, oti hem herovciu ccfr,. ffrtwen van Kadtx, vu., v.,, .i,,oaii-rweder p ebetï stellig het verspreid gerucht, dat de koopvaardijschepen bevel be komen zouden hebben, om die haven te verhten, De dagbladen van Nieuw-Or en s, loopende rot den 5de" no vemberziln g-steren rlhie ontvangen. DezeL e melden degchee- le versnreidirg der espeditie, we'ke te Texastecei ce sp ansche bezittingen van Mex co geree1 gemaakt was. Me-- schout dat deze gebeurte is m'et v roo-z.aakr is door he' bezige" van m-'gt maar groore-dee's her gevolg is geweest 'er m-arregelenwelke door het gouvernement de- Vceeiigde State' genomen zijn, om ta beletten, dat er ersterki'-g v n manschap of vor rraad naar de insurge'iten gezo"de zonde- worden. Heden zijn er brie en van .'e Kaap de Go°de Hoon, van den 3'flei' ocroher gedsg'ee e"d alh er o'tvargen. Me' g-rnebt Irpp, dat lord Sommerset nog met de hoefden d-r Kaffers, wegens nen! afstand van een gedeelte van derzei-er grondgebied, in onde.haa» deiing was. F R A N K R IJ K. Parts, Jen 6 Januari}. Een meisje van 17 jaren, in dem avond van den 27(ten II.. bil her vuur, in sla p gernakr zijnde zoo sprong er een vonk op hare kleederen; e-rst toen deze've ge- hee in vlam stonden, ontwaakte zi) en maakte een verschrikte- Hik gegil. Niemand haar re hulp komende, liep zit, a| gi ie„,'e de straat over naar ee der gebureo, alwaar zij de deur ges oteti vo d de wind en hare snelle g-o g vermee'derden intussche d® vlam zoodanig, dat zij op het punt was van te bezwblte toett ee" man, door hare klargon: en g we't. toeschoot, haar'in een nat gemaakt bekleedse wikkelde, e door dit m-ddel den br-nd blusebte. Intusschen doet tot hiertoe, alles vee'en. d"t bp t« laat gekomen i» d r ongetikk'g- me:«ie, half door dé vDm vem slonden, is ten prooi ven de ellendigste smarten en hare toestand schijnt hopeloos.- T U R K IJ E. Rons 1 ANTïnopel, den 30 November. De vreranderingen welke men, eenige dage- ge'een, b-d a--geko d'gddat in dé gouvernem-nten zouden plaats grjlpenheb'wn zich volkomen be vestigd. Sedert heeft de Porte zich gedro-gen gezien, reg'tcdoeu aan de tegen Có/f-pacha ten tr-p gevoerdeklagten men &heeft hera het gom emement van Livade ontnomen, en hem tot dat van Le pante benoemdrerwi'I Suleiman-pacha, in d'ezelfde hoedanig heid, naar Livadie, en Se/im-ieri pscha naar Thessalonica ver trekt. De afgezant van Algiers, welke, vóór eenigen ti'd, mer ge schenken voorden Grooren fleer, alhier was aat gekomen is thnn» overleden. Hij werd voor een der stoutste rc-oven van zijne natie gehouden. Uit Tripoli verneemt men, dat de gevolgen van het vrede lievend systems dier regering zich aldaar reeds vertoonen. Oe" handel neemt dageb ks toe en de scheepvaart is er zeer 'e'-endigv Sedert deu iileu julij 1818, is, uit Tripoli, geen kaper meer uit-'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1