alkmaarsche D oor sommige Hoofden van Departementen van algemeen Be- j stuur herinnerd zijnde, de bepalingen der Wet van 8 November M» ALKMAARSCHE A©«' ÏÖ20. Ne. s?. Te Ai,kmaa& **s A. STERCK irj de A&teïd m, W#k C. N*. H. J. VONK, Secrecarit. Aö. l'-2 3. Dut COUR4NT wordt gratis Uitgegevetr. BlPGEMLESTEREN dek STAD ALKMAAR, Inform atien nfflpn "rebbenie, .dsc op heden zich binnen deze Stad een Dolle vertoondT welke reeds onderscheidene honden zoude ge v 7oo veel in hun vermogen is, het verschrikkelijk onieil, dat daar uit zoude kunnen ontstaan, willend, voorkomen; hebben goedgevonden te bepaler. T.. Dat de eigenaars of houders van Honden zullen verpiigt zijn, om, van heden af tot oP het einde der Hondsdagen va* dit lopende Jaar, derzelver Hond, of Honden aan de Ketting tt leggen en gednrtnde dien ttfd niet langs de Straten of We ten dezer Stad en Jurisdictie, te mogen laten loslopen. e„ Da: alle Honden, welke oP de straten of wegen binnen deze Stad en Jurisdictie zullen loslopen, dadelijk ponder ee- idze coniuventie worden doodgeslagen. E. Burg.meesteren vermanen elk Eigenaar of houder van Hond of Honden, om deze bepalingen en maatregelen van Politie stiptslljk naar t. komen, en Waarschuwen voorts een ieder, om de Serge anten van Politie, welke speciaal door oss zijn gsmagtigd tot het doodslaan der Honden, in geenea deele hinderlijk te zijn in de uit voering van derzelver pligtdaar zulks alleen ten oogmerk heeft, om de goede Ingezetenen dezer Stad en Jurisdicte, aan geene geva ren bloottestellenwelke de ondervinding meer dan eens heeft doen zien, dat door onachtzaamheid óf het niet naarkomen der Waar schuwingen, te weeg gebragt zjjn geworden. En op dat niemand hier van onkundig zij, zal deze van het Raadhuis gepubliceerdter plaatse alhier gebruikelijk geaffigeerd en in de Courant dezer Stad geplaatst worden. Aldus geariesteerd bij BURGEMEESTEREN voornoemd den 2Ó' Junij 1S20, C: 7 a n OOSTVEEN, v?. Ttr Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. viinet i-ruKturrimti uer .tentoonstelling van Voorc- brengséls van Schidcr- Teeken-, Graveer- en Beeldhouw-kynsc, r lever.de Meksters, welke dit Jaar aldaar zal plaats hebben. Brergen bij deze, op verzoek van gezegde Kommissie, ter ken- sse van alle en een iegelijk, dat op het gewone Secretarie de- J Van de« morSens 9 tot des namiddags 2 ure, irmpW.U» en-Feestdagenvooreen ieder het boven- femelde Programma zal ter lezing liggen- Actum ter Kamer van Heeren BURGEMEESTEREN voornoemd den 13 Junlj 1820. Ca. VAN OOSTVEEN, vt. Eer Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren ihct ue pïCi.B», weiKc oponiDoueu ztjn. uit waren voorneen oe pachas van Romelie en Thessalie i tiochdaar men verzékert," dac deze zich bij den pacha van Janina gevoegd hebben, zullen zij door anderen moeten vervangen worden. Hierop volgt deseraskier, of de luitenant-generaal van den grootvisier, met de troepen en de pachas van Erzerum en van Bosnië. Deze worden fgevolgd door den a ga der Janltsaren aan hec hoofd van zijne ortas of regementen. DeTophi- baschi sluit den marsch met de artillerie, gelijk de schibitschis met de ammunitie. De infanterie der provinciën dientom de wagens inet mondbehoeftesenz. te eskorceren. F R A N K R IJ K. Parys, den 22 Junij. De volgende hoogst vreemde zaak heeft heden voor het cour d' assises gediend. Cecilia Larmizes en twintig jaar oud, hield huis iaet zeker.i. BE SAAT5RAAD GOUVERNEUR VAN NOORD HOLLAND. BURGEMEESTEREN, der Stad Alkmaar maken door deze Deze COURANT wordt voor eer.e Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. VAN MA AN D A C DEN 3 JULK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1