157 MM ML AüfDS'CHE BERÏGTÈN, NEDERLANDEN. !-'UT to hH*w 1 LeVVen, den 24 April. Be prirs Be Minnaartsbisschop van Mechelên, Is, eergisteren 'avond ten zeven irrè, in deze stad aangekomen. Gisteren achtend, ten 10 ure, beeft zich gemelde aartsbisschop, in zijne priesterlijk geward gekleed, en voorafgegaan van de gcbeelé gëêstelijkheidnaar tie hoofdkerk van St.,Pieter begaven, alwaar hij den dienst, in te genwoordigheid van eétie ontzaggelijke menigte geloovigenverrigt heelt. Allé de straten van het hospitaal tot aan de kerk waren ver- s erd, en voor een groot aantal huizen las men op de omstandighe den toepasselijk inscriptien. Na den dienst is de stedelijke regering, verxeld vhn den burgemeester, van eene deputatie der universiteit «n van verscheiden andere regerings-kollegiendien waardigen prelaat komen complimenteren. Z. H. dineerde met de curatoren der uni versiteit en eenige voorname ambtenaren bij den burgemeester. He den ochtend, ten zeven ure, heeft die prelaat een begin gemaakt met de toediening van bet heilig sacrament van het vormsel aan een aantal ge|oo\ igen de-cer stad, dat omtrent 3000 personen van allen ouderdom en kunne bél'ep, onder welke men 24 militairen van het garnizoen in eene godsdienstige stichting opmerkte. Z. H. zal de geheel© week alhier blijventén einde het sacrament aan de ingeze tenen der dorpen vaa onzen ««trek toe te dienen. Dordrecht, den t6 April. De berigtcn, ncp'èns den toestand van zaken in den Alblasserwnard, blijven zeer gunstig. Zié hier dé, beden morgen, uit het Elshout en van Pajsendrecht ontvangen opgaven. Elshout, den 26ste» april 182». Het water in den Alblasserwaard blijft geregeld vallende, zoo dat de poldermolens van den Nederwaardgisteren begonnen zijn met te malen. In tien polder Blok weep stond, heden morgen, op het land, nog 39 duimen. De heer Wiser is zoo ver gevoruerd met het werktuig, dat het aanstaande Vrjjdag, in gereedheid za! zijn, om te "Werken. Brussel den 1 Men Be gemeente Oignies, kanton Coüvin, heeft, den 25«tea april, ©en geweldigen brand ondervonden, waardoor, in minder dan vier "uren, negen en vijftig huizen in de assche gelegd zijn. Vier kin deren van het vrouwelijk geslacht zijn in de vlammen omgekomen. Men berekent de schade op 180,000 netierlaudsche guldens, Het is niet twijfelachtig, of de publieke weldadigheid zal de ongelukicigeu, die, bij deze noodlottige omstandigheid, alias verloren hebben te gemoet komen. Raamsdonk (pirov Noord Braband)den 28 April. Heden morgen circa vier ure, ontstond er brand in de Elf én eéti halve hoeve, onder deze gemeente in twee huizen, toebehoorende aan Huibert en Joe/tern Schoenmakers, beide bouwlieden en bewoon ders derzelve wë'ke brand zoo hevig toenam, dat dezelve, in minder dan twee uren, geheel een prooi der vlammen zijn geworden; alle mogelijke eigen e n naburig? gemeenten-middelenwaarbij deburge- meester van Waspik, met deszelfs ingezetenen, heeft uitgemunt zijn vruchteloos geweestdoch men is geslaagd met de naburige huizen voor het dreigend onheil te bewaren. De schade doordit pi, gèlük.veroorzaakt, wordt, behalve het verlies van inboedel (daar de lantstgemelde nog een gering gedeelte van heeft kunnen redden) 27,030 ,ffj 'hooistroo, provisie van granen, aardap pelen, a'le bouwgereedschappen, twee kalf vaarseneene lege vaars, enz. berekend op ruim regen duizend guldens. Wij bèvéèlén deze ongelukkige aan de liefdadigheid van de gegoede Inge.erenen aan, welke verzocht worden hunnen giften aan den bur gemeester aldaar te doen geworden. Maiktprljzen tp Alkmaar, den 5 Mtij 1820. Kaas f Garst 31 17 - de ioö ffl. h 4j. Haver Tarwe 5|:f Rogge f 5 h f S h 4j. Paardebonen 5 6J. ICanariezaad f 16 k 18. Mostertzaad *f 11 k/13 per zak Den 6 Meij 1820. Dt Boter 10 - de 20 fg. HUWELIjKS-PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar op Zendag den 7 Meij182e. Tweede Gebod. Willem Heeres, jongman en Clara Scheuten, jongedochter beid. hier geboren en woonachtig. a® alhier geboren en woonachtig. ■Jan Kooperjongman geboren te Oudorp en alhier woonachtig en Antje huiperweduwe, geboren te Bergen en woonachti» rd W jmmeiuim. B 16 Aangiften van Geboorte te Alkmaar, van den 30 April tot den 6 Meij, 1820. Helena Geertruidadochtertje van Jau Hoogvorst en Maria Cet- nel Seitz. Janzoontje van Dirk Poll en Antje Revers. Adam Johan Ge.orgzoontje van Johan Jacob Reisig en Geesje Ohmstede.Jahanna Hendricadochtertje van Johannes Josephus Haai.raars en Maria Johanna Keroink.Annadochtertje van fan Schuifel en Antj" Bruin.Maantje, dochtertje vau Wiilam Klugt en Antje Noordwest. Nialaas. Aangiften van Overledenen te Alkmaar van den 30 April tot den 6 Meij, ig2o. Johanna Hansen, vrouw van Nicolaas Lange, oud 47 jaren. blaartje de Greet, weduwe van Ads van der Mei) oud si jaren'. - i'nna Alleman, dochter van Pieter Alleman en Aaltje van der Horst, oud 26 jaren. Dirk Schuurman oud 56 jaren. Abraham Heen, zoontje van Cornelis Veen cn Margaretha Moerkerk, oud 7 jaren. Elisabeth Sckreuderdochtertje vaa Pieter Schrèuder ea Neeltje Felmer, oud 4 weken. V BURG FM rESTEREN der STAD ALKMAAR, maken bif deze bekend, dat door het overlijden van den verdienstelijken Heer JEAN LOUIS NAUTA, binnen deze Stad is vacerende dè p"t van STADS FRANSCHE KOSTSCHOOLHOUDERop een Taar- lijkscli Tractemeat van Rijf Honderd Guldens en vrije woning, noo. digen mitsdien een teder uit, welke daartve gensgen moge zijn mits dezeive den vereiscluen rang, vo'gens de Ördoonahtie op hec Schoolwezen, bezit, en de Fratische, Engelse heHoeg en Neder- duitscke talen als mede de Geographie en Rekenkunde, alles vol gens principes onderwijzen ka-n, 0111 zich, met overlegging d®r be wijzen van capaciteiten eo goed gedrag, en met opgave*van zijnen ouderdom' en Burgerlijken Scant, uiterlijk vóór of op den 07 Mei aanstaande aan Bürgëmeesttren schriftelijk te adresseeren. Actum Alkmaar, den 1 Mei 1820. C: van OOSTVEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. v Be Makelaars W. HOFDYK en JAN STROO zullen 03 Vrijdag den 19" van Met 1820, des avonds ten 6 ure, in het Stads Logement aihiervoorsten Notaris M. J. de LANGE, ten over staan van den Vrederegter van het Kanton No. 2. bij het hooirste bod, presenteeren te Verkoopen: Nó. Een HÜIS en ERVS, waarin de Ze'Uemakers-Afaire. wordt gedaan staande en gelegen te Alkmaar, aan de Zuidzijde van het Lutttk Oudorp in wijk C. No. 385.; benevens een PAKHUIS daar achter, in de kléine Nieuwstraat wijk C. N°, 388, No. II. Een HUIS en ERVÉ, waarin de Zeileinakers-Afaire wordt gedaan, staande en gelegen op de Voordam inwijk C. No. 604 De gemelde perCeden zullen drie dagen voor, en o> den Vei!-" dag bezigtigd kunnen worden, op vertooö van een briefje geteekend door een der Makelaars of den Notaris, iten wien£ Kantore de bewijzen van eigendom en de Veilconditien d'ie dagen te voren zullen ter lezing .liggen, Nóg za! menten zelfden dagedes middags ten vièr Ure pre cies, ten overstaan van den gemelden Vrederegter en Notaris, bi] openbare Veiling Verkoopen: Een Eigengronds TUIN en TUIN HUIS, gelegen buiten het Nieuwland, in de Popmanslaan iQ de buicenwljk D. No. 88. Deze Veiling zal plaats hebben in de gemelde Tuin. °P Vrijdag den 12 Mei des middags ten 12 nre zal men te Alkmaar op het Luttik Oudorp vo«r hat woonhuis van de wedu ve KLAAS MAKKES publiek presenteeren te verkoopen twee welbeti.u merde OPEN PLETTEN, geschikt om allerhande goederen te ver voeren, welke vletten op den verkoopdag ter gemelde plaats bezig- tigd kunnen worden. Uit de hand te Huur: het FISCFt f-VATER van den Hoeftot de Halfwegens-Brugen van Egmend Binnen, tot de Half wegens- Brug', te bevragen bij C. van Esmond, te Égmond aan Zee, woonagtig. Op Maandag den 15* Mei zal men ten huiz» van DIRK REG- TER, deurwaarder, ten zijnen huize Verkooping houden van alfer- handd HUISP.AAD en INBOEDEL, bestaaude in: Beddens, De kens, Cabinetien, Stoelen, Tafels, Spiegels, Schilderijen, Op Donderdag den 11 Meij 1820, des avonds ten 5 uren zal men ten overstaan van den Notaris M. J. de LAnGE* presenteren te verkoopenden OPSTAL van een zeer aanjg-jarne PLAISIER TUIN, beplant met vele Extra weldragende Vrugt- bomen, voorzien met een Achtkanten Steenen KOEPELKeuken Regenbakeen schoen Prieel en verdere gemakken staande en ge legen in dei Popmans-Laan- buiten het Nienwlanderhekuitzigt hebbende over de Landerijen en naar de Stads-houten en Singel. V Alle de geenèn die iets te vorderen heeft van de Nalatenschap van PIETER MABE, fz. gewoond hebbende te Alkmaar en aldaar dan 14= van Maart dezes jaars 1820 Overleden, alsmede zij die iets aan gemelde Nalatenschap verschuldigd tuogten zijn-, of goederen tot dezelve behootende, onder zich mogten hébben, gelieven daar van opgave en betaling te doen aan Isaac Reuses, Prokureur alhier, voor of uiterlijk op étn 22» van Mei eerstkomende. A N S E S. Prokureur. KRISTIAAN SCWARTS eo deszelfs Huisvrouw GRlETfE VERHAGEN, maakt aam haren geëerde Stadgenooten bekend dat haar Neurenburger-'Vinkel is verplaatst uit de llekclsiraai'n d» Huïgbrouwersleeg wijk A. N<>. 583 Verzoeken een voortdurende gunst en recommandatie, beloove een prompte en civile bedienirw.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 2