H, ALKMAARSCIIË Ag. de commissaris generaal van oorlog, NEDERLANDEN. VAN MAANDAG Deze COURANT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven, jLerinnert bij deze alle houders van pretensien te» 1 iet Departement van Oorlog over den Jare 18 9- <J" t|Jd letlndienen vsn hunne rekeningen, memonen of declarattenach- (ervolJns de Wet van 8 November il 15 No36. met den laatsten dezer dopende Maand Junij finaal zal zijn verstreken, na welken dag gene derzelve meer kunnen worden aangenomen, en noodigt hen mits dien uit om dit uiterste tijdstip van indiening met aftewachten, maar hunne Stukken onverwijld, aan het Departement van Oorlog intezeuden. 0 s Gravenhagen den 5 Juni] 1820. (get.) D* A U B R E M Voor Eensluidend afschrift De Commissaris belast met de Directie der 1» afdeeling van het Departement van Oorlog. J. V, S C H E F F E R. KENNISGEVING BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, daartoe door meest alle de Kooplieden in Kaas aangezocht zijnde en daar te gen geene bedenkingen hebbende, Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen Dat bij provisie; en bij wijze van eene proeve, tot weriersp- zeggen toé, te beginnen met Vrijdag den sgan Junij 1820 de Klok. welke des Vrijdags namiddags ten 2 ure tot hier toe heeft ge luid, om de Kaasmarkt te sluiten, voortaan ten één uur precies zal geluid, en de Kaasmarkt ais dan worden gehouden voor ge sloten; terwijl de Markt des voormiddags ren negen ure precies zal geopend, en met Koop en Verkoop een aa vang gemaakt moeten worden; blijvende niettemin alle voorgaande Reglemen ten, Bepalingen cn Pcenaliteiten op het Stuk der Markten gesta- tuëerd, injhun geheel, en in gestadige Observantie. Aldus gedaan ter Kamer van Heeren EURGEMEESTEREN voornoemd den 13 junij 1820, C: van OOSTVEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. BURGEMEESTEREN, der Stad Alkmaar, maken door d.cze fcekend dat zij met approbatie van de Heeren van den RAAD de zer Stad, op Woensdag den 5 Julij 1820, des middags ten 12 ure, «p de Stads-Timmerwerf, binnen gemelde Stad bij Inschrijving en Opbod aan de miiistaanncmenden zullen aanbesteden, het uitdie nen, als ook het uitwerken of uitbónken der Rietschoot, van een gedeelte der Buitengracht, strekkende van de Beer bij de Bleekers of Zandersloot oostWaards op, tot aan de Brug buiten de gewe- zene Nieuwlander-Poort dezer Stad. Zullende het Bestek, benevens de Conditiën en Voorwaarden daarvan, Veertien dagen voor de Bestedingdageliiks voor een ie der ter lezing liggen op de bovengemelde Stads-7immerwerf (uit gezonderd de Zon- en Feestdagen) van des voormiddags 9 tot des middags 12 ure en van des namiddags 2 tot 5 ure, alwaar ook de provisioneels Inschrijvir.gs-Billettenwelke op Zegelpapier ge schreven, ondertekend en digtgelakt zullen moeten zijn, daags -voor de Besteding oin 4 ure, des namiddags ingeleverd moeten Worden, terwijl de noodige aanwijzing en informatie bij den Stads- Architect op gemelde Stads-Timmerwerf woonachtig te bekomen zijn. Alkmaar den 6» Junij 1820. C«. van O O S T V E E N, v«. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. VONK, Secretaris. BURGEMEESTEREN der Stad Alkmaar, van de Kommissie tot de Amsterdamsche Tentoonstelling ontvangen hebbende eenige Exemplaren van het Programma der Tentoonstelling van Voort brengsels van Schider- Teelten-, Graveer- en Beeldhouw-kunst, door levende Meesters, welke dit Jatr aldaar zal piaats hebben. Brengen bil deze, op verzoek van gezegde Kommissie, ter ken- nisse van alle en een iegelijk dat op het gewone Secretarie de zer Stad dagelijks van des morgens 9 tot des namiddags 2 ure» uitgezonderd de Zon- en- Feestdagenvoor een ieder h«t boven gemelde Programma zal ter lezing liggen- Actum ter Kamer van Heeren BURGEMEESTEREN voornoemd den 13 Junij 1820, C'. van OOSTVEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Parts den 16 Junij, Men verzekert, dat de Koning, in het begin der volgexde week, weder naar ae Kapel gaan, en vervolgens zijne gewone wandelingen zal hernemen- Heden ztjn, in de kamer der afgevaardigden, ten gevolg# der voortgezette ueiiberacien over het budget der uitgaven sommige hoofdstukken van hetzelve, betreffende de uitgaven van het minis terie van binnenlandsche zaken, als die voor de kunsten en weten schappen, voor de geestelijkheid, voor den hervormde eerediensc, ais ook voor de bruggen en wegen, aangenomen. Men verzekert, dat de hertog Descazetop morgen, te Etï- oles gewacht word. De hertog de Saux-Tavanr.espair van Frankrijk, fsgiste ren binnen deze stad overleden. Eergistere-n hebben «enige handwerbgezellen van eene katoen spinnerij in de voorstad St. Antonie oproer gemaakt, ten einde vermeerdering van loon te bekomen; de politie heeft dadelijk twee der oproerigsten gevat. Men verzekert, dat de heer Bousquei-des-Champs nog in elf processen voor het cour d'asstses betrokken ij. Sedert de jongste onlusten is er, in iedere wijk vatl Parys, een detachement van honderd vijftig man gestationneerden veel vuldige patrouilles van vijf en twintig man, onder kommandovaa eenen officier, doen de ronde in de aan dezelve aangewezen arron dissementen. Des avonds ziet men veelvuldige patrouilles van de nationale garde langs de boulevards trekken; maar alles is rus tig. Ten gevolge der te dien opzïgte plaats gehad hebbende instrne- zljn acht jonge lieden, die bij gelegenheid der volksverzamelingen, in hechtenis genomen waren, in vrijheid gesteld geworden. Gisteren morgen zijn, daarentegen; verscheiden jor.^e lieden, meestal studenten in de regten of in de medicijnen in hunne hui zen gearresteerd. t De graaf de BlacasJs tegenwoordig, te Rome bezig met het doen verrigten van opdelvingen, die der. besten uitslag heb ben. Een romeinsch geweermaker heeft «ene nieuwe wijze uitge vonden, om zich van donder-poeder in plaats van gewoon bus kruid te bedienen, en zulks zonder eenig gevaar of hindernis. Zijne uitvinding kan op gewone munitie-geweren worden toegepast. Brieven uit Epirus, zoo zegt een der romeinsche dagbladen, melden, dat de vier pachas, welke de Groote Heer tegen den ver- masrden pacha van Janina heeft afgezonden, in plaats van hem te bestrijden, zich bij hem gevoegd hebben, en, aan het hoofd vao een leger van 80,000 man op Konstantinopel rukken. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. BRUSSfLden 18 Junij. Heden ochtend is er in de hoofdkerk van Sainte-Guduile, een p!eg<» tig Te Denm gezongen, ter gedachtenis van den verjaardag van detï veldslag van Waterloo, welks gelukkige uitslag da onafhankelijkheid van ons vaderland verzekerd heeft. De Burgerlijke en militaire re- geringsmagtên, en een detachement van de kompagnie d'élite va» de burger garde, hebben deze godsdienstige plegtigheid bijge woond. De leden van het burgerlijk bestuur waren in déti zwa- ren rouw, en de militairen droegen een zwart krip otn den af m ter oorzak» van den dood van H. K. H. de Prinses Dotiairiér* van Oranje-Nassawmoeder van onzeu doorluehtigsn aaonafdii.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1