f m p A LKMAARSCIIE kier, fee; a Neder- d. - t W.ji). Ao. i8s<V No. lbo. s ?iss :reed zj onver' er Blok- t nut de ikzou I maar ïi, oud •r li','a. uren, MGE, fenatne Hrugt- 'enken en ge- uiczigt ngel. in den ti Ont- bij de- iig be- In Ex- I 1820. ierstes treur, Uren, D UR. voor- 't huis «i'koo- EiV en sn ka 's. de- vljriers glad- wor- eduwi r» beid» tuchtig, I ichtig te iochter, I n alhier or gebo- nach et woot. sH en.— W- 'is Hos, jfdm- d - - Nee!- Deze COU RA NT wordt voor eene URGE MEESTEREN der Stad ALKMAAR, brengen bij da- zé ter Kennisse van de goede Burgerij en Ingezetenen dezer Stad ere urisdictie van diendat gedurende den ti'd van acht dagente ré- enen van den iscen tot det 8'"" Msi 1820- (uitgezonderd des Zon dags) van des roormiddags 10 tot des namiddags 2 Ure, op het Raadhuis in de Polderkamer alhier, ter visie zal liggen, de door hun Edfele Achtbaren de Heeren van den Raad dezer Stad, inderzel- verVergadering van dan 25stea April laatstleden gearresteerde endoor den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-holland nader executoir te verklaren Nominative L. YS T van alle Certtrihuabelen binnen dez® Gemeente, en waar op ieder derzelve is aangeslagen^ tot bestrijding der gewone behoefte van de dienstdoende Schutterij binnen deze Stad over den Jnre 1819, en dat de Contribuabelenzoo zij vermeenen te hoog aangeslagen, of niet op die Lijst gebragt te moeten geweest lijn deswegens hun bezwaar binnen den tijd van acht dagen, schrif telijk zullen kunnen inleveren, aan den Heer President Burgemeester wf wei ter Kamer van Heeren Burgemeesteren voornoemd. Actum ter Kamer van Heeren Burgemeesteren voor noemd, den 29»" April 182©. Ct. VAN OOSTVEEN, vt>. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. UUITENLANDSCHE BERIGTEN. T U R K IJ KoNstantinopEI-den 1 Maart. Ben ?4<ie» der vorige maand, heeft a!h:er een hevige brand in den omtrek van de groote markt gewoed, welke de inwoners dezer hoofd stad met schrik vervuld heeft. Een noorde wind bevorderde dert voortgangder vlam zoodanig, dat,_ binnen weinige uren, meer dan sooo huizen en Winkels, waarin zich olie, kaarsen, smeer, zeep, enz., bevonden, benevens eenige kleine moskeen koffijhuizen en pakhuizen met tabak, in de assche zijn gelegd. De schade van de zenjbrand die meet dar 24 uren geduurd heeftwordt op 10 millioe- ren piasters berekend. De Groote Heer, en alle ce eerste.staats-be- ambten, waren bij dit treffend en verschrikkelijk schouwspel tegen woordig, hetwelk niet een gevolg van een ongeluk is, maar van de kwaadwilligheid en onvergenoegdheid der janitzaren tegen het gouver rementwegens de duurte der levensmiddelen en vooral van de oiie, hetwelk een artikel van de eerste behoefte is. W\ De Groote Heer heeft de strengste maatregelen tegen dejanitzaren genomen. Èene herberg, welke hun tot eëne vergaderplaats diende, is geheel afgebroken, en, bij die gelegenheid, heeft meneenegroote hoeveelheid goederen gevonden, die Bij den laatsten brand geroofd en aldaar verborgen waren. Den 2 sten februari] hebben er nieuwe onlufcen tusschen twee korpsenfjanitzaren plaats gehad; handgemeen geworden zijr.de, heeft men hen niet dan met de grootste moeite van elkander künnëri i rij gen. Verscheiden dooden en vele gekwetsten zijn op het slagtveld gebleven. De belhamels van deze onlusten zijn gearresteerd, en naar de forteressen aan den Bosphorus vervoerd, alwaar hun waarschijn lijk de strop wacht. De kapitein-pacha bespoedig Zoo veel mogelijk de voltooijing van twee oorlogschepen, welke op de werf liggen, en in bet begin van april van stapel zullen kunnen loopen. Het gouvernement heeft het bouwen van nog twee andere oorlogschepen bevolen. F R A N K R IJ K. Parys den 23 April. Sedert verscheiden dagenórsgen de dames aan den bals en de jonge heeren aan hunne knoopsgaten eene kleir.e gouden ofzilveren medaille, met de beelcftenis van wijlen den hertog van Berrij. Dezs medaille, welke itiigelijks door H. K. H. de hertogin van Berrij en de prinsen gedragen wordt, levert eene volmaakte gelijkenis op'met den prins, welke Frankrijk bëireiirt; aan de ommezijde ziet men eene graftombe, met een' treurwillig er overhangende'en met het vol gend opschrift; Hij bidt, vergeeft, en stijgt ten hemel." Onder aan leest men: Carolina en de hoop blijve ons bij." Van Libourre wordt gemeld, datZondag den uëen dezer,- bij het uitgaan van de groote snïsen op het oogenblikdat de kerk neg met een groot aantal geloovigen was opgevuld, een man, die, volgens allen schijn uitzinnig was, volkomen naakt doorde menigte drong; hij liep tot aan hst andere eind der kerk en wierp zich op ken der altaren, r en twee Penningen Uitgegeven Eene zoo onverwachte verschilning bragr in het eers'ee -gewnn- orde in da kerk te weeg; maar welhaast ger akte alles we er i:- tust door de arrestatie van dien man, welke, een vreemdeling in Libour- ne zijnde, naar de gevangenis geleid is. Zekere Jaques Pouil, voormalige landbouwer, ik, den 10 e« april, in het kanton Lusignan (departement Vien e)in den ou derdom van 114 ;arenzeven maanden en 10 dagen overleden. HU was, den 3i«teu augustus 1705, onder de regering van Lodewijk Xly, geboren; hij is nooit getrouwd geweest. Gedurende eeni'ge jaren, geleidde hij, gedurende den zomer, zijne kudde naar üe weide. Dec winters verzorgde hij dazeive in persoon. Weinige dagen vóór zijn overlijden, had zich die grjjsaard, c« voet, en zonder stok, eet» halve mijl ver van zijne woonplaats begeven ten einde den maire te verzoeken, van voor hem de eennigen onderstand bij het gou vernement te vragen. Parys den 23 April Bij de kamer der afgevaardigden zlja heden de delibersttien ovët de conceptwet, betrekkelijk de douanen, voortgezet. De discus sie liep voornamelijk over het artikel van het tarief, betrekkelijk de inkomende regten op de invoer van suiker. Eenige leden waren van gevoelen, dat de inkomende regten op den invoer van suiker» uit dé fransche koloniën voorkomende, behoorden verminderd té worden. De verdere discussien werden tot d«n volgenden dag uic- gesteid. Heden heeft de Koning de leden van de koninklijke maatschappij van Oudheden ontvangen, welke de eer gehad hebben aan Z. M.hec tweede deel van hunne gedenkschriften re overhandigen. De graaf de Holneypair van Frankrijk, is, gisterett, over leden, Ten huize van den ambassadeur van Engeland is ,gistéren avond! een luisterrijk gezelschap bijeen geweest, waaronder zich de buiten landse e 1111 inters bc vonden. Gok waren er verscheiden ministers des Koni gs ctgenwoordig. De schitterende glans van ee e fraaije diaman- tei keien, welke deperzische ambassadeur 0111 den hals droeg, scheeii d algemeené aandacht tot zich te trekken. Men weetdat die keten, het Uitmuntend geschenk is, welke Z. Exc. van Z. M George //r; met het portret van dien Monarch, versierd met de zeldzaamste stee nes van de grootste waarde, bekomen heeft. Sir Charles Flintonder-secretaris van staat, welks aankomst alhier in de eerste dagen dezer maand gemeld is; is dezen nacht vat» hier vertrokken, om naar Engeland te rug te kceren. In een' brief van Tanger, van den «oswn maart 1820, worde het volgende gemeld; Wij zijn getuigen geweest van eene daad, welke bewijst hoe verre de wreedheid in dit land onder de Moorett gaat. De consul-generaal van Frankrijk, de heer Edouard Sour- deauwandelde met twee fransche officieren, die uit het presidia van Ceuta ontslagen waren, in alle gerustheid langs d.-n oever van de zee, toen hij, van achteren een'slag met een knods op het hoofd ontving, weike hem door een' hei'igen, een soort van gekken, voor weiken de Mooren den grootsten eerbied hebben, werd toegebragt. De fransche consul viei in de armen van een der personen, welken zich bij hein bevonden; tot zich zeiven gekomen zijnde, begeerdehij, dac mende persoon, die hem geslagen had, zou arresteren; doch ofschoon er zich twintig Mooren rondom bevonden, dürfde niémand zulks doen. De consul deed den paeha roepen welke dadelijk inec zijn garde aankwam, den heiligen deed vatten, ontwapenen boeijen; en naar de gevangenis van het kasteel overbrengen. Ondervraagd rij uda naar de redenen van zijn gedrag antwoordde hij: dat hij een* Christen had geslagen, en dat God hem zulks geboden had.""Geluk- kiglljk, dat de consul er met aene zware kneuzing op het koo'tf af gekome.. is- De eerste beambten der stad zijn den consul korafri bezoeken Man is des te meer óver deze gebeurtenis verwonderd, daar de consul de Moeren, sedert zjjne aankomst te Marocco^ aanhoudend met weldadea overladen beeft. Men wacht de beslissing des keizers in eene zaak, waarbij alle Christenen belang hebban»" SAKSEN. Dresden den 23 April. Hèt is de kanonier Fischer, welke den braven Ktigelgen vermoord heefteen groote booswicht, welks gelaat men echter niet zou aanzien» dat hij tot eene dergelijke euveldaad in staat was. Deze is intusschet» de tweede moord, welken hij bedreven heeft. Hij heeft namelijk bekend, dat hij ook den Handswerks-gezel vermoord heeft, die onlangs op der» grooten weg dood en uitgeschud gevonden is. De ouders van dezer» ongelukkigen hebben zich dermate over het verlies huns zoons bedroefd dat zij tjem binnen kortën tijd in het graf gevolgd zijn. Fischer heefc ook bekend, dat de handswerks-gezel zich dapper geweerd had; maar dac Kugelgertreeds bij den eersten slag, dien hij hem met eenen hamer op het achterhoofd had toegebragt, buiten kennis ter aarde gestort was Men kan van de gevoellooze vermetelheid van dien karei oor deelen, wanneer men weet, dat hij zich, bij de begrafenis van dent vermoorden Kugelgen onder de aanschouwers heeft bevoridëri'. dé tranen van diens croostloozen zoon gezien, en de verwenschingen ta gen den dader, die, aan alle kanten, op het kerkhof, luide geuit wer dén aangehoord heeftzonder deswege in het minst ontroerd te wor den. Hij is ontdekt geworden doordienhij het horoiogie van Kügei- gen aan een' jood verkocht had. Deze iood heet Hirchel en heef! edelmoedigiijk de op de ontdekking van den moordenaar gestelds' premie vau 1000 daalders afgeslagen' •j VA BI MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1