I r; r 5 sf n.t? r 5^'»s— - ïü'srft». Efe «,vi ï&jïïs o, ot,s.i.« a-iïwasit'ii'is; V - Stjjft n-"4". -v-w. PS H JS«V. m.rV"T?" -« A. STï^S.» KT53T iSrBÏLTlÏÏndt^lïU, '»<r - 't' y. OH*. ff J n - !L Y iff j. J. Dfc LANG Prokureur. EXECUTIVE V ERKOOf ING, U «fï* ,%1W ui B» V «tra rr- KiHP,»? Amutri.., 'e M„aa,. ft i- i 1 3t\fas- v - - •=-■ - y&w1?- F?& -.-- - -y •-.- *-y If f#fj 2 N NAAM DES K 0 I N 6 Si VERKOOP. van tenten aanleg, xi.ltng ntoeen tt in Alkmaar No. J. van net „-.merkt met N°. 258 van J*ng ten w«t«%- - .4 craandi fen jteiegen te Alkmaar voor- E*° PAH"'lSS.fw. K."!» Arrondissementop de westen en Engelhart lijnbach ten oosten. ate Accijnsenwonende te waarnemeddê de regtea ti jil' Vrouw Mart* Maas, en als zooda g i<» iën va, dezelve zijne hu,avrouw en «ge zUne;kwali. Aéi - K o P tn a 11, m e d e w o n e Maasd a a r to e benoemd réi t als voogd over Willem eti Ihuadwt Kaaijin le ed aangesteld door zijne Zuster, *f^e' r 'rt 0p den 13den ve weduwe ven Maat, bp g ziLn Js nu s tij 18 ï5 voor den Notaris *t ribtgenoot en twee getuigen te Alkm S F bevestigd Dtte, October deszelven pars door haar ®et Alkmaar sere'gis- l n op den tod» November ^"navolgendet.e f^a J reerdwelks gemelde Jufvrouw M/rna eB tVilhelmi- titer Johannes Bakkerzn de mindtriarigS' f,et)arae„ yanwij- r.a Maaszijnde dé eenige nagelaten icindereii e?i g jyuhclmina lende gameiden Jan Maar, tn W»<h 1 2 van der Kaaij, echtelieden, gewoond h«jfl*na« euic Alkmaar, welke voormelde Jan MeJas'°^ dê Jjik«ns actess van en 1813, behoorlftk 's gepatenteerd g 4öïi«« Au- patentop den 25»"" Maart 1811I. lgl, 01lder No. eustus 1812; onder N°. 84, sa - i,'»n afgegeven; 34!, door de Regeering der Stad ^Tdomiciliüm gekomen heb- welke voornoemd* requirsnten tfn deze °°f prokureur voor ben ten huize van den Heer Jacob Jos,as de U'S' de voorgemelde Regtbank, wonende n. Al q'uiran'eh", op d« straat, wijk A. N». 550, en welke voor de requiran.c: r tegenwoordig* «aisio, als Prokureur zal occupa V S>;.V 9p enöi jteïNS 10. Jan Petten, uitdragerw°nend®1" «o# van de Lj/rr en Botcrstraat in de 'x^r in N». Raises, Prokureur. wonenue ,e Aj\maa P vacante nala- s6o van wijk A. in leven uitdrager, gewoond te Alkmaar gepasseerd, door liAar_ op laatstgemelden Jaa" te gecotifirmeerdS£t Alkmaar geregistreerd, met de nate 7?er/e« gesteld hanna Lecoültre, Mietje Le»«foe ng* gedeelteJ- De provisionele toewijzing 'veft plaats gehad op dan Taaaa Apnt VSAn ten voorschreve plaatse en ure, en zijn alstoen de percelen» 'jerael^',6 voor^VijVguïdens 0 ""De Éijihiifr*. toewijzing zal plaats hebben op lunij 1850 des voormiddrgs ten l°2 lï aUmït ü^r voórge.oemdvregthank, op set stadhuis te Alkmaar. Al km »**i d«H a*s"» April 1820. Op het VPaa" plein der Stad Alkmaarop vrijdag, den 28' twee*» -kalveren, eeR uitwerkers-kabinettafels en aardewerk500 i 6c® alles om gereed gsld. ADMINISTRATIE aak DIRECTE B1LA4TINGEN. 4 dan Oud.rzetetkanden blf den ontvang van het Pateat- V «V k«, ,4. Halfiaar 1819, waarvan than de aandeel*» register vóór het heeft bekomen om mét Juni] eerstico- worden rondgtbragtt verantwoorden, verwagt hij de «ende, daarvan de hooKlsomce^ med6bur,,rg 0BV*rdeeld in deti voldoeningen zijner ;iristsande te zullen Ontvangen gel likook loop eter maand Mei - 3.,:.;,r j-, de verztiiiaen der drie vo ren 'Anzien dttr fW'tw ó'ocir dè nalatigen, ter voorkoming vit itSr Alkmaar den 24 April t8zo. De Our vanger, H O F D K. middags ten jc MAKKES binnen de Stad Alkmaar verkoo- «ine nouden van ccuc 1-^-.*.»»! in moderne «udhotiten ka* Misraad i bestaande onder heidens, de- 'aana LecoültreMietje Lecoültre - zot erfgenamen barer nalatenschap, 'e e Voogd Over zijn Mitsgaders nog. in züije kwe'pk verwekt bij zlj- ïnindefiarig kind Cornells van Hertenin uuweijt je evengemelde overledenehuiwüoüysh*t Gast veils van dc Velde, winkelier, o bu"welijk hebbende Susaana tuis in No. 5'3 van wi k R al J tin Lecoültre, en als zoodanig waar -ianna Lecoultrenaaister; - dezelve zijne ^«'^T '^TisteV wonende de beiden laatstgemel- en 6". Lecoültre naaistt6 uan wi)k A ten te Alkmaaraan de Lang, bietje Lecoültre kmderén sijnde de gême'-e Su\»nna ,Johimn» h„^nk verwekt bij van de gemelde Susanna P^-tt philip Frangots Le* baren eerdereu en vooroverledenen y,..«/rt-e; - en we'Jte ^roietft ?-»/„^^ne kinderen en erf- wijle Susatina Petten r.Wn de e<?"'£e u^uhende te Alkmaar, ia gen a men van Johanna Koker, 5*^0,0'C l6l|,.n Aprj| rftn overleden, I\0. 258 van wijk A, en aldaar op Cornells Petten in lniwelilk verwekt Ml Caster Brooksmitwo- nit arre//4" if'^ dM ^- Decembrr ',8.-9, K'f.-nde te Alkmaar, op - derzelver m-.and te ocesverbaol van dien datum oP.denjj^ #vergeachrev.« llkmaar geregistreerd, dwP. Arr,,ntH„ement Alk-maar, en Kan Je der HVpotMto™Jea Aft Mr G,#c van c.pden i7Jrt der laatstgeme de masnd getr <}7,(,.Mi7r, cn van c*' - Yet Vrede -eregt Kanton Alkmaat N'. Ji beeft pla8rs gehad Oe e<T>"'V af kotidigifts 'der mem TQ ure> in da audi* op den 15de» Maart 1820, d,e' op het Stadhuis te Alkmaar. €\iie*Za*lter voorgenoemde Regtbank, op Makkes te zldn. De dudergeteekende b« WijWïj ^'pouMn' S 9 Februari! N7w'fc Arrondissement Alkmaar, gééft bi! de v/sngrr Particuhe kel1Rjs a9n ee„ ieder die daarbij eepig be- 2e daarvan de nood iHte.vólg« Aanschrijving van zijn Tvx-_ lanr heeft-nders da h, g. jg Alkmaar den 1» April 182». J.nkhter J: C: BARON du TOUR. i i irnno drie n'feuwe KiAdert Mattenwagens, !o*d be",,!' I Té bevragen bij J. SRTKERMAN, op de Zaadmarkt. Op Woensdag deA 26 April 1820. Zal men op de Lange Nieuw'^Pf; ^vTdeo v^aüerhand^HUIS* nie te voreïeren »«ftW »«W WiVSS. bij den onderkend. voor den 15 Mey 182®. JAN BAKKERKt. I a 91 AT ON NATHANS DENTZ, Tandmeester van Alkmaa-r, A. SHMUN rvai n verwittigd zijn® 1 7. K. H. den Prins van Oranj y 'V» j|, naar gewoonte geabontieerdon en verdere beguns g ontbieden za! f.et .11. t'ï*" j".;-' DiS" den en .5 *1>H1 W^k C. N». 58?- 4 f,v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 2