.lkmaarschë heü Jp' h.. "ü- rvaart Wil. f;;ZfrrPee,yCrerrdCoor^ er 57Re jaar zi)na ■1 g h Deze COURANT werdt voer eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. NATIONALE MILITIE KENNISGEVINGi "RuRGEMEESTÉREN der 'STAD ALKMAAR brengen bij ize ter kennisse van alle de 1 gezetenen dezer Stad en |urisdictie, en voorts van die genen, welke daarbij ee.'gZins belang moge* hebben. ,0. Dat ter voldoening aan Art. 74 der WET op H.Nationale Ml- lirie van den 8« Januari) 1817 No. r. de Alphabetize Naam lust der Personen welke zich ingevolge gezegde WEI in bet Ad» Ressort Provincie Noord-Holland27 Militia-Can ton, Gemeente Alkmaarvoorde ligtir.g van het Jaar 182a hebben doen inschrijven, ter visie van de belanghebbende» zal lieten op hei Raadhuis in de Polderkamer alhier, vat» Maandag den 21 Februari) tot Maandag den 28 Februari) 1820 ingesloten, (de Zondag alleen uitgezonderddes morgens van tien tot des nanl ddags een ure, ten einde een ieder van hun in staat zoude zijn, om, ingeval hun op die Lijst eeui- ee Personen of omstandigheden mogten voorkomendie op dezelve nog zoude heióö e te worded aangeteekend ot daarvan moeten worde weggelaten, daarvan overeenkomstig Art. 76 der voorsz. WËT aan den Heer Milttie-Conimssans kennis te kunnen, geve'ifa «na*. Dat de Loting der i> geschrevenen tot de ligtirg der Nationa le Militie voor dit loope oe Jaar 1810, Prbvincie l\oerd- u „liand 17 Militie-Kanton Gemeente Alkmaartengevol ge der Publicatie van de- Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Heiland van den 31 Jantfifij 1820 zal plaats hebben op het Raadhuis alhier, op Dingsd'g ben 29 Februari) 1820 des morgens ten regen ure. en dat mus. e ee 1 ieder, welke •nder de voormelde inschrijving behoort; In persoon op gezegde plaats, dag en uur, Z'cü zal moeten bevinden. Burgemeesiereri voornoemdvermrnen allen «n een iegelijk, welke dit aangaat, om ten aanzien van het bijwonen der Loting wel indagtig te zijn, zich op die plaats, d g en uur, zoo als hier boven staat uitgedrukt, te laten vinden, alsook om derzelver be wijzen ttr bekoming van vrijstelling ingevolge Art. 77 der voorsz, WET v#or of uiterlijk op den 5 Masrt datrrawvolge. clt ter plaat ze voorme'd i,.te!e. eren daar zij, die zulks verzuimd mogted hebben, zich zeiven te wiiren zullen hebben de nadeelige gevol; gen, die daaruit voor hun zoude kunnen ontstaan- Alkmaar, den 19 Februari) 1820. C», van OOST VEEN, vt; Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren j H. Ji VONK), Secretaris. RUSLAND.' Petersburg, den 21* Janttarif. Gisteren, zijnde de verjaar dag van H. Keiz. Maj. de Keizerin Elisabeth, kon bet gewone jaarlljksc'ie bal ten hove, uit hoofde der gestrenge koude (22 gra den van Riaumur gcene plaats hebben. lier Ii'telligènz blad kondigt onder de alhier aangekomen vreemdelingen te volgende san: de sultans van de midden horden der Rirgis-Kaisake'n met namen M'er.iin-CkaubabafiTumantw en Musialtn; de chan Alfschuwatewvan de kleine horden der Kug s- Ka'sakenbenevens de sultanes Schirgastjew, Aitschuwakew en Abulgasitiew. Den 22 Januari). De waarde van de zilveren roebel is, voor het jaar 1820, op 360 kopecken in bank - assignatien bepaald. Se dert het begin van dit jaar heeft men een begin gemaakt met nieu we bank-assignatien van 10 tot 5 roebels uit te geven, en, tegen dn oude, die in omloop zijn, in te Wisselen. DENEMARKEN, F K aftr n rag en, den 5 Februari'. Den 2den januari' ontstond er brand te Brammingen nabij Ribewa»rdoor verscheiden schu ren in de asch werden gelegd. Den ®?^nd'"bouwen «"Schuren op nieuw brand uitwaardoor vf sc^'d^" ftnllen liev0nd k wam werden verbrand. Al het veet,a z d op d ;e onderscheiden vemoedt men J dac dezelve met moedwii ^ï^tloUie bank heeft welke onlangs het besluit genome kunnen worden geven „gen welke de bank-biljctten tngew.sseld kunnen wo 5 percent intrest, en zil",tegen hare.111» kunlien de houders de munt, aflosbaar^ °p deze •HoMing hoeveelheid hangt eemg- niet aandringen; de bepaling van omtrent de wijze der at» lijk af van de ömstandigheden e t(j hihben, en de lossing is vastgesteld dat zij b g IIC)en decembe" 1821 eerste derzeive is reeds voorloop g tegeneen nden^ a aangekondigd. Aan deze ne„ _r zware sommen in banks nomen en reeds gisteren voormiddag zijn er zware papier ingekomen. KERKELIJKE staat. Casati is alhier overleden» Hij had «sn op de scad ren eene memorie overhandigd, ten tot de orde van Satnt-Jean d'Acre te bewi):zen: bet c°"8re ngtes%mewtz.jn neef den dag over: Ue heer Casati heeft, b) J h.j daarm gebastom ziine vorderingen te «rjol^ l-.gevang niet slagen mog». staat hl.) me aan iesuueu nageli- heeft hij twintig duize d piasters aan de ome aer je ten, doch onder bezwarende y0^"rRalie behal f in de Heide- De Jesuiten hebben thans, in geheel Ral.e, hensat, Sicilien veertien colleg en, zoe leer- 0f «osmc 1 gFano te last» DUITS CHLAND. ,0 Febrnarii. De koninklijke pruissisehe or. HambU*g> den \o le -.rhuizen nair buitens- donnantie, yM:8en!, 2 dp^vorisrè inland behelst onder anderen het lands van den aoften de-vorige e e M „edeelten on- ?er staten P te verlê'dén, en deze straf- trouwe orderda en tot 1 verboden zi)n,zoc> bare handeli' gen d:;or geehe uitdruk'ke di van h,t vinden wij ons genooptom mem e 0OS ^8, g 0,,en staatsraad' gehoordhet "volgende te bepajen r A1 w e zich aan tof twee jaren gestraft worden. ,ta,tsrïad Cn opper-presi- ne koninkluk pruissisehe geheime staatsraa hp k n v,«pfr p*n(» cersunr-ordonnanfe-tl'tgevaaidigd, v ol- dent va»Z?«/wheefceé«c ,le[ dujr,ch verb0nd in de gens 7:k«gee;ee^;de;deVen, zonder uiidrukkelük verlof vart" Hp censuur verkocht mogen worden, en d-t dienvo'gens van ie der dier boekwerken, alvorens zij mogen worden uitgegeven, eet» Gireren en heden zijp reeds verscheiden schepen, van Cuxhaven, V0°r^Xm.TgfeSak®èn-kohurgcché nrnister Theodoer ran ouderdoms, aldaar overleden. Hii laat eene weduwe en tien kmde- f"»2 Februari'. Volgens bergten van Chrisf?ania; van dert eRflen II., zal er, bil Mo.s, eene nieuwe werf voor oorlc0sche.» PelWorn<sedJghbd te Corresponded behelst het volgend artikel uit, West falenvan den eden februar1De gewezen non Anna Ca- th^r ra Emmerichte Duimen, welke, door bloed - teekenen eti 1-rnUpn -an handen en voeten en in de züdengedurende een'ge aare' dé algemeene opmerkzaamheid verwekt heelt, hetwelk aan het Mlgeloof voedsel verschaften, is, door het, op hóóg bevel net nugeiooi r ee. p ;n de strikken derboos- vrordend onderzoek bevonden te zu ee e it titeld, is onlangs, door den bisschop Bjurbackin het zweedscb vertaald; We enen den 2 Februari]. Eergisteren heaft de 15de yerga- dering d"r alhier z'ch bevindende gcvolmagr'Sr1511 der duitsche kabinetten plaats gehad. VAN MAANDAG BEN 21 FEBRUARI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1