\pl r;< L 1t 111 -? - 1 - m ALKMAARSCHE COURANT B A •r:; I |f; - -i r"t| Wil lUIfi •'•X ,5 X x"'Sgg?:-x t* fk: \n Ao. 1820* 9 No. ■1/ li @1 te/ Nederlanden. tèr wl i U Vk fi m ii M i| J iV a 1 i- 1 f I T, - v .."—zl v-»^Tu3l-'- ^r VAN MAANDAG EN 14 FEBRUART, Dc«e C OU RA NT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. OPROEPING VERLOFGANGERS URGEMEESTÉREN bek STAD ALKMAAR herinneren bij cffeze allé Verlofpa gffs dtr Nationale Militiewe>ke zich binnen deze Gemeente bevinden d»tingevolge de door den Heer Staats raad Gouverneur van Noord- Hollandbij deszelfs Besluit van den 30 October iSfp, geformeerden staat, door den H er AliUtie Com missaris VAN IVJCICFJ OORT CROMMEf./N de Inspectie over de Verlofgangers voor deze maand Februari)op Donderdag den zeventienden dezer maand, des namiddags ten een ure, voor het 87 Kanton Hoofdplaats Alkmaar, zal gthouden worden; en roepen jnitsd-'en bij deze op, alle Verlofgangers van de Nationale Militie, welke zich in deze Gemeente bevindenook daaronder begrepen die tot andere Gemeëntens, als ook dezulken welke tot deze Pro vincie' behoorendoch zich bint en deze Gemeente mogten ophou den, om zich op .Donderdagden Zeventienden dezer maand, des namiddags ten een ure precies, -voor-het Raadhuis dezer Stad re laten vinden, ten ein.'e door voormelden Heer Militie Commissaris te kunnen worden geïnspecteerdwo'dende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bij deze herinnerd, om de kleding en klei e Equipe ments-stukken welke zij van hunne Korpsen hebben behouden als ook hwnne Livrets en Attesten Litt: H: Hi door hun van het Ge meente - Bestuur bekomen alwaar z(J hunne Verlofpas hebben geceponeerd medecenemen. Burgemeesteren vertrtuwen, dat alle de belanghebbenden de voor melde Oproeping stiptelijk zullen nakomen, daar zij die daarin nalatig mogten zijn, zicti zeiveu te wijten zuilen hebben, de na- iel g? gevolgen, welke daardoorovereenkomstig Art. 133 der voormelde WET, wegers verzHi-m notoir moeten ontstaan. Alkmaar, dan 9 FebruariJ 182b. C«. van OOST VEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris, BINNEN LANDSCHE BERIGTEN. 'sGravenhage, den 8 Februari}. Men heeft ons nog de Volgende berigtcn toegezonden wegens den watersnood. 'sHertosenbosch, den aden Februarij. De buitengewone hooge itand der rivieren, gedurende de maand janiiarij jl.heeft op vele plaatsen de dijken doen overloopeu en vele doorbraken in dezelve veroorzaakt. Veel zijn de rampen,door die overstroomingen re weeg gebragten ten top gestegen is de ellende, waarmede de ingezetenen van een aantal provinciën in dit ©ogenblik te worstelen lebben. Groot is het aandeel, hetwelk de provincie Noord-Brahsnd en meer bijzonder de gemeenten aan en in de nabijheid der rivier de Maas gelegen, in die. noodlottige ge- beurtenissen heeft, en ontzettend is het gezigt van dorpen en ge huchten in welke het water deszelfs verwoestingen heeft aangè- rigten waarvan de weleer vruchtbare landerijen thans diep met zand zijn overschoten: akelig is het gezigt van het verdronken vee, dat veelal nog niet gekuild is kunnen worden, en allercreu- t'gst is het gezigt van geheel en gedeeltelijk ingestorte en verlaten Woningenweleer de stille verblijven van den nijveren landman. Als eene hoogst gelukkige bijzónderheid echter mag men aanmer ken, dat meest alle de noodlijdende inwoners zijn kunnen gered Worden en slechts twee k drie menscheu dtarbij het leven hebben verloren, hetgeen dus in die mmelonze ellende nog ruime danktns- stof tan de goede Voorzienigheid oplevert. Nog is het niet mogelijk geweest alle de bilzönderheden bijeen te verzamelen, welke tot deze noodlottige gebeurtenis behooren, zoo min als het nog doenlijk is alle de veroorzaakte schade te ken- ueu en op te geven, doch voor zoo verre de reeds bekende na- dee.en aangaat, laten wij eene korte optelling daarvan volgen, het geen een hartverscheurend geheel oplevert. In den Maasdijk van de gemeente Cuijk, aan de groote passage, bevinden zich vijf doorbraken, znmen ter lengte van 81 roeden, zk''"6 de dyk voorts op vele plaatsen door het overstortende water i. ;i geheel weg geloepen, zoodanig, dat op verschillende punten lengte van e, 3, 4, ja 5 roeden, n ets van denzelven te zten is, waardoor de communicatie aan de zijde van Oelfelt, Linden, nap en Beers is gestremd. Het getal van het verdronken# \ee is aan merkelijk, doch nog niet bekend. Verscheidene huizen zijn om ver geworpen en van velen zijn de muren ingestopt, en in den be ginne had men reden beducht 'te zijn voor het grootste gedeelte van het dor», daar zich door de steenen straten eer.e doorbraak lormeer- de, waar door de fundamenten, van de kerk der hervormden en van vele woningen doorgraven en ondermiind zijn. De gemeenten Linden ën Beers bevinden ziek meede 'ii eerren re- teügen toestand, doch de schade, aldaar door de overscroommg veroorzaaktii nog niet opgegeven. In de dijken van Escharen en Gastel zijn vi-r g-oote en eenige mindere doorbraken gevallen, waarvan die in-den dijk te Gnssel al lee 1 de lengte van 70 roeden hebben, waardoor eene menigte .ande- rijen met zand en grind zijn overschoten. In die be'de gemeenten ziln, voor zoo ver men reeds weet, 69 runderen 3 paarden 53 schapen is varkens er 1 geit verdronken. Het water is aldaar rum s voeren hooger, da" 111 1790 gestegen, en de meeste huizen ston- den tot boven de vensterramen in het water,zijnde daarvan teL-as- set alleen drie opkamertjes en het kantoor van der. burgemeester bevrijd gebléven; vele schoorsteenen en getouwen zijn ingestort en vele muren omgevallen, en, zonder den werk ramen f"®1, van ee nige ingezetenen, die den dijk voor het voo-nasmste gedekte 1 es dorps voor doorbraak beveiligd hebben, was het geu'ée dorp 1 het uiterste gevaar geweest. De stad Grave heeft geheel onder water gestaan, doch <s geluk kig van verdere onheilen bevrild gebleven. In het nabür'g dorp Velp, echter, zirt het er akelig uit, zijnde de toestand dier ge- mee ue nog van erger conditie, dan die van F.schaie' en G'ssel het getal van het verdronken vee, dat aldaar zeer aanmekelijk is, is »og "iec bekend, echter weec men reeds, dat 58 ruuderbeesten 3 p arden en 4 varkens verdronken 7.1)04 men telt 1" den d' k dier gemeente tien doorbraken, waardoor eMiige menigte morgens bouw en weiland met zand zijp ovetdekcen peilloose wielen,ont staan zijn. Door het overloopen van den Bandijk van Netrloon zi)n de pol» ders van Huisseling, Neerloo, Over'angel Dehrsën en Dennen burg, Demen en Langel en Dieden geïnundeerd geworden, en is er vele schade veroorzaakt. De gemeenten Scbai'k en Reek zijn ook zeer geteisterd ge ••orde doch het is voornameülk de gemeente Herpen, d e in ee d rneer dan verdubbelden gra .d geleden he Ft. Her waterwas alda-r 0 den 231)0 januarij rot aan den kruin van den zoog-n amd? Fri dijk, op het bovenste punt der gemeente gelegengeree-, en stortte, na dat men den gsnschen 'lag zeer manmoedig gekeerd a' tegen den avond, ten gevolge eener nader onts'ane iissr ivng. mee zoodanige kracht over denzelven, dat daarin zes zwne cnv'ef' - dere doorbraken vielen, die allen zeer diepe grondgat n' ja «re e» e kolken hebben daargesteld behalve nog, dat eé"e kolk nsge oeg in het midden van het dorp msschen de huizen geloopen is i" r- in, naar men zegt, 20 voeten water staat. l)e brug over de k-< !- tale wetering en verscheidene huizen zijn geheel, a dere gede-'re- lifk, weggespoeld, en verie de tree'teti zeer he.s-ha-,;gd -e h id is voor een groot gedeelte zwaar met zand over Ir t al e- win terkoren is ve'dronkenen, voor zoo ver men b-d kun"e ov-e- men zijn 30 stuks runderen en p arden omgekome deze gemeen te is des te ongelukkiger, daar zij eene de- armste van den Maas kant is, en in vorige nooden aanmerke'iik gedeeld heeft. Voegt men nu bij dit alles het met gering verti-s an levensmid delen en voorraad van onderscheiden aard kleederen huisraad eu andere noodwendigheden, die verloren gegaan of bedorven zbn dan is een en ander vopr de bewoners dier streken een onherstel baar verlies. Door de overstrooming van den di'k i'es polders het Hol1*"der- broek iets. hetgeen sederr het jaar 1727 niets is gebeurd, is hl) na de helft der gemeente Mill en Sr. Hubert tot aan de daken der huizen onder water gelonpen doch menschen en vee ziln in tiids naar de hoogte kunnen vhigren en daar door irered gebleven De stad *s Hertogenhoseb ligt als in het midden eener onmeetbare zee, en donker waren de vooruitz.igren voor de bewoners d£X..dor- pen en gehuchten in haren omtrek, daar het water hun --eeds aait de lippen stond; doch de Voorzienigheid hnert genadig het pr'eü van hen afgewend, en de rampen van derzeiver naburen 'röf buit redding middel doen verstrekken. Ook het land van Heusden en Altena mag zich in deszelfs redding verblijden. Marktprijzen t? Alkmaar, den 11 Februarij 182*. Kaas f is tot f \6 de 10a f$. Tarwe f 5 i f(>\ Rog f$ k fg Garst f 4 k 4|. H»ver ft f%\- Paarde Boonen f 4k A f Kanariezaad f 16 k f M«stert ƒ9 k f\i. Graauwe Erwrerj fi% k/15. Groene Erwten 14k/ 15. Witte Erwten fn /jiy -1 I J l y' itr I h. S f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1