«I jfifi I f y wssr. Itt to 'rffl-z. t 'rV 1 vx I' r &'ÖB«LS^;iïïir-°2: r mj ALKMAARSCHE COURANT dt&rSJSS: 'SeS.See«"I«U.. S"d.™ 'IL.' f4~ee,"bi;rbflb"iï°t«- W4 ft t 1 t':u M 1 1 i - 4 iv No. <5. 'l vl t Ao. 1820* duitschland. „.„.etappen t'nfï i, I j* r |-S«5 1 i 1 VV f f/dJV MAANDAQ E N 7 ZEBRUA&T. \y Beze COURANT wtrit veer tent Stuiver tie twee Penningen Uitgegeven. JJUITEKL ANDSGIIE BERIGTEN. RUSLAND. Petersburg den Januarij. De strenge koude alhier is, na eenige dagen te hebben aangehouden, sedert den iften, uedeil zeer aflenomen, terwijl de thermometer van Reaumur, «elke reeds 28 graden geteekend heeft, II. maanden nog slechts 3 h 4 gri lden teekende. Bij de vermindering der felle vorst, viel er ook veder zeer veel sneeuw. 1G A den 15 Januarij. Wij zien alhier een zeer p egtig feest eeinoet. Op den iSden zal alhier, met allen betamelIjken luis- itide organisatie voor den boerenstand, en teveijs deszelfs vrij* heid, geproclameerd worden. Frankfort, den 26 Januari}. De Memde Nidda en an dere riviaren hebben groote overstroomingen veroorzaakt. Vele dorpen zijn geïnundeerd, en de Mein heeft alhier verscheiden we gen onder gezet. BINNENLANDSCliE BERIGTEN. te ter N E D E R L A N DEN. - «.nn* t Taan de Lek, Zuid - Hollandden 31 Janua- Tchrtkkeüjke tamp van den Alblasserwanrd klimt ten top; mo^e vS "'het ijs in de rivier losgeraakteen ijs- |g\siere 6 6d.dl{ zette zich even beneden de doorbraak, t Larzer'lkzoo dat al 'het ijs en water, de rivier afkomendemet «nvrfeslijk geraasdien or gelukkigen Waard ir stroomde. T)e vloed gelijkt volkomen aan eene ijszee. Onzettend i« dit ge zi« en het denkbeeld, dat hierdoor alle hulp met schutten on- rnöeèlMk zou kunnen werden verschrikt den md'ed.gsten menschen- vriend bovendien is het vloedwater tot eene ontzettende hoogte gestegen, en reeds twee voeten hooger dan net hoogste water in ^Gedurende den geheelen nacht hoorde men van alle plaatsen de noodklokken, het slaan op ketels, en het angstig geschreeuw van lenschenOnophoudelijk varen ervan hier en elders vaartuigen af jnenscnen. J, n vee tere>den, hetwelk, door de onver moeide'vlijt en onverschrokkenheid der menschlievende hulpgenoo^ ten en ui voer gebragc wordt, waardoor op dit oogenbl.k met rtn. te reeds n8 menuhen en ife stuks vee gered zijn, waarvan moeite reecis b d kniën in heE water stonden. Wie huivert riet op het denkbeeld van het ilsselijk gevaar waar- in de ongelukkige bewoners dezer streken zich met hun vee bevm- dCOp het oogenblilt verneemt men met zekerheid, dat er te Wijn gaarden reeds ééri'fg vee verdronken Js. Dordrecht; den 3? Javuart). Sedert onze vorige, is net lis in deze streken mede geheel opgebroken, en zon lag heeft men reeds een begin kunnen maken met het herwaarts overbrengen van het naar den Papendrechtschen dijk gevliigte vee, en gaat men daarmede alsnog voort, gelijk ook nog steeds nieuwe loodsen op- Besl'aen worden. Horderde beesten zijn hier reeds zoo in de toe ongeslagen loodsen als anderzins, onder dak gebragten wor den "-erea-eld van alles verzorgd. Beeds zaturdng middag, had men in den Alblasserwaardonder Papendrechtbllna 8 voet water, zonder dat het vioedwater nog zoo t er had kunneif komen. Het, door de inbraken MJ Gorinchem bh tp T-nsrerak, inkomende zware vloedwater had nameliik het k are en dus zoo veel ligtere binnen-w«w, overal voor zich heen fcdreven en onder Papendrecht tot die hoogte opgestuwd Het dikke vloedwater zelve is eerst zaturdag avond tot Papendrecht STaS»g namiddag, omstreeks half 5 ure, heeft «en het hulp gat onder Papendrecht doorgestoken, en zijn daarop dadelijk, zoo door hetzelve als anderzins een aantal geschikte schuiten den Waard ingebrart, om tot hulp en redding van menschen en vee in den Binnenwaard te dienenwaar duizende menschen en talloos veel vee zich op de zoogenaamde water-zolders hebben geborgen, en aldaar aan de grootste gevaren blootgesteld zijn. Gisteren wérkte gezegd hulpgat, niettegenstaande de hoogt ri vier met een verval van bijna 5 voet naar buitenterwijl terzelf de- tiïd volgens de berigten van boven, de inbraken langs de Linge, inzonderheid aan Sprokkelenburgrog met e.n verval van 6 voeten het vloedwater bleven binnen werken, gelijk ook nog altoos het water in den Waard niettegenstaande de uitwerping door middel van de hulpgaten en sluizen, rijzende is. Utrecht, den 1 FebruariHeeran officieren, onder-officie- nal# infanterie hebben, ingevolge hun vfljw.mg geo rsllood eener plegtige redevoering, nederlegg bekroonde verha»*. genheid, de eerepenningen aan de schrijvers der Dexrou delingen worden uitgereikt. op Vrijdag den li en Zaturdag dtVA\/stToV^h Huize vin Makelaar, WILLEM HOFDI K enl^AN STROO, deLan. den Kastelein George Philip Blom ,in e Verkoopen. gestfaac Wijk A. N<>. 535 te Alkmaar, presenteren N°' 4 D// Perceel is inmiddels uit f'%jHOUT Information te bekomen bij d f.anresfaat FAN DER PEEN, ten mens COPliit:sn drie da- wijk B. No- 85- binnen Alkmaar.de ^'tlc0J;f'c_en ur gen veer de Verkopingter lezing zullen ligaen. No. 1. Een Huisen Erves^"^®^e|*)nnd« pjol ^iTwijk a! EenW|fzf" en Ervegeappropriëerd tot Stalling voorKoabea en Paarden,, achter eeratgemeide Perceel, «taande en gele- «n binnpn Alkmaaraan de Noordzijde van de Linden- grachtzijnde J\o. 468 i« wijk a- Deze Perceeltn, zullen eerst ieder afzonderlijk, en daar na gekorabineerd worden opgeveild en atg.slagen. Mader onderrirtlngbij gemelde Makelaars en de Notaris GER- RIT de HEEll, bij wien de Conditiën an Verkoop dr,e dagen vóór; en op den Varkoopdag zullen ter lezr g leggen. HUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar op Zondag den 6 Februarij1820. Eerste Gebod. de alhier woonachtig. Tweede Gebod. w t, van laar longman, geboren alhier en woonachtig te emburg Maria Ponk, jongedochter, geboren en woonachtig te Luxemburg. Aangiften van Geboorte te Alkmaar van dan 19 Januarij tot den 5 Februarij 1820. -whtertie van Aldert Stokking en Neelt-'e de Tong. wahelmus voantje van Johannes Hendericus Wietz eti G,7£"liTm - jlü M"" S«..r S Cthiin. Opdam. - Joach.» Elte au Betje Abrahams de Lange. Aangiften van Overledenen te Alkmaar van den 29 Januarij tot den 5 Februariji8so. N/tntje Leek, oud 53 jaar, weduwe van Klaasde Johanna Hamsoud 52 jaar, huisvrouw van Johan Feter ifehres. 1 I j j 1 -1 *j\ t hi i W *1 V J I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1