ALKMAARSCHE 7 Ad. 1823» H .V VAN MA ANDAd Deze COURANT wordt voor eens Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. HUN EDEL GROOT ACHTB. DE CEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND. ich vereenigd hebbende met het door den H#ef Opper - Jager- meester van Z. M. Opper-FIoutvester voor de noordehke provin ciën aan hen gedaan voorstelom de sluiting der Visscherij voor het loopende jaar te doen plaats hebben. Brengen ter kénnisse van de belanghebbendendat ter conserva tie van de Visscherij, dezelve, te rekenen van den 20 Maart aan staande, zal gesloten zifn tot en met den laatste 1 Mei daaraanvol gende, met uitzondering echter van all«-rulke VIsscHerMeb het zif langs de stranden, het zij in de rivieren of binnenwate en, als bij ■vroegere niet gedrogeerde placaten mogten zijn...vrijgesteld en speciaal van de Visscherij van Steur, Elft en andere Vroonvisch in de buïtenrivierenalsmede van Aal enPaling in de- rivieren en bin nenwateren, terwijl ter vermi'dirg van misbruiken, ten aanzien van laatstgemeld» Visscherij, voorzoo veel dè vlietenwateringen en sloten aai gaatdaartoe alleen met Aalkorvcn gebruik zal mogen worden gemaakt. F.n op dat niemand hiervan onwetenheid voorwende, zal deze worden afgekondigd e- aangeplakt, alom waar zulks te doen ge- brui kef: k is, en wijders in het provinciaal blad worden geinsareerd. ii a a r l e m den 9 Maart 13 20. De Gedput-erde Staten voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. Ter Ordonnantie van dezelven De Griffier der Staten van Holland, A. van ZUYLEN van NYEVELT. KENNISGEVING BUR G EMc, E STÈREN df.r STAD ALKMAAR, entvangèn hebbende het provinciaal blad van Noord-Holland No. 15,'gedag teekend 11a r em 28 Fcbruarij 1820, en v©!duenue aan de invitatie daarin voorkomende Brengen bij deze ter kennisse van alle manschappen van de Na tionale Militie, welke zich met groot verlof binnen deze Cemee te bevinden en die tot de ligting van 18T5 behoo ren. dat zij zich op den 15 Maart eerstkomende oij hünne Compagnien zuilen moeten vervoegen voorzien van alle hun re kledi g en zakboekjes. En gel sten voorts, de manschappen behoorende tot de reser- 1>c-bataillot.s der 5e en 10 Atdeeling, dat zij zich op cea 1 April aai staande des morgens ten negen uren zullen moeten bevinden, die der 5e Afdeeiing te Utrecht, en die der io« Afdeeïing te Haar em bniren de Nieuwpoort, alwaar zij res- pectiveü'k hunne destim.ue zuilen ontvangen. Purgemeesteien voornoemd, vertrouwendat door alle de belang hebbenden aan de vo rmelde kennisgeving en last stiptelijk zal v ort en voldaan, daar zil, die daarin nalatig mogten blijven, zich Zei ven te wijten zullen heb'en de nadeel ;ge gei olgen welke daar door, naar aanleiding der WET op de N tioriaie Militiewegens verzuim zouden kuni en ontstaan. Terwitl door ieder der hierbo- ve gemelde Manschappen derzelver verlofpa?senwe'ke alhier ter Sec etane zijn gedeponeerd, tot dat einde drgelijks, uitge-o derd des Zond-gsvan des morgens negen tot des namiddags twee ure kan heden af zullen kunnen worden afgehaald. Actum Alkmaar, den 10 Maart 182e. C«. van OOST VEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. RUSLAND. Archangel, den 11 Februari}. De scheepsbevelhebber La- sarew, welke, in het voorgaande jaar, op last der regering, eenen togt naar de Ijs-zee order bfren heeft, heèft thans eene besohril- ving van die expeditie in het licht gegeven. Op den 9den junjj o. s.zeilde hif, met een* brik, uit Arc'hsfigel, hebbende, behalve; 2 luitenants, stuurman en geneesheer, 50 man aan boord. Zijne order wasde zeeëngte van Walgaz te bereiken, en van daar No- waja-Semelja om te zeilen en de kusten op te nemen. Na onbe schrijfelijke zwarigheden, waarmede hij, weirens het opeengesta pelde ils, te kampen had, bereikte hiieindelijk, op den 27ftera julliden ingang van de straat Walgazzonder, wegens het vele ijs. door dezejke te bunnen komen. De kust Werd altijd van bet schip gezien; doch dezelve was zoodanig met ijs bedekt, dat hec onmogelijk was aan land te komen. De aanhoudende nevel en kou» de werkten nadeeb'g op de gezondheid van het scheepsvolk. Geen spoor van groen'of plantgewas vertoonde zich op de kusten aan het oog der zeelieden; het geheele land was tnet sneeuw bedekt. Het schiint, of thans, in deze zeestreken, het Ijs zich meer opgehoopt heeft dan vroeger, dewijl de russische jagers zich niet naar Nowa- je Semelja, maar lieve!1 naar het verwiderde Spitsbergen, ter wit» ten beerenvangst begeven. Na dat d% brik tot op 73 gr. 2. min, N. breedte en beneden 50 gr. 8 min O. lengte van Greenwich ga- komen was. eenige punten dor kusten opgenomen had. er> het jaar getijde ter bevaring van deze zee verloopen was, keerde dezelve naar Archangel temg. Bi' het heen- en weder-zeüen tusschen de ijsvelden, was de brik: op den <)len augustus o. s.rot 73 gr. tS min N. breedte, ei beneden 48 gr. 54. min. O lengte gekomen. De thermometer viel op dien dag van graad Reeumur warmte op 2! gr. koude. Op reis waren 3 personen van het scheepsvolk over ledenen. Pi' de aankomst alhier, op den 4de! september o. s. waren s'e'hts 6 mannen van hetzelve in staat bet schip te bestu ren, zoo dat de officieren verpligt waren geweest, matrozen diense te verrigten. BINNEN L AN DSC HE BERIGTÊN. NEDERL ANDEN. Uittrelrsel uit het Algemeen NeJ'rlandsch Nieuws - en Ad- vcrtoMtc - SluJ yan (/-'oemdag ddt i hl dart 1820. N° 18. M E N G E L W E R K. Aan den Redacteur van het Nederlandsch Nieuws- en Ad- vertentie-blad- MIJNH E ER, De noodlottige omstandigheden der Overstromingendie aan me ningen Courantier stof tot droevige berigten opleverdenhebbent echter ook aanleiding gegeven tot eenige grapp:ge voorvallen, waar van de medsdeeling thans, na het bekomen van den eersten schrik, Dchv-erwekbend moet zijn. Bekend 'S de historie van dien Landman in den A'Masserwaard welke na ee' en geheelen dag ijverig te zijn bezig geweest t er red ':ng van have en vee en bij het vallen van den avond de laatste eg' bestaande uit kippen, duiven, enz.") op den dijk in veil'ghe'd ge- brsgt hebbende, zich begon te herinneren d t hl' nog iets vergeten had, te weten zijne kinderen, die op den zölder van zijn huis waren opgesloten. Minder bekend is het volgend voorval. Ren boer begeeft z'ch met zijne schuit op den vloed ter redcFng zi'ner buren die om hulp schreeuwden; eenigen tiid voortgeroe'd hebbende bemerkte bij eenen boom, op wiens stam hij iets ziet bewegen, dit trekt zijne aandacht; hi' nadert en ziet, het bewegen de voorwerp was een haas. De boer aarzelt een oogenblik wat 'e doen; de jagtijd is gesloten maar bet was hier een zoo bij zonder géval: (bij de wet zeker niét voorzien;) bovendien geen© J a gt-offi eieren of koddeheijers vigileerden thans bij of in den om trek. Deze overdenkingen bragten onzen boer tot het besluit om het in nood ztj'de dier, het welk anders toch moest omkomen ew nu eenen aangename" schotel könde opleveren, te vangen; hij legt aan bij den boom. maar de haas, de noodzakelijkheid niet inzien de, om zich met de hand te laten vangen, klontert den boom hoo- ger op. De boer verkiest zilne jagt te vervolgen. De schitinsch© helling van den boom begunstigt zijn voornemen. Hij stapt, op den stam, het touw zijner schuit in de hand houdende. De angsf'ge haas zich aldus ziende bekropen en op bet punt om zijnen viiand in handen te vallen, verlaat den boom met eenen sprong, dien hij op de schuit rigt; toevallig komt hij neder op het touw hetwelk aan een der banken vart de schuit is vastgemaakt, en waarvan door den schok, dit gedeelte hetwelk onze jager vasthoudt aan diens hand ontglipt, met dat zeer natuurlilk gevolg dat de schuit wegdr-ef ent den hans gelegenheid gaf om elders eene veilige schuilplaats te vin den, terwijl de boer als een aap in doodsnood op den boom moest blijven zitten, rot dat hij verlost werd, hetgeen volgens informa tie, eerst, na verloop van zes uren plaats heeft gehad. De liefhebbers van de jagt vinden hierin eene welverdiende straf voor den armen boer die zoo weinig de wetten op de jagt scheen te respecteren en begrijpen dat er zelfs termen zouden aanwezig zijn om hein deswege geregtelijk te vervolgen- Indien de wi! hier

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1