ALKMAARSCHE NEDERLANDEN. Ao. 1820. rfft-Z r teld. lasié# :id tot jnden, iet ar- bijeen k eé e gede.e an den 's Gra- zan de- waar. ipraalr. rant:, geitr. leuren die in "■Jig? er vo- nliefid terwijl taege- o tend vaar woon. fain ei i nm- iijk en erscne harint Hf/r 'ril#- Die?» faanjt Guur Trijn- "en. ia Pen- 1EER, nde in Stoe- pij ten, Thee- twerk, .1atras- ;u vei4 invaar- JEEfL- naar. en ijs gs van Srerf- 'la dig, nnditi- rc. s in de i door oiling, an L. missie ing ca en t: fs - 10 llbn- ;en en om de en of den en ndp'jn ■n t ij n ezelve Deze COURANT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. Burgemeester-en der stad alkmaar, ontvangen hebbende de dispositie van een Heer StaatsraadGouverneur van Voord-Holland, van den 29'"° J«"ö '«2°; houdende bepalingen tegen hec losloopen van Honden, en luidende als volgt De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOL LAND, in ervaring gekomen zijnde, dat zich wederom verschei- de dol la. Honden in sommige gemeenten dezer provincie hebben vertoond. En in overweging genomen hebbende, dat de ondervinding heeft doi z!ei°, dat de gewone voorschriften tegen het losloopen van Handen zoo gedurende de hondsdagen als bij buitengewone om. statigheden, «iet voldoende zijn en de executie daarvan met lehooriijk gesurveilleerd wordt. Heeft goedgevonden te bepalen; 1#. Dat op ontvangst dezer, tot ultimo Augustus aanstaande, geenë tioncen hoe ook genaamd zullen mogen losloopen, ook «aan niét, wanneer dezelve gemuilband mogten zijn, met last «an 1 lemen Burgemeesteren der steden en Schouten der ge meenten ten putten lanue deswegens dadelijk ue noodige pu- blicatieu te noeu. ic Dat door de scedelpe en plaatselijke besturen de noodige or- ders zuilen gegeven en personen gedespicieerd worden, om aiin Houden welke in contraveuue tegen net eerste art. de- zet mogten losloopen, zonder eeaige coumveuiie te dooden. v>, Heerea Burgemeesteren der steden en Schouten der gemeenten ten platten lanue te autoriserenom vooi elke losloopende Hond, welke ten gevolge van art. 2 zal worden geuoou, aan óien genen, die deuzèlven heeft gedood, eene premie van één gulden' uit de pose van onvoorziene uitgaven te voldoen; outier geüoudeiihei'dom op den 1 September aanstaande op- tegeveuwelke uitgaven dien ten gevolge zullen zijn gedaan. En zal deze door het provinciaal' blad worden gebragt ter ken- nisse van Heereu Burgemeesteren en Schouten der gemeenten ten platten lande, om zien uien contorm te gedragen. En wi ders worden geinsereerd in de AmsteruatnsehéHaarlem- sche en Alkmaarsche couranten, tot iuformatié van allen die daar bij eenIg beiang zouden mogen hebben. Haarlem den 29' jfunij 1820. De Staatsraad, Gouverneur voornd., Van TETS van GO UDR1AAN. Brengen zulks mits dezen ter kennis der Ingezetenenen verma nen de Eigenaars vau Honden, om zich stiptelijk naar deze bepa lingen te regelen; wordende wijders een ieder ten ernstigste» ge waarschuwd, onl diegenen, welke tot het doodslaan der losloo- pende Hondeuuitdrukkelijk zijn gemagtigd, in geenen deele hin tlèrlijk te zijn in de uitoefesing van hunnen pligt. Alkmaar den 7 Julij 1820, Burgemeesteren Voornoemd C; van O O S T V E E N, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. VONK, Secretaris. DE SAATSRAAD GOUVERNEUR VAN NOORD- HOLLAND Door sotnm'ge Hoofden van Departementen van algemeen Be stuur herinnerd zijnde, de bepalingen der Wet van 8 November 1815 No. 36, be'refF-nfte het inleeveren van Pretention ten laste van den dienst van 1819 voor 15 aanstaande, Brengt zulks bij deze ter keiinisse van elk en een iegelijk die het zónde mogen aai gaan. en inviieert wi ders alle autotiteiten en ver dere belanghebbenden om aan hem Staatsraad Gouverneur van Noord- Holland uiterlijk voor of op den 12 Julij aanstaande te doen kern *r de nog otigeüquideerde Pretentiën over den dienst van 1819, wel1 e door zijne tusschenkomst am de respective Departementen van al gemeen bestuur, zjjn of als nog zoude behoren te worden opge zonden. 5 Gedaan te Haarlem den 26 Junij 1820* De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. 11UITENL ANDSCHF. BERIGTEN. B E IJ E R E N. Augsburg den 22 Junij. Gisteren morgen heeft men alhier dezelfde verschijning waargeno men, welke, den i^en dezer, te Weenen heeft plaats gehad. Na dat de zon eenigen tijd geschenen had, bemerkte men, nevens de ware zon, nog twee bijzonnen, waarvan de eene aan de regeer en de andere aan de linker zijde der zon, op eenen aanmerkelijtten af stand van dezelve, met eenen helderen glans schenen. De ware zou was met eenen kring omgeven. Des avonds van 6 tot 7 ure zag men eenen ongemeenen schocmen regenboog aan den horizont; en 11ahec ondergaan der zon trok een dikke nevel over het aardrijk S P A N j E. Madrid den 21 Junij. De afgevaardigden komen in menigte aan; zij schijnen aver het algemeen bezield met gematigde gevoelens en men verzekert zelfs dat de meerderheid niet vreemd is van hec gevoelen, om de consti tutie, wat de grensbepaling der magt betreft, voor ettelijke verbe teringen vatbaar te beschouwendoch niemand verbergt zich hec gevaar, hetwelk een proefstuk van herziening in dit oog'enblik zou oplevereo terwijl de pogingen van alle ware vrienden der monarchie zich bepalen zullen, om de goede verstandhouding tusscbéti hec volk en den troon te doen stand houden, mitsgaders om oen Koui g alleh noodigen steun te verschaften. Nopens de iu>c van het Schier eiland voedt men geene ernstige ongerustheid; men noemtonder anderen, de steden Bnyona en Marino, m Galicie, als, tioor eene van dé srerkste dier benden, op contributie gesteld zijnde. De au toriteiten in Ascurie hebben een besluit genomen tegen 3' Ie vagebon den welkd, bu,iten de groote wegen, in verdachte omstardigneeen mogten gevonden worden; eindelijk, de wegen in Andaluzie zijn niet volkomen veilig, doch niets van dit alles, heeft eenigstaatkun dig aanzien; men kan hieromtrenc onze dagbladen raadplegenwelke alle dié kleine gebeurtenissen vrijelijk verhalen en hectisch-.eren. De eenige gewigtige onderwerpen van ongerustheid zijn de financiën van America. Het, gouvernement is schier zonder eenig inkomen, en zelfs de provinciale juntas, welke, tot de zamenkovnst deï eor- tesde belastingen beheerenkunnen slechts zeer matige heffen. Ten aanzien van Amerika, weet men, dat de overgroote meerder heid der overzeesche Spanjaarden voor de vereeniging met het moe derland gezind zijn; deze verknochtheid gaat, in een Spannsch har:, alle bedenkingen van plaatselijk belang te boven doch moeijelijk zal het zijn de staatszucht van sommige militaire opperhoofden te ontzien de BolvaPs en de MorHla^s zullen bezwaarlijk onder hel juk der wetten terugkeerendoch men vleit zich, dat onze koop lieden zullen slagen, om die van Buenos-AyreS té doen terugkomen, en met ongeduld verwacht men berigten van den heer Zea, gevoi- magtigd minister vnn de republiek van Venezüëla men denkt, dat hij last heeft, om in naam der gematigde partij te handelen.. Een oud koopman van KadiX doh San-Pelagoheeft een ontwerp ge schetst tot eene schikking met de koloniën, in hetwelk hij aandriugc op de noodzakelijkheid van eenige handels-beperkingen ten voor- deele onzer fabrijkanten. 1INNENLANDSCHE BERIGTEN. Brussel den 3 Julij. Men maakt groote toebereidselen voor het halve eeuwfeest't welk van den i€ tot den 30 julij alhier zal gevierd worden- Den 16 23 en 30 zal de stad algemeen werden geïllumineerd.. Den 19, 25 en 28 zal er een plegtige omgang plaats hebben. De stoet zal onder andere bestaan uit de zeven reuzen; eené, vrouw tp paard, verbeel dende de stad Brussel; twee Zwane, voerende Cupido en Hijmen; de zegekar van de lucht, met 6 paarden bespannen en verzeld door toepasselijk gekleede personen; twee krokodillen, een Neger en eet?, Egljptenaar voerende; de zegekar van de aarde; twee dolpkijnen met Najaden; de zegekar van het waterde adelaar en de tijger; eene zegewagen met muziek; twee leeuwen; de zegekar van het vuurtwee Sirenen m de zegekar van de kunsten, me: 8 paarden VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1