alkmaarsche £zz£s ixi." - SS «3KWS8! Ao. 18 2 C. Deze C 0 URA NT writ voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. HUN EDEL GROOT ACHTB. DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND. rengen ter kennisse van alle fabrijkanten, werkbasen, uitvin ders en verdere belanghebbenden, wcikè zouden mogen verkiezen ütich tot de irzending van voortbrergselen hunner nijverheid voor de aanst? nde algemeene tentoonstelling welke binnen de Stad Gent ten gevolge van Z. SI. besluit van den i Aug, 11. L* Y plaats heb ben zal te verbindendat de registers tot de aangifte bestemd van den 55 dezer tot den 5 Meij aanstaande zullen geopend zijn ter plaatse hunner woning en ter Griffie van H. E. G. A. Dat wijders aan hun door de besturen hunner woonplaatsen alle mogelijke renseignementen zullen worden gegeven, zeo omtrent den inhoud van Z. M. besluit van den 1 Augustus als ©mtrent de na. derc verordeningen betrekkelijk de bedoelde tentoonstelling en de inzending van voortbrengselen der Nationale Nijverheid naar Haar lem, om door eene provinciale Commissie onderzogt en daartoe geschikt geoordeeld naar Gent verzonden te worden. Dat eindelijk H. E. G. A. ten gevolge van art. 2. van het be- sluit van den 1 Aug. li. L« Y tot Leden der provinciale Comtnis- l'e vail beoordce'i: g zijn benoemd. De Heer Staatsraad van Swinden Professor. VrolikProfessor. J Geil van van Kenstein, Van Marum. B. tv. van der Vlugt. Qjiarles van Ufford. Haarlem, den 13 Januarij 1SD0. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. Ter Ordonnantie van dezelven, De Grifier der Staten van Holland J. A. van ZUYLEN van NYJi VELT. KUITENLANDSCHE BERIGTEN, DUITSCHLAND. Hamburg, den 11 Januarij. Zoo groot de hette, in den laatsten zomer wasre streng is de koude V2n dezen winter Se dert gisteren is dezelve alhier van 15 op 19 graden, en in den nacht tot op* 2r graden gestegen De volgende waarnemingen behelzen dstromtrent nadere bijzonderheden: De koude, gedurer.de de laatst verloopen acht weken, is, in ver- jelljkirg met de beide voorgaarde winters, buitengemeen streng ea merkwaardig. Wanneer men den graad der koude, op welken de thermometereiken dag derselvc, gestaan beefc, zarnen rekent, dsn overziet men het verschil met eer,en enkelen oog-opslag: Van den i6den nov. 1817 tot 11 januarij 1818, 52I gu ïdden nov. 1818 tot 11 januari) 1819, 80 i6den t:ov. 1819 tot 11 januarij 1820, 225J hen liet volgende gemeld 4 JanuarijVan Cuxhaven wordt, van den nden dezer, De Elve is hier zoo vol drijF—ijsdat geen vaartuig vertrek- ra of aankomen kan, zoo dat ook de beide posten van Hamburg uur Engeland, van den ^den en den 7dennog niet verder ver- Jonden hebben kunnen worden." SPANJE. Madrid, den 3 Januarij. F.enige nachten geleden, werd, in dl: straat Alcab, eene vrouw, die door twee jonge lieden begc- Wd werd, op het oogenblik dat zij hare woning stond binnen°te beden, opgeligt. De schakers voerden haar naar het oord, dc hoogte van Saiute-BIaire genaamd, op dan toegang van het kloos ter van Atocha. De twee jonge iieden, die, bij het toeschieten «er aanvallersde vlugt genomen hadden, vervoegden zich bij de naastbij gelegene wacht, en twee, zoo ervaren als dappere solda ten, achterhaalden de schelmen met derzelver slagtoffer, san het- 'wlk zij hunne onbeschoftheid verzadigd hadden. Zij boden tegen- *eer, en hebber, zelfs een' der soldaten gewond; doch werden ech ter gevat, en zullen zeer waarschijnlijk binnen twee of drie dagen borden opgehangen. De Koning is over die voorval zeer veront waardigd geweest, en wil een spoedig voorbeeld stellen. Deschul- gen zijn een beambte bij den raad van oorlog en een serjanc op retraite, van de waalsche gardes. De ongelukkige vrouwdie nog in iet grootste gevaar ligtis aan een stalmeester van den marcuis Hariza gehuwd. F R A N K R IJ K. P a i ys, den 13 Januarij. De heer Angela Mai, eerste bewaar.' «r der bibliotheek van het vatikaan, huisselijk prelaat van dei» Heil. Vader, en, in de geleerde wereld vermaard door de ver schil enoe fragmenten van oude schrllvers, j'f onder anderen van Dionisius Ilalicarnassensisvan Frar.tonus Eusebiusenz., enz., welke hij in de Ambrosiaansche bibliotheek van Milaan heeft ont- t,11!iee'l:' on'anSsee° zeer uitvoerig rapporc over de nieuwe ontdekkingenwelke hij in de bibliotheek van het Vatikaan ge daan heeft, aan den Heil. Vader, den verlichten voorstander zij* nes arbaids behandigd. De belangrijste ontdekking vgn allen is die der, tot dus verre, verloren boeken van de Republiek van Cicero, een werk, waarvan het verlies gelijkelijk betreurd werd met betrekking tot de geschie denis, de staatkunde, de regtsgeleerdheid en de letterkunde. D© wedergevonden gedeelten bevatten drie honderd bladzijden in folio, op twee kolommenhet tschrift is in overheerlijke oiciaie (kapi tale letters van den besten tijd; hetzelve is volkomen leesbaar, hoezeer met een ander schrifc van later tijd overdekt. De naam van Cieera staat ba ven aande titels der boeken staan op den kant. Intussehen is een gedeelte van het manusctipt geschon den. De hear Angela Mai heeft ook nog de derde vierde en vijfde boeken va» de correspondentie van Froatonus met Mareus Aure- hus, waarvan hl) de eerste te Milaan ontdekt en uitgegeven had, gevonden. {Deze ontdekking schijnt, voor de geschiedenis, be langrijker dan de eerste re zullen wezen. Hij heeft ook tragmenten van Symnachus en van eenig ander schrijvers gevonden. De boeken der Republiek van Cicero zullen eerlang het licht zien. De heer Angelo Mat zal ook den griekschen tekst van eenige on uitgegeven hibillynsche boeken, die hij f zoo als reeds gemeld is") in de handschriften van het Vatikaan ontdekt heeft eers'dnags uitgeven. Er waren slechts acht van die boeken bekend en men hield de overige voor verloren. Opgemelde geleerde had, toen hi? nog bibliothekaris te Milaan was, reeds het veertiende boek uitge geven. Onder de genen, welke hi) thans staat uit te geven, is%r een. dat de geschiedenis der wereld tot den tijd v*„ Augustus toe ^evaceen tweede behelst die van den tijd van Augustus tor diest van Septtmius Severuten de derde gaat tot Valeriaan en Gal- liaan GROOT-IRITANNIE. Londen, den 14 Januarij. Berigten van kaap Coast Castle melden, dat dat gedeelte van de kust van Afrika onveilig wordt gemaakt door zee-roovers, die, niet vergenoegd mm de schepen welke zij ontmoeten, re beroovendikwijls derzelver equip W11 «inbrengen Dit vreeseiijk lot zou, onder anderen, een neder- laitdsch schip te beurt gevallen zijn, Men leest in eenige onzer dagbladen bet volgend artikel: Wij vernemen met het uiterste leedwezen, dat de best onder- rigte vrienden der officieren, welke geplaatst zijn bij de expeditie die uitgezonden is, om een'doortogt naar het Noord-westen tè ontdekken, aile hoop verloren hebben om hen immer weder te zrC/V' aN ",Ilet smm 0!>s zeer zege hierop het dagblad the Hull-Advertiser, dat zulk een artikel in eenig achtenswaar dig blad heeft kunnen geplaatst worden. Reeds bij het vertrek der expeditie was het bekend, dat het niet slechts waarschijnlijk maar bijna zeiter was, dat zij in Straat—Davids zou overwinteren Men heeft aan de tot deze expeditie gebezigde personen in overvloed alle de voorwerpen geleverd, welke tot derzelver behoud en ge rief konden noodig zijn en de jaarboeken der scheepvaart leveren menigvuldige voorbeelden op, dat de equfpsgien van schepen, die zelfs niet opzettelijk toegerust waren om te overwinteren, behou den en wel te huis gekeerd zijn. Niemand, die wel onderrigt is heeft derhalve het regt van te zeggen, dat er geene reden is, on» op de terugkomst dezer zee-reizigers te hopen."" FRUISSEN. rondom een' berg gelegen, bevat 7000 inwoners en is vKudl itanaansche vrijstaten de eenige, welke' denwme"w"nd der rev? ituie ontgaan isen heeft na W revo- !0<XSrd,,eS ,0ng5t afgl°°?en >aars bezocht generaal la HJZ pe die den grootvorst Michel, op deszelfs reize door Italië ver" zeide dien staat en maakte, bij deze gelegenheid kennis mlr den heer Onefrio, d,e twee malen, in naam zijns vaderlands nTl tuonapaite afgezonden was geweest, en die de aangebodene uit breid.ng tot aan de zee van de hand gewezen had met een© hU. digheid, aan welke de republiek buiten twijfel'hare opvolgend» rust en gnnstigen toestand te danken heeft. Onze rerfZhliï onbeduidendheid," zoo sprak de afgezant tót den franschfï ve.!£ rverzekerden, gedurende tien eeuwen onze onafhankelijk VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1