Alkmaarsche ÏXi No. ti. I VI. uldigd I 5MA- [fs til- I nde. f >5°,6o§ 149-3° 8ó,55 2217,90 53.80 1021,40 1 122,02§ I 4I0,00 J 65,00 604,75|' 93.67 57.75 396,481 575>t* 39:i5 660,52! 246,64 43,60 2,737-391 132,48 132,81 62,80 >93,95 30,15 pen aldaar NaCrd*"cn verder* bieten, zonder Voe f H. J. VONK, Secretaris. Cjr- Sriet. ■nrdui David i Jan •Una, eeltje Imis r. ijt en SJtlt- oud naakt sbbm I )injs- ig der en k s van over- dezê I engs- :rkrij- urnd. 1 men nent, over- reilea All 1 )0. i I j an de otaris 100. zulks uwert aunex liggen tie bij letten j zofgd OND- •n Ko; Mei imer- hoék :ii jiti berig- fjn en an het eraens I 1 zich I Heer ide »1- Kz: TER ;rh and gehck gem. i twee tk vaii i zijn» •dïiid» Beze COURANT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. STAAT van geeoliecteerde gelden in de previncie Noord Heilandten behteve der uoadlijdenit» deer den IVatersntoi. alsmeer c. AbbekerU Akersloot Alkmaar (O, Amsterdam (2 collecte/91,035:85 bijdrage,-55,217:81 Andijk Ankeveen Assendelft Avenhorn Barsingerhorn Beemster (d«) Beets Bennebroek, Bergen Berkenrode Berkhout Beverwijk Blaricum Bloemendaal Bovencarspel Broek in Waterland, Broek op Langedijk Buiksloot Bussem Bijlmermeer, Calantsoog, Castricum Crommenie Diemen, Edam (3): collecte, ƒ927,00 bijdragef 233,00 >47.253,66 63,60 37.23 2J4.95 40,00 85,00 766,45 114,60 12 7.7° 25M7 44>-«« 81,19 116,90 59.02 >6.75 27.55 58,75 1650,00 107,07 Groet Grosthuizen, Grotebroek Haarlem (5): collecte28,151,5#! bedrage,/ 1,324,05 Haarlemmerliede, Haringcarspel Heemskerk, Heemstede, Heerhugowatrd, Heilo, Helder, (de) (6); collecte, f 465,0® bijdrage, 110,00 10,00 43.00 >30.925 29.482,37ï 70,00 Hensbroek, Hilversum Hoogcarspel, Hoogwoud Hoorn (7) collecte, /2020:6e bijdrage,- 716,77! Houtrijk en Polauen Huizen I1 pendam Egmond Binnen, Egraond aan Zee Enkhuizen (4): collecte, ƒ1993,94 bijdragef 576,00 Etersheim Grift, 'i Criveland 1160,00 36,18 29,12 2569,94 7,771 >83,47 >37»°2§ alslagen, Katwoude, Koedijk, Koog aan de Zaan, Kortenhoef, Kwadijk Landsmeer, Laren Leijmuiden (8) collecte, 154,95 bedrage, - 82,®o 249,20 120,20 18,08 42,4*1 924,00 *8,13 12,66 59,38 <0,2 5 Limmen St. Maarten, Marken, Medemblik (9), *36,95 I4'.i2l 83,93 2?,°7f 606,15 (1) Onder de gecollecteerde gelden ia begrepen de somma van /i74,65> ziinde het zuiver provenu van een concert, door den atads organist J. W. Krnnchten belioeve der noodlijdenden, et- geven. (2) Behalve de hierboven vermelde gelden, zijn, door de inge zetenen van Amsterdam, aaa de noodlijdenden, in nttturagezon- ■en onderscheidene Jeveujbchoefccn 9 alsaardappelen, erwten® $ort, kaaszout, spek, enz. Onder de in die stad gecollecteerde geiden is begrepenƒ100,00 van het eerste departement: Tot Nut van Algemeen, en ƒ20000 van het tweede departement. (3 De bijdrage van ƒ233, 00 voormeld, ia deor den predikant Heren,ingezameld, en onmiddelijk aan de noodlijdenden verzonden. (4) De somma van 576,0®, ali bijdrage vermeld, is door eeren anderen weg gefourneerdom in de eerste behoeften der noodl'jden een te voorzien. "'^jcien- (5) Onder de gecollecteerde gelden is begrepen ƒ275, .J7 ,ifn de een dag traktement van de officieren, onder-o«ci®r.n en man" schappen van de afdeeling karassiersn® 9, aldaar in garriso." alsmede ,45 37 van de officieren onder-offitieren en manschan per. van het 3 bataillon dir 5 afdeeling infanterit, en ƒ22, «5 van Wpders valt aan te merkendat onder de gecollecteerde relden begrepen zijn twee giften, als een v,n 2000 00. "Send ten behoeve van den Albhs^rwaard aan de commissie re Schoonhoven te overhandigen, en eene van ƒ200, 00, byzorder voor Gorcum (6) De 110, 00 als bijdragen vermeld, ziln gegeven doorhet genootschap onder de zinspreuk voor Herstemd en Hart- *je Cr l. Seco"ecteerde gelden is begrepen ƒ87,64, door de 4ie garnizoen» kompagnie gefourneerd. 4 Jogden S'77i' !'5 de commissie te Arnhem gezonden 3,6, ,7Saan den gouverneur van Gelderland en aan eer predikant -n dei: AIblasserwaard ƒ140. Ri,n dende verzondeTu' f^°° d°°r de" P"toor >an de noodiy- ge,de" is be*repe" eene somm* van Middelie Midwoud Monnikkendam Muiden (10) collecte,/ 140,10 bijdrage, - 227,63 Kaarden (11), Nederhorst den Berg Nibbixwoud Nieuwendam Nieuwe Niedorp, Niewer-Amstel Noordscharwoude Obdam Ooster en Wester blokker Oosthuiz«n, Oostzaan Opmeer, Opperdoes, Oterieek Oudcarspel Oudorp, Oude Niedorp Ouder Amitel Oudendijk St. Paijcras, Petten, Puritferende Randorp, t Rietwijkeroord, Rijp (de) Sehagen Schaidaiu Schellingwoud# Schellinkhout Schermerhorn, Schoorl, Schoten en Gehuch ten Sloten Spaarndam, Spaaniwoude, Spanbrc-ek, 4i,47 84 20 310,3° s67,75 626,52 458.40 60,32! 171,00 88,87! 460,00 51,00 55,57! 189,81 >05,*5 55,71 24,00 36,24 95.li 7".'5 59,66 130,08 388,00 31,32 30,83 33,6o 463.05 58,00 6,50 290,20 134-25 6,72! 11,02! 34,20 86,82! tó>, 25 >73 60 200,00 117.06 136.35 47,22! Thamen Texel Twisk Uitgeest, Uithoorn Ursem Veenhuizen Velzen Venhuizen Vlieland Warder Warmeuhuizen Watergraafsmeer Weesp Weespercarspei Wervershoof, Westwoud Westxaan Wi«ringeti Wieringerwaard Wimmeuum, Winkel, Wognum Woroier, Wormerveer, Wijdenes Wijdewormer, Wijk aan en Duin, Zaandam collecte, 3790,00 bijdrage,- 325,00 Zaandijk collecte, ƒ1600,00 bedrage, - 384,40 ^indvoort, Zijbecarspel Zuidschalkwijk,c,a,, Zuidscharwoude Zwid-en Noord- Schermer, Zwaag, Zijpe (dt) 600,00 575- o» 117,07! 205,17! 116.55 74-75 13,50 664,00 >73,3'ï i4'°5 20.52 it6,6o 139,!9 879,33 144,02 60,42! >38,7* 465,50 166,87! H5,43i 4-75 50.53 127,30 H2,68f 554-75! 41,21! 49,02» 30,0® 4025,0® 1984,40 ï2,IO >47.075 2I,70 52.55 162,9» 152,4» 563,4» Het montant dezer inzameling bedraagt als volgt- Gecollecteerde gelden157.709:13 Bijzondere Bijdragen59,,96.ö6! ƒ216,90579! (I0) X?", dC hierJvoor' al* bijdrage vermelde 297. 63 is aaa Slijk Ewijck verzonden 127, 63 en aan Gelderland ƒ100, 00. j. *iu?e g8mee!r5e v8n Naarden biedt aan, 20 stuks runderen uic fulled oorde™ V°edenZ°° l,U* de ei«enaren het noodlS KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN der STAD ALKMAAR, ®ntvangeii nebftcnde het provinciaal biad van Noord-Holland No. 15, gedag tekend Haar'em 28 FeuruarlJ 1820, en veldoende aan de invitatie uaarin voorkomende: Brengen bij deze ter kennisse van alle manschappen van de Na tionale Militie, welkt zich met groot verlof binnen deze Gemeente bevinden en die tot de ligting van 1815 behoo- rendat zij zich op den 15 Maart eerstkomende bij hunne Compagnien zullen moeten vervoegenvoorzien van allehun- ne kleding en zakboekjes. Bd gelasten voorts, de manschappen behoorende tot de reser- ve-bataillons der 5. en 10 Afdeeling, dat zij zich op den 1 April aanstaande des morgens ten negen uren zullen moeten bevinden, die der 5e Afdeeling te Utrecht, en die der io® A eeling te Haarlem buiren de Nieuwpoort, alwaar zij res pectively hunne destinatie zullen ontvangen. Burgemeesteren voornoemd, vertrouwen, dat door alle dn belang hebbenden aan de voormelde kennisgeving en last stiptelijk zal worden voldaan, daar zij, die daarin nalatig mogteo blpven zich zeiven te wijten zullen hebben, de nadeelige gevolgen ,welke^aar door, naar aanleiding der WET op de Nationale Militie wegens verzuim zouden kunnen ontstaan. Terwifl door ieder der hierbo vengemelde Manschappen derzelver verlofpassen, welke alhier ter Secretarie zijn gedeponeerd. t®c dat einde dagelijks, uitgezonderd des Zondags van des morgens negen tot des namiddags twee ure van heden zullen kunnen warden afgehaald. Actum Alkmaar, den i® Maart 1820. C». VAN OOST VEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren VAN MA ANDAd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1