alkmaarsciie Ao. 1820W' tTlrrel^0VmV,innen' hebben W'j ^aa"eld', daadzaken Send ,^elke, volgens ons inzien, alle waarschijnlijkheid kwee- PAN MAANDAG MEN 99 MEL - URGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, maken bij de ze aan bet publiek bekend, dat zij 0p Woensdag den 31» Mei 1820, des middags ten u ure precies, op het Raadhuis alhier, in hec Openbaar aan den meestbiedenden zuilen Verpachtende VISCH- B AN KEN op de Zee en Rivier Kischmarkt binnen deze Stad, en zul ks voor den tijd van één Jaar, gerekend een aanvang te nemen met den m julif iaanscaandenen zullende eindigen met den laatsten JuniJ Achttien Honderd een en Twintig. De Conditiën van Verpachting zuilen van Woensdag den 95» dezer ioopende Maand tot den dag der Besteeding, dagelij'ks ^uitgezonderd des Zondags) voor een ieder ter lezing liggen Oo het gewone Secretarie dezer Stad, van des voormiddag tien tot des namiddags twee ure. Alkmaar, den 10 Mei 1820. C». VAN O O S T V E E N, yt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. Met voorkenm's van Heeren B URGE MEESTEREN, en medewerking van de Schtol-Commissie dezer Stad, zullen Bestuur de/s der Stads-Armen-Schoel in de Kapel-Kerk alhier, op Woensda» den 3isten Mei 1820, des voormiddags ten negen ure uitdeelino- doen* van een aantal prijzen aan de meest uitmuntende Leerlinc,. f r.l ScW; bij we.ke gelegenheid dezelve tegelijk eenige proeven zullen opleveren, van hunne onderscheidene Vakken van genoten onder wijs) gemaakte vorderingen. "naer- Ter Miwonïnge van welke plegtigheid doordezé, alle mensch»h- noodigd e" be®'nnairS Van bescfc»fte opvoeding worden uitje- T: liBLOM Adrsz: President der Plaatselijke School- Commissie te Alkmaar BLflTE'NLANDSCHE BERIGTEN. P R U I S S E N. Neuendorf bij KobleNtz, den 11 Mei. In den voorgssndën nacht heeft in deze streek een zeldzaam naèuur- wschijnsel plaatsgehad, hetwelk, behalve door de met de meivisch- vangst bezig zijnde visschers, ook door andere personen is waarge nomen. Even na middernacht namelijk vertoonde zich aan bet firma- nent een zoodanig helder licht, dat de gehecie horizont in vuur scheen Mziln. Toen dit vuur eemge minuten aangehouden had', werd hetze!, 'em een punt te zamen getrokken, en formeerde een'vuurkogel ter {rootte van een hamvicser, welke een' vurgen staart ten minsten fln eere e! lengte scheen te hebben. Deze kogel lieP, met eene bui tengewone snelhe'd, langs den horisont, met een geweldig geraas w, na onderscheiden rigtingen doorloopen te hebben, verdween de' 7e ve in het gebergte. Men hoorde gedurende tfen minuten een vrees selnk gekraak en het gerommel van den donder uit het gebergte, her ive.lt langzaam verminderde en ophield. De hemel was, zoo vóór »ls na deze verschoning, helder en klaar. WU RTEMBERG. Stuttgard den 15 Mei. «efdeffinl JoennEmaTenfn dat° den I3<"' deZfr' het vo!- ^-eke„heerschter. teGiengen, in het bailluwschap v n eene""«ekende purper- of scharlakenkoortswaar Si„n?v d'i'eMn °°k yil" S3P^ geworden, en welke in den tee ziekte Je'le"i I"e"5Chen plotseling heeft weggerukt. Men heeft •mettitur enV °T''SSencie Staten als eene pestachtige be- ommenB on dS-00 gevaar'l!k als be gele koorts beschouwdwaar- tegelen heeft "Zen V?.n koningrijk Beijeren, zoodanige maat- tingen te werk crS"'rSS "l6'1 al,Pen bii ze4rgevaarlijkebesmet- 'VTootende pern v* ndrkikwelken de verspreiding van deze -t.. c..,en mitsgaders de genomen maatregelen van voor zorg, op de gezonde en zieke inwoners maakten, vermeerderden de Ziekte zelve; doch alle de geneesheeren van het koningrijk, en zelfs een geneesheer van Z. M. den Koning van Beijeren totdat einde af gezonden, hebben eenpariglljk erkend, dat deze ziekte slechts eene schailaken koorts is, en dat dezelve, door de verandering der luchts- gesteldheid een gedeelte van hare kracht verloren hebbende, een min der gevaarlijk karakter heeft aangenomen, hetwelk doet hopen, dat dezelve weldra geheel zal ophouden. Men acht het noodzakelijk, eeti einde aan de valsche geruchten te maken, welke, volgens zekerebe- rigten, reeds te veel verspreid zijn, en niet dan nadeelig voorde stad Giengen kunnen wezen, door deze afkondiging, welke geheel over eenkomstig de waarheid iste doen publiek maken. Voor het overige heeft zich deze ziekte niet dan in den oratrefc van Giengen verspreid, en men heeft zoodanige goede maatregelen genomen, dat, gedurende haar aanwezenhetwelk waarschijnlijk zeer kort zal zijn, zij zich niet verder zal verspreiden. Parts, den 13 Mei. »,!teden heeft, voor de regtbank van correctionele politie, eene m..,!n cas.v.a,n. overspeI gediend, welke tot eene zeer vreemderegts- nnH 'e heeft gegeven. Een man, welke omtrent 60 jaren tpiT S' ee'c- na zUne vrouwdie haar vijfenvijftigste mei-maand rio-pn ov®rsPe' beschuldigd en haar eenen zoogenoemde tnedeplig- aaniri' 'e/C 6n Vn/« ^aar oud lste hebben gegeven, van zijne Fer^iff^t afgezien. Men verwachtte dat trio, welks jaren, te zamen L, 1/3 bllooPen> buiten proces gesteld te zien, toen de presi- bii hp™",™*'1 vroeg' °f hij er in toestemde, om zijne vrouw weder nLk m Z?' llaar.ter»g «nenriep hij in, neen, dit der rbVh'n openhartige uitroep wekte bijzonder de vrolijkheid j ?yar de tegtbank meende daarin eene intrekking van rnLfl Mnklagt te zien. Dezelve nam in aanmerking, dit de de aSiS Vi" man0al Zl-'ne vrouw terug te nemen, alleen over de zfakTn °xVSrSp ko.n»vemietigenen bepaalde de pleidooijen advrtir a gen na t0- Int«sschen maakte de heer Clavenu. advokaat der vrouw, van de volmagt, die zij hem daartoe gegeven I 1 V*n '"terlocutoire vonnis te appelleren enalzoo zal deze genee! nieuwe questie voor het koninklijk geregtshof dienen. Den 19 Mei. dentin 'hoHï?/u™ °Vef df cöncept-wet aangaande de verkiezingen wor- n nu dagelijks in de kamer der afgevaardigden voorgezet. Tot he- d!rip u" er neSentien sprekers gehoord; mea zegt, dat het getal gesctirevenen om over dezehoogstbelangrijke questie het woord te voeren over de 150 bedraagt. Heden hebben al wederom vier sprekers hunne adviezen uitgebragt, namelijk de heeren de Killéle, er. r te" ^oordteele van het ontwerp, en de heeren Ternauxt; voeren' e^CI1 morg?n zullen andere sprekers het woord niiTrpG'SterenFVerSP[0ldf!e Z'ch aIhier bet gerucht, dat, op sommige f"" Van. Fransche-Comté, eenig tegen de veiligheid van den inVr 6 ™ene comP'Pttenop het oogenbiik der uitbarsting, mis lukt, en dat verscheiden opperhoofden van deze misdadige machina- «en gearresteerd waren. Onder het getal dier opperhoofden had men, j crwon ering, eenen voormaligen kolonel hooren noemen welke door de nog versche heejunering aan eene uitsteekende weldaad, die-hij, dP nr ,Cuenr0mst vandeij hertog van Angouléme, van den Koning V be,e meer 1 ieder ander, buiten alle verdenking was, we ke zich niet aan opstand eti ontrouw kan schuldigmaken, zonder tevens op de afschuwelijkste en laagste wllze ondankbaar te zijn. rlverzekeren, dat dit gedeelte van het verspreid ge- W- n w' waar,leid is- Het schijnt niettemin echter, dar de kwaadwilligen den naam van dien officier aan het hoofd hebben dur- ven plaatsen; doch op het oogenbiik, dat zij zijnen naam misbruik- alhi'er aiai?gek0men te Havre, van waar hij heden ochtend Ofschoon wij voorbeelden voor oogen hadden «•psehl!-- om nn<. „/J'e Jyerj wat, men u,n het complot te weten ij gekomen F.emVe da- rVf-H a.ank?msc va!1 den hertog van Angulême te Lons-Ie-Saul- h-d men in die stad eenen zekeren Bourgeois, een voormalig offi- cier van een, 111 iS 15bestaan hebben vrijkorpsgearresteerd. Twee of dr.e andere personen welke met Bourgeois verbonden ^Varén had den zich door de vlugt, aan het bevel van gevangeneming door de regterlijke magt tegen hen uitgevaardigd, onttrokken. Op hetzelfde tijcstip werden, teBesargon, twee andere personen voormali^t offi- ceren, welue onlangs uit de hoofdstad waren aangekomen, gearrew Deze COURANT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1