ïe AfcSMiïk bij de R. V N van A. STERCJk iij de Agterdatu, WJjfc C, N«. 58^ ï'öel!slwuar MjT a "gen tl'd en met o-derscheiding, Vi et beroep Vnn horohgemaker beeft Uitgeoefend, everiedeo. Gedurende zijne lange loopbaan, beeft hij verscheiden borologie-werken gemaakt, (die uit hoofde der eenvoudigheid van derzClver mecanismusmerk waardig zijn, Zijne bewaamhedeH in die künst waren oorzaak, dat Kih. in 1,774, den titel van horoiogiemaker van Z. K. H. den prins Karei vah Lotharingen s, destijds gouverneur der Nederlanden be kwam. Gij was ook Uitvinder van den scriptograaf een nuttig werktuig voor blind gewordênedoor middel van hetwelk zij zeer (duidelijk kunnen schrijve'.; de heer Juliên Leroihorelögiemaker te Parys, eigende zich deze uitvinding toe. De maatschappij van naijver te Luik, öp tVeikèr tentoonstelling hij meniginalen, door den daaraan besteden arbeid merkwaardige stukken horologie - werk plaatste, kende hem, In 1816, eene goüden medaille toe. 7.1 M. 1 e Koning der Nederlanden had hem tot broeder der orde van den Nederlaorischen Leeuw, tnej: eene- gratificatie van /200, benoemd. Deze grijsaard wasuit hoofde van zijne rustige en eenzelvige le venswijze, van alle zijne sudgenooten geacht en bemind. At ft in A a ft, den 4 Maart. Ten behoeve def noodlijdenden door de Watersnood hebben de Ingezetenen dezer Stad zich beijverd in het doen van bijdragen ter leeniging hunner rampvolle toestand, kebhende de Collecte bedragen eene somma van 72043,45. terwijl voort? nog ontvangen is het zuiver prevent! van een gegeven Or gel-Concert door dén Stads Organist en Klokkenist J. IV. Kranch ter somma Van ƒ174,65. V*n een Concert gegeven door den Stads Muziekmeester J. P van der Fink Scrievane k en den Stads Orga nist en Klokkenist J. IV. Kranch geadsisrcerd door de Leden vsii ket Concert Harmonie eene somma van ƒ150,50- Van eene gegeve- re representatie door de Leden van 'het Liefhebberij Tooneel Leer zaam Vermaak eene somma van ƒ110,42! en Van de Leden van het Na tuur en Letterkundig Genootschap aan zijne Eoic. den Minister van Binnenlandsche Zaken ingezonden eene somma van ƒ60. be dragende derhalve te zaaien èeue somma van ƒ2538,82!. Marktprijzen tf Alkmaar, den 3 Maart 1820 1 j Abraham van den "Berg. jongmangeboren eti woonachtig alhier4 en fVouterintje Houfelaarjongedochtergeboreu te Arnhem es alhier woonachtig. S«. Garst f 3! Jt 3|. Kanariezaad f 16 i f 17 per Zak. 185 de iofe gj. Tarweƒ5! a f6\ Kogge ƒ5 k 3|. Haver 2| k ƒ31 Moscertzaad ƒ9 kƒ16. Op Vrijdag den 17 en Zaterdag den 18 Maart 1820. Zullen de Makelaars WiLLEM HOFDIJK en JAN STÏIOO ten Huize van den Kastelein George Philip Blom. in het Stads-Logement in de Laii gestraat Wijt, A. No. 535 te Alkmaarpiesenteren te Verkoopen. Een zeer net en wel betimmerd steenen Huis mec«enen grooteu «n fraaijeu Koepel, voorzien van veele gemakken, uitzicht heb- "berde in dezer Stads Geesterhouten ,zeer g-schikc tot een Zomer ei Winter benevens het Erf m een EigengrondsT»/», groot circa 100 Roeden(jvoetstoo's staande en gelegen eVeti buiten de Geesterpoort der Stad Alkmaaraan den straatweg naar Bergen, in buitenwijk A. No. 220. £eu W-rmoesiers zeer geschikt voor ee e Bomt en Bloem- Jnweekerijgelegen naast het vorige Perceel, groot circa s Morgen (voetstoots} Deze Fefceslen zullen eerst afzonderlijk en daarna gecombineerd geveild en a/geslagen worden. Nadere Informatiën zijn bij'den Notaris Mr.J. NUHOUT FAN DER FEEN te bekomen, ten wiens Kantore in de Large- sfraat wijk B. No. 85 binnen Alkmaar de Veilconditiën drie dage 1 voor de Verkoop ter lezing zullen liggen. Een Huis en Ervemeteenen vrijen uitgang in de Botektirant Staande en gelegen binnen Alkmaar, aan de Zuidzijde van de Lan- gestraat ,in vtvM A. No. 566, nabij het Kruiswerkvoor alle nerin- £en zeer geschikt. Een Huis en Erve, zijnde cce Roggen en WitteKroodsbahherij Staande en gelegen Kinnen Alkmaar, aan de Noordzijde van de Oude Gracht en op den Westhoek van de Ridderstraatin wijk A. ft® 95. Een Pakhuis en Erve, voorheen drie Woningen onder ëeu dak,, Staande en gelegen als voren, aan de Noordzijde vatt'deFijverstraat 1» wijk A. No. 196. •Deze Percelen zijn op den dag der Ferkooping voor een ieder te zien, en inmiddels uit de hand te koop te bevragen bij den Notaris Mr. 'JACOB NUllOUl FAN DER FEEN, ten wiens Kantore de Feilconditiihi gedurende drie dagen voor de Ferkooping ter lezing zullen liggenen nadere Informa- tien te hekomen zijn. Esn Huis en Erve, zijnde het van ouds bekende e'n bijzonder wel tet nering staaflde Logementgenaamd het PFdpén van Haarlem staande en gelegen binnen Alkmaar aan de Lange Nieuwesloet in Wijk B. No. 157. De Fei/condition zullen vier dagen voor den Feildag ter lezing liggen ten Kantore van den Nètafii MlCHlEL JOHAN DE LANGE. Het voorschreven Perceel is inmiddels uit de hand tekoop# en te bevragen bij de Makelaars, HUWELIJKS-PROCLAMATIENgedaan binnen Alkmaar op Zondag den 5 Maart, 1820. y t t S T K G E B O B. Cnrel Gornelis Elstród, jongman geborerf en woonachtig alhier, en' Judea Ateijda Grotewiifonbs jongedochter, geboren te Am sterdam en woonachtig re Oude-N'edorp. Jan Frge, weduwnaar, geboren'té" Utrecht en alhier woonachtig, en Cordelia Botter, weduwe, geboren te Amersvoorc en alhier woonachtig. t> Aangiften van Geboorte te AnKMAAk van den s6 Lebrun rij tot den 4 Maart, 1820. Diena Geertruijdasjochtertje van Jan Snijders en Maria Ger- yer. Adrianadochtertje van Adrianus van derBurgh en Griet je Foppe. Hendrik \Cdsparttszooiuie van Casparus Gerardui i Krijt en Aaltje van der Heijde. Cornelia, dochtertje van David Salomon DaveSöti en. Miena Moses. Jan, zoontje van Jan 1 Meijer en Johanna Adolphina Rodenberg Catharina Engelina, j dochtertje van Gerardus Halsma en Maria Elisabeth Swaercs. Aangiften van Overledenen te Alkmaar van den 26 Februari) tot den 4 Maart, 1820. Johanna, oud 7 jaar, dochtertje van Klaas Slinger en Neeltje F'nniperten. Jannetje Arisdr: Goudsblomoud 65 jaar huis vrouw van Pieter Steeman. Maria de Fries, oud 65 jaar. Niesje Barbara, oud 1) jaar, dochtertje van Hendrik Kuijt en Aart je Roekhuizen. ndricusoud circa zes Maanden zoont je van Hendrik Lampe en Johanna van Noord. Jau oud j 3 weken. De Commissie vnn /.«rö^okw/rNOORD-HOLLAND, maakt bekend, dat de HeNGSTENKEUR in die jaar zal plaats hebban te Naarder/, op Vrijdag den 10 Maart, en te Alkmaar, op Dings- dag den 14 Maart; terwijl de vergelijke..ce keuren ulideeling der premïen zal plaats hebben binnen Haarlem, op Woensdag den 15 Maart; wordende voorts alle Hengsteuhotioers en Eigenaars vaa Hengsten aangemaand, om zich in allen op/:gte ie gedragen over eenkomstig het Reglement, op den 8 Sepumb.-r 1S18, voor deze provincie, ter dier zake, gearresteerd, en vvrarvm voor de Hengs- tenhouders Exemplaren bij alle de Leden der Co nmissie te verkrij gen zijn. Ter Ordonnantie van de C unmissie voornd. J. F. S II R U R I E R. Op Vrijdag en Zaturdag den 17 en 18 Maart 1820 zal men ten htiize van George Philip Blom, kastelein in het Stids Logement, staande te Alkmaar inde Langstraat in wijk A. n«. 535 ten over staan van den notaris ADILIANUS PETRUS de LANGE veilea en verkoopen. no. j, Een Huis en Erve, staande én gelegen binnen de Stad Alk maar aan de zuidzijde van de La t tn wijk A. n°- belend de erven van JAN MAAS ten oosten en den keet GËRRIT SCHUT ten westen. n°. 2. Een Huis en Erve, scaaade en gelegen als voren aan de zuidzijde van den Koningsweg in wijk B, im. 398. Nadere onderrigting is te bekomen bij gemeldei notaris en de makelaars WILLEM HOFDIJK en JAN,STROO. *f Men is van meening bij de laagst inschrijvende, of zoo zulks nodig word geoordeelt, bij ophot aan te bejteeden het bouwen van een Nieuw SchoolOnderwijze!swooning en Raadhuijs annex en anderen, waarvan teehpning en bestek ter lezing zullen liggen .n de Herberg Zeezigt te Ègmond aan Zee, en nader informatie hij de lieer T- PLANTEYDT meede daar woonachtig, de Bi letten van inschrijving zullen voor of op den 15 Maart 1820 bezorgd moeten zijn franco, ten huiisen van de Schout C. van EGMOND. C. van EGMOND, Schout. De Ondergeteekeode Timmermans- Baas woonende op den Ko ningsweg wijk. B. No. 437. Adverteerd: dat hij met primo Méi aanstaande, zijn woon en werkplaats zal vestigen in de Timmer- Affaire van wijlen JAN de GEUS in de Langestraat op de hoe't van de Hoogstraat wijk B. No. 100. Recommanderende zich -.in ieders gunst, beioofc eene promtc en civiele bediening. Alkmaar, 4 Maart 1820. CORNELIS BLOM. Alle de gene welke iets" te pretenderen hebben of verschuldigd ziin*j aan de nagelaten Boedel van wijlen EGBERT WAGEMA- K ERgelieven daarvan opgave ofbetalihg te doen aan deszelfsni- geütén weduweuiterlijk voor of op den I5ea Maart aanstaande. De Ondergetekende beert hét genoegen het puhüek te berig- ten*; dat bij van den Heer A. WILMRRS, de affaire van Wijn ea Sterkedrankenstaande in de -V. Annastraat op den hoek van het A"terfbidscn in de Druivenpers heeft overgenomen.cn voornemens zilnde deeze zaak met alle ijver uitteoeffenenrecomma.ndeêrd zich al zoo in de Tjtfnstzoo welvan de begunstigers van genoemde Heef A. WILMERS als van zijne vrienden en bekenden, beloovende »1- tezfnts een prompte en civiele bediening. n,Alr^rc r,« Alkmaar, 4 Maart 1820 JAN MAKKES, kz. Op Dingsdag den 14 Mairt 1820, zal DIRK REGTEtl Deurwaarder ten zi'nen Huize Verkooping houden van allerhand I-Jnisraad en Inboedel, waar onder een groote partij Wit Engelsen Aardewerk, een kwantiteit Frouw Jaco'oaas Goederen enz. gem- Goederen kunnen op Maandag den 13 Maart, 's namiddags van twes tot vijf uuren, door een Jjder gezien worden. Op Woensdag den 22 Maart 1820, zal men in de Bank vai Ieening' Boeihuis houden van alle panden die als dan verstaan zijn doch Maandag den 13 Maart, de laatste Afdoeningsdag wordïiia» naar dien dag geen Piar.den meer afgedaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 2