alkmaarsciie I COURANT No. 13, A®. v Deze COURANT wordt voor eent Stuivtr en twee Penningen Uitgegeven. HUN EDEL CROOT ACHTB. DE GEDEPUTEERDE STATEN FAN NOORD-HOLLAND. t^ich vereenigd hebbende met het door den Heer Opper-Tn»er- ifmeester van Z. M. Opper-Houtvescer voor de noordelijke provin ciën aan hen gedaan voorstelom de sluiting der Visscherij voor let loopende jaar te doen plaats hebben. Brengen ter kennisse van de belanghebbendendat ter conserve- tie van de Visscherij, dezelve, te rekenen van den 20 Maart aan- stasndezal gesloten zijn tot en met den laatsten Mei daaraanvol gende, met uitzondering echter van alle zulke Visscher(jen het zij lungs de stranden, het zij in de rivieren of binnenwateren als bij vroegere met geabrogeerde placaten mogten zijn vrijgesteld eni speciaal van de Visscherij van SteurElft en andere Froonviseh in ce buitenrivierenalsmede van Aal en Paling in de rivieren en bin nenwateren, terwijl ter vermijding van misbruiken, ten aanzien van laatstgemeld# Visscherijvoor zoo veel de vlieten, wateringen én sloten aangaatdaartoe alleen met Aalkorven gebruik zal mogen worden gemaakt. 6 En op dat niemand hiervan onwetenheid voorwende, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, alom wahr zulks te doen ge bruikelijk is, en wijders in het prcvinciaal blad wordengeïnsereerd. Hisilim, itn 9 Maart 1820. De Gedeputeerde Staten veorneemd, Van TETS van GOüDRIAAN. Ter Ordennantie van de zeiven De Grifier der Staten van Holland J. A. tan ZUYLEN van NYE VELT, HUN EDEL GROOT ACHTB. DE GEDEPUTEERDE STATEN FAN NOORD-HOLLAND. Brengen ter kennisse van alle fabriekanten werkbazen uitvinders in verdere belanghebbende, welke zouden mogen verkiezen zich tot de inzending van voortbrengselen hunnen nijverheid voor c!e aan staande algemeens tentoonstellingwelke binnen de stad Gend ten gevelge van M. besluit van 1 Augustus II. I«. ij. pia-rszalheb btn, te verbinden dat Z, M>. bij nader besluit van den loFëbruarij 11. no. 14 heeft bepaald, dat de voorsch. tentoonstelling in de Plaats «nop den re maandag in de maand Jülij dezes jaars «p den re Augus ts daaraanvolgende zal plaats hebben en dat dien tengevolge ook de termijnen van ,n Ontvangneming en sluiting der Registers tot de V,n n 5 MelJ toc den 5 Junij 1820 verlengd flistiiM 16 Maart 1820. De Gedeputeerde Staten voornoemd Van TETS van GOÜDRIAAN. Ter Ordonnantie van dezelve De Grif er der Staten van Holland, j. A. van ZUYLEN van NYEVELT. BURGEMEESTeREN dsr. STAD ALKMAAR, maken bij «te bekenddat de gewone VOORJAARSMARKT of KERMIS »'Wien deze Stad, welke in onderscheidene Almanakken op Zondag oen 9e April 1820 staat uitgedrukt, reeds op Woensdag den 5e der- "Iver maand een aanvang zal nemen, en dat mitsdien ook op gezeg- «5e April de Loting zal plaats hebben. Zullende de Kramers en volgens de Wet van een behoorlijk Patent moeten voorzien zijn. Op gezegde Jaarmarkt of Kermis zullen gsene Kwakzalvers Plasseet-of-Horoskoop-trekkersRijfelaarsLoterij-Kramen noch Dobbelspellen worden toegelaten, en alle Bedelaars ten strengsten geweerd of volgens de Wet met hun gehandeld wor den. Alk maak, den 25 Maart 182». O. van OOSTVEEN, rt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. «ÜITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. P a k y s den 16 Maart V!' aC ®°'R C,n bet Departement van de Jura word ge-' meld, dat, in het dorp Ougoeij eent misdaad gepleegd iswaarvan de omstandigheden geschikte stof tot een melodrama zonden kunnea opleveren, eene vrouw, die eene aanmerkelijke som geld bij zich had, tree.lt in eene herberg en vraagt, om den nacht aldaar door ce brengen. De waardin en hare beide zoons smede dadelijk het com plot, om haar ce vermoorden, en stellen de uitvoering hunner mis daad rot des nachts uit De reizigster, hetrii dat zit vermoeden had opgevat, uit hooide Van het geld, dat zij bij zich had het zijdat zij ge troffen was door het gelaat der huisgenooten kon hare vree» niet verbergen. Om haar gerust te stellen, haalde de waardin haar over, om bn haar te slapen, en zeide baar terzelfder tijddat zij achter aan zou gaan liggen. Te middernacht traden de -twee zoons in den donker, de kamer binnen 4 naderden zacbtelijk het bedverzekerde» zich bij het gevoel hoedanig de twee vrouwen lagenen bragten twee ponjaards-steken toe aan haar, die zich het dichtste bij hen bevond. Die achter lag gaf een schreeuw en de twee broeders deinsden vatt schrik terug, overtuigd dat zij kaar moeder vermoord hadden. Zij was werkelijk ingeslapen, en, gedurende haren slaap, was de reizig ster, op het eerste gerucht, dat zij gehoord had achter hét gekro pen. De beide moordenaars zijn ia de handen der justitie. Parijs, den zo Maart Éij de kamer der afgevaardigden wss hedèn het tweede rapport der commissie, belast met lie" onderzoek der financiële rekening over de diensten van 1817 en 1S18, aan de orde van den dag. De heet Keslay, afgevaardigde van het departement des Cótes-du-Nord ont wikkelde zeer breedvoerig dat gedeelte van het rapport, omtrent d® liquidatie der uitgaven, veroorzaakt door de noodzakelijkheidwaar in zich het gouvernement bevonden heeft, om in de behoeften va» levensmiddelen voor verschillende streken van Frankrijk en voorna melijk voor deze stad, te voorzien De kamer besloot te twee rap porten te doen drukken, en bepaalde, dat de discussie» geopend zou den worden, na dat die over de concept-wet omtrent de iaguiade» afgelopen zullen zijn. Vervolgens Was het woord van den rapporteur der commissie be last met het onderzoek van het voorstel, het weik bij de kamer int overweging genomen was, strekkende om eene meer .regelmatige wij ze van stemming voor de kamer vast te stellen. De heer Benjamin Constant las de beide additionele artikels voor waarvan er eén door de commissie verbeterd was. En werd besloten, dit rapport med® te d®en drukken, aan de leden rond te deeleaen de d iscussien daar over te bepalen, na dat slie over de concept wet omtrent dé dagbladent zullen zijn afgelopen. Waarna de vergadering in geheim comité werd geconverteerd. Men verzekert, dst het doel van dat comité geweest is, om da ontwikkeling van het voorstel van den heer Rolland te hooren, 'strek-* kende, om Z. M. de bijeenroeping dér kiescoliegien waarvan de ver tegenwoordiging onvoltallig is aan te bevelen en dat de heer Rollandd op de verklaring, welke door den minister van binnenlandsche zak®» gedaan i«dat de bevelen tot deze b^eenroeping stonden geteekend te worden, zijn voorstel ingetrokken heeft. H. K.H.de hertogin van Berrijheéft, heden, ten twee uur, op het terras der Tuiierien gewandeld. De toegevloeide menigte, out H. K. H. te beschouwen, was onftaggelljk. Men zegt, dat zekere heer Poncetet, een rijk aankooper vatt nati onale domeinen te Metz, eensklaps aldaar eene strenge huiszoeking ondergaan heeft, die, zoo in zijn huisals op zijn buitenplaatsdootf den procureur des Konings geschied is. Zoo men zegt, zou deze huiszoeking, waaruit echter niet het minste kwade gevolg voor de» heer Poncelet gesproten is t geschied zijn volgens, door middel vat® den telegraafovergemaakte bevelen. FAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1