ALKMAARSCHE Ao. !Ü50. Ier» i T4 are- vati nic nna An- ?rsr® r eri p d® vnrt Jong imf he ten ■iffiö reur ijn- van kant' voor P. DE COMMISSARIS GENERAAL FAN OORLOG, T'J erinnert bij deze alle houders van pretensien ten lasten van het Departement van Oorlog over den Jare lil 19. dat de tijd tot letindienen van hunne rekeningen memorien of declaratien, ach tervolgens de Wet van 8 November iS 15 No. 36. met den laatsten dezer lopende Maand Junij finaal zal zijn verstreken na welken dag gene derzelve meer kunnen worden aangenomen, en noodigt hen mits dien uit, om dit uiterste tijdstip van indiening niet aftewachten, maar hunne Stukken onverwijld, aan het Departement van Oorlog ir.tezendsu. 's Gravenhagen, den 5 Junij 1820, (get.) D' A U B R E M Éi Voor Eensluidend afschrift De Commissaris belast met de Directie der ie afdeelinj van het Departement van Oorlog. J. P. SCHEFFER. KENNISGEFING BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, daartoe door meest alle de Kooplieden in Kaas aangezogt zijnde en daar te gen geene bedenkingen hebbende, Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen tiat bij provisie, en bil wijze van eene proeve, tot wederbp- 1 eggen toe, te beginnen met Vrijdag den 238» junij 1820 de Klok •welke des Vrijdags namiddags ten 2 ure tot 'hier toe heeft ge luid, om de Kaasmarkt te sluiten, voortaan ten één uur precies ral geluid, en de Kaasmarkt als dan worden gehouden voor ge sloten, terwijl de Markt des voormiddags ten negen ure precies zal geopend en met Koop en Verkoop een aanvang gemaakt moeten worden; blijvende niettemin alle voorgaande "Reglemen ten, Bepalingen en Pcenaliteiten op het Stuk der Markten gesca- tuëerd in hun geheelen in gestadige Observatie. Aldus gedaan ter Kamer van Heeren BURGEMEESTEREN voornoemd den 13 Junij 1820, C: van OOSTVEEN, n. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. BURGEMEESTEREN, der Stad Alkmaar, maken door deze békend dat zij met approbatie van de Heeren van den R.AAD de zer Stad, op IFoensdag den 5 Ju lij 1820, des middags ten 12 ure, op de Stads-Timmerwerfbinnen gemelde Stad, bij Inschrijving en Opbod aan de minstaannemenden zullen aanbesteden, het uitdie pen, als ook het uitwerken of nitbonken der Rietschoot, van een gedeelte der Buitengrachtstrekkende van dc Beer bij de Bleekers of Zandersloot oostwaards op, tot aan de Brug buiten de gewe- zene Nieuwlander-Poort dezer Stad. /.ullende het Bestekbenevens de Conditiën en Foorwaarden daarvanVeertien dagen voor de Bestedingdagelijks voor een ie der ter lezing liggen op de bovengemelde Stads-fimmerwerf Cuit gezonderd de Zon- en Feestdagen) van des voormiddngs 9 tot des middags 12 ure er. van des namiddags 2 tot 5 ure, alwaar ook de I'rovisioneele Inschrijvings-Billettenwelke op Zegelpapier ge schreven ondertekend en digtgelakt zullen moeten zijn, daags ■voor de Besteding om 4 ure, des namiddags ingeleverd moeten ivorden, terwijl de noodige aanwijzing en informatie bij AsnStads- Architect op gemelde Stads-Timmerwerf woonachtig te bekomen zijn. Alkmaar den Junij 1820. C*. VAN OOSTVEEN, Vt. Ter Ordonnantie van Ilun Edele Achtbaren II. J. VONK, Secretaris. BUITENLANDSCIIE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. 4 Parys, den 10 Junij. In de zitting vsh de kamer der afgevaardigden van heden, recla meerde de heer Lafitte tegen de redactie der notulen, zeggende, dat de hoofdstad in zulk eenen staat was, dat de kamer zich geautoriseerd kdn achten, om te verklaren, dat zij, in hare deliberatien, niet vrij was Sedert drie dagen, zeide hij, stroomt het bloed in deze hoofdstad, en daarna crad hij in bijzonderheden van het opgisterenop nieuw ge beurde, en van de destijds gepleegde ijsselijkhedeu. Verscheiden an dere leden deden insgelijks, doch zeer verschillende verhalen, zoo van de wanorden zeive, als van de oorzaken daarvan. Hier uit ont stonden hevige discussien. Van sommige kanten vorderde men d# sluiting dezer debatten; van andere het formeren van een geheim co mité; sustinerende de afgevaardigden van de regterzijde dat derge lijke debatten niets kondeuitwernen dan het verwekken van nieuwe wanorcen en het aanhitsen der gemoederen. Met veel moeite bekwam de heer Benjamin Constant het woord, doch hij werd gedurig in ge vallen, tot dat eindelijk de groot zegelbewaarder het woord opvatte» wanneerop het herhaald geroep van alle kanten der zaal, de discussien gesloten, en de notulen goedgekeurd werden, en men eindelijk tot de orde van den dag overging. Oa deliberatien over de concept wet aan- gaandede verkiezingen diensvoigens hervat zijnde, werden de beid» laatste artikelen der wet aangenomen. Men wilde ook nog over de addi tionele artikelen delibereren, maar het reeds verre gevorderde uur liet zulks niet toe, weshalve het vervolg der deliberatien tot aan staanden maandag gcadjourueerd werd. De heer de Fillèle heeft deze zitting nogmaals gepresideerd. Heden ziet hec lichc de volgende ordonnantie, door den pre- fekt van het departemenc van de Seine en den prefekt van politie,' aan de inwoners dezer stad gerigt ie midden der toneelen van wanorde, die, sedert eenige dagen, de harten uwer magistraten bedroefd hebben, hebben zij het genoegen gehad re zien, dat deinwoonders van Parys doof gebleven zijn voor de aanhitsingen van hen, welke dezelve op den doolweg wilden leiden. Jongelieden, grootendee's vreemdelingen inde hoofdstad, verleid door de vijanden der publi# .e orde, hebben overal niet anders ontmoec dan burgersdiébij het wraken vau alle buitensporigheden, deze oproerige bijeenkomsten, waarin zich de onervarendheid liet mede slepen betreuren. Hun baar b 1 ij kei ij k voornemen was, om de bernad- s'agingen der kamers te verstoren, om op dezelve ee;i' strafbaren invloed uit te oetenen. Eene zodanige onderneming kan niet falen uwe afkeuring te verdienen. Gij weet zeer wel, dat alle de denk beelden van den Souverein teil doei hebben, om zijn werk te beves tigen, en gij verwonderd u regtmatig over deze kreten, welke zouden kunnen doen gelooven, dat het zake was om de instellingen te verde digen, welke de natie te vergeefs zocht, tot dat zij die van de wijsheid des Konings ontvangen heeft. Uwe overheden hebben Z. M. vau uw uitmuntend gedrag niet onkundig gelaten- De min door het fortuin begunstigde klassedie achtingswaardige werklieden, welkehunne huisgezinnen met de vruch ten van hunneh dagelijkschen arbeid voedenhebben zich door hunne kalmte en wijsheid doen opmerken. Wij hebben er den Ko ning van onderrigtwij hebben bem beloofd,' dat hij steeds bij u de getrouwheid de billijke wederkeerigheid der liefde, welke hij aanzijn volk toedraagt, zal vinden. De Koning heeft bevolen ul. te kennen te gevendat hij op uwe goede gevoelens en op uwe stipte nakoming der wetten den eersten waarborg van het algemeen welzijn, als ook de eerste deugd vaneen vrij volk, rekent. Gelast zijnde u deze woorden ver te brengenzoo weten wij» dat zij door u gehoord zullen worden; gij zult, bij voortduring, zoo als gij zulks gedaan hebt, de kwaadwilligheid tegenstand bieden, en de pogingen van uwe magistraten ondersteunenten einde de publieke rust te verzekeren. Indien de oproerige tooneelen welke dezelve ver stoord hebben, hernieuwd mogten worden, zotidt gij u van de rust verstoorders verwijderen, opdatzij afgescheiden van alle brave lie den, alleen blootgesteld blijven aan de maatregelen, welke bet gou vernement heeft moeten bevelen, om de bijeenscholingen uit eente drijven, welke ten iaatste uwe veiligheid eneigendommen in de waag- sehaal zoudestellen; en gij zult, in de gestrengheid, welke hetzelve te gen de verstoorders der orde aan den dag zal leggendeszelfs gehee ls bezorgdheid voor de verdediging van uwe belangen en van uws regten erkennen." De oranjerie, welke Tangs den Carousel loopt, is steeds door een bataillon van de koninklijke garde-infanterie bezet. De schild wachten zijn. aan de buitenzijde van het plein der Tuillerien, langs het hek geplaatstmen veroorlooft aan niemand, wie het ook wezen mag, om voor de hekken te blijven staan, teil einde te zien, wat er binnen de Tuillerien voorvalt. Heden zijn verscheiden maarschalken ten hwize van de maar schalk Macdonalddie te Parys in garnisoen liggende troepen kora- mandeertbijeen geweest. Het gerucht was in omloop dat er, heden avond, trots de uitgevaardigde ordonnantiën van politie, op nieuw oproerige.samen scholingen opde Bonlevard zoude plaats hebben. Maafdemiiitaire beschikkingen waren zoo wel gemaakt, dater geene volksverzame lingen hebben plaats gehad, en dat, te Parys, de rust nergens ge stoord geworden is. 1 1 Deze COURANT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. FAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1