aasnar °o fe.KS'is.u s'rs" s s e? - B f?"s«iós;Vior ?,as»w«. ,ni„ 4,'rs-«r">°°SM" T J5&-W 2 A LKMAARSCHË i'Vüro!d' »"»"•»»-««.. »u« .«bii w«./b»;:„Koï'i;*^Mkcoob»i - 4°- S'SeTstad" °P VaSte bfB' bin"n Zwitserland. Ï°M h7b7- Zyne aa"komsc was re"dffse inC5r f*/"" ,n roeld, doch verscheiden beletselen Wm l afge'o°pen herfst ge- ons land te begeven 700 J!,. u., dden hem verhinderd zich naar lééft. Men verzeker'tdat z i nï ztZ "T",Ce Plr,-,s dooreb? om van den eenen kant "hi,kb" dubbe,d heelt, - .-«V i-- A®. 18 a©,» irsMhf Bexe COURANT wordt voor ten. Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. —["^/'MEESTEREN D" Stad ALKMAAR, makes door da ze bekenddat zljmet approbatie van de Heeren van den RVsdH. zer Stad, op Woensdag den a6«e. April ilso d« J liraalfUre, op ds Stads-Timmerwerf binnen gemelde Stad bij In- ALS.- i». Het leggen van nieuwe voeringen op de navolgende Vier Brut gen, ais op de brug in de Groene weg over de Wimmener. \wP bruS over de ringsleot van de £gm«nder-Meer bij de Wognummerbuurt, op de Ophaalbrug even buiten de a0'Hetrdtnnifn T het7ek 68 LeSS«"' en h« nazien der Hoofden en Vleugels vanher zoogenaamd Witjes bruggetjein de Stadsi buiten Singel, tusschen de Gee,ter en Kennemfrpoor sedeeltelUk vernieuwen van de SteenenHoofden en het ver nieuwen van de Brug over de Blekersloot in de buiten Singel tusschen de Kennemer en Nieuwianderpöorten ^di?TnVtT™ren en verdekk«n v'a„ het Noorder- Hoofd van de Ophaalbrug over de Oude gragt bij de Rid derstraat, als mede hetvermeuwen van del Steenen drempel on- voonfoemde'stad. naZ,e'1 d" 5.. Het vernieuwen van een. Vaste brug op de Oude gragt °jf bet Ritsevoort, en het inbrengen van Ze. nieuwe VerbaV- Steenen in de Hoofden. ua u 60. Het repareeren en gedeeltelijk vernieuwen van het Leiën dak op het Klokkenhuis, en h« gedeeltelijk vernieuwen »,1 dekken voor de Bromgaten als mede het twe»m,at w het Houtwerk aan het Klokkenhuis voornoemd V" ja. Het gedeeltelijk vernieuwen van eenige Koziinan t,., 1 be, spaan,ch/eger««jje Kde°™J nen genoemde Stad. J rveeijs bin- én po. j-Jet afbreken en verder verbïeuwen van dé Steiger «n het daar op staande Sécreet, als ook hec repareeren van de Luifel M« het Accljs binnen voornoemde Stad. C L"'fel by ■Zullende dö BestekkenConditiën en Crorwaarden der b^ven»» boemdé respective W'erkén, veertien dagen voer de Bcstedin* fi'. gelyks (mrgezonderd des Zondags) voor een ieder ter lezüg%ta •P de bovengenoemde Stads-Timmerwerfvan des voormiddags des middags 12 Ure, en van des namiddags 2 tot 5 Ure, alwaar ook de prevtstotieele tnschrijdings-Billetten welke op Zegelpapier schreven onderteekend en digtgelakt zulle, moeten zyn dafgs voor de Besteeding om 4 Ure des namiddags ingeleverd moeren wl? den; terwijl de nodigen aanwijzingen Informatiln bij de™ J/ÏÏ.Ar thttect op gemelde Stads-Timmerwerf woonachtig{e b,komen Alkmaar, den 4 April 1820. C: van OOSTVEEN, W; Ter Ordonnantie van Hun Édele Achtbaren H. J. VONK, Secretarif. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Zuriok, den 8 April. Binnen kort zullen wff maken, waar van de ingezetenen '7 j m,et zoodi>nige kantons ra bun vaderland en zich te Brazilië Z t0t het v'r,aten van over het algemeen, met het hrmJfo £e,n ®n voorts, om zich etablissamenc van eene zwi'sersrhfl u I|00-tSC Wfgens het erkend en, van denaSde^kTn^n^0"16 Zuid-Amerik, te ver. gens de formatie van Zwitserse!,'® r m6t een'5e der kantons, we- Portngal en Brazilië znlTen trëdgn rfnW' we,ke diens van wolke d8 uits,ag b/ Men meldt, dat de kantons Solothurn an Lucern, het eindelijk over da nieuwe organisatié Van het bisdom Bazel eens zijn gewof- cen, d" Eocern toegestaan heeft, dat de zatel Ttn dat bisdom naar bolothurn zou overgebragt worden. Marktprijzen tf Alkmaar, den at April 1820. Kaas/"ij tot ƒ17» de 100 gf. Tarwe f 5%i 6\. Rogge fsl fS Garst ji b f 4j. Haver 2| i 4». Paardebonen f 5 if Kanariezaad f 16 if 18. Mösterczaad f 11 if 13 per zïk. 12311» KONINKLIJKE NEDERLANDSCHï LOTERIJ* Zkéde Klasse. öpfte en laatste Lijst, N». 15029, eene prémie van ƒ1500®. De Directeur der Keninklijke Nederlandse he Loterij S M. DE JOWCE VAN ElleWEET. HUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar •P Zendag den 23 April, 1820. Eerste Geeod. hi£: J'i""'"ybore» n Schulb.ch achtig alhier. Bergen i weduwe geboreu en woon- Twëede Gebod. alhier. J""Seaocater geboren en woonagtig iSjöS;"; geb0hren e" W°0n3Sti^ a,b'er en d/,,- Fronciscus SV/,«r geboren te Delft én alhier woonrgr,> •n^^|?^0j!"And'Ae^r4n Heüo en „hier woon^ alhier woonagtig V j°"Sedochtergsboren in de Rijp en en Eitje Klaasdr °P 'Pex'e' ea a,daar woonachtig alhier woonachtig ^on«edochter '«ede geboren op Texel en Aangiften van Geboorte te AlRmaar van den T6 tot den 23 April, 1820. W* zooïtfe'vnn'facJb Abnh°a0r' V ?re'Sie Hsir°'- mefhs Manheira. fi,» k 7fVc rabam de Jongen Judlkie Salo- ns Manbeim. UI"am de Jongen judlkie S3|o- en Grietje de Vries 1 Zoontle van Pieter Gertenasr Helena Stam. J zoontje van Fredrik Subèr en Aangiften van Overledenen te Alkmaar van den 16 tot dén 22 Aprili8ao. cl Gies en Bsrbsri dochtertje van D-jnf -CaTIV maanda

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1