C O U R A N ALKMAAR SC HE kennisgeving. V frankrijk. No. 25. een S t O. eid, iaat ioor ren* ;rug 5c de min "ger ioor derr loed ens ttna, 'aan van vaïi >nm. nan, van Lan- erg- rius izen aar, PU- >ch- erSy Deze COUR/INT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. DE COMMISSARIS GENERAAL FAN OORLOG, :i emmert bij deze alle houders van pretensien ten lasten vsti het Departement van Oorlog over den Jare 1819. dat de tijd tot hetitidienen van hunne rekeningenmevnorien of declaratienach tervolgens de Wet van 8 November 1815 N®. 36. met den laatsten dezer lopende Maand Junij finaal zal zijn verstreken, na welken dag gene derzelve meer kannen worden aangenomen, en noodigt hen mits dien uit, om dit uiterste tijdstip van indiening niet aftewachten, maar hunne Stukken onverwijld, aan het Departement van Oorlog ictezenden. '«Gravenhagen, den 5 Junij 1820, (get.) D' A U B R E M Voor Eensluidend afschrift De Commissaris belast met de Directie der ie afdeeling van het Departement van Oorlog, J. P. S C H E F F E R. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, ontvangen heb bende eene Kennisgeving van den Heer Staatsraad Gouverneur van IVoord-Holland van den 2 Junij 1820 N®. r||9 houdende informacie, dat overeenkomstig de bepalingen van Zijner Majesteits Besluit van den 18* Mei 11. N®. 11. voortaan jaarlijks op den i8e Junij een pleg lige Dank- en Bededag zal gehowcen worden. Maken dien ten gevolge bij deze aan de goede Burgerij en Ingeze tenen dezer Stad en Jurisdicti^w'van dien bekend dac op den i8e Ju r>>) Rededaz zal worde" g.Lou den, en dat ten einde deze zoo plegtig&a' en gedenkwaardige dag met de tneestmogelijke j erbied en Dankbaarheid aan het Opperwe zen, overeenkomstig de verpligting van ieder Ingezetetjgjp, en de bs Isngrljkheid enden aard der zaak, waartoe dezelve bijzonder is inge- rigt, uitgeoefend zoude kunnen worden, dien gehelen dag; tot des avonds ten zeven Uren roe, alle Neringen, Handwerken, openbare Bedrijven en Vermakeli kheden, onder wel ke benaming die ook zou de mogen zijn, zulle- stilstaan, en alle Winkels of Koffij—huizen en andere plaatzen van publieke bijeenkomsten gesloten blijventerwijl door of van wege.s de Politie alle gedruis en geschreeuw langs de Straten en Grachtenmet allen ernst eu gestrengheid zal worden te keer gegaan, en tegen de overtreders van een of ander zonder eenige oogluiking, volgens de bestaande Wetten zal worden geprocedeerd. La op dat niemand hiervan onkundig zij, zal deze van het Raad huis gepubliceerd ter plaatse alhier gebruikelijk geaffigeerd en in de Courant dezer Stad geplaatst worden.' Alkmaar den ro Junij 1820. C>. van O O S T V E E N, v». Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren II. J. VONK, Secretaris. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, gezien de In- structie betrekkelijk de uitgifte der Patenten, door den heer Direc- teur-Gereraal der Directe Belastingen en Posterijen, op den 4e Oc tober 1819 gearresteerd houdende dat de patenten en afschriften door het .loofu of reu daartoe door hem behoorlijk gemagtigde, leden der Gemeente Bescuuren getekend, van het Zegel der Gemeente voor zien en aan de patentpligtigea tegen intrekking van het rectivoor den ontvang van het billet van aangifte, afgegeven, zullen uitge reikt worden, 11a dot dezelve behoorlijk genummerd, en in het eer ste gedeelte van liet daartoe aangelegde Register zal ziin Ingeschre- ven, a,s ook cat de patenten, zoo wel de oorspronkelijke, als de abchri 1 ten derzelve, en die welke op den naam van anderen worden omschreven, behoorlijk door de 1 wettigen houder moeten worden getekend. brengen dien ten gevolge bij deze ter kennisse van de goede Bur gen; en Ingezetenen dezer Stad en Jurisdict'e van dien, welke san het zegt van Patent onderworpen ziin, ei hun Patenc-regt over het bcIIjaar 1819 bü de i heer Ontvanger der Directe Belastingen bin ten ieze Srad betaald he Uien; om zich in persoon, voorzien vaft tot door evengenoemden ontvanger voor den ontvang van het billet van aangifte, afgige en recu ter bekoming en ter tekening van eer zei ver Patcrt^ op de gewone Secretarij dezer Stad te vervoegen, a.waar tot dar ei de dagelijks van Maandag den 5e dezer maand Junij tot Zatnrdag de 3' 0 ds ra *ri v ötgeinden ingesloten uitgezonderd de Zon- en Feestdagen van des voormiddags 10 tot des namiddags twee uren, zal worden gevaceerd, rterJ" a*'sc'1Uwenc'e ftwgemeesterentevens alle zoodanige patentpli*- doen 7°ii 7iM?St°in verZHim.RH aan f'eze hunne Kennisgeving te vol doen zij zich zeiven te wijten zullen hebben de nadelige gevol- u'® caar u,t door de£ "iet komen afhalen en tekenen van der zei - ver Patenten gearresteerd den 21 Mei i8if, zouden kunnen ontstaan. Alkmaar, den 3 Junij 1820. C: tan OOSTVEEN, ve. Ttr Ordtnnantie van Hun Edele Achtbaren, H. J. VONK, Secretaris. BUITENLANDSCHF. BERIGTEN. OOSTENRIJK. Weenen den 26 Mei. De gevo'magtlgden der staten van het duitsche bondgenootschap ebben eergisteren hunne 34»" en laatste conferentie gehouden, Het grootst gedeelte der gevolmagcigden, welke aan ons hof niet geaccre diteerd zijn, hebben reeds deze hoofdstad verlaten. Het resultaat van deze onderhandelingen welke zes maanden geduurd hebben, waarbij de prins v»n Meiternich gepresideerd heeft, en bij welke steeds eensgezindheid, en gelijke gevoelens voor het algemeen welzijn van Duitscbland, geheeischt he iben zal binnen kort op eene constitutionele wijze aan dejbon les verg dering bekendgemaakt worden en daarna ooit te: keimis«e v» 1 het publiek worden gebragt. De prins von M/tternich is eergisteren nacht naar Praag vertrokken, om Dij de voltrekking van het huwelijk van den aartshertog Reinier tegenwoordig te zijn. Hierna zal de prins eemge dagen op zijn landgoed re Koningswart doorbrengen, en tussche i des 15de. en sos«» junij herwaarts terug komen, op den zelfden tild, dat ookdeKeizer alhier terug verwacht wordt. DUITSCHLAND. Frankfort, den 1 Junij, Sedert den 10fe* april hebben de leden van de bondsvergadering d® alh.er zes vertrouwelijke zittingen gehouden. De eerste pfegtige zft* ting zal den 8»» dezer plaats hebben, hetwelk juis de verjaard- is van de oodcrMekeoiog van de bondgenootschappelijke akte. Parts, den 3 Junij. i,»1"; de ,z,£t'"S vri de k*mer der afgevaardigden van heden is na hevige debatten, en na het verwerpen van hei door den heer Dessous seaux voorgesteld amendement, de eerste paragraaf van he eerste narrom a" verklezingen hoüdeudedat er, in ieder de partement, éen departements kies-kollegieen arrondissements-koll®- g.eu zullen zijn, met ,30 tegen ,25, en dus met eene meerderheid van vijl stemmen, aangenomen. Er ontbraken twee leden aan het appel- ,g"UX verkl?arde' b« bet begin der ballotage, dat hijI bij abuiseene zwarte111 plaats van eene witte boon in de bus se- worpen had. Zoo dit abuis niet had plaats gegrepenzou de meerder heid van zeven 111 plaacs van vijf stemmen geweest zijn. De deübe- ?V8r 8 tweede paragraaf van hetzelfde artikel, houdende eene uitzondering ten voordeel» der min volkrijke departementen ^iin te gen mnandng aanstaanden bepaald. *""tcu,enceD» zlJnte- ,wm h,ec. 00FnbliJk' dat de ui£ïlaS d« ballotering buiten de verga- bekend werd, ontving de ontzaggelijke menigte, welke de na- bunge grachten en straten bezette, deze tijding onder het duizendmaal VJ1 leVe de KoninS' Leven de Bourbons'. De wacht If- Cn' weerwil van de» grooten toevloed en de geestdrift dier menigte, hebben geene wanorden plaats gehad. Men d gezegd, dat de radikalen zich in grooter aantal aldaar zouden be- !Iï i"' h? de tooneelen der A„Sen t« hernieuwenmaar hun aantal schijnt daartoe te gering geweest te zijn De heer de Chauvelin wien men de vorige'dagen in grooten ?•- tale begeleid had, beducht, dat zulks op nieuw het gevaTzÜn zou heeft zich in stilte in zijn rijtuig begeven, hetwelk hem op eene der binnenplaatsen wachtte, en is afgelegen straten nJfi? P om zich aan de nieuwsgierigheid van het verzamelde voik te ónurekfen* Heden avond, omstreeks zeven ure, hebben zich debifeenschoiin- gen van vo,k, welke, even als de vorige dagen m jA,, r XVI en op het plein Louis XV verzameld haddennaar het Camni'iel begeven. De hekken van het plein en die van den tuin der Tuilerieti waren gesloten. Talrijke patrouilles doorliepen de straat Rivoli en de andere in de nabijheid der Tuilerien gelegene straaten. Een d«r patrouilles ,s op het Carrousel, bij het hotel van Nantes, beleedïd geworden; zij loste een geweerschot in de lucht; de beleediSen werden grooter student in de regten heeft zelfs beproefd om een soldaat het geweer af te nemen. De soldaat gaf vuur, end'ek<£ gel trof de borst van de student, welken nog krachten genoeg over bleven, om bij een parfumeur, in de straat de Chartres, in"te loo- pen van waar h.j op een overdekte draagbaar naar zijn h«is i gebrS - De opening der debatten van het proces van Louvelh bepaaldelffk tegen maandag vastgesteld; Het hof der pairs heeft zich Ladim r neerd, ten einde zich, ten ,0 ure p-eers, naar 5e pnSlleK fe te begeven. De deu?fcn van hst paleis Luxembourg zullen uiec vóóf DEN te J U N T. Ac. 1820. VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1