s" sssrssss. ALKMA ARSCIIE der I den 27 I is rot 4 kennisgeving. binnenlandsche berigten. mlldeulk ondtr.tcund, kun» b..u,fm m ov.r- A©. 18 ft®s! .eiing tere-u Uit- r ren- Mop buurt, e Kcrk n die Petti i Mir- j 7 a 8 5500» dsckaf- Kas- illei it geu rr reii- N, 0? srecies, Rusten en Krdf 1 Bt.lt Jaren, oud 5 en twee 820.01 yn aller- I C ill! H I Koop, *t*. 55s- vil f ute( het Cm- ft) 04!' 00 pen, L-TUIfl. t •Nit»'- - ouder di 1 Guide'- Notaris Buiten- it minder 1. n<»o2?' Beze CO URA NT warde v«r Stuiver en tvtee Penningen Uitgegeven. HUN EDEL GROOT ACHTB. DE GEDEPUTEERDE STATEN PAN NOORD-HOLLAND. Brensen ter kennisse va» alle fabriekanten werkbazen uitvinder! ^verdere belanghebbende, welke zouden mogen ^kiezen z>ch tot de inzending van voortbrengselen hunnen nijverheid voor de - staande algeroeene tentoonstellingwelke binnen de stad Gend ten «revo'ce van Z. M. besluit van 1 Augustus 11. 1*. y. plaats zal heb ben, te verbinden dat Z, Wh. bij nader besluit van den 19 F«°'{»rlJ 11, no. 14 heeft bepaald, dat de voorsch tentoonstelling;in de 1 la van op den maandag in de maand Julij dezes laars op den tus daaraanvolgende zal,plaats hebben en dat dien tengevolge ook de termijnen van in Ontvangneming en sluiting der Registers to aangiften bestemd van den 5 M«U totd9n5Junij 1820 verlengd warden. Haarlem i< Maart 1820. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Vam TETS van GOUDRI AAN. Ter Ordonnantie van dezelve BURGEMEESTEREN dsr Stad ALK JfXuïrl sdi c t icXn aan de goede Burgerij en ^"'^"^Xdasrblj eenig belang mog- dien, en voorts aan alle de geri®» ,,n7ni,v en ter wegneming van ten hebben, bekend, datop gedr.'e aanzoek.ent er onderscheidene ingekomene b«yr^. de Sê op d# 0udi yest op het Hef. ral deze van het Rsad- En op dat niemand hiervan onkundig zijz ff.am^eerd, ba in huis gepubliceerd, ter plaatse alhier gebruikelijk geaffigeerd, de Courant dezer Stad geplaatst worden. Actum ter Kamer van Heer en Burgemeester en voo,« *aemdden 28«» Maart 1820. C«. VAN O O S T v E E N, V«. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren., H. J. VONK, Secretarie. De Griffier der Staten van Holland J. A. van ZUYLEN van NYEVELT. BUR GE MEESTEREN der STAD ALKMAAR, van den Heer Gouverneur dezer Provincie bij aanschrijving in het Pro vinciaal Blad van Noordholland van den 1820 N*. *4-, ontvangen hebbende het treurig berigt, dat zich 1 nen om de stad Haarlem dolle bonden vertoond, en menscken en honden èebeun hibbe'u, Zoo dat, in de Gemeente Pelzen, reeds een L iittfltiiik?» gevolsén dezer beet Overleden is, en te"»)™, o"ÏÏ.P.S SS...I» »«r d.n ...„.hljn. Hik was dat één dezer dolle konden een groot gedeelte dezer Provincie heeft doorlopen, en het alzoo te1 duchten was dat, zónder aanwending van de meest zorgvuldige behoedmiddelen, de gevolgen van dien voor anderen noodlottig zouden kunnen zijn. Hebben goedgevonden, om, krachten, w ingevolge voorzege aanschrijving, te bepalen. i* Dat de eigenaars of houders van Honden ziillen ver- Dli'gt zijn, om, van heden af aan tot den S5 Meij asn- u ande derzelver hond of honden aan de ketting te leg een en gedurende dien tijd niet langs de straten of we len'dezer Stad en Jurisdictie, anders, dan behoorlijk van «11 iedere Muilband voorzien, temogen laten loslopen. -n nat alle Honden, welke zonder dergelijke Muilband n de straten of we®en binnen deze Stad en Jurisdictie zullen loslopen, dadelijk zonder eenige Conniventie zulle» worden doodgeslagen. vermanen elk Eigenaar of houder van Honden aKTheoalirven en maatregelen van Politie stiptelljk naarte 1 e» Waarschuwen voorts een ieder, om de Sergeanten komen du Wa spec;aai door Hun Edele Aehtbaren zijn ge - IZJTïot hl doodslaan der Honden welke zonder Muilband wf nïn in teener.deele hinderlijk te zijn in de uitvoering van derzXer' plln, daar zulks alleen ten oogmerk heeft, om de SI ll«iètenen dezer Stad en Jurisdictie, aan geene gevaaren f? dfffvrfllen welks de ondervinding meer dan eens heefc doe» zient dat door onachtzaamheid of verzuim aan pligt, te weeg gsbragt zijn geworden. En op dat niemand hier van onkundig zij, "1 deze Raadhuis gepubliceerd, ter plaatze alhier gebruikelijk geaffigeerd, eu iu de Courant dezer Stad geplaatst werden. Aldus gearresteerd bij Burgemeesteren der Stad Alkmaar, den 28*» Maart 1820. C: van OOSTVEEN, v*. Tor Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H, J. VONK, Secretaris, isrto der STAD ALKMAAR, maken bij BURGEMEESTEREN eDER 0R ARSMARKT q. K£RMIS oeze bekend da onderscheidene Almanakken op Zondag 5™" Ad"f, i«ïo' staat uitgedruktreeds op Woensdag den 5. der- zal ver maand een aanvang zal "emen en dat m«ts<J^en 0(J re Anril de Loting zal plaats hebben. Zullende cle jvrame allen volgens de Wet van een behoorlijk Patent moeten voorzien zgn. Op gezegde "Jaarmarkt of Kennis zqllen geene Kwakzalvers. Vllleft-of-Hoioskoop-trekkcrsRijfelaarsLoten, Kramen noch Dobbelspellen worden toegelatenen alle Bede aars ten strengsten geweerd oi volgens de Wet met hun gehandeld wor den. Alkmaar, den as Maart 1820. C». tan OOST VEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Aehtbaren H. J. VONK, Secretaris. NEDERLANDEN. Alkmaar, den 4 April 1820. De Commissie tot uitdeeling van buitengewone onder.teunlnj behoeftige»ged«re»d. het W.nw«uoeo hebben blijveÓ'dóe'lnemen of'daar toe aanvankelijk hebben bijge- drDat'hoezeer de eerste inschrijving voor dit Saizoen, ontoerei kend wierd bevonden door het steeds toenemend aantal der v"ge"* a nm den-elven tijd, als in voorgaande Jaren, de uitdte.ing te ftiieTd'oef ecto«Ik., »i. J bijzondere en aanhoudende gestrengheid des wintersRi n ina, ge r:tn ege",0drïocüÏÏSienC2;effl!P^ber 18,9, tot Gelijk ieder deelnemer, zich met regt mag verheugen, oowhetzi- Je "tot eene zoo aanzienelijke leeniging van armoede en behoeft» n'ssLn toea-ebrast vind de Commissie zich met alleen geregtigd lïfhet is S óok eene genoegzame belooning voor hare moeite uT^rWaamVieid de opregtsce en warmste dankbaarheid aan alle brengen. r - Uit naam der Commissie G: D 2 HEER, Prêlidönt. VA N D1NGSDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1