t&v.?/ .If life 1 i Ml tfil' r "Ymv - h 'w 4 i V ALKMAAR.SC HE COURANT i! I k il' 1u --ff (9 l'Hl yhj m MêMt KWtPT- -•?% :^y v 'Yrz- - ;U if* Ao. 18 a Otf No. 5J NEDERLANDEN. •var - r M \i flï p - - I f V Vi '- MAANDAG N 31 J A NU A Hf. 7s»rz(t COURANT wordt voir eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. KENNISGEVING. HUN EDEL GROOT ACHTB. DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND. IJrengei ter kennissg van lie fabrijkantenwerkbasen, uitvin- ders en verdere belanghebbenden, welke zonden mogen verkiezen .zich tot de inzending van voortbrengselen hunner nijverheid voor de aanstaande algemeeue tentoonstelling welke binnen de Stad Gent ten gevolge van Z. M. besluit van o'en 1 Aug. 11. L* Y plaatsheb ben zal, te verbinden, dat de registers tot de aangifte bestemd van den 25 dezer tot den 5 Melj aanstaande zullen geopend zijn ter plaatse hunner woning en ter Griffie van H. E. G. A. Dat w: ders aau hun door de besturen hunner woonplaatsen alle mogelijke renseignementen zullen worden gegeven, zoo omtrentden inhoud van Z. M. besluit van den t Augustus als omtrent de na dere verordeningen betrekkelijk de bedoelde tentoonstelling en de inzending van voortbrengselen der Nationale Nijverheid naar Haar lem, om door eene provinciale Commissie onderzogt en daartoe geschikt geoordeeld naar Gent verzonden te worden. Dat eindelijk H. E. G. A. ten gevo'ge van art. 2. van het be sluit van den 1 Aug. 11. L« Y tot Leden der provinciale Commis- S'e van leoordeeling zjjn benoemd. De Heer Staatsraad van Swindcn Professor. VrelikProfessor. J. Goll vati I. van Ker.stein. 1Van Marunt. B. IV. van der Vlugt. Quarlet van Ufford. Haarlem, den 13 Januarij 1820. De Gedeputeerde Staten voorneemd Van TETS van GOÜDRIAAN; Ter Ordonnantie van dezelven De Griffier der Staten van Holland J. A, van ZÜYLEN van NYEVELT; BUITENLANDSCHE BERIGTEN, F R A N K R IJ K. Parys, den 20 Januarij. Zekere vrouw, met name Chauvd. Ut, oud 82 jaren, wonende te Versailles, en hekend gestaan heb bende, een bovenmatig gebruik van sterken drank temaken, is, geheel tot kolen verbrand, tot harent gevonden. Het vuur, dat haar verteerd heeft,! had de rondom haar ziah bevindende voor werpen niet aangeroerd. ÉINNENLANDSCHË BERIGTEN. Brussel, den 22 Januari}. Gisteren avond heeft men dö poort van Anderlccht geheel gestopt, en daar de kistingen van de poort van Ninove en van de Vlanmsche poort in goede orde zijn gebleven, en er dus geen water meer in de stad is gekomen, zoo is het water, dat in de straten stond, allengs weggeloopen en kunnen de meeste straten weder gepasseerd worden. Het water blijfc vallende. De bewoners der huizen buiten de stad zijn nog altijd aan bet grootst gevaar blootgesteld. Te Vee Weijde, zegt men, dat het water tot de hoogte der huizen is gestegen en het is onmogelijk alle de schaden, hierdoor veroorzaakt, op te tellen. I Var, Namen schrijft men, dat de overstrooming van de Maas «n Sambre veel schade heeft veroorzaakt in de landerijen van Jam besen dat versche'den schuiten, door den stroom weggesleept, tegen de bruggen verbrijzeld zijn. Van Luik meldt men, dat la Boverie, Froidtnont en andere nabij liggende dorpen geïnundeerd zijn, en dat de weg van Htfj onder water staat. Een gedeelte van de brug der universiteit ii door den stroom weggesleept, en vele schepen zijn tegen de andere brug verpletterd. Den 23 Januarij. De Westdljk van het kanaal, bij Thisselt, is, voor de kracht van het water, dat met ijsschollen bezet was, bezweken. De breuk is io3 voeten breed en 14 diep. Drie k viei honderd werklieden, door de autoriteit in requisicie gesteld, heb- ben de overstrooming der naburige velden niet kunnen beletten, die het gevolg dezer doorbraak geweest is. Verscheiden woningen zijn door het water vernield. Van het wedervaren van derzelver bewoners is men onbewust. Het bestuur heeft de zekerste en spoedigst werkende maatregelen genomenom dadelijk deze brei te stoppen en alzoo bet lijden der slagtoffers van dit verschrikke lijk onheil :e bekorten. 'sGeavenhage, den 24 Januarij. Arnhem, den 24ftea januarij ilso.' He'en is alhier berigt ingekomen, dat, gisteren namiddag ten twee ure, het water, te Nijmegen, tot de ontzettende hoogte va 26 voet 6 duimen ©pgeloopen zijnde, hetzelve met zulk een ge weld over de dijken stroomde, dat te Oosterhout, circa een a uur heneden Lent, de Waaldijk is doorgebroken, waar door Over-Betuwe, Neder-BetuweTielrewaard en de landen boven e Diefdijk worden geïnundeerd. Door dezen doorbraak te Ooste- 'hout, zijn de Waaldijken, van den Gentschen Kommerlijk Huihuizen, eenigzins gesoulageerddan de stand derzelve hl IJ steeds zeer bedenkelijk. De linker Rijndijk onctei zsuib» «nr isi-tvt-mi*. <te Mauiwi» glstvr hoogst zorgelijk was, is echte1- tot heden nog behouden, men is nog met allen ijver bezig, om denzelven door noodkeerin- gen voor doorbreken te bewaren Volgens berigten van Paneerden is de Oude Rijndijk, aldaar MJ de lands sluis doorgebrokenierw.11 ook een dijkbreuk in den Deu- kerdljk aldiar is gevallen, door welke beide doorhraaken de bin- nen-polder van Pannerden en Aerdt, als ook liet lage gedeelte van Herwen wordt geïnundeerd. Behalve een open vak van het Looveer tot beneden Arnhem zie de Beneden-Rijn, van Pannerden benedenwaarts nog zeer_vast; on derscheidene bewegingen, die van tijd tot tijd in het ijs worden waargenomen, hebben geen ander gevolg, dan dat het ijs zich hoe langer zoo vaster op en onder malkander wer'-'t. Dewijl de communicatie met Westervoort nog is afgesneden^ kunnen geene berigten omtrent de inundatie van de Lijmers, ver oorzaakt door dé werking van den Overlaat, bekomen worden, De waterhoogte, aan eenigewaarnemingspnnten, is, dezen mor gen ten 7cs ure, geweest. Beu gp.n-op-Zoom, den 23 Januarij. De buitengewone gestreng heid van dezen winter, en de menigvuldige armoedewelke, MJ ve!e inwoners dezer stad, vooral in het bfrre jaargetijde, geleden wordt had de feden van het algemeen armbestuur, vereenigd met de armverzorgers der onderscheidene kerkgenootschappenonlangs op middelen doen bedacht zijp, om in den dringenden nood, waar in zich ve'e behoeftigen bevonden, zoo' veel mogelijk, krachtda dig te voorzien. Men bepaald» zich daartoe aanvankelijk tot bec aanschaffen van een lokaalter verwarming geschikt en een der thans ledig staande militaire kasernen, werd. benevens het benoo.- digde getal kagchels, tot dat einde, door den eigenaar, den heer Rudolph van Thiel, edelmoedig, zonder eenige betalingafgestaan. Doch hiermede was slechts in een gebrek voorzien; ook de hon ger moest gestild worden na vermogen, en de dagelijkscbe uitrei - king eener voedzame spijze op het voetspoor van zoo vele steden in Nederland, scheen daartoe het beste middel te wezen; doch de zwarigheden, waarmede men aanvankelijk, voorn! door het gemia van de noodzakelijke ingrediënten, om zulk ee*>e inrigting slechte eenigzins tot stand.ee brengen, te worstelen bad, dreigden dit plara in de geboorte te vernietigen, toen een onzer inwoners, de heer Johannes van Dort Mz., lid van den raad dezer stad, ten dienst® der lijdende menschbeidhet edelmoedig voorste! deed, om een gedeelte zijner woning, benevens de bierbrouwerij, daarin uitgeoe fend zijnde, met alle de werktuigen, in dezelve gebruikt worden de, gedurende dezen winter gratis te doen dienen, Dadelijk vond deze voorslag bijval en medewerking; alle de armbezorgers sloegent de handen in een, cnvertrouwende op de meermalen gebleken edel moedigheid hunner stadgenooten openden zij eene inschrijving biï biljetten, waarvan de uitslag hunne verwachting verre overtrofook: vele braven uit de krljgs - bezetting dezer stad namen in deze nut tige inrigting deel; velen, ook onder de min gegoeden bragcen hu» pennïngsketi bij; behalve in geld, werd, door sommigevoor eers te levensnoodwendighedenwekelijks of in ééns ingeschreven era slechts weinige, liefst zeiden wij niemand, onttrokken ziqh geheel en ai aan het menschüevende offer, ten behoeve hunner noodlij dende stadgenooten. Dadelijk werd het benoodigde tot de minste prijzen aangekoekt; het afgestane lokaal in gereedheid gebragthet benoodigde tot bewaring van orde geregeld en, reeds op deri aoften dezer, genoten wij bet aangenaam gezigt dat circ» duizend pertien voedzame soep, aan zoo vele arnca dezer stad, teu over-- SiWi kil i, 1 .1 -1 IUü Hl 1 V a r I f! «ars fl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1