B, I ALKMAARSCHE NEDERLANDEN. 'e» De orcasnwelke, op den 9<ien dezer., te Contich zoo groote verwoestingen heeft aangerigt, heeft ook meer dan de helft van- het dorp Boom vernield; de beide grachten die langs dei llupel ioopen, leveren slechts een' hoop puin op, de kramen, welke op die grachten stonden, zijn in elkander geslagen en als verpier.» alle de goederen in dezelve, zijn verscheurd en verhield. De masten van twee schepen, welke op de werf stonden, zijn alle ge broken, het touwwerk er afgerukten op eenen grooten afstand weg gewaaid. Op een soort van dijk stond een huis; dé wind sloeg de deur open, en wierp een kind,, dat voorliet venster stond, door de glazern Eene plank van vijftien voet lang werd, door den wind, van de kaai öpgenomen, over de daken gevoerd en zéér verré ge worpen. Twee aan de kaai staande boorneu zijn door midden ge broken en,weggevoerd. De orkaan schijnt geene vaste rigting te heb ben gehad, maar heeft in zijtienscheeven gang alles, wat in de-i weg was, vernield. Ruysbroek, Rumpst, Reeth WaérloosVremdeeu abdere dorpen, hebben meer of min schade geleden- De gouverneur deé provincie Antwerpen heeft den volgenden dag, de pUa sen, waar dé orkaan gewoed had, bezocht, en den ongelukkiger woorden van troost; met de hoop, om hunnen ramp te zien lenigen, toegespro ken. Ao. if sa; No. 22* OPROEPING NATIONALE MILITIE URGEMËESTEREN der STAD ALKMAAR, herinneren bij deze alle Vorlofgangers der Nationale Militie, welke zich binnen deze Gemeente bevinden, dat ingevolge de door den Heer Staats, raad Gouverneur van Noord-Holland bij deszeifs Besluit van den 30 October 1819, geformeerde Stast, door den Heer Militie Contmissa- ris VAN IVICKEVOORT CRÖMMELlNde Inspectie over de Ver lofgangers voor deze maand Mei, op Vrijdag den 26e dezer Maand, des avonds ten zes ure. voor het 27e kanton Hoofdplaats Alkmaar, zal gehouden worden, en roepen mitsdien bij deze op, alie Ver lofgangers van de Nationale Militie, welke zich in deze Gemeente bevinden, ook daaronder begrepen, die tot andere Gemeentens, als ook dezulken, welke tot deze Provincie niet behoren, doch zich binnen deze Gemeente mogten ophouden(met uitzondering echter der zoodanigewelke tot het Reserve Battaillon zij 11 behorende om zich op Vrijdag den Zesentwintigsten Mei Achttien Honderd en Twintig, des avonds ten Zes ure precies, voor het Raadhuis dezer Stad te laten vinden, ten einde door voormelden Heer Militie Com missaris te kunnen worden geïnspecteerd, wordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bij deze herinnerd, om de Kleding en kleine Equipements «tukken, welke zij van hunne Korpsen hebben behou den, als ook hunne Livrets en Attesten Liet: H. H. door hun van bet Gemeente Bestuur bekomen, alwaar zij hunne Verlofpas hebben gedeponeerd, mede te nemen. Burgemeesteren vertrouwen, dat alle de belanghebbenden de voor melde Oproeping stiprelijk zullen naarkomen, daar zij, dié daarin nalatig mogten zijn, zichzelven te wijten zullen hebben, de nadee- lige gevolgen, welke daardoor overeenkomstig Art: 183, der voor- w»twf^ens verzuim notoir moeten ontstaan. Actum Alkmaar den 18e Mei 1820. C». van OOSTVEEN, v«. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren v- y.vv - II. J. VONK, Secretaris. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, maken bij de- ze san bet publiek bekend, dat zij op Woensdag den 31» Mei 1820, des middags ten 12 ure precies, op het Raadhuis alhier, in het Openbaar aan den meestbiedenden zullen Verpachtende V/SCFt- BZNKF.N op de Zee en Rivier Vischmarkt binnen deze Stad, en zulks voer den tijd van één Jaar, gerekend een aanvang te nemen net den i« Juli? Aanstaandenen zullende eindigen met den laatsteti JuniJ Achttien Honderd een en Twintig. De Conditiën van Verpachting zullen van Woensdag den ejn dezer loopende Maand tot den dag der Besteeding, dagelijks (uitgezonderd des Zondags) voor een ieder ter lezing liggen op bet gewone Secretarie dezer Stadvan des voorraiddags tién ter des namiddags twee ure. Alkmaar, den 20 Mei 1820. O. van OOSTVEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. SAKSEN, Dresden, den 1 Mei. HH. MM. hebben, heden, deze hoofdstad verlaten, ten einde bet kasteel van Pillnitz, Hoogstderzelver zomer residentie, tegaan bezoeken. Met de zaak van de moord van professor Kugelgen gaat het zon-* ®'r'y?g toe. De Jood Hirsch hnd den kanonnier Fischer, die door Zijne roode haren bjjzonder kenbaar isw g?ns verkoop van des ver- Boorden horologie beschuldigd. Twee andere Joden hadden hem ins gelijks als verkoopers van het horólog'e herkend. Pischér was (be nevens zekere IVendischmet wiens dochter hij verkeering had, en Mn metselaar, met name Madner.~) gevangen, had bekenden gezegd, hoe hy de beide moordennamelijk ook die aan een hands werksgezel, die, op gelijke wijze als Kugelgenvan herleven beroofd géworden was, geheel alleen volbngt had. Thans is een kanonnier, Baekofen geheten, ïngelljks doch door zijne lichaams grootte, zeer kenbaar, in hechtenis geraakthebbende men bij hem de wandelstok Van den handwerksgezel, ATwgu/graslaarsenendrie sleutels van diens wijnbergen studeerkamer gevonden, Niet alleen heefc deze nieuwe gevangen den dubbelden moord bekend, maar ook de hand bijl getoond, waarmede hij de wonden heeft toegehragt. Elk der beide verdachten houdt staande, den moord zonder hulp gepleegd te hebben en van den andere niet te weten. Het wonderbaarste is het gee 1 volgt: Baekofen bekend onder anderen, dat hij zelfs het horologie ve.kocht heeft. De drie Joden zl'n hierop in zijne tegenwoordigheid gebr gt, en verklaren, dat indedaad hl) en geen ander het geweest is, door wien het uurwerk verkocht is. Ondërtusschen hadden zjj zich alle drie te voren vastelijk verbeeld en bezworen, dat het Fischer geweest was, en deze heeft met Baekofen niet de minstegelijkenis. Hunne meening was zoo stellig, dat zij eerstgemelden in burgelijke kleederen her kend en hem op de openbare markt hadden aangegrepen. Men z >ekt de oplossing van dit wonderbare voorval inde mogelijkheid, d .t Fischer den Joden te voren goederen verkocht kan hebben, ei du zj hem, in hun geheugen, met den verkooper van het horologfe heb ben verwisseld. In -alle gevallen blijft het eene treffaule les v >r regters en jurijs, vermits hier twee groote midde en van o;e*cui- ging, beè'd'gde verklaring van wel befaamde lieden, ei ei re ie beken tenis der beschuldigden zamenloopen, o,m{ets te bevestigen wn irvin het alternatief noodwendig eene valschheid zi)n moet. Men gelooft echter, dat er aan de misdaad meer personen hebben deel goh >A; en verdenkt fVeudisch en diens meisje, ja zelfs den wjngaardeuiefdie den wijnberg aan Kugelgen verkocht heeft, BINNENL ANDSCHE BERIGTEN. Brussel, den 12 Mei. Eergisteren, te drie ure nadenmiddag, sloeg de bliksem door de poort eener hoeve te Welle, bij Aalst, Een lijf-bediende werd dair- door tegen den grond geslagen en ligt gekwest. Na vijf minuten tljds, stonden de hoeve en een der belende huize 1 in volle vlam Vier paarden en zes koeijen werden nog gered, doch al het oteige was, binnen een uur tijdsder vlammen ten prooi. Het verlies worde op ruim 31,000 nederlandsche guldens geschat. Den Den 14 Mei. De gemeente Frameries, in de provincie Héne&ouwen, is hec tooseel van eene zeer droevige gebeurtenis geweest. Den 7<l«a des' avonds omstreeks elf ure, is in het gehucht de Culot-Terribie gehee- teneen zware brand ontstaan Drie huizen strekten de vlammen ten prooi, en eene moeder werd het slagtoffer van haren moed. Hare zes kinderen waren op het punt van om te komen; herhaalde muien begeeft zij zich" in den brand, en heefc het geluk hare kinderen daar nit te rukken. Nog eenmaal werpt zij zich in de brandende haard- stede, in hoop van ook nog eenige goéderen te reddenèb snéëft op dat oogetiblik door den val van het instortende dak. Den vo'geide dag heeft men haar lijkverschrikkelijk mismaakt, en bijna geheel verbrand, onder het puin gevonden. Antwerpen, den 10 April. Bij de reeds gemelde blfzonderheden van het onweder van den 9de» dezer, voegen wij nog.twee aan ons bekend geworden om standigheden. Te Zoersel, namelijk, is de Hooi-Schuur Van den heer Treats. door den wind opgenomen en 30 treden ver op een' hoop takkenb"S- sehen geworpen. In het aan'die plaats gelegtn busch zijn meer dan PAN DINGSDAG Deze COU RA NT wordt voer eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1