B -• xjtkïïm: ïóê-; Z-S. .r..!", v'°""CTp der a"'',." c O u R A N A LKMAAR SCIIE bSJS S; No. 16. '4 -tl Wl* - J Ao. 1B20» 'URGEMEESTEREN der Stad ALKMAAR, maken 8* ze beltend, dat zij, met approbatie van de Heeren van deii PnHH ALS: I». Het leggen van nieuwe voeringen op de navolgende Vier Brug gen, al» op de brug in de Groene weg over de Wimmener- bifdp'wP g,°ver d® ril,gs,°ot van de Egmonder-Meer byde Wognummerbuurt op de Ophaalbrug even buiten de Poo r ^dez er°Sta'd°P CVen binnen *enotmde iB'"HoeofZni,enve.n Va," heCndek e" Leggers< en bet nazien der Hoofden en Vleugels vanhet zoogenaamd Witjes bruggetje in ,0 tU!'Chen de Geesteren Ken, emfrpoonen! 3°. Het gedeeltelijk vernieuwen van de SteenenHoofden en het ver nieuwen van de Brug over de Blekersloot in de buiten Singel tusschen de Kennemer en NieuwiandEjrpoorteD. 4°. Het gedeeltelijk vernieuwen en verdekken van het Noorder- Hooid, van de Ophaalbrug over de Oude gragt bij de Rid derstraat, als mede het vernieuwen van de Steenen drempel on der net bint, en het nazien en vermaken der Ankers binnen voornoemde Stad. 5». Het vernieuwen van een» Vaste brug op de Oude gragt bil het Ritsevoort, en het inbrengen van Zes nieuwe Verband- Steenen in de Hoofden. 6o. Het repareeren en gedeeltelijk vernieuwen van het Leien dak op bet Klokkenhuis, en het gedeeltelijk vernieuwen van de gekken voor de Bromgat.en ais mede net tweemaal Verwen van het Houtwerk aan het Klokkenhuis voornoemd clwenvai1 7°. Het gedeeltelijk vernieuwen van eenige Kozijnen', én h»t maken Sodsh'uH alhier"We Sch,,,framea °P de Binn.npia.t, van het het Spaanschlegersteegje tot aa de Keiên bij het'Acciis bin nen genoemde Stad. J D,n" tn9o. Het afbreken en verder vernieuwen van de Steiger en het daar op staande" Sécrèetals o'ck her repareeren van'de Luifel blf het Accijs bunnen voornoemde Stad. Zullende de BestekkenConditiën en Voorwaarden der bóven™ noemde respect!-e Werken, veertien dagen voer de Bestedirc. nl' gelijks (uitgezonderd des Zondags) voor een ieder ter lezing'li'ggen op de bovengenoemde Stads-Timnerwerfvan des voormiddags 0 tot des middags I2 Ure, en van des namiddags 2 tot 5 Ure, alwaar ook oe provisttneele Imchnjvtngs-Billetten welke op Zegeipapier o-o schreven, onderteekend en digtgelakt zulle» moeten zijn daf»» voor de Besteeding om 4 Ure des namiddags ingeleverd moeten wor denterwijl de nomgen aai wijzingen information bij den Stads Ar cmtect op gemelde Stads-Timmerwerf woonachtig, te bekomen zijn. Alkmaar, den 4 April 1820. C: van OOSTVEEN, Vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren, H. J, VONK, Secretaris. KENNISGEVING, BURGEMEESTEREN der Stad ALKMAAR maken bij d«ze de S°ede Burgerij en Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van iIl.m" V°°urt 1 ,ar a!,e de ger,e' we,ke daarb'J eem'g' belang mor omi )le'V ek?nd' dat' op gedaane aanzoek en ter wegneming van BOOMMARKTV meJle b?ZV?ren' de gowoone wekelijksche OM MAR KI binnen deze Stad, in plaats van op de Oude Vest Lutersche Kerkvoortaan zal gehouden worden op En op dat niemand hiervan onkundig zij, zal deze van hetRaad- jmis gepuoliceerdm plaatse alhier gebruikelijk geaffigeerden in «e Courant dezer Stad geplaatst worden. Actum ter Kamer van Heeren Burgemeesteren voar- «oemd, den 28®= Maart 1820. C». VAN O O S T V E E N, VI. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren, II. J. VONK, Secretaris, BUITENLANDSCHE B e R I G T E N. KERKELIJKE staat. Rome, den S Maart. roovMS3d'onm«fr?/i ov,ervie!<:" B't Bet koningrijk iNapels gekomen beide St'aate.i den middag, nabij Fondiop de grenzen der reizigers 'mede T, pe,s ,ltoIl,ende. rijtuigen en voerden drie i jir ^en Bonner, de juwelier Bridiniwerd dadelijk f"c,'nj z,ch verbonden te hebben, om te Fond: twintig dui- komm^nrinnrvoor zi.ne in vrijheidstelling te doen betalen. De SaAatiut h* r" ro J11 e' !1j ce, k a r a b i ii i e r s op de grenzen, de heer r ZIC1 deIijk met een detachement op marsch, era dp nn nnifti!h° IC r'j' op 'let napolitaansch grondgebied. Deze» zlende van te kunneit ontvlugteti, stelde de rei- WI?neid en maakten zich tot de verdediging gereedtoen vprJ'"1» -0r ra-1 ze 'jjV'S 5evecBcwaarin het opperhoofd der roo- u lnj" 1 ven Sonnino, door den heer Sabatini gedood werd. i«r vae'i van den nacht en een zware regen begunstigde de vluge i'iïr hl' rPa vermoedt, dat twee hunner zwaar gekwestzijn, i j de dat de door hen achtergelaten mantels van kogels door- ?-t-.jWarö',I j Boofd van Rinaldi is teFrosinone ten roon gesteld Brigadekarabi uiers is de belooning van vijf bon- derd kroonen uitgedeeld. SPANJE. Madrid, den 9 Maart. boivdigin^van^ie cdnitkutT"^^^ wfiH 1 den.V9riaardflg der afkon" vaardierd mi dezpi™ hl- e®ne wiJdloopige proclamatie nitee- dat van de schatkiir resflll,r van het publiek crediet met de volgende zinsnede- n Jui"a eindigt- deze proclamatie met voorde te m« S nVd. Rui*efsWU onzen edelen gang h-n ff j ru,t' welke tot nu toe geheerscht heb WO.den, en aa.11 het zelve op de schitter-ndste wilze ip rnn nen, hoe zeer wij de vrijheid waardig zijn." J BINNENLANDSCHE BERIGTEN. N EDERLANDEN. SchoÓndijke (prov. Zeeland), den 24 Maart. In den nacht van den sisten op den S2»«n dezer, is er, in deze gemeente, een» ijsselijké misdaad gepleegd twee oudelieden, zijndé man en vrouw,me: namen Jeos Aalbregt.se, oud 63 joren, en Catnanna Neoteoaart, oud 70 jaren, van beroep werklieden, eit beobende,een klem winkeltje in kruideniers-waren gehadzijn ia hunne woning welke allen en afgezonderd van andere huizen in'de- ze gemeente stond, vermoord geworden, terwijl vervolgens het hu-'s- je in brand gestoken, en hunne lijken deerlük verbrand ziin. Eerst omstreeks den middernacht is de brand ontdekt, toen het buisje reed* in volle vlam stond, en alléhulp te vergeefs was. Dordrecht, den 3 April. De berigten uit den Alblasserwaard zijn heden ais volgt: Elshhout den 3de» April. i Het water in den Alblasserwaard teekende, den jsten dezer o een 2d«» dezer 8, an heden 7J duim boven het laage boezemDeiï van den Nederwaard. Op het zomerpeil van den poldar Blokweer' staat, heden morgen dij duim. Harlingen, den 28 Maart lieden overleed alhier, inden ouderdom van 52 jaren en 6 maan* den Nieslaas Beur, beroemd zee schilder, en correspondent der vierde klasse van het Koninkrijk Instituut. Haarlem den 2 April. De Nederlardschs Huishoudelijke Maatschappij zal, dezen zo»' mer, weder eéne ten toon stelling van planten en gewassen openen dezei ve zal plaats hebben den 78 9 en ioden j«ny aanstaanden! Op vrijdag den pJen ]unl, Xal eene commissie van viif beoordee laars de twee zeldzaamste en de twee best gekweekte'planten uit kiezen aaa welker inzenders zilveren medailles zullen worden toe gewezen- Amsterdam den 5 Aprils HH.MM.de Koningen Koningin, mitsgaders HH. KK. HH. Prir^ rrednk en Prinses Marianne, zijn, nevens Hoogstderzelver gevols- öeden nteuddag ten drie ure, in deze hoofdstad aangekomen, Deze COURANT wordt voer eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1