D ALICM A ARSCHE H. J. VONK, Secretaris. A O, l2«\ [ijt-CTfiïitt Deze COUR ANT wordt voor e ene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. DE SAATSRAAD GOUVERNEUR FAN NOORD HOLLAND. 'oor sommige Hoofden van Departementen van algemeen He- steur herinnerd zijnde, de bepalingen der Wet van 8 November 1815 No. 36, betreffende het inleeveren van Pretention ten laste van den dienst van 1819 voor 15 aanstaande. Brengt zulks bij deze ter kennisse van elk en een iegelijk die bet zoude mogen aangaan, en inviteert wijders alle autoriteiten en ver dere belanghebbenden om aan hem Staatsraad Gouverneur van Noord- llolland uiterlijk vóór of op den 12 Julij aanstaande te doen kennen de nog ongeltquideerde Prwentiën over den dienst van 1819, welke door zijne tussckenkomst a>n de respective Departementen van al gemeen bestuur, zijn of als nog zoude behoren te worden opge zonden. Gedaan te Haarlem den 26 Junij 1820. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. BURG E MÉ EST ER EN der STAD ALKMAAR, in form «tien bekomen hebbende, dat op heden zich binnen deze Stad een Dolle hond heeft vertoond, welke reeds onderscheidene handen zoude ge beten hebben; en, zoo veel in hun vermogen is, het verschrikkelijk onheil, dat daar uit zoude kunnen ontstaan, willende voorkomen hebbeu goedgevonden te bepalen 10, Dat de eigenaars of houders van Honden zullen verpligt zijn, om, van heden af tot op het einde der Hondsdagen va» dit lopende Jaar, derzelvcr Hond. of Honden aan de Ketting te leggen en gedurende dien tijd wiet langs de Straten of We gen dezer Stad en jurisdictie, tc mogen laten loslopen. en s°. Dat alle Hondenwe'ke op de straten ef wegen binnen deze Stad en Jurisdictie zullen loslopen, dadelijk zonder ee- nige cor-nivenue zullen worden doodgeslfgtn, Bnrgemeesteren vermanen elk Eigenaar of houder van Hond of Honden om deze bepalingen en maatregelen van Politie stipteliik naar te komenen Waarschuwen voorts een ieder, om de Ser?e- anten van Politie, welke speciaal door ons zilr: gemagtigd tot het doodslaan der Honden, in geenen deele hinderlijk te zijn in de uit voering van derzei ver piigt, daar zulks alleen ten oogmerk heeft om de goede Ingezetenen dezer Stad en Jurisdicte, aan geene gev.-' ren bloottestelleri welke de ondervinding meer dan eens heeft doen zien, dat door onachtzaamheid of het niet naarkomen der Waar schuwingen, te weeg gebragt zijn gewordeu. En op dat niemand hier van onkundig zij, zal deze van het Raadhuis gepubliceerdter plaatse alhier gebruikelijk eeaffigeerd en in de Courant dezer Stad geplaatst worden. Aldus gearresteerd bij BURGEMEESTEREN voornoemd den 2ée junij 1820, C: van OOSTVEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. ff RGRMEESTERF.N der Stad Alkmaar, van de Kommissie tot de Amsterdamscbe Tentoonstelling ontvangen hebbende eeniee ixemplaren van het Programma der Tentoonstelling van Voort brengsels van Schider- Teeken-, Graveer- en Beeldhouw-kunst °r lever.de Mefcsters, welke dit jaar aldaar zal plaats hebben. Rrengen bij deze, op v-rzoek van gezegde Kommissie, ter ken- isse van alle en een iegelijk, dat op het gewone Secretarie de- 2er Stad dagelijks, van des morgens 9 tot des namiddags 2 ure, imgezori.erd de Zon- en- Peestd3genvooreen ieder het boven gemelde Programma zal ter lezing liggen* Actum ter Kamer van Heeren BURGEMEESTEREN voornoemd den 13 Junij 1820, C». VAN O O S T V E E N, Vt. ftr Ordonnantie van Hun Edele Achtbar ets ,BU^GJME?srEREN> der Stad Alkmaar, maken door deze zerStad On IVmet ,apP50batie v,n de Heeren van den RAAD de- on l 5 Julij 1820des middaSs ten 12 ure, en ammerwcrf> binnen gemelde Stad bij Inschrijving en Opbod aan de mmataannemenden zullen aanbesteden, het uitdic- £,j 'S J° 0 .C, u,twerken Of uitbonken der Rietschoot, van een ff"6/ 1 l®U,t"graChh strekkende van de Beer bij de Bleekers n ersloot ooscwaards op, tot aan de Brug buicea de gewe- zeue Nieuwlander-Poort dezer Stad. Zullende het Bestek, beneveni de Conditiën en Voorwaarden. daarvan Veertien dagen voor de Bestedingdagelijks voor een ie- 1 f'?s i'5gen °P oe bovengemelde Stads-1 immerw.-'rf (uit gezonderd de Zon- en Feestdagen) van des voormiddags 9 'tot, des ddags 12 ure er. van des namiddags 2 tot 5 ure, alwaar ook de hrovisioneele Inschrijvings-Billettenwelke op Zegelpapier ge- r'"f""dertekend en digtgelakt zullen moeten zijn, daags Ja Besteding om 4 ure, des namiddags ingeleverd moeten worden, terwijl de noodige aanwijzing en informatie bij den Stads- ect °P Se'ueidef Stads-Timmcrwerf woonachtig te bekomen zij n. Alkmaar den 6Junij 1820. C«. van O O S T V E E N, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren II. J. VON K, Secretaris. BUITENLANDSCHE BER1GTEN. T U R K IJ E. Konstantinopkl, den 13 Mei. Behalvert tegen den beruchten ca trotsche AU, pacht van J.inina, heeft de Porto nog tegen eenige andere pachas, welke niet minder heersenzuehtig zijnte worstelen. Onder dit getal behoort vooral de pacha van Bagdad. Indien men bij dezen nog voege de vier op roerige pachas van Bulgarien, zoo heeft de Groote heer geduchte armeeen zoo 111 Azie als in Europa noodig, om deze bndersëhéiden rebellen te bedwingen. Men is verlangende te Vernemen welke door oe Porte het eerst zal aangevallen worden, waarschijnlijk zal het de pacha van Jaiiina zijn, welk de stoutmoedigste van alle 1 is. Deze heelt tijding ontvangendat de Porte zich tegen heai wapend, en heeft dien ten gevolge alle toebereidselen tot verded ging gemaakt, zoo dat de armee van den Groote Meer veel moeite zal hebben om hem te onderwerpen. Sommige staatslieden vreezen zelts, dat men hierin niet zal slagenvooral, indien h#c gerucht bevestigd wordt, dat geheel Griekenland zich aan hem onderworpen heeftom zich van het juk der Turken te ontdoeu. De Wecbabiten hebben zich op nieuw vertoond en den oorlog aangevangen. Men zegt, dat hunne magt sterker is.dan te voren zij hebben hunne vijandelijkheden begonnen door eene groote tiirk- sche karavaan te plunderen. Verscheiden paichas hebben order van den Groote Heer ontvangen, 0111 met sterke detachementen naar onderscheidene plaatsen te trek kendoch deze troepen komen zeer langzaam op, ja zelfs de ja- aitsaren, welke voor het grootste gedeelte alhier of in de nabij ge legene provinciën zich bevinden. De pacha van Anatoilcn heeft 1 asc ontvangen, om mét een aanzienlijk korps troepen den Bosphorus over te trékken én zich in de ommestreken dezer hoofdstad te kam peren. De andere pachas, welke de strikite orders ontvangen heb ben, zijn met hunne troepen reéds op marsch. De groote armee wordt in d» ommestreken van Philippopolis verwacht, alwaar de onderscheidene korpsen zich moeten vereenigen. De L' av.iJerie, wel ke zich insgelijks in beweging stele, zal onder het opperbevel van de Spabila Agasy staan. Zie hier den marsch en de orde van bataille der turksche légers, welke tegen de oproerige pacha's te veld trekken: de voorhoede, bestaande uit Tartaren en andere geregelde troepen, véreenigc zich met de pachaswelke opontboden zijn; Dit waren voorheen de pachas van Romelie en Thessalie 5 doch, daar men verzekert, dac deze zich bij den pacha van Janina gevoegd hebben, zuilen zij door anderen moeten vervangen worden. Hierop volgt deseraskier, of de luitenant-generaal van den grootvisier, inet de troepen en de pachas van Erzerum en van Bosnië- Deze worden Jgevolgd door den aga der Janltsaren aan het hoofd van zijne ortas af regementen. De Tophi- iiaschi sluic den marsch met de artillerie, gelijk de schibitschis mee de ammunitie. De infanterie der provinciën dient, om de wagens met mondbehoeftesenz. te eskorteren. F R A N K R IJ K. Parts den 22 Junij. De volgende hoogst vreemde zaak heeft heden voor het cour d' assises gediend. Cecilia Larmé, zes en twintig jaar oud, hield huis met zekerit, VAN' MAANDAG U E N 3 JUL K

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1