ALKMAARSCHE Eli; Aa 1820. Nc. 3 Paays, den 7 Julij. in :ofe- ten, ïee- ?rk, ras- en 'Örr. aar- BR- r. 15® van FAN MAANDAG Deze COURANT wordt veor eene 33 URGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, ontvangen hebbende de dispositie van den Heer StaatsraadGouverneur van Noord Hollandvan den 29«en Juni) 1820, houdende bepalingen tegen het losloopen van Iiondeuen luidende als voigt De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOL LAND, in ervaring gekomen zijnde, dac zich wederom verschet- tie dolle lionuea iu sommige gemeenten dezer provincie hebben vertoond. En in overweging genomen hebbende, dat de ondervinding heeft doen zien, dat de gewone voorschriften tegen het losloopen van Houden, zoo gedurende de houdsdagen als 01; buitengewone om standigheden, niet voldoende zijn ea fle executie daarvan niet behoorlijk gesurveilleerd wordt. Heeft goedgevonden te bepalen s 10. Dat op ontvangst dezer, tot ultimo Augustus aanstaande, geene Honden hoe ook genaamd zullen mogen losloopen, ook elan niet, wam eer dezelve gemuilband mogten zijn, met last aan Heeren Burgemeesteren der steden en Schouten der ge meenten ten piatten lande desweger.s dadelijk de hoodige pu- blicacieu te doen. 20. Dac door de stedelijke en plaatselijke besturen de noodige or- ders zuilen gegeven en personen gedespicieerd worden, om alle Honden, welke in coutraveutie tegen het eerste art. üe zer mogten losioopen, zonder eenige eonniveucie te dooden. 30. Heeren Burgemeesteren der steden en Schouten der gemeenten ten platten la de te autoriseren, om voor elke losloopende Hond, welke teil gevolge van art. 2 zal worden gedood, aan cieu genen, die denzelven heeft gedood, eene premie van één gulden uit de post van onvoorziene uitgaven te voldoen; onder gehoudeaheidom op den 1 September aanstaande op- tegeven welke uitgaven dien ten gevolge zullen zijn gedaan. En zal deze door het provinciaal blad. worden gebragt ter ken- nisse van Heeren Burgemeesteren en Schouten der gemeenten ten platten lande, om zici dien conform te gedragen. En wijders worden geinsereerd in de AmsterdamseheHaarlem- sche en Alkmaarsche couranten, tot informatie van allen die daar bij eenig belang zouden mogen hebben. Haarlem den 29 Junij 1820. De Staatsraad, Gouverneur voornd. Van TETS van GüUDRlAAN. Brengen zulks mits deze ter kennis der Ingezetenen en verma nen de Eigenaars van Honden, om zich stipteiijk naar deze bepa lingen te regelen; wordende wijders een ieder ten ernst gsten ge waarschuwd, om diegenen, welke tot het doodslaan der losloo pende Hondenuitdrukkelijk zijn gemagtigd, in geei eu deele hin derlijk te zijn in de uitoefening van hunnen pligt. Alkmaar den 7 'Julij 1820V Burgemeesteren Voornoemd C: van OOSTVEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. KENNISGEVING. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, ontvangen hebbende eene Dispositie van Hun Ed. Groot Achtbare de Gedepu teerde Staten van Noord-Holland van den 22 Junij 1820 N°. 15, houdende invitatie, om de Oude Inhoudsmaten provisioneel opdien ouden voet, door de oude Ijkmeesters te doen venfieeren en 1J ken. Brengen dien ten gevolge' bij deze' ter kennisse van de bering doende Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien, dat zij heb ben bepaalddat de Ijk der Oude Inhoudsmatendit Jaar zalwor- den vtrrigt in de Nieuwe Garenmarkt in de Doelenstraat binnen deze Stad, en dat daarmede een aanvarg zal worden gewakt op Maandag den 24 dezer maand Julij en volgende dagen op de ge wone tijden en onder de bepalingen bij de Keure van het Administrs- iver en twee Penningen Uitgegeven. tii Bestuur dezer Stad van den 28»ten van Bloeimaand 1800, vast gesteld. Actum ter Kamer van Heeren Burgemeesteren voor. noemd, den 11 Julij 1820. Ci. VAN O O S T V E E N, VS. Ter Ordinnantie van Hun Edele Achtbaren II. J. VONK, Secretaris. BUITENLAND SC HE BERIGTEN. DUITSCHLAND. Brunswijk, den 5 Julij. De Koning van Engeland heeft de constitutie goedgekeurd welke met de stendeu van ons land overlegd en ontworpen is geworden. Dezelve is den afgevaardigden medegedeeld en zal openlijk bekend gemaakt worden. De steden en land-itreitsen benoemen hunnen af gevaardigden bij de algemeene vergadering van stenden die, zoo wij vernem.n, in het najaar by elkander zuilen komen. Voorliet wertc der belastingen en de comptabiliteit zullen bijzondere kollegien be noemd worden, en zullen de leden dezer kollegien gedeeltelijk door het gouvernementgedeeltelijk door de stenden benoemd worden. De oprigting van het gedenkstuk voor onzen overleden her tog, de aanleg van publieke gebouwen, en de werken ter verfraai- jing rondom onze stad gevoegd bij den goeden koop der levens middelenleveren voor onze arbeidslieden eenen gelukkige tijd op; en onze stad vertoont thans bet evenbeeld van bloei e 11 welstand. Slechts de kooplieden klagen over den stilstand van den handel, er» zulks niet zonder grond, daar hunne handel naar buiten 's lands be zwaard en besnoeid wordt. Op sommige koopwaren is de belasting buitenlands zoo zwaar, dac het gouvernement ce vergoeding tier nieuwelijks gelegde vreemde tollen op zich .neemtten einoe de kooplieden eenigzins te gemoe; ce komen en den handel aan den gang te hounen. Hamburg den 7 Julij. Een brief uit Brazilië, die in Zwitserland ontvangen en ons van daar is toegezonden, meldt het navolgende: De ommestreken vat» Keu-Friburg leveren geen aangenaam, maar veeleer een wild gezigc op; de bergen e.i heuvels, tusscnen welke hetzelve gelegen iszij"» zeer steil en leggen de ontginning van landerijen groote hinderpalen in den weg. Dewijl de grond eer zandig dan kleiachtig is, zoo zal men ter naau wernood dei wijnstok durven planten, zonder te wa gen van zich asn groote ongevallen te zien blootgesteld, dewijl de zelve, bij het geringste zwaar weder en regen, onfeilbaar zal weg drijven. Onbegrijpelijk is het, dat de commissaris Gaehetdie mee de keuze van het terrein belast is geweest, de zwitsersche ko- nie aan zulk een oord heeft aangelegd, te meer daar het land non- zeer schoone streken bevat, welke tot dus verre onbewoond en oiv bebouwd zijn. Men had ook verzekerd, dat dit land, van de p aat- sen, alwaar zich gewoonlijk de wilden onthouden, verre verwijderd was; desniettemin vertoonde zich, naaüwlijks zes weken geleden, 150 derzelvegedeeltelijk met pijl en boog, en gedeeltelijk rtiec snaphanen gewapend, in de kolonie. Dezelve hebben we! niets kwaads verrigtmaar de vraag is, of zij zich altoos zoo rustig zuilen gedragen F R A N K R I] K. De kamer der afgevaardigden heeft, heden, de deliberatien over de wegen en middelen voortgezet. Na eenige debatten, is de eer ste titel van het concept desaangaande aangenomen. De koninklijke maatschappij van oudheden van Frankrijk heeft, eenige dagen geleden, derzelver jaarlijksche publieke zitting, onder voorzitterschap van den minister van binnenlandsche zakengehou den. De voorlezingen, fn die zitting gedaan, waren: eene redevoe ring van den minister; een antwoord van den ridder Barbier Dubo- cagelid van het institnt, gewone president der maatschappij; een rapport, wegens de werkzaamheden der maatschappij sedert een jaar, door den ridder Bottineene lofrede over wijlen den heer Sehoum- ton gewezen lid der maatschappij, geneesheer en geacht geleerde, door den heer Auguis; en eindelijk twee gedenkschriften over da oudheden, door de heeren de la Doucette en Duldurc. Alle deze voorlezingen zijn zeer toegejuicht geworden. De maatschappij heefc het tweede deel harer gedenkschriften uitgegeven; men vindt onder dezelve zeldzame stukken welke de aandacht van de beminnaars der geschiedenis, archeologie en kunsten overwaardig zijn. Eene arme vrouw, wonende r.an bet uiteinde vsn de brug Chaton, is van drie kinderen, twee jongens en een meisje, inde kraam gekomen. Alle drie zijn welvarende. Van Vire wordt geschre en, dat men, bil gelegenheid eener huiszoeking' bij zekere koopman uit die stad hebbende plaats ge had, aldaar tachtig compléte uniformen van de sapeurs-sp uitgas ten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1