tissi'&t" irasn&s s '«■Er*rot sa bi s r""°— sr^isr-S I é;oVs I O R A N x 5™ «a Hoor?, ,*,sk0pK^r„v'ïï risv,n tei N°°rf=" v.™ s* -O v""" l&XT.iiHr' S4l""r™"» d, i„r/™,os,''g t,r,,de,e" "'k'n' d« &CT- -d,e'S PS 00" Tr.Tr er 'K,w4-ft^ïfwia.^ 1 'Ie!' k<>'eV°S,S'"Sf™bl,.we'- A LKMA ARSCflË Nb. i f. A®. 11 S *erbI£kCdnd,^"S'T'Ep"b«"DVMLd5 HwiS' "'d'" <?00r d«" ^llended"^£n L"ife' bö op «™eM= S'^-ïi..»mve f JZ:""J" binnenlandsche berigten. 5°. ^Cr deVd°fsr£eSteWe 3me'td^è^n Sn Voorrd SeVoerd h»d. oViudf.i, jT.Jj Vouten^ el 0 S COURANT werdt VUr tiHt Stuivtr en Penningen Uitgegeven. ALS: Het ,eg?en van nieuw» voering»,, 0»d. j gen, als op de brug in de Groene wPV' g^deJ.'er Bru«' Vaart, ®p de brug over de ringsioot van J"v Wim®ener. by de Wognummerbnurt, op de Ophaalbn? ESm,nder-Meer Geejtsr-Poort en op de v«cebrïïïljn i"™ buiten d* Poort dezer Stad. s even blnu«n genoemde 2°. Het vernieuwen van het dek en r Hoofden en Vleugels xanhet zooeen.fmTw-6" naz'en der de Stads buiten Singel, tusschen d/ceea™« mr!* brUgsetje' ia 3'. Het gedeeltelijk vernieuwen van de St«ne„H 5merpoonea' eeuwen van de Brug over de Blekers om •t°^den en het ver- 4° H«C«deiar ^tn"emer 60 Nie^S;po°orten bU"" derstraat, als mede betven,ieuwen va^ l%f"gC bi-> de Rid" Steenen in de Hoofden nieuwe Verband- ?an d?Noö'rdaijde ''^^^0X000^^'^ i"" Strsst op staande Secr^^^oot"^"Tepjrèeren ^d"" hèt daaf- roemde respective Werken 'veert* *d ,9oru'aarden der bovenre- ^sfnitgezoWerd dd.' ZóndipT) vooreén°ied 06 B""ditlS, da. *P de bovengenoemde Stads-TimmeZZl Z' ter 'e*<ng liggen des middags 12 Ure, en van des mm'iAA* VaM t'es.v°°raiiddsTgs 9 toe' lJ"r'v'sitn'ele Inschrijvings-Billetten w»n '0t 5 Ure' alvv35r ook scbreven, onderteekend »n digtgelakt zZZ °P Ee£elPaPier ge- voor de Besteeding om 4 Ure des namïV^!- ™oete» zvZ dt*% den terwijl de nodigen aanwilzinv en inform ®Vcrd moeten wor- woonacntigte bekomen zijn. A r 1 «O. Hcüiilum d,n 23 Manrt. innaren df/naTu^tf geh,d' W4'k* voor de b«~ t dien hoofde door den y'? zeer veel ""belang ent penlijk wordt bekendgemaakt en Scbouc der gemeente o- In den mösgen, van den 34tt» dezer „nta.s, Wilgen op zijn Und, heewtik die» «n\u zekere Frans van zeer grooteu klomp dèrrie of vaeZrnnA Mf"9r een hetwelk in den zuider LinZL i 'lT? welk«' uit S">nde« arlj II., door F. Bijl, mofeninakm Jt en' op den febm- 68 voeten, opgeworpen is .aIbier, gepljld ig ter diepte van geleelte van het hoofd eenef die^ ni?m,i, 'Jlet g«beele bovenst® schrikkelijke grootte hetwelk van eene ver- de ,i! gedtan°,nscftijnt'hefvdj ker'te^ün"d" "Stllur,yke Sesch''«- Wtlgen op zijn land gevondene Il ec door F''<"isvam het hoofd eenes Mammuts ii zilnd» 1 1 b°venstegedeelte van zeer goed bewaard gZhZl zoo t.rZ'Z^ n''ets v«steend, doch «ene los is en 10 ponden wiegtj en de w 'T®® kiezen (waarvan de noegzaam geheel in haron natuurliiaen rf be'de neusbeer.ea nog ge- Daar hetzelve versteend tn vL.i ^«sttnd zijn. het eene niet geringe plaats in het e>?be^aard gebleven is, zou tuiirlijke geschiedenis verdienen, waarom*^® kilt1,net voor de n*- Wtlgen dan ook nier onginetan zou 1, «e'loemde Frans var. lykenprys, af te staan,, hetzelve, tegen eeneu bil- $Mï£.v Schout dtr gemeens,e Heukelum BT. VVltLEMsTlJtfj Grave, den x April. Alkmaar, den 4 April ig20. C: VAN O O S T V E E IV, Vt. tiun Edele Achtbaren, H. J. VONK, Secretin's. BUITENLANDS CHE BERIGTEn. F R A N U IJ R. meene ve™*^ïï{?d*,cj1i Jeukbesld te m«k«n. rnn df twee voeten vie^'Zj Sederc de:' a7'"» maart elka d'S, en de Overlaat dë Beersem'aas°f Sl<fChs rU'm w,t "Jo® gen eel gebrek aan voeder! v«duSb®iStf°d l® ,00pe"- Alge-neen en het V' e op de gemcentee-broiun ?ldo de h°°P om, mlt ri zoo waren die overstroomd. Nieuw® ,ieP d^Ltl ri "0 eg:z a j.imw n^ h e r st ed" *0™^ >L i'W 'egen gemeenten, inde ka,fon/r P v,n de benedewaarts re meest Pij zoodanig en Ojs die het gen, niet Hel te ondernemeif l)j>, f u Worden' daarin zullen dra VtrssiNGSff4 April. Parts g April. de delibérftien oJer d""" der afgeva*rdigden van hed ren '«"gezet. Na dat nog eenige eden P Se" ?eduurd Had. ®e delibéraUen sere ''ouden voor geslofer ?,t)i 7®" bes!ooC sliet.Vllsiin,.,W00II. «Chrokkene dand''E'"S vond z'f" graf in'de golven nP°ren; Wiardig en do 'c hen in het «0g van' elk e"r' !'1"' PAN UAANBAC BEN x7 APR E,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1