RSCHE 'ALKMAA COURANT ■Me, ker, d 4$ nna- van 'ietéc V/J3- Ao. 18 20.' No. i). ~«.U. hem V" I"™"» Be!'y bi) ,0°"' "°i%i",ï;„etlng v.n het lijn wij... to BS» duitschland. VAN MAANDAG Deze 'COURANT wtrdt viir eene Stuiver tn twee Penningen Uitgegeven. rok. bo- oTiart phit Heer lhel- 31)111 VJ1 A«- eené :n ge- twee 1859 si ijke Ko- der lER- n ee- /"ader 10U- e ees rene- 1 ge- h vait •Idtr, OIIS' San tl san Oil, vdret rat- te mug ie*ri* NATIONALE MILITIE KENNISGEVING. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van alle de l gezetenen dezer Stad en Jurisdictie, j «n voorts van die genen, welk. daarby eeügzin» belang mogten j hebben. 1 10 Dm ter voldoening aan Art. 74 der WET op de Nationale Mi- j litie van den 8« lanuari) 1817 No. I. de Alphabet.acne'Naam- j liist der Persorenwelke zich ingevolge gezegde WK 1 in het 4de Pessort P ovincie Neord-Holland27 Militie-Kan ton Gemeente Alkmaarvoorde ligting van het Jaar 1820 hebben "deen inschrijven, ter visie van de belanghebbenden zal liggen op bei Raadhuis in de Polderkamer alhiervan IWaandat* den 21 Februari tot Maandag den 28 Februari! 1820 ingeslotenC de Zondag «Heen uitgezonderd) des morgens vail tien tot des namiddags een «.e. ten einde een ieder van hull in staat zoude zijn, om, ingeval hun op die Lijst eem- »e Personen of omstandigheden mogten voorkomenme op de/elve nog zoude behoove,1 te worden aangeceekend of daarvan moeten worden weggelaten, daarvan overeenkomstig Art. 76 der voorsz. WET aan den Heer Mihtte-Commtssmrts kennis ttf kunnen'geven. an 10 Dat de Loting der ingeschrevenen tot de ligting der Nationa le tvTilitie voo' dit loopende Jaar 1820. Provincie Moord- Hei'and, 17 Militie-Kanton Gemeente Alkmaar, ten gevol. ge der Publicatie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Aoord-Heiland van den 31 Januari) 1820 zal plaats hebben op het Raadhuis alhier, op Dingsdag den 20 Februari) 1820 des mo'gens ten negen ure. en dat mitsdien een ieder, welke onder.de voormelde inschrijving behoort, in persoon op gezegde plaats, dagen uur, zich zal moeten bevinden. r Burgemeesteren voornoemd, vermanen allen en een iegelijk, welke dit aangaat, om ten aanzien van het bijwonen der Loting wel indagtig te zilnzich. op die plaats, dng en uur, zoo a's hier boven staat uitgedrukt, te laten vinden, als ook om der-elverbe- wiiren ter bekoming van vrilsteüing «-gevolge Art. 77 der voorsz. WET voor of uiterlijk op den 5 Ma n daaraanvolgende ter plaat ze voorme'd inteleveren daar zii die zulks verzuimd mogten hebben, zich zeiven te wijten zullen hebben, de nadeel ige gevol. gen, die daaruit voor hun zoude kunnen ontstaan» Alkmaar, den 19 Februari) 1820. C». van OOSTVEEN, v». Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. V O N KJ, Secretaris. FUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Parts, den 18 Fcbrudrij. Alhier is eene zeer belangrijke reis beschrijving uitgekomen; het is die van den heer Mollienwiens ijver en zeifverlochening door Z. M. beloond zijn, door hem tot lidder van het legioen van eer te benoemen; deze reis is, in 1808, pp last van het fransche gouvernement, naar den oorsprong van dei Sereg 1 en van de Gambia gedaan De dorsr nasr reizen, de lust tot ontdekkingen zpn bij onzen jongen reiziger, door her ijsseTk ongeval der schipbreuk van de Meduza, wsarop hij zich bevond, geenszins verdoofd geworden Zijn verbaal bevat zee* belangrijke geografische ontdekkingen, ge- l-'k die wegens den oorsprong van den Senegal, wegens dien van de Gum bi avan Rio-Grande en va de Faléméhi; deelt nieuwe bi zonderheden medewegens de ligging van den oorsprong van den N'ger ei over den loop van die ri er, welke tot dus verre tot zo» vele nasporii gen hebben aanleiding gegeven. Behalve deze belang- r'ike ontdekkit gei weswege het fransche gouvernement den rei ziger teloond heeft, door hem met kruis van het legioen van eer te decorerenbevat deze reisbeschrijving eene menigte belangrijke bi!7onderbeden over de zeden der inwoners van de binnenlanden van Afn'ka. rvehee' Mollien, welke bijna 700 mijlen in tot dus verre onbekends streken heeft afgelegd, beschrijft, op de allerbe- l.ngwekltendjte wijze, de tajI^0"h|e^V,f"s'de"dappeèren "wel ge- gesteld is geweest t o lootten ze geesten en te zetten. verzenenzijn met de De kaarten en platen, welke di vermaarde geleer- grootste zorgvuldigheid gegraveerd; vereerd, en betzel- den hebben hetzelve met hunne mde ontdekkln- HÏS& de bezoeken der per- ■onen van het hoogste aanzien ontvang». nt„St.C!ond - naar d. koninklijke kerk aan St. Den, 1 ,,„er M IJl'se staande, tjlngsdag den lallen dezer, z ne j kapel van den H. len, aan de kerk geko.nen 2»°je-.J"lle',"ndeJ Koning tot d. Lodewijk worden geplaatst tot den dag welkenoe S ceremonie van den plegtigen dienst der i g nubliek z»l wot- ben en waarvan met den meesten spoed aan het publiek d- Giïe^fra ure, heeft zich d. hertog vanOrléans de. Koning vertegenwoordigende, in statie begeven naar den door tigen overledenen ot/bij denzelven vaa pligten te vervullen.— Eemge oogblikken ua het vertrek den hertog van Orléans, i» de hertog van Bourbon dezellde plig ^"HedetHs'de/elfde'ceremonie verrigt dóór de officieren der dertien lea'oe en van de parljsche nationale-garden van den staf voorafge- Sn! Vervolgens door een. groote deputatie uit de kamer der pain daarna door het hof van cassatie, den graaf Desezeaan het hoofd hebbende, en morgen den.aoftenzullen andere civile en militaire 'Men eheeD!gV"n bevel tot onderzoek ten uitvoer gebragt bij de zuster van I.ouvel korsecten - maakster - alhier te Paryi woon- achtig doch deze naspiringen hebben mets verdachts doen ont- ^Ook'te Versailles', van waar de moordenaar geboortig is, heeft de nrocureur des Konings, on daartoe bekomen requisitoir de bloedverwanten der schuldigen een verhoor doen. on«rPiri eni^es- re'fs papieren onderzocht; doch ook daa nut is ,Jrot d« «r e geen het minste spoor gevondenw anm de lusne ee ,f frg kan bekomen Het schijnt bewezen, dat, s-nrs ge 4 Inuvel slechts weinige betrekkingen te Versailles had en er zelden kwam. B E IJ E R E N. Abcssbsc. den 4 *e\"uarii. Dezer da gen ziln ook -lMer even als zulks, vóór eerigén tiid, te Parys heef' plaats ge^ d, verscheiden vrouwen welke des avo-ds zich aHcn o-> str be vonden gep'ikt geworden. De regering heeft eene belooning van ioo guldens op de ontdekking der daders gezet, CtTMUNNitN. den 6 Februari!. In her kcrsper Milkeu- heh- hen de be^e hervormde evange'iache gemeente zich ei eeniga. Deze vereeniging is door het gezamenlük gearuik van het avond- mtal, naar het schr;ftmacig ritus van het breken des broods, toe 5UG0Tri A?e^n IO Februari!. De nieuwe' straatweg, door ons groothertogdom, in de rigting van het zu den naar het nooroen word' met den meesten ilver voortgezet Het aanleggen van demnt weg is van groot belang voor ons land - daar dezelve niet alleen een gedeelte van den duitschen grooten weg van Nenrenburg naaf Bruftswdk en Hamfburg uitmaakt', en de voordee en des handels op den duur verzekert, masr ook den binnenlandse^" handel aan merkel 'k verligt en bevordert. Om de voltooljlng v.n denzelven te bespoedigenheeft de reger g bevolen, dat all. b.woperswel ke ge ene zei uren »an beide zijden van den weg ziln ge'egen yer- pligt ziln de noodige spannen tot aanvoer der materialen voor eeuo billdke belooning te leveren. SchwüsIN, den 12 Februari!. Onze groote herrog heeftio( overeenstemming met den groot-hertog van Meclenhirg-Srrelitt 3 de lijfeigenschap der bosrenwe'ké op eemge plaatsen van Meciea- burg neg bestond, voor altijd afgeschaft

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1