H. jr k 41 Ic J j» nV-X ALKMAARSCIIE SMRlil O U R A N 1 P R i I i 'I (P Hf M j r i/J 'F O fcfdt::rn4 j JJj'V gip I ■1 :- IK i filMt Ao. 1820.' No. 54; SEN 5 J u M r. 1 1 i 0^ Hp h éi riFi, VAN MAANDAG tJt.vji HO rr Deze C 0 URA NT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. EINNEriLAKDSCEIE BERIGTEN. NEDERLANDEN. Alk maar den 28 Mei. - eden namiddag ten 4 ure, hadden wij liet genoegen Z. K. ïl. «ie Prins van Oranje aan het Raadhuis te zien afstappen, en binnen deze Stad te mogen verwelkomen 'onder het aanheffen van Muziek door het Corps Muzikanten der dienstdoende Schutterijzijnde door Heeren Bura-emeesteren gerecipieerd en nssrBoven geleid voorts hsd 2. K. II» de goedheid, om aan de Leden van den Raad en van de R egt bank van eersten aanleg, de Vrederegtershet Corps Ofhcieren, de Geestelijkheid en verdere Collegien, Ambtenaren en Partikulieren gehoor te verlecnenen op het minzaamste over de belangens dezer Stad ou Burgerij te spreken; zijnde omstreeks half 6 ure vertrokken, Hoogsrdeszelfs re'ze naar den Helder voortzettende. Groot was de toevloed om Z. K. H. te zien, en de ondabbelzinnigste blijken van gehechtheid aan het Huis van Oranje en des Held van Waterloo, deden zich allerwege opmerken. Alkmaar, den 31 Mei. Heden voormiddag had eene openbare prijsuïtdeeling in de kapel- Kerk binnen deze Stad aan de Kinderen van de Stads Armensc.iool plaats, in tegenwoordigheid van den heer President-Burgemeester t« Leden van de plaatselijke School-Commissie den Schoolopziener van dit Distrikt en Directeuren van de gemelde School. Nadat voor af door een welingerigt onderzoek van den 11 oofd -O n pe rwijzer L: G' Krijt de Leerlingen proeven van derzelver vordering -n hadden gege- ven, in het leezen, schrijven, rekenen en in de gronden van de r e- duitsche taalwierden door Directeuren een aantal prijzen uitgedeeld wwljl de voor- tusschen en nazangen van de Leerlingen, door Or gelmuziek ondersteund eene zeer aangename afwisseling gaven. Zijnde deze piegf'gheid door onderscheidene opwekkingen en aan spraken van den 'Heer TII: BlomAs. President der plaatselijke School-Commissie geopend en gesloten en een en ander 111 de beste orde, ten genoegen van eene zeer talrijke schare afgelopen. K E N N I S G E F I N G. BUR GE MEESTEREN bf.r STAD ALKMAAR, gezien de I n- structie betrekkelijk de uitgifte der Pate ten, door den hter Direc teur-Generaal der Directe Belastingen en Posterijen op den 4s Oc tober 1819 gearresteerdhoudende dat de patenten en afschriften door het hoofd of een -daartoe door hem behoorlijk gemsgtigJe, leden des Gemeente Bestuiiren getekend, van het Zegel der Gemeente voor zien en aan de patenrpligtigentegen intrekking van liet recu voor den ontvang van het billet van aangifte, afgegeven, zullen uitge reikt worden, nadat dezelve behoorlijk genummerd, en in het eer ste gedeelte van het daartoe aangelegde Register zal zijn ingeschre ven als ook dot de patenten, zoo wel de oorspronkelijke, als dè afschriften derzelve, en die welke op den naam van anderen worden omschreven, behoorlijk door den. wettigen houder moeten worden ge'ekend. Brengen dien ten gevolge hij deze ter kennissè van de goede Bur gerij en Ingezetenen dezer Stad en Jnnsdictie van dien, welke aan het regt van Patent onderworpen zijn, en hun Patent-regt over hec c« halfjaar iRip-bii den heer Ontvanger der Direcie Belastingen bin nen deze Stad betaald hebben; om zich in persoon, voorzien van het door evengenoeniden ontvanger voor den ontvang van het billet van aangifte, afgegeven recu, ter bekoniing en ter tekening van derzeber Patent, op de gewone Secrctarfj dezer Stad te vervoegen, alwaar tot dat eit de dagelijks van Maandag den 5e dezer maand Junlj tot Znturdag den ,30* daaraanvolgende" ingesloten (j: uitgezonderd de Zon- en Feestdagen:) van des voormiddags 10 tot des namiddags twee uren, zal worden gevaceerd. Waarschuwende Burgemecsterentevens alle zoodanige patentplig- tigen welke niogten verzuimen aan deze hunne Kennisgeving te vol doen zij zich zeiven te wijten zullen hebben de nadelige gevol gen die daar Uit door het niet komen afhalen en tekenen van derzel ver P: tenten gearresteerd den 21 Mei 1819, zouden kunnen ontstaan. A L k M A A 5 den 3 Junij 1820. C: van OOSTVEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J, V O NK, Secretaris. 's Gravenhage den 30 Mei. Zijne Majesteit, bij besluit van den i8ilen dezer maand N'. ir, bepaald hebbende, dat, op den iSden junij aanstaanden en vervolgens jaarlijks, op dienzelfden dag, zijnde het verjaarfeest der overwin ning van JVaterlooeen algemeene dank- en bededag zal worden gehouden, is door Z. Exc. den Staatsraad, Directeur-Generaal voor de zaken van den hervormden en andere eerediensten, behalve dien der Roomsch Katholieken, gearresteerd de navolgende uitschrijving: Aan alle Protestantsche Christelijke Gemeenten in de Nederlanden. Is er eenige kenmerk der oorspronkelijke voortreffelijkheid vati den mensch het is zeker het hem geschonken voorregt, om zich te mogen verheffen, tot den Oneindigen; wanneer levendig gevoel van erkentenis voorgenoten weldaden, of geloovig vertrouwen, indrin gende nooden, zich in danzeggingen en gebeden ontboezemt. Algemeen besef van deze verpligcing en behoeften vereenigt ons tot den openbaren eeredienstdan naderen wij den Algoeden, als kin deren van eenen j vaderterwijl die gemeenschap in de verhevenste oefening, onzen ijver aanvuurt en ons geloof versterkt. E11 wanneer, bij belangrijke gebeurtenissen, of op plegtige ge denkdagen de leden van eene en dezelfde maatschappij zich als zoodanigen, in de tempels des Allerhoogsten verzamelen; door de zelfde belangen, door de gewigtigste betrekkingen, als broeders van één huisgezin, met eikanderen verbonden; dan erlangen de banden der maatschappij, door den godsdienst geheiligd, nieuwe waardeen nieuwe kracht. Eerwaardig moet ons dan, uit dit oogpunt beschouwd, de voor vaderlijke, sedert eeuwen in deze lande gevestigde instelling voor komen, van eenen jaarlijkschen Algemeenen Dank- en Bededag eene instelling, door onzén Koning, die den godsdienst zoo hoog waardeert, dadelijk bij den aanvang zijner regering wederom hernieuwd, Met geestdrift volgden wij daartoe zijne uitnoodigingtoen het wonderdadig Albestüur ons een verloren vaderland wederschonk met vertrouwen verzamelden wij ons, toen onverwacht nieuwe gevaren dreigden; met erkentelijke harten verheerlijkten wij onzen goddelijke» render, na de afwending van zoo groote gevaren, door de onverge telijke overwinning van Waterloo; en oe dankbare herinnering ;:au onze verlossing, verhoogde, reeds vier achter een volgende jaren, ons godsdienstig gevoel, bij den plegtige 1 eeredienst op den gedenk dag van die roemrijke zegelpraal. Onze geëerbiedigde Koning, dien dag voor altijd daaraan wil lende toewijden, heefc, bij besluit van den i8^en dezer bepaald, dat niet alleen nu wederom dit jaar, maar ook voortaan jaarlijks, de i|de junij voor den piegtigen dank- en Bededag zal afgezonderd blijven. Zoo zal, telken jare, zonder daartoe nadere besluiten of uit schrijvingen behoeven teHvorden afgewacht, het nederlandsche volk op den gedenkdag der volkomene vestiging van des ze' fs onafhanke- l.jkheid, zich vereenigen, ter verheerlijking van He n wiens m-gtige arm dat heil beschikte. Edeler bestemming kon zeker gee"en naro- naleii feestdag gegeven worden, dan om, ook bij voige ide geslach ten, te strekken tot verkondiging van de groote daden 'es Herre n Zoo blijft dan de dag, zoo rijk in g-oote herin..eri gen, dvuf- zaam bestemd, om de belangen van Vaderland cn Kaning den Albe- stuurder eerbiedig op te dragen; genoten weldaden dankba r te er kennen om de afwending van drukkende of dreigende ramp ui pot moedig te smeken; onze zonden, met opregt berouw, te bel 'de-; om derzelver vergeving geloovig te bidden en het zedehik e go is dienstig gevoel te versterken, hetwelk alleen de grondslag is duurzame voorspoed en geluk. Tot deze nationale godsdienstoefening ons, op den 18den fun 5 aanstaanden, verzamelende, zullen wij weder nieuwe stof vinden toe dankzeggingen cn tot gebeden. Vele zegeningen genoot toch elk onzer in zijnen kring, ei groot waren onze maatschappelijke voorregten. Het heil van een' algemeene vrede bleef de volken van Euiopa verblijden, terwijl de goede verstandhouding tusschen deszelfs Sou- vereinen gegronde hoop schenkt op de duurzaamheid van een geluk, welks mogelijkheid wij voor weinige jaren bijna zouden betwijlela hebben. Onder eene zachte en vaderlijke regering, genoten wij eene on gestoorde rust, te hooger te schatten, bij het beschouwen der on lusten waaraan wij andere landen ten prooi zien. Geene besmettelijke ziektenelders zoo vreeslijk woedendedom pelden ons in rouw. De hoop des landinans werd niet verijdeld» maar in de meeste onzer gewesten, met rijke vruchten bekroond. Dan. temidden van zoo vele zegeningen, troffen onsooksmar- telijke rampenbewijzen onzer volstrekte" afhankelijkheid van den lieer der natuur- Voor liet geweld der hoog gezwollen wateren en opeen gestapelde ijsschotsen bezweken onze dijken ea a'le aanwending van mensche- iijke kracht en kunst; vruchtbare velden werden in moerassen ver keerd en duizenden onz»r lar.dgenooten in de diepste ellende gestort. Nog grootere, reeds dreigende rampen, werden nogtnns door hec verschoonend bestuur d&r hooge Voorzienigheid genadig afgewend; terwijl tevens de voorvaderlijke deugd van menschiievende mededeel zaamheid op aanmoediging en na het voorbeeld van onzen vaderlij ken Koning, op eene echt nederlansche wijze uitgeoefend, eene bron werd van troost en liuip voor onze ongelukkige medeburgers. Te treffender echter was thans dit onheil, daar, in ons vader land zoo als in bijna geheel Europa, de naween der' doorworsteld»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1