A LKMAARSCHE A®. buitenlandsche berigten. rusland. yAN MAANZAG Bete CO URANT wordt voor cent -DUROEMEESTEREN der Stad ALKMAAR, brengen bij de ze ter Kennisse van de goede Burgerij eti Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien, dat gedurende den tijd van acht dagen, te re kenen van den istea tot det 8"en Mei 1820- (uitgezonderd dei Zon dags) van des vobrmiddags 10 tot des namiddags 2 Ure, op het Raadhuis in de Polderkamer alhier, ter visie zal liggen, de door kun Edele Achtbaren de Heeren van den Raad dezer Stad, inderzel- vsrVergadering van den 25sten Aprtl laatstleden gearresteerde endoor dsn Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-holland nader executoir tt verklaren Nominative L TS\T van\alle Centribuabelen binnen deze Gemeente, en waar op ieder derzelve is aangeslagen tot bestrijding der gewone behoefte van de dienstdoende Schutterij binnen deze Stad ovar den Jare 1819, en dat de Contribuabelen, zoo zij vermeenen ie hoog aangeslagen, of niet op die Lijst gebragt te motten geweest zijn, deswegens hun bezwaar binnen den tijd var. acht dagen, schrif telijk zullen kunnen inleveren, aan den Heer President Burgemeester ef wel ter Kamer van Heeren Burgemeesteren voornoemd. Actum ter Kamer van Heeren Burgemeesteren voer- ■oernd den 29«« April 1820. C». VAN OOSTVEEN, v«. Ter Ordonnantie ran Hun Edele Achtbaren H. VONK, Stcretari». GROOT-BRIT ANNIE. Sheffield, den 15 April. Het smart ons te melden, dar er, laatstleden dingsdag, eer.ige kenteekenen van volksonlusten in deze stad zich hebben geopenbaard- Men zag, op dien dag, een* grooten toevloed van jongelieden; waarvan een groot aantal niet tot deze stad schijnen te behooren de straten doorloopen; des avonds kwamen verscheiden honderden personen op de Wicker, te Schales-Moor en andere plaatsen bijeen Sommige hadden snaphanen, welke zij van tijd tót tijd afschoten misschien met geen ander oogmerkdan om esn kortstondig alarm te veroorzaken. Zekere Jehn Blacker-, kleermaker van beroep, wel- ke reeds, wegens zjjn rustvarstorend gedrag, gedurende twee'jaren op het kasteel van York gevangen gezeten had, is gearresteerd en nasrdezelfde gevangenis teruggebragt. Men heeft bij zijn' meester verscheiden scherpe patronen een geladen pistoolen eene o«tzag- gelijke'piek gevonden, welke men zegt aan Blacker te behooren. Manchester, den 11 April. De ontzaggelijke bevolking dezer stad en ommestreken heeft geen openlijk aandeel aan de pogingen van opatand genomen, ofschoon Huddersfield slechts vier én twintig mijlen van hier ligt, zoois het geen laatstleden woensdag heeft plaats gehadeerst des anderendaags middags bekend geworden. Men heeft desniettemin overvloedige re denen, om te geloovendat het handwerksvolk van dat gedeelte des lands gereed isom tegèn het gouvernement op te staanzoódr* hetzelve vernomen zal hebben, dat de rabellen in andere plaatsen ge slugd zijn. In alle geval heeft de veerkracht, welke de regering, I den ifl«a augustus aan den dag gelegd heeftde radicalen van onze I nabuurschap onthust; eii Lancashire, hetwelk men als het voornaam- stegedeelte van het Rijk kan beschouwen, alwaar de opstand begin- momoest, is thans rustiger dan eenig ander nunufactuur-distrikt. Wij zijn zonder ongerustheidWetende, dat dei magistraten en mi» httiren de geschikste toebereidselen gemaakt hebben, om de radica len, indien zij eenige daden van opstand mogten beproeven, tegen stand te bieden. Gedurende verscheiden nachten van de afgéleopeae wiek zijn de troepen onder de wapenen geweest. Alle avondên wor- den de wachten verdubbeld. De kazernen van New-Balleij zijn ee- %tnijd geleden, geforerfireerd. Sedert heeft men begoirnén 01a cebarakken van Kiug-screet, welke in het midden der stad liggen, instaat van verdediging te stellen. De troepen, welke op het eerste slarm herwaarts gekomen waren, bevinden er zich nog. Morgen zal er eene vergadering van de voornaamste inwoners van I Manchester gehouden worden, om te delibererenover de wijze, waarop de geboortedag des Konings, den 24«tca dezer, gevierd za'ï j worden. Waarschijnlijkzal ergroote processie, militaire parade, pu- blitlc drner en bal zijn, en men hoopt, dat ieder getrouw inwoner «rscad gevoelea zal, dat het zijn pligt is, om zich bij deze gelegen- keid te vertoonen, ten einde de radicalen zulien kunnenziendat zij werkelijk even te verachten^Ijnmet betrekking tot het aantal, als omtrent hunne middelen en bekwaamheden. Meaghertrompetter te yeomen te paard, kwam, eenige dagen Ib l' voorbiJ de beurs; hij werd door eenige persoonen aangerand, welke hem uitjouwden, uitfloten en den scheldnaam van bloedige» en twee Penningen Uitgegeven slagter naschreeuwden. Willende doen blijkendat hjj hen niee vreesde, keerde hij terug, doch het volk sWioolde spoediglijk, i* zoo groote getale bijeendat het noodlg werd, de constabels te roe pen, om hetzelve uiteen te drijven. Bij de aankoasïc vél die ©81-* eieren, verdween de meenigte in konen tijd. F R A N K R IJ K. Parts, ^«15 April. Het dagblad van Marseille deelt een' trek van moed en van ver-* wonderlijke tegenwoordigheid van geest, van «en kind van aeht ja ren, mede. E«n landbouwer, wonende in een afgezonderd huis van da gemeente de Fos (Monde van de Rhone)verliet, bij het val len van den nacht, met zijne familie, zijn huis, «iemand anders dan zijn jongste kind, hetwelk acht jaren oud was, te huis latende;, Naauwolljks had zich de landbeuwer verwijderd, of een man vao eene lange gestalte verschijnt voor de deur, tn gelast het kind, 0® hem dadelijk tè openen; deze weigert het cn begint te schreeuwen, doch word van niemand gehoord. De onbekende dringt aan en be dreigt, hem te zullen vermoorden, indien hij niet gehoorzaamthec kind grijpt als toen eenen snaphaan, steekt den loop door een gat van de deur, e» trekt hec geweer afdoch de man ontwijkt gemak kelijk het schot en, woedend geworden, maakt zich thans gereed, om den muur van den hof te beklimmen: hot kind begaf zich als- toen; met den snaphaan gewapend, eaar een venster, en, ofschoon het dezelfde was, die hij afgeschoten had, roept hij den dief toe* dat het een ander was, en dat hij zal losbranden, indien hij zich 1 iet verwijdert. Bevreesd op het zien van dat wapen, besloot da aanvaller, de vlugt te nemen. De regering vervolgt den man, waar van het kind het signalement heeft opgegeven. T U R K IJ E. Konstahtinopel den 25 Februari Sedert langen tijd verwacht de Porte met ongerustheid ën onge duld den uitslag der expeditie tegen Aleppo. Eindelijk hebben, eer gisteren, eenige Tartaren de gelukkige tijdiag der overgave van di© stad aangebragc. Ten gevolgen van verscheiden aanvallen met eene zeer geringe magten van eene geheele amnestie, is C hor se hid-Ah mod- pacha gelukt zich meester van die plaats te maken. De hoof den van de belhamels der opstands zjjn aan de deur van het serail ten tod 11 gesteld. Petersburg, den 31 Maart. Dewijl de Jesuiten, aan welke, sedert derzelver verwijdering uie Petersburg, in het jaar 1815 j. nog het verblijf in de gouvernemeatea van Mohilew en Witspsk veroorloofd wss gebleven, onder voor waarde noguns van geene andere kweekelingeu dan van den room- schen godsdienst in hunne scholen te mógen opnemen, bij voortdu ring zijn voortgegaan met, zonder acht te slaan op de bulle van den H. Stoeiof op de keizerlpe Wetten, heimelijk belijders van det» vereenigden griekscheu godsdienst tot den rooraschen over te halen, en zich zelfs,dn Saraton en in Siberie, wtrwaarts zich hunne be diening ciet uitstrekce, zendingen veroorloofd hebben zoo heeft Z. M.op voordragt van Hoogstdeszclfs minister van den eeredienst en van het openbare onderwijs, bevel gegeven, dezelve onverwijld uit hec land te doen vertrekken en hunne inrigtingen van onderwijs te Polock e» te Wilna af te schaffen; ook zijn er maatregelen ge nomenomtrent hetgeenna ingenomen herige van den roomschen hooid-bisschopda plaats van die inrigting tot onderwijs vervan gen zal. De zeedanigen det Jesuiten, wélke Ruslaud geborea zijn, kunnen in hat land blijvent mits tot andere orden overgaan de. Petersburg den 5 April. De vleugel adjudant van den Keizer, prins Lalanof, is eergiste ren, uit Berlijn alhier terug gekomen. Hij heeft de reis in 7dae volbragt, hetwelk, bij de gesteldheid der wegen in dit jaarae/lide buitengewoon spoedig is; van de russische grenzen af, is alles noe sledebaan, De post besteed 12 dagen tet het doen dier reis. De Uralsche troepen (Kozakken) iiv het Orcnfeurgscbe gouver nement hebben, ter oprigcing van eenen kompagnie rljdende'artille- riaeen geschenk van 6 0,000 roebels gedaan, ten einde daar voor dc nnodige paarden t® doen aankoopenbenevens eene jaarlffkscbo bijdrage van 7500 roébèlr voor de remonteer-paarden. Z. M d® Keizer heeft aan gemelde traepen zijn ganoegén over dit bewljs'vao vaderlandsliefde, door Middel van den gouverneur-generaal vanOrenr burg, te kennen doen gsven. HANOVER. Gottingen, den 14 April. Z. M. onzen Koning, George if van Engeland, heeft het recto raat van onze universiteit, hetwelk hem aangeboden was, aangeao- raen, en deswege, in dato den aijtea maart, een rescript Hit Carl ton House afgezonden, r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1