A LKMAARSCHÊ D, Ao. ifiscb' BUIT EN LA NDSCHE BERIGTEN. DENEMARKEN. NEDERLANDEN. bSgrë??dneyatem«?Vnrrdï h;nde,drp^ VAN MAANDAG 9 E AT t MBf. Dtte COURANT wordt vt»r eest Stuiver et, twee Penning,*. Uitgegeven. Franïvort, den t Mei, RUSLAND. Petersburg, den 15 April. oor Z M is de keizerlijke goedkeuring verleend tan eene uitspraak van her synode, bij welk het huwelijk van den grootvorst Konstantiin s Keizer broeder, met de grootvorstin Ann* van Sakie Koburg-Saal- te d overeenkomstig des prinsen verlangen wegeis ziekte en lang «uP-j" s .zi'nerSema,in g«»ch.-iden verklaard wordt, met vrijheid om eenen nieuwen echt aan te gaan. ,;7ü dej ke,2:er' die eenfgzins onpasselijk geweest was, ea ch ettelijke dagen op het slot Zarskojeselo opgehouden had, is heden in vollen welstand alhier teruggekomen. ZWEDEN- Stokholm, den 21 April. Eergisteren ontving men alhier, van Petersburg, tijding, dat de neer v. Lsnsfoyofficier bij de huzaren van de keizerlijke garde, en broeder van de barones van Suchtelenweike zich thans bij haren schoonvader, den generaal van Suchtelen alhier ten bezoek bevindt, in een tweegevecht met den heer Antinkof, insgelijks een officier bij keizerlijke garde gesneuveld is. De heer v. La> skoy w sdeeenige Zoon uit eene rijke familie, en een groot gedeelte zijns vermogens gaat^ thans op zijne zuster, de voormelde baronesse, o.er. Z. M. de Keizer heeft eene militaire commissie be oemdom deze zaak te onderzoeken, en hoogstdenzelven deswege verslag te dóén. NOORWEGEN. Christiana den 25 April. «p zondag den ifid.i dezer, is de scheepvaart Op deze haven, ^door den aankomst van het eerste schip, weder ge< p nd* De visscherij langs de kusten v*n Sw .dmör en Romsdalen is zeer goea uitgevallen; meer noordelijk echter is dezelve, zoo als wij van Drontheim vernemendoor de aldaar gewoed hsobenda stor men, geheel en al afgebroken geweest. Koppenhagen, d'en 29 April. In de aalburgsche courant leest mea eea berigthoe de ionee *erS.C, e, he' .ot helde als thee kan gebruikt worden. De schrijver 2?n ™,TblJ teven»«"» datdé heide in Jutland alzoo genoegzaam zyn zouden, om geheel Europa van thee te veorziej. ook 'weidt «IJ uit over de goudmijn, die zulks voor geheel Denemarken zou kunnen worden. Met zulk een vooruiczigt zou het dwaasheid zijn aan de ontginning van die uitgestrekte heiden, waarover tegenwoor dig zoo veel geschreven wordtte denken. vei legenwoor 7 Vltp *>pae*gevoimatigd minister def Nederlanden bjj den Keizer van Oostenrijk, is hier'gisterengearriveerd, komende vaa Weenen. Dordrecht, den 8 Mei. Volgens de heden {nopens de stand van het vloedwater in den min h=HfW 'Tk0mStt her'Sten is het steeds langzaam vallende ?en i" den'SóSÏ,- volgen, schrijven wit het El,hout, dezer mor'- dhi!n pj,der Blokwecr, nog 3i} duim op het land zijnde hëeffmen'in dïVaa»^^-'^' ^wonnen. Te Papendrecht H!en ,n de ,aatste dbe dagen, i| duim gewonnen. DUITSCHLAND. Wisbaden, den 23 April. V>1eve," bedroevend buitengewoon, heeft onze stad' tvi b°eSn"V/mJ1 ?tJert°S{l0,a ontsteltenis g.dompe^ wij be..aren gelijk ieder bekend is eene warme hmn d;« perfonaadien°en°nZe b^" 5 door het menigvuldig bezoek van hoogl der z elve nlo-LI f" ""gespoord, wilde men, tot gemak met een taehl^ g ,TW °Pri«tente» eitlde d* badstoven ten einde her JI. vermeerderen. Het gebouw was voltooid, en, lm hetdoLd.. m hetzelve te brengen, had men eene put gegraven de?bron nnir j hunne plaatsen te leiden. Doch eensklaps heeft vul lei? bléff rf" w 10°Phh' uu heC Water d3t de Plltten moest ver- fra ven^aarschl nlijk is dé ader dezer bron, door l et genomen MsS h «ft s heeft eenen anderen weg in de aarde der bron'te t! door opgravingen getrachtden nieuwen loop en oS hl a"d°ch c« v,r*eefïde oude fontein blijft droog «en omtrek bekendmaakt D'Zedroeve maar is door estafetten iB Hamburg, den 2 Mei. »e^lC»ec.g"ed' OVïr a,?emeen, tot dus ver, het vooriaars-weder S 200 beginnen de landlieden in onze strektech^rSs g dagen, over de aanhoudende droogte te klagen» BINNENL ANDSCHE BERIGTtN. Brussel, den 3 Mei. Prins Vredrik der Nederlanden is g'Stereu avondAlhier «inge komen #n aan ueszeifs hdcel, in het park, afgestapt. Van Nalinnes. in het arrondissement vab Chaneroiworit ge meld, dat den 25««n april jl., ten vijf ure des avonds, het nuïs varé den heer FauvilJe geheel afgebrand is en verscheiden nabur ge huizén zeer zijn beschadigddewelke hun behouci alleen verscnuld:gd zijn aan dan moed en Je tegeuwoordigheid van geest van verscheicen pers >ne die krachtdadige huip aangebragt en navorderd hebben eh w- romer v ornsmeiijk zekere heer Pierre Mazy genoemd wordt. i>e brand zou, naar men zegt, in den oven, of in den schoorstee* van den oven aangekomen zijn. ken ander dergelijk onge'uk, in den nacht van den 24tten op dett 25ste,, te Wardonne, in West-Vlaanderenvoorgevallen, en het welk aan kwaadwi ligheid wordt toegeschreven, heeft ee.;e kleine boer derij met alia de boeren- en bouwgeieedscnappen 111 Je a-schegelegd. men verhaalt, bij deze ge.eg nheid, dei mötd van ee .e dienstmeid, we.ke een kind, d<t inde viaiamen stond om te komen g"red heeftj zonder door het dreigende gevaar te worden wedettiöudéy, he welc Zeer groot was en door verscheiden ge rande wo .dene zij 1 i- sonsen heeic, doch die gelukkig met gevaarlijk zy i, woiot oewfei 's Hertoseniosch, den t Mei. Men meldt es van B eda het volgend gnvsl 1 Verie<en vrijdag, des nanrddig- o ..s.reeks vier ure, -ve-'en de g" inren van zeveren kroeghouder Hanevèer op e'tend genir.kt door een pistoolschot in het huis v.in den-el en; zich kjer-p bin en hec .u's oc even Hebbendévonden zij He" persópn v 11 Hane-eereet man vuil ruim 70 jiren en op datoogènblik.mer t. dochtera! «g te huis, zwaar gewond aan h 't hooïd, zoo dnt bei '8 zjjneooge u!c et elve ho gen veroorziakt door een' pistool-Vogelwelke op icm afgeschoren her eene oog bleek te zijn ingega'-n en h<?' d're uu. fiet schijnt, dat de dochter' van deze gruweldaad verdhclH ge houden wordt. Zy is in hechtenis genomen. Amsterdam den 7 Mei. Gisteren had de door ons aangekondigde plegtigheïd plaats wat» i6li P" naai\ eersten s"-'e" aa" de grooten Kanaalsluiscus- Schén het Tolhuis aan het I[ en Buiks'oot. Te1/'f v.ertrok daart°e van hier Z. Exc. de Gouverneur verze van de hooge Lands- en plaatselijke autoriteiten in 's Kot n,a[ u P,aat? tot de nieuw aanteleggen sluis, ajwiirr g gezelschap, bitine 1 eene in den put dier sluis ongeslagen tent ontvangen zijnde, ververscheen nuttigde en belangrijk* op. helderingen omtrent dit hoogstgew.grig werk erlangde. P ,T,ervuolie"s ^erd door hetzelve het geheele werk oezigtjgd en in. "Hf,e'. 'e, ^en f ctl met verdiende dee neming en «oedkeiri-^ brnï die J? u a,smedo bil dat v*n den?»uwe V)ot! S/Vsëor, v!?mbe<;,,,ChSPJOVer het breedekanaal mo.t onderhond^- neraa' Hf u rl'^' *etierom ee re vinding van den inso ;cteur_;Te eH r\het «nvoud^gsre zamenstel zat, hZ vervan«i *"et ê2nï%eMh"*' ?eanderS noodzakelijke draiihr^ de laatste eewoonlilk dbesparingZoo aanmerkelijk dar.tffrw)r| kende wiize^'en met^ Sffl^'nre' is! Hier wordt s^en ««ndiirHhj wordt geene o-g winnïnlr l» a vi ande,i'ke" bbdem geplanth'er "en van onge'ukkL bedru^eMvaak mer bet bloed en de tra dingen gevoeld* bier Word? b.)Cr W°rden "flcbt?re gewaavwor- kinderen alle die j.Lln»., j e hu-rgeïins san ?l<ve ven a 1 ie de werscbefiaf zii? h?^V Sam,'"Pn de-ej! aliesrt door inspanning van de krachten^?*P c"'nr)r- - vermógen der kunst mogelijk was huJ 7 lWr' en van geheel het genen voltrokken, herwf/k oëder'Gods T? een werk aangevar,.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1