I up f w I of I if# i i - f i ALKMAAR.SCIIE COURANT i t m 3 f .'bh. Al 4 Jhf 'i ho. ïBso* No. io. I wurtemberg. 1 NEDERLANDEN. 1 I j ,f \Ff nf i Mn r FAN MAANDAG BEN 6 MAART. or i I Deze COURA NT wordt voer eens Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. BÜITENLANDSCHE BF.RIGTEN. SAKSEN. F) RESDF.W, den 20 Februarij. De Keizerin donairier» van RüJ. j,n(j heeft, ter aandenken aan haar verblijf te Prang, aan de bi. Wiotheeb aldaar, eene groote gouden medaille overgezonden, wel. he. als geschenk, en als een eigen vervaardigd kunststuk van Hoogst dezelve, eene dubbele waarde heeft. Stuttgardt, den 23 Februarij. Het voorste!door den minister van'oorlog, in de kamer der Staten gedaan, om, geduren de den lo'^p van dit iaar, 4300 man ttoepen te ligten, is, meteené meerderheid van 5?» regea 19 stemmen, aangenomenmet welke llgting alzoo eerstdaags een begin zal worden genaakt. Dit voor stel had te meer ingang gevonden, dewijl, in dit jaar, omtrent -000 soldaten, welker dienstijd verloopen is, hun ontslag moeten lebben. In bet wurtembergsche steedje Marbach, de geboorteplaats van Schilleris kortlings, na gedaan onderzoek, het huis ontdekt', waarin die beroemde man het eente levenslicht zag, Het is een klein en onaanzienlijk huisje en is nabil de beneden poort gelegen. De tegenwoord:ge eigenaar heeft eeie schilderij in hetzelve opge hangen waarin'gemeld staat, dat Frederik Schiller aldaar ge mren is Overigens stamt hij van eene familie af, uit het dorp Bitten feld nabil Marbach gelegen, alwaar zijne ouders zich met den alt ier- en wijnbouw bez;g hielden, en alwaar nog ieden van zijne familie leven. F R A N K R IJ K. Parys, den 25 Februarij. Men is, wegens de iéatste expedi tie van Mun^o Park. nieuwe bijzonderheden te weten gekomen. Ziehier een uittreksel uit zijn laatsten brief, aan zijn Sou erein geaddresseerd op het oogenblik, dat hij naar Lego vertrok, al waar hij overleden is. Deze zinsnede geeft een denkbeeld van den moed en de volbirding van den vermaarden reiziger. Zijn brief is gedagteekend van den i/den november 1815: Wij hebben," zegt hij met de inboorlingen geene verschillen hoegenaamd ge had. en niemand van ons is door wilde beesten of andere toeval- len omgekomen. Dtusschen moet ik met leedwezen melden dat, van de vier en veertig Europeanen, welke, in volmaakte gezond heid van de Gambia vertrokken zijn, er thans np'g slechts vijf in leven zijn. Het zijn drie soldaten, waarvan een krankzinnig, de luitenant Martin én ik. Volgens deze daadzaak vrees ik dat mem de zaken als zeer wanhopend beschouwen zal; doch ik verzeker u, dat ik nog ver ben van te wanhopen. Met behulp vétt een' der Soldaten, heb ik eene groote boot iri eene tamelijk goede schooner' veranderd, aan böord van welke ik, heden, de engelsche vlag ge- heschen heb. Op dat vaartuig begeef ik mi) naar het Oosten, met het vast besluit, om het einde van den Niger te ontdekken, of in deze onderneming om te koincus ik heb niéts verdomen, hetwelk mij eer.ig vertrouwen, wegens den langen loop van dezen uitmun tenden vloed kan inboezemen doch ik geloof hoe larger hoé meer. dat dezelve niet anders, dan in de zeé kan eindigen. Mijne waarde vrienden, de heeren Anderson en Scottzijn overledendoch itidien alle de Europeanen, welke zitfh bij mij bevinden, mógteu overleden wanneer ik zelf half dood mogt zijn, dan nog zal ik ln riiiu e orderneming volharden, indien ik het doel mijner reize r.iet kan bereiken, wil ik ten minste op den Niger srerven." De gebeurtenissen, waarvan de ommestreken van Kadix ten toorcel strekken, hebben geene schorsing in het vertrek der paket- booten van de koninklijke marine naar de spaansche koloniën ver oorzaakt, en de courant van Madrid van den i5den meldt, dat de gnelet de Encahtaderoadviis-vaartuig van de vloot, den 25ften februarijme: de correspondentie van het gouvernement en die der particulieren, naar alle pünten van Amerika, van Kadix zal ver trekken. Den 26 Februarii. Een jonge Chinees trok; eergisteren de aan dacht van alle de voorbijgangers in het straatje Valois, dat naar het Pshis-Royal leid, en waarin hij uit het rijtuig stapte, Hij is door een' koopman, welke handel op dé Indien drijft, naar Europa overgebrgt. Deze jongman is omtrent vijftien jaren oud; zijn ge laat is zeer zachtzinnig erf.teekent alle de aan het chineescb völk e:genaardige trekken; zijne kleur is donker geel zonder echter bruin te zijn aan zijn linker wang bespeurt men kleine Hdteekens. De kleeding van dien iongen vreemdeling vooral wekte de nieuwsgie righeid; hij beeft eene robe van ligt blaauvv geruit damast aan, met gouden knoopenin de gedaante van be'len, toegeknoopt. Zijn haar is geschoren en hij draagt eene roode tok of muts mer fluwele randen; zijne voet-deksels bestsan in vierkante met teekenwetk ver sierde klompjes of muilen. De geneesheer Parisetdoor het fransche gouvernement naaf Kadix gezonden geweest, om aanteekeningen te houden yandeziex- te welt.e die stad en ommestreken verwoest heeft, is alhier terug gekomen. Deze bekwame geneesheer schijnt te gelooyen, dat op- gemelde ziekte een wemig van de gele koorts van Amerika ver schilt, en dat de kiem er van. die reeds in dat la<d aanwezig was, door plaatselijke omstandighedenontwikkeld is geworden. Het is ongetwijfeld ten gevolge daarvan, dat de commissie van gezond heids politie gemeend heeft, de door haar genomen voorzorgs-maat- regelen niet te moeten laten varen. De heer Pariset had zich ter zee naar Bércelona begeven op den 22(1 en januarljhet tijdstip, dat hit Kadix had verlaten alles aldaar rustig geweest; een schip, dat, den poftenopgenoc de stad had veriaten, heeft dezelfde tijding aangebragt. BINNENL AMDSCHE BERIGTËN. 'sHertogeviosch, den 28 Februari). Gisteren had1in dé gereformeerde kerk aihiér, eene zeldzame en belangwekkende pieg- tigheid plaats. De eChtgenoote Vin den heer D. Nontan jr. boeK- vérkoopër en drukker binnen déze stad, onlangs van een zeven e zoon bevallen zijnde, heeft Z. M. de Koning, op yerzoek des va ders, het peterschap van dat kind wal op Zich willen "smen, era had Hoogscdezelve den president-burgemeester dezer stad belast, om, in zijnen naam, hetzelve ten H. doop aan te bieden, hetwelic dan op gisterén midd'g geschied is, en, bij welke gelegenheid, de wél eerw. en zeer gel. heer Sandersop eene gepaste en trettenue wtjze aan den door!, voorgestelden Persoon zoo wel als het jonge wiéht gedacht heeft. Dordrecht, den 28 Februarij. De storm, die zaturdag uit den N. V O. gewaa'd hsefchoezeer aan de gebouwen in den AlbUsse-ward hief en daar eenig nadeel toegebragt hebbe ideis anders, vooral daSr de wind oostelijk gebleven is,voor de loozmg van het vloedwater uit denzeiveo Waard allervoordeebgst geweest alzoo het vloedwater daardoor uit den Riniienwaard allé-stérkst naar de loozings-pnnten is opgestuwd, én dus aldaar, behalve meer val naar buiten, ook sterker aandrift en tevens bijzonder lage rivieren in het voordeel heeft gehad. Zoo laag zijn voo ts sedert 3 dagen de beneden-riviera 1 geweestdat. sedert ién nacht van donderdig op vrijdag, het hulpgat bij Pipendreclu, onafge broken, ook bij het hoogste punt van den buitenvloedis blijven uitloopen. Gezegd hulpgat dat nog altoos, en nu vooral, grooten dienst, doet, kan overige is, zoodra de omstandigheden zulks zu'len ver- é's.chen, in 24 uren tijds, zoo ver gebragt worden, dat alle uit of inloop gestuit worde, terwijl in vijf dagen tijds als dan de dijk hersteld zal nine'en zijn. Zie hier de heden morgan uit het Elshout en van Pipe'drecht ontvanger berigteo van den stand des waters wélke tevens eenparig de sluiting van den doorbraak bij Langerak nieldei. ËLsiioüf, den QÖften Februarij. Door het aanwaai'ert met den fel'én oosten Wind, is be- vloed water hier, van vrijdag tot zaturd g, 1 dtiim gew>*sen, maar van zaturdag tot zondag morgen, wederom 4, en heden, 2 duim ge vallen, zoo dat het hier, dezen morge*. op 24 diiim boven het lage boezémpeit va» den Nederwaard staat, be' gat te Langerak is gisteren gesloten. Den t kaïtrt. Het vloedwatef in den Aiblassefwaard ssdert onzen vorigen, wede om en inzonderheid aanmerkelijk onder Pa- pendrechtgevallen ,jtot fweikiaatsre echter vooral bijgedragen heeft dat de sedert gisteren westelijk geloopen wind het vloedwater naar den Binnenwaard terug gestuwd heeft. Zie hier wijders de heden morgen uit hét Elshout en van Papen- arecht ingekomen berigten Elshout, den 1 (Jen maart. Gisteren teekende het vloedwater hier 22, en dézen morgen 21 duim boven hei Inge boezem peil van.den Nederwsard dus geval len sedert onzen vorigen, 3 duim. Nadat voorts gisteren de ga ten, die in de boezemkaden gemaakt waren tot bevordering van dén afloop des vloedwaters, gedigt waren, ziin heden de hooge voor molens, zoo van den Neder- ais va 1 den Ove'Wiird in het gemaal gekomen. In he: jaar 1809 had dit eerst op den 21 den maart plaats." Heden heeft men wijders een begm gemaakt met aan het d:gtetï van het hulpgat onder Papendrecht te arbeidenwaarmede echter vooreerst maar langzaam wordt voortgegaan ten einde, indien v bij het gaan leggen of wel veranderen van den wind het binnenwaarts opgestuwde vloedwater terug mogt komen aan hetzelve tiog uitloo- zing te kunnen geven. Luik, der. 26 Februarij De heer Andrjt. Nicolas fjnbinoud 86 jaren en vader van 21 kinderen, is, den ziften jauuarij jl,ee 1 n 41' I r ij K, 1 ijj 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1